Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4046 sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanun: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı, 7.2.1 ve 7.2.4 üncü maddelerinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının” ibareleri ile 7.2.3 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının” olarak, 6 ncı maddesinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı” olarak, 7.2.2 nci maddesinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca” ibaresi ile 7.2.3 ve 32 nci maddelerinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca” olarak, 14 üncü, 16 ncı ve 44 üncü maddelerinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” olarak, 44 üncü maddesinde yer alan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına”, “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca” ibareleri ise “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.