Bedelsiz senedi kullanma suçu şikayete tabi bir suç olduğundan 6 aylık süre içerisinde şikayette bulunulması gerekmektedir. Suçun işlendiği ise yazılı şekilde ispatlanmalıdır. Uzlaşmaya tabi olan bedelsiz senedi kullanma suçuna ilişkin emsal kararlardan bazıları şöyledir:

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/31201 Esas,2020/5056 Karar ve 08/06/2020 Tarihli Kararı

"Bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşabilmesi için; sanığın elinde borçlusunca bedelinin tamamı ya da kısmen ödenmiş bir senet olmalı ve bunu kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi tahsile sokması veya bir başkasına devretmesi gerekmektedir. Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiili de bedelsiz senedi kullanma suçunu oluşturacaktır."

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/30069 Esas, 2019/15600 Karar ve 25/12/2019 Tarihli Kararı

“Sanığın, katılana vermiş olduğu borç karşılığında 3.000 TL bedelli senet aldığı, katılanın borcu, sanığın yönlendirdiği tanıklara ödemesine rağmen, sanığın söz konusu senedi vermeyip katılan aleyhine icra takibi başlattığı, bu suretle sanığın bedelsiz senedi kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, katılanın sanığa olan 3.000 TL borcu için sanığın talimatı uyarınca onun adına tanıklar Abdullah ve Ramazan’a aynı miktarda ödeme yaptığı halde bedelsiz kalan suça konu senedi iade etmek yerine takibe koyduğu ve tahsil etmeye çalıştığı dosya kapsamından anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın uzlaşma kapsamında olan 156. maddesinde düzenlenen bedelsiz senedi kullanma suçundan mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna olup…"

 Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4986 Esas, 2019/1432 Karar ve 27/02/2019 Tarihli Kararı

"Sanığa yüklenen bedelsiz senedi kullanma suçunun takibi şikayete bağlı olup, 5237 sayılı TCK'nın 73. maddesinin 2. fıkrasına göre şikayet süresinin zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikayet hakkı olan kişinin fiil ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlayacağı, katılanın bedelsiz kaldığı belirtilen senedin tahsiline yönelik başlatılan icra takibini, en geç takibine karşı açtığı dava tarihi olan 03/01/2011 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren 6 aylık yasal süre geçtikten sonra 14.03.1012 tarihinde şikayette bulunduğu anlaşıldığından, süresinde şikayette bulunulmaması nedeniyle kamu davalarının düşmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiş…"

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2015/11331 Esas,2018/6584 Karar ve 11/10/2018 tarihli Kararı

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 05/02/2013 tarih ve 2012/11-1086 E. ve 2013/40 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, bedelsiz senedin kullanıldığını iddia eden kişinin bunu yazılı delille ispatlaması gerektiği dikkate alınarak ve katılanın da borçları olmadığı ve suça konu senedin bedelsiz olduğu olgusunu yazılı bir delille ispat edemediği anlaşılmakla, sanığın mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesine dayanan mahkemenin beraat hükmünde bir isabetsizlik bulunmamıştır."

Av. Işıl SAĞER

KAYNAKÇA

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf