banner649

04 Temmuz 2022

Aile Destek Programı

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

- Türk vatandaşı olmaması,

- Mavi Kart sahibi olması,

- Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

- 18 yaşından küçük olması,

- Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı

600

450 TL üzeri ─ 772,60 TL ve altı

550

772,60 TL üzeri ─  1.095,20 TL ve altı

500

1.095,20 TL üzeri ─  1.417,80 TL’den az

450

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Mayıs ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Haziran ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

Sık Sorulan Sorular

AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL BİR PROGRAM, NEYİ İÇERİYOR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450-600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

BAŞKA HAK SAHİPLERİNE BENDEN DAHA FAZLA AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YAPILMIŞ. NEDEN?

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 600- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 772,60 TL ve altında olan haneler için aylık 550-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 772,60 TL’nin üzerinde olup 1.095,20 TL ve altında olan haneler için aylık 500-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.095,20 TL’nin üzerinde olup 1.417,80 TL’den az olan haneler için aylık 450-TL ödenir.

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır.

Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

NEDEN HAK SAHİPLİĞİ KARARIMDA HANEMİN GELİRİNE BAKIYORSUNUZ?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır.

Zira refah, ortak tüketim çerçevesinde hane içinde paylaşılan bir durumdur. 3294 sayılı Kanunun kapsamı incelendiğinde de hane içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünün altında veya üzerinde kalma durumuna göre kapsama girme statüsünün belirlendiği görülmektedir. Aynı yaklaşım çerçevesinde Aile Destek Programındaki hak sahipliği kararı, hane yaklaşımı çerçevesinde tespit edilen hane içindeki kişi başına gelir tutarına bağlıdır.

GELİR TESPİTİNDEKİ HANE GELİRİM NASIL HESAPLANIYOR?

Hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dâhil edilir.

Aylık olarak düzenli alınan maaş gibi gelirler doğrudan aylık gelir hesabına dâhil edilirken yıl içinde düzenli olmayan mevsimsel gelirler yıllık tutarları üzerinden ortalama aylık tutarları hesaplanarak dahil edilir.

Gelirler, brüt tutarları üzerinden değil haneye giren net tutarları üzerinden hesaplamaya dâhil edilir. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak SGK’nın veri tabanlarından yapılan sorgular üzerinden resmi kayıtlara ulaşılır. Bu sorgularla, çalışan memurlar ile emeklilerin net ücret bilgileri sistem üzerinden temin edilirken, diğer statülerde çalışanların brüt ücretleri temin edilebilmektedir. Brüt ücretlerden haneye giren net ücret hesaplanarak veya başvuran kişiden net ücrete ilişkin kesin bilgi alınarak hesaplama yapılır.

Ev, arsa, araba gibi servet unsurları aylık hane geliri hesabına dâhil edilirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin yerelde yapılan incelemelere göre belirlediği rayiç bedel değerleri kullanılır. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunur.

Tarımsal, ticari ve hayvancılık gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler aylık olarak düzenli elde ediliyorsa aylık tutar, yıl içinde mevsimsel olarak değişen şekilde elde ediliyorsa yıllık tutar üzerinden hesaplanacak ortalama aylık tutar hesaplamaya dâhil edilir.

Gelir ve servet unsurları haricinde hanenin harcama durumu da, tespit edilemeyen gelir unsurlarının tespitinin sağlanması amacıyla, incelenebildiği ölçüde hesaplamaya dâhil edilir.

Tespit edilen aylık geliri aşan bir harcama durumu varsa hane gelirine bu aşan miktar eklenir.

KİMİN AİLE DESTEK PROGRAMI HAK SAHİBİ OLACAĞINI NASIL BELİRLİYORSUNUZ?

Hak sahipliği kararı ön eleme, değerlendirme ve hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti olmak üzere üç aşamadan sonra verilir.

Başvuran kişinin, yerleşim yeri ülkemiz sınırlarında olan Türk vatandaşı olması zorunlu olduğu için ön eleme aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, Mavi kart sahipleri ile yerleşim adresi yurtiçinde olmayanların başvuruları, kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.

Ayrıca ön eleme aşamasında, başvuru tarihi itibarıyla memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olanlar ile bu kişilerin yaşadığı hanelerdeki kişilerin başvuruları, Bütünleşik Sistem üzerinden ön elemeye tabi tutularak kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.

Değerlendirme aşamasında, ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUMU NEDEN ÖN ELEMEDE REDDETTİNİZ?

Başvuran kişinin;

- Türk vatandaşı olmaması,

- Mavi Kart sahibi olması,

- Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

-18 yaşından küçük olması,

- Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUMU NEDEN REDDETTİNİZ?

Başvuran kişinin;

-Türk vatandaşı olmaması,

- Mavi Kart sahibi olması,

- Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

- 18 yaşından küçük olması,

- Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir.

Ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir. Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUM BİR AYI GEÇTİĞİ HALDE SONUÇLANDIRILMADI. NE YAPABİLİRİM?

Hak sahipliği kararı yetkisi ve sorumluluğu, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan ve her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındadır. Hak sahipliği kararının Vakıf Mütevelli Heyetlerince, başvurunun alınmasından itibaren en geç bir ay içinde verilmesi zorunludur. Bu sürenin aşılması durumunda hukuki sorumluluk ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındadır.

AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURDUM AMA EVİME KİMSE GELİP İNCELEME YAPMADI?

Hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için hane ziyareti veya beyan yoluyla Sosyal Yardım İnceleme Formunun güncel olması esastır. Son bir yıl içinde yapılan hane ziyaretleri veya hane beyanları güncel kabul edilir.

Hane ziyareti zorunluluğu bulunmamakta olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanan kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgiler ile Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde kayıtlı bilgiler yoluyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetlerince hak sahipliği kararı verilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI HAK SAHİPLİĞİM NEDEN FESHEDİLDİ?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından hak sahibinin ve hanesinin hak sahipliği şartlarını taşımaya devam etmediği yönünde karar alınması durumunda yardım reddedilir.

Ayrıca her ödeme döneminde ödeme listesi oluşturulmadan önce gerekli merkezi kontroller yapılarak hak sahibinin vefat etmesi ya da Aile Destek Programı kapsamı dışına çıkması halinde yardım, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından feshedilir.

Feshedilen ödemelerden sonra kişilerin tekrar Aile Destek Programına başvuru yapmasının önünde engel bulunmamaktadır. Yapılan bu başvuru, bu başvurunun karar tarihi itibariyle sonuç doğurmakta olup önceden feshedilen yardıma ilişkin sonuç doğurmaz, feshedilen yardımın tekrar devam ettirilmesi imkânı bulunmamaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİM NEDEN DURDURULDU? NE YAPMALIYIM?

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek şekilde değişiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yardım durumu yeniden değerlendirilmektedir.

Ayrıca Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından, hak sahibinin adresinin Vakıf sınırları dışına çıktığının, Hane Gelir Tablosunun doldurulma tarihi üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesi nedeniyle güncelliğinin yitirildiğinin, kapsam ve ön elemede belirtilen şartları sağlama durumunun değiştiğinin tespit edilmesi durumunda hak sahipliği için geçici durdurma işlemi uygulanır.

Geçici durdurma uygulanan yardımlara ilişkin olarak hak sahibinin ve hanesinin program şartlarını taşımaya devam ettiği yönünde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince karar alınması durumunda yardım kabul durumuna geri getirilir. Bu hanelere geçici durdurma tarihinden itibaren yapılmayan yardım ödemeleri geriye dönük olarak ödenir. Eğer hanenin program şartlarını taşımaya devam ettiği yönünde karar alınmasına rağmen yapılan ödeme tutarını değiştirecek şekilde hane durumunun değiştiğinin tespit edilmesi durumunda, ödeme tutarı değişikliği bu karar itibarıyla uygulanır. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince hak sahibinin ve hanesinin hak sahipliği şartlarını taşımaya devam etmediği yönünde karar alınması durumunda yardım feshedilir ve herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici durdurma uygulanan yardımlarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından, geçici durdurma işleminden itibaren en geç 1 ay içinde, hanenin durumuna ilişkin karar verilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.