T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı : E.87742275-010.07-0305-2020-470/53453 01.11.2020

Konu : Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

30.10.2020 günü saat 14.51’de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak tespit edilip şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçen İzmir depremi ve müteakip artçı sarsıntıların yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalar ile maddi hasarlar tüm milletimizi derin üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde Devletin tüm olanaklarının seferber edildiği, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının yoğun uğraş ve gayretleriyle enkaz
altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması, hasarlı binaların tespiti, vatandaşların iaşe ve barınma sorunlarının çözüme kavuşturulması suretiyle felaketin etkilerinin giderilmesi, bölge halkının yaralarının sarılması çalışmaları büyük hızla devam etmektedir.

Tarihsel süreç içerisinde tüm zorlukları kenetlenerek ve büyük fedakârlıklar göstererek aşan aziz milletimizin, yaşanan bu felaketi de karşılıklı anlayış, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma iklimi içerisinde aşacağı konusunda en küçük bir tereddüt dahi bulunmamaktadır. Deprem nedeniyle İzmir ve bazı mülhakat adliyelerinde meydana gelen küçük çaplı maddi hasarlar,hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve yine yargının kurucu unsurlarından birisi olarak savunma mesleğini icra eden avukatların ikamet ve işyerinde meydana gelen maddi hasarlar, yakınlarının can kayıpları nedeniyle İzmir ve mülhakat adliyelerine münhasır olmak üzere şu aşamada 15 gün süreyle bazı tedbirleri hatırlatma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu itibarla;

1) Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2) Tarafların hazır bulunduğu hâllerde, taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin (İfade, duruşma, keşif, v.s) daha önce plânlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilmesi,

3) Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanması,

4) İzmir Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikâmet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması,

Depremin vermiş olduğu zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerinin hatırlatılarak,

Keyfiyetin tavsiye mahiyetinde tüm komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

Mehmet YILMAZ

Başkanvekili

Dağıtım:
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları
Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları
Cumhuriyet Başsavcılıkları