Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımız merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine 13 Destek Personeli (3 Bahçıvan, 9 Temizlik, 1 Aşçı) ve 2 Teknisyen pozisyonu için toplam 15 (on beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, 2022 KPSS (B) Grubu ilgili puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 2022 KPSS (B) Grubu ilgili puantüründen eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

11. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

12. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

II- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

TEKNİSYEN

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Bu alanda en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

TEKNİSYEN

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Dekorasyonculuğu veya Yapı Yüzey Kaplamacılığı dallarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, anılan dallara ilişkin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

2. Bu alanda en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN)

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

Bu pozisyonda 9 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi Aşçılığı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS-P93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek, (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

a) Başvurular, 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 13.30’da başlayıp, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.

 b) Başvurular, e-Devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamuİşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) Başkanlığımızın başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.

e) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

f) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü sınav 2 Mayıs - 3 Mayıs 2023 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır.

b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.anaysa.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav, sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.

b) Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

VI- DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınav, adayların;

- Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

c) Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

d) Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

e) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a) Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.anayasa.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.

b) Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII- YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IX- DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler istihdam edilecektir.

d) Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır.

Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

e) Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

X- SÖZLEŞME ÜCRETİ

SIRA NO SÖZLEŞMELİ  POZİSYONLAR   ÖĞRENİM DURUMU ÜCRET BRÜT (01.01.2023)

1 TEKNİSYEN En az lise ve dengi okul mezunu 10.238,19

2 DESTEK PERSONELİ En az lise ve dengi okul mezunu 9.137,39

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2023-31.07.2023 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler üzerinden net ücretler belirlenmektedir.

2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir.

XI- E-DEVLET KARİYER KAPISI İŞE ALIM HİZMETİ ÜZERİNDEN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN MÜRACAAT BELGELERİ

a) Kimlik Bilgileri

b) İletişim Bilgileri

c) Fotoğraf

d) Adli Sicil Bilgileri

e) Üniversite Mezuniyet Bilgileri (Ortaöğretim mezunlarının mezuniyet belgelerini diğer belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir)

f) Askerlik Bilgileri

g) KPSS Bilgileri

h) İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İstenen Diğer Belgeler (Sağlık Beyan Formu, Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Görev ve Pozisyon Bilgisini İçerir Çalıştığı Kurum ve Kuruluştan Alınacak Onaylı Belge vb.)

XII- ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru sonuç belgesi

b) 2022 KPSS (B) grubu sonuç belgesi

c) Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi

d) İlgili unvanda yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge

e) Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge

f) Sağlık kurulu raporu

İLETİŞİM TEL: 0312 463 76 12
0312 463 74 55
0312 463 74 56

İlan olunur.