2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de ilan edilmiştir.

Bu kapsamda kararnamenin 14 Haziran 2024 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de yer almaktadır.

2024 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te ilan edilmiştir. Bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin VI. maddesi kapsamında merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahaller Ek-5’te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, atanma talebinde bulunacakların 18 Mart 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-6’da belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 11 Mart 2024 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 18 Mart 2024 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilâtın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az beş yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

2024 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki ilanına ilişkin takvim daha sonra ilan edilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: Ana Kararname Prensipleri 

EK-2: Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Mahaller

EK-6: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi
 

---

2024 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2024 yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de, takvim ise Ek-8’de ilan edilmiştir.

2024 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına” yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2’de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3’te ilan edilmiştir.

Talebe bağlı olarak yapılacak atamalar (bölge adliye mahkemeleri, doğu ve deprem bölgeleri gibi) ihtiyaç listesinde gösterilmemiş olup, bu atamalar nedeniyle münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin 5 ve 8. maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu yedi yüz elli binin ve bir milyonun altında olan birinci bölge mahaller Ek-4 ve Ek-5’te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, talepte bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 18 Mart 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-7’de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 11 Mart 2024 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 18 Mart 2024 tarihinden sonra “Hâkim ve Savcı Atanma Talep Ekranı” kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Kararname kapsamına alınan meslektaşlarımızın en az sekiz mahal tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde UYAP verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2024 Yılı Adlî Yargı Ana Kararname Prensipleri 

EK-2: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-6: Prensiplerde Deprem Bölgesi Olarak Belirlenen Mahaller 

EK-7: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

EK-8: 2024 Yılı Adlî Yargı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi