\'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI YARGI BAĞIMSIZLIĞI’NA AYKIRI\'

Değişiklik taslağında HSYK’ya seçilecek 21 üyeden 3’ünün Yargıtay’dan, 1’inin de Danıştay’dan seçilmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Gerçeker, “Yüksek yargının, yüksek mahkemelerin devreden çıkarılmak istenmesi, etkisinin azaltılmak istenmesi öngörülüyor. Biz buna kesinlikle karşıyız. Hatta şöyle bir öneri de getirebiliriz bu konuda: Yüksek mahkemelerden hiç üye almasınlar. Bu düzenlemeler belki daha sağlıklı olabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

-Gerçeker, “AB İlerleme Raporları’na baktığımızda yargı bağımsızlığı için öngördüğü koşullardan en önde gelenlerden birisi Adalet Bakanı ile Müsteşarının kurulda olmaması. Ama AB Venedik Komisyonu kriterlerinin işimize gelen tarafını alıp işimize gelmeyen taraflarını göz ardı edersek bu da herhalde uygun bir düşünce olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, AKP’nin açıkladığı Anayasa değişikliği taslağına ilişkin “Bütün bu düzenlemeler kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı düşen ilkelerdir ve bu getirilmek istenen kuralların Anayasa’ya aykırılığı çok açıktır” dedi. Parti kapatma konusunda daha önce parti kapatmadan çok o suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiğini anımsatan Gerçeker, “Ama bugün görüyoruz ki yine yargı bağımsızlığıyla taban tabana zıt olan parti kapatma davasının TBMM’nin iznine bağlanması da kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen aykırı bir sistemdir” diye konuştu.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Anayasa değişikliği paketindeki yargıya ilişkin değişiklik önerilerini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından Yargıtay Başkanı Gerçeker bir basın toplantısı düzenledi. Yargının yetkisini Türk milleti adına kullandığını, demokratik, laik, sosyal bir hukuk bir hukuk devleti olmanın en temel güvencesi olduğunu belirten Gerçeker, “Biz yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini isterken bunu kesinlikle kendimiz için bir imtiyaz olsun diye istemiyoruz. Yargı bu toplumun her kesiminin, her kurumun en son teminat noktası, en büyük güvencesidir. Bu nedenle de demokratik ülkelerde yargı bağımsızlığı her zaman en üst seviyede tutulmuştur” dedi.
AKP’nin değiştirmek istediği Anayasa maddelerine bakıldığında yargı bağımsızlığını daha da geriye götüren, kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen aykırı olan düzenlemeler yapıldığını gördüklerini söyleyen Gerçeker, “Yargıyla ilgili olan düzenlemeler Anayasa’ya aykırı düzenlemelerdir. Anayasa’nın Başlangıç kısmında kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsendiği belirtilmiştir ve bu kuvvetler ayrılığı ilkesi Anayasa’nın değiştirilemeyecek maddeleri içinde yer almaktadır” diye konuştu.

-“DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ANAYASA’YA AYKIRI”-

Gerçeker, geniş çaplı Anayasa değişikliklerinin mutlaka geniş bir mutabakat içinde yapılması gerektiğini, ancak bu konuda bir mutabakat da görmediklerini dile getirerek değişiklik taslağında HSYK’ya seçilecek 21 üyeden 3’ünün Yargıtay’dan, 1’inin de Danıştay’dan seçilmesinin öngörüldüğüne, Adalet Bakanı ve Müsteşarının da Kurulda bırakıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Yüksek yargının, yüksek mahkemelerin devreden çıkarılmak istenmesi, etkisinin azaltılmak istenmesi öngörülüyor. Biz buna kesinlikle karşıyız. Hatta şöyle bir öneri de getirebiliriz bu konuda: Yüksek mahkemelerden hiç üye almasınlar. Bu düzenlemeler belki daha sağlıklı olabilir diye düşünüyoruz.”
Yüksek mahkeme mensuplarının da ilk derece hakim ve savcıların arasından seçildiğinin göz ardı edilerek sanki ilk derece mahkemeleri ayrı bir kurummuş gibi bir anlayış içine girildiğine işaret eden Gerçeker, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabii bu da yargının birliğini, bütünlüğünü bozmaya yönelik bir uygulama olarak görülmektedir. Aslında ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemelerle birlikte yargı bir bütünlük içinde çalışmaktadır. Bu bütünlüğü bozan aslında Adalet Bakanı ve Müsteşar’ın kurulda yer alması ve etkinliğini sürdürmesidir. Bütün bu düzenlemeler kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı düşen ilkelerdir ve bu getirilmek istenen kuralların Anayasa’ya aykırılığı çok açıktır.”

-“YARGININ SORUNLARI ÇOK AMA ÇÖZÜM BU DEĞİL”-

Gerçeker, yargının bugün çok büyük sorunları olduğunu, yargının iş yükü sorununun altından kalkılamayacak düzeye ulaştığını, hakim-savcı açığının had safhada olduğunu, fiziki koşulların “korkunç derecede” yetersiz olduğunu anlatırken “Bütün bunlar yapılmadan bu üstyapı değişikliklerini yapmak ve yargı bağımsızlığını geriye götürecek düzenlemeler yapmak, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olan bu düzenlemeleri yapmak daha önce de söylediğimiz gibi yargıyı kuşatmanın ötesinde yargıyı ele geçirmekle eşanlamlıdır” dedi.
Parti kapatmayla ilgili daha önce şahsi görüşünü açıkladığını ve parti kapatmadan çok o suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiğini anımsatan Gerçeker, “Ama bugün görüyoruz ki yine yargı bağımsızlığıyla taban tabana zıt olan parti kapatma davasının TBMM’nin iznine bağlanması da kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen aykırı bir sistemdir” diye konuştu.

-“UYARI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ”-

Gerçeker, açıkladığı görüşlerin kurumsal olarak ortaya konan görüşler olduğunu ve bu görüşlerden geri adım atmalarının söz konusu olmadığını bildirerek şunları söyledi:
“Ama her zaman söylediğimiz gibi son söz yasama meclisinindir, takdir yasama meclisinin olacaktır ama biz uyarı görevimizi yapıyoruz. Zaman en iyi göstergedir. İleride tabii bu şekilde kurulan kurumların, Anayasa Mahkemesi’nin, HSYK’nın ne getirip ne götüreceğini göreceğiz. O zaman da bunun sorumluluğunu bugün bu düzenlemeyi yapmak isteyenler üstleneceklerdir mutlaka. Bir kere daha belirtmek istiyorum hiçbir zaman yargı sisteminde söylendiği gibi kast sistemi, oligarşik sistem, jüristik sistem diye bir şey söz konusu olamaz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adı üstünde hakim olmayan, savcı olmayan, üniversiteden olsun, barolardan olsun, başka kurumlardan olsun kişilerin o kurullarda yer alması ne kadar yargı bağımsızlığına uygun olur sizlerin, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu şekilde kurulan kurulların sağlıklı bir şekilde işleyebileceğine hiçbir zaman inanmıyoruz. Onun için son bir defa daha biz kurumsal görüş olarak şunu söylüyoruz: Yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını zedeleyecek bu tür görüşlerden vazgeçilsin. Biz hiçbir zaman bu düzenlemeleri bizim Anayasamız’da belirlenen temel ilkelere uygun görmüyoruz.”

-“AB KRİTERLERİNİN İŞİMİZE GELMEYEN TARAFLARINI ALMAZSAK OLMAZ”-

Bu düzenlemeler yapılırken genelde Avrupa’daki uygulamaların örnek gösterildiğini anımsatan Gerçeker, “Her ülkenin kendine özgü koşulları var, her ülkenin değişik sistemleri var. Hiçbir sistemi alıp da Avrupa’nın öbür ülkesindeki sistemle aynı diye gösteremezsiniz. Her ülke kendi koşullarına uygun modeller oluşturmak zorundadır. AB İlerleme Raporları’na baktığımızda yargı bağımsızlığı için öngördüğü koşullardan en önde gelenlerden birisi Adalet Bakanı ile Müsteşarının kurulda olmaması. Ama AB Venedik Komisyonu kriterlerinin işimize gelen tarafını alıp işimize gelmeyen taraflarını göz ardı edersek bu da herhalde uygun bir düşünce olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.

-“ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU YENİ TEMYİZ YARATIR”-

Değişiklik paketinde yer alan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını da değerlendiren Gerçeker, şöyle devam etti:
“Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının verilmesi tabii çok demokratik, ilerici, özgürlükçü bir düşünce gibi geliyor. Fakat bugün Türkiye’de istinat mahkemeleri kurulduğunda yani üçlü sisteme geçildiğinde zaten yüksek mahkemeler bu görevi yapacaklar. Bu konuda AB’nin bir dayatması da yok. Ayrıca yarın abartmıyorum 100 binlerce dosya Anayasa Mahkemesi’ne gittiği zaman bireysel başvuruyla kimse yargı kararlarına karşı bireysel başvuru hakkını kullanmayacak. İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı bireysel başvuru kullanılacak. Bunun altından Anayasa Mahkemesi’nin kalkması mümkün değil. Bizim AİHM’de yaptığımız incelemelerde bunun temel nedeni şudur: AİHM yanılmıyorsam bugün 120 bin civarında dosya yüküyle karşı karşıyadır ve bu yükün altından kalkamamaktadır. Bu yükün altından kalkmanın tek çaresi olarak da ülkelerin kendi ulusal yargı organlarına bireysel başvuru hakkının tanınması öngörülmektedir. Ama Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı verilmesi içhukuk yollarının sonlandırılması demek olmuyor. Yani Anayasa Mahkemesi’nden sonra yine AİHM’e başvuru imkanı olduğu için biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak 100 binlerce başvuru sonuçta büyük bir oranda yine AİHM’e taşınacak ve oradaki Türkiye’yle ilgili davaların azalmasına değil çoğalmasına neden olacak.”
Gerçeker, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına ilişkin diğer bir kaygılarının da yeni bir temyiz aşaması yaratılarak yargılamanın çok daha uzun sürmesi olasılığının ortaya çıkması olduğunu kaydetti. (ANKA)


  ANAYASA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER İÇİN TIKLAYINIZ.   
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.