"AVUKAT ÇÖZER"

Avukat Hakları Grubu İzmir'den başvuruya ilişkin yapılana açıklamada; "Bir uyuşmazlığı en iyi bilenler ve çözebilecek olanlar, o uyuşmazlığın taraflarının avukatlarıdır.

Bu sebeple Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde düzenlenen uzlaşma müessesesinin güçlendirilmesi ve bu konuda hem avukatlar hem de yurttaşlar nezdinde farkındalık yaratılması gerekmektedir.

AVUKATIN İMZASI MAHKEME KARARI GÜCÜNDE

Avukatın imzasını mahkeme kararı gücünde kabul eden, kendi meslek kanunumuzun bize tanıdığını bu özel yetkinin daha aktif kullanımını temin etmek, yoksun olunan alt mevzuatların hazırlanmasını sağlamak, bu konuda verilen mevzuata aykırı eğitimleri sonlandırmak ve yeni eğitim müfredatı belirlenmesini sağlamak adına Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yaptık." ifadeleri kullanıldı.

TBB'ye yapılan başvuru şöyle;

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURUCU : Av. Oğuzhan ASLAN (İzmir Barosu - Sicil: 10958)

ADRES :

TELEFON :

KONUSU : Avukatlık Kanunu m.35/A ile düzenlenen uzlaşma müessesesi konusunda alt mevzuatın çıkarılması, alt mevzuata uygun eğitimler verilmesi, bu uzlaşma kurumu ile ilgili avukatlar ve yurttaş nezdinde farkındalık çalışmaları yapılması talebi hk.

AÇIKLAMALAR :

Avukatlık Kanunu m.35/A uyarınca, "Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir."

Yine 14.04.2017 tarih ve 30038 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, "Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca yapılacak uzlaşma sağlama işlemleri ile ilgili olarak toplumu ve avukatları bilgilendiren ve özendiren tanıtım çalışmaları yapar, avukatlara bu konuda gerekli eğitim imkânı sağlar."

Takdir edilecektir ki Avukatlık Kanunu m.35/A ile düzenlenen uzlaşma müessesesi, asli öznesinin avukatlar olması bakımından ve bu uzlaşma görüşmeleri sonucu düzenlenen tutanağın ilam hükmünde olması sebebiyle, avukatı, uzlaşmanın çözümü noktasında önemli bir aracı kılmakta, hem avukatın imzasına mahkeme kararı gücü kazandırarak itibarını yükseltmekte, hem de yurttaşın adalete çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasına aracılık etmektedir.

Geçmiş TBB yönetimi tarafından söz konusu uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak kurumun işlerlik kazanmasını teminen birtakım girişimlerde bulunulmuşsa da söz konusu girişimlerin hem avukatlık pratiği ile bağdaşmaması ve hem de üst mevzuata aykırılık taşıması sebebiyle sonuca varamamıştır. Nitekim uzlaşma müessesesinin alt mevzuatı olarak hazırlanan uygulama yönergesine karşı açılan davada, yönergenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yönergede, kolaylaştırıcı avukatlık gibi, Avukatlık Kanunu m.35/A'nın ruhuna aykırı olan, avukatların karşılıklı müzakere yetki ve yetilerini yok kabul eden hukuka aykırı uygulamalar ortaya konulmuş, kolaylaştırıcı avukat adı verilen kişinin de belli bir kıdeme sahip olması şartı koşularak, Kanunla tüm avukatlara tanınan yetki, belli bir kıdemin üzerindeki avukatların tekeline sokulmak istenmiştir. Oysa avukatlık bir yaş ve kıdem mesleği olmadığı gibi, henüz kıdemi çok yeni olan avukatların eşitsiz bir muameleye maruz bırakılması gibi yaklaşım sergilenmiştir.

Ne var ki kanuna ve mevzuata aykırı da olsa Kanunla avukatlara tanınan bu özel yetki konusunda eski TBB yönetimi döneminde bir girişim ortaya konulmuş olmasına karşın, bugünkü mevcut yönetim, Yönetmelik gereği eğitim ve tanıtım görevi altında olmasına karşın, bugüne dek bu konuda herhangi bir adım atmamıştır.

Uzlaşma kurumunu güçlendirmek, avukatın imzasının ilam hükmünde olduğunu kabul eden bu müzakere ile uyuşmazlık çözme yöntemini yeniden hak ettiği yere getirmek, avukatlar ve yurttaş nezdinde etkili bir uyuşmazlık çözüm metodu haline getirmek mesleğimizin itibarını yükselteceği gibi yurttaşın mahkemeler nezdinde yıllar süren adalet arayışındaki süreleri de kısaltarak adaletin gecikmesinin önüne geçecektir.

Hâl böyle olmakla birlikte bugün Türkiye Barolar Birliği'nin sitesinde bu hususta verilen online eğitimler, mahkeme kararıyla yürütmesi duran yönergeye göre olan, niteliği tartışmaya açık olan ve geçerliliği olmayan bir eğitimdir. Öyle ki hâlâ açılış konuşmacısı olarak daha ilk videoda karşımıza eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu çıkmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere bugün TBB'nin elinde bir eğitim modülü dahi yoktur ki iptal edilen mevzuat hükümleri eksenli eğitimler, hem de ücretli olarak avukatların erişimine açılmaya devam etmektedir.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, Yönetmeliğin TBB'ye yüklediği görev de dikkate alınarak;

a) TBB nezdinde 35/A Uzlaşması Komisyonu kurulmasını,

b) Söz konusu Komisyonun teşekkülünün akabinde kurumun işlerlik kazanması adına bir yönerge oluşturulup yayımlanmasını,

c) TBB sitesi üzerinden sunulan eğitimin eski mevzuat düzenlemeleri içermesi ve şu aşamada geçerliliğinin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle avukatlara erişime kapatılmasını,

d) Kurulması talep edilen komisyon tarafından yeni bir eğitim müfredatı belirlenmesini ve 35/A uzlaşması konusunda yetkin eğitimler verilmesini,

e) Söz konusu müfredat dahilinde Türkiye'deki tüm Barolarla birlikte 35/A konusunda avukatlar arasında farkındalık yaratılmasını,

f) Yurttaşın, etkili bir uyuşmazlık çözüm metodu olduğu noktasında uzlaşma müessesesi konusunda bilgilendirilmesine dönük farkındalık çalışmaları yapılmasını, saygılarımızla talep ederiz.

Avukat Hakları Grubu İzmir Adına

Av. Oğuzhan ASLAN