Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarında aranacak nitelikleri, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında istihdam edilecek sanayi ve teknoloji uzmanları ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

d) Birim amiri: Birimin en üst amirini,

e) Eğitim: Sanayi ve teknoloji uzmanları ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarının kurum, kuruluş ve işletmelerde tabi tutuldukları uygulamalı eğitimi,

f) Giriş sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavını,

g) Giriş Sınavı Komisyonu: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

ğ) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri,

h) Jüri: Tez Jürisini,

ı) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Tez: Uzmanlık Tezini,

k) Uzman: Sanayi ve Teknoloji Uzmanını,

l) Uzman yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısını,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Yeterlik Sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

o) Yeterlik Sınav Komisyonu: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Bakanlığa uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılır.

(3) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava çağrılacak adayların sayısı, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(5) Yazılı veya sözlü sınava çağırılacakların sayısı, duyuruda belirtilen kadro sayıları dikkate alınarak mezun olunan bölümlere göre ayrı ayrı belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS puan türü ve asgarî puanı, puan sıralamasına göre giriş sınavına alınacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, alanlara göre alınacak uzman yardımcısı sayısı, alım yapılacak bölümler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığın internet sitesi ile Resmî Gazete’de ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakülteleri ile en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri, sosyoloji ve mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almış olmak,

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şarttır.

Başvuru

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı başvurusu, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan başvuru formu elektronik ortamda doldurulmak suretiyle sınav ilanında belirtilen tarih ve saate kadar yapılır.

Başvuruların incelenmesi ve adayların giriş sınavına kabulü

MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavı komisyonu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji uzmanları veya yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakan tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Bakan tarafından beş yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(4) Giriş sınavı komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Giriş sınavı duyurusunu hazırlamak,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Yazılı sınavı yaptırmak,

ç) Yazılı ve/veya sözlü sınavı yapmak ve değerlendirmek,

d) Yazılı ve/veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ilan etmek,

e) Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazanan adayları belirlemek ve ilan etmek,

f) Giriş sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,

g) Giriş sınavına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav adayların mezun oldukları bölümlere bağlı olarak aşağıda belirtilen dört grupta yapılır.

a) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve iktisat grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.

ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri, sosyoloji grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.

(3) Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları ve puanları ile sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu tarafından imzalanır.

(5) Soru kitapçıkları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(9) Yazılı sınavda başarılı olanlar Sınav Komisyonu tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(10) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday ile son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday ile son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı olmak için Sınav Komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sınav Komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Sınav duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadrolara adayların giriş sınavındaki başarısızlığı ya da yeterli başvuru olmaması nedeniyle atama yapılamaması halinde boş kalan kadrolara Sınav Komisyonu kararıyla diğer öğrenim dallarında giriş sınavına katılarak başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. Atanmaya hak kazanan asıl adaylar, ilanda belirtilen süre içerisinde sınav sonuçlarıyla birlikte yayımlanan atanmaya ilişkin başvuru formunu doldurur. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(4) Giriş sınavına ilişkin belgeler Başkanlıkta saklanır.

Giriş sınavı sonucuna itiraz

MADDE 14 – (1) Adaylar giriş sınavı sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Atama

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığı tespit edilenler uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Başvuru formundaki bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin giriş sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi ve eğitimi

MADDE 16 – (1) Birimlerce uzman yardımcıları için aday memurluk eğitimi dışında özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır. Birimlerce ihtiyaç duyulması halinde uzman yardımcılarına diğer birimlerde, kurumlarda veya işletmelerde staj yaptırılabilir.

(2) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Bakanlığın görev alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasını,

b) Uzman yardımcılarına, görevlerinde uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

e) Meslekî bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde birimlerde staj amaçlı rotasyona tabi tutulabilmelerini,

f) Bakanlığın bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşları ile meslek kuruluşlarının görev ve fonksiyonlarının yerinde tanıtılmasını,

g) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.

(3) Uzman ve uzman yardımcılarına Bakanlığın görev alanlarına ilişkin konularda Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılacak protokol çerçevesinde yüksek lisans veya doktora yapma imkânı sağlanabilir.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlığın gerekli görülen birimlerinde ve kendi görev alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işletmelerde staj ve/veya eğitime gönderilebilirler.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları, eğitime gönderildikleri kurum, kuruluş ve işletme hakkında edindikleri müşteri çevresi, üretim sırları ya da işverenin yaptığı diğer işlere ilişkin ticari bilgileri, diğer kurum, kuruluş, işletmeler veya üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

(6) Uzman ve uzman yardımcılarının eğitim, staj, araştırma ve inceleme gibi maksatlarla yurt dışına gönderilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hizmet içi eğitimi

MADDE 17 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, bilim, sanayi, teknoloji ve ekonomi alanlarındaki gelişme ve yeniliklerin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulabilirler.

(2) İhtiyaç duyulması halinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

(3) Birimler, hizmet içi eğitimi müstakil olarak ya da diğer birimlerle birlikte düzenleyebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık için aranan şartlar

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Yeterlik sınav tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde puana sahip olduğunu gösterir belgeyi veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz etmesi,

şarttır.

Tez jürisi

MADDE 19 – (1) Birim amirinin teklifi ve Bakanın onayı ile uzman yardımcılarının görev yaptığı birimlerde tez jürisi oluşturulur.

(2) Jüri, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin bağlı olduğu bakan yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji uzmanları veya yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı jürinin daimi üyesidir. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

(3) Jüri en az dört üye ile toplanır. Jüri üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı kabul edilir. Jüri, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

Jürinin görevleri

MADDE 20 – (1) Jürinin görevleri şunlardır:

a) Araştırma yöntemlerini ve tez konusunu belirlemek.

b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek.

c) Tezleri değerlendirmek.

Tez konusu ve tez danışmanlarının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın göreve başlamasından itibaren iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde tez danışmanlarına ilişkin önerisini birim amirine iletir. Jüri tarafından beş iş günü içerisinde tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısı, Bakanlığın ve birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak tez danışmanı ile birlikte belirlediği en az üç tez konusu önerisini ve araştırma yöntemlerini tez jürisine intikal ettirmek üzere birim amirine sunar. Jüri tarafından tez konusu yedi iş günü içerisinde belirlenir. Uzman yardımcısının, tez danışmanını veya tez konusunu değiştirmek istemesi halinde aynı usulle tez danışmanı veya tez konusu yeniden belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez danışmanı ve tez konusu önerisinde bulunmayan uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

(3) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir.

(4) Kamu teşkilatlanmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında başka bir kurumdan Bakanlığımıza sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı olarak atananların hazırlayacakları uzmanlık tezinin konusu daha önce görev yaptıkları kurumun görev alanına ilişkin olabilir. Bu durumda bulunan uzman yardımcılarına, tezlerini hazırlamaları için talep etmeleri halinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreye ilave olarak en fazla bir yıl süre verilebilir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Tez konusunun, Bakanlıkta veya diğer kamu kurumlarında daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında savunulmamış olması esastır.

(2) Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin, kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Bakanlık Tez Hazırlama Yönergesindeki usullere göre hazırlanması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(3) Uzmanlık tezi, daire başkanı, sanayi ve teknoloji uzmanı veya öğretim üyesi danışmanlığında hazırlanır. Aynı tez için bir tanesi Bakanlık içinden diğeri de Bakanlık dışından olmak üzere iki danışman belirlenebilir.

(4) Bakanlık personeli olan tez danışmanı, aynı dönemde en fazla iki uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir.

Tezin teslimi

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan süre içerisinde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu tez jürisine intikal ettirmek üzere birim amirine sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için birim amiri tarafından altı aya kadar ek süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

MADDE 24 – (1) Birim amirine sunulan tezler ve değerlendirme raporları, beş gün içinde tez jürisinin asıl ve değerlendirmeye katılan yedek üyelerine gönderilir.

(2) Tez jürisi, 22 nci maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri iki ay içinde inceler ve uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır.

(3) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını danışmanı eşliğinde cevaplandırır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tezi kabul edilen uzman yardımcılarının isimleri ve tez değerlendirme puanları ilgili birimlerce tezin kabulünden itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirilir.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 25 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkında, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısı ikinci hakkında, yeni bir tez konusu verilmesini istemesi halinde, kendisine altı aylık bir süre verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağlamasından itibaren altı ay içerisinde Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenecek tarihte yapılır. Yeterlik sınavı tarihi yeterlik sınavının yapılacağı tarihten en az bir ay önce belirlenerek ilgili birimlere duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yeterlik sınavının kapsamındaki konular ve mevzuat listesi uzman yardımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde yayımlanır veya ilgili birimlere duyurulur. Sınavda adaylara açık uçlu sorular da sorulabilir. Bu durumda, açık uçlu soru/soruların toplam puanı, yüz üzerinden otuzu geçemez. Yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara altı ay içinde ikinci sınav hakkı verilir.

(5) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, Başkanlığa yapılır. İtirazlar, komisyona ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde Yeterlik Sınav Komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu ve görevleri

MADDE 27 – (1) Yeterlik Sınav Komisyonu, Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji uzmanları ya da yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakan tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Bakan tarafından beş yedek üye tespit edilir.

(2) Yeterlik Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçelendirilir.

(4) Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Sınavı yapmak ve değerlendirmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,

ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Başarı puanı

MADDE 28 – (1) Uzmanlığa atananların başarı puanı, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki şartları sağlayan uzman yardımcısı, on beş iş günü içerisinde görev yaptığı birime sanayi ve teknoloji uzmanı olarak atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 30 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluk

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

ç) Bilim, sanayi ve teknoloji alanı ile diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

d) Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,

e) Makam ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

(3) Uzman ve uzman yardımcılarına, teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı disiplin amirlerine karşı sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sanayi ve teknoloji uzmanı veya sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle Bakanlıktaki görevlerinden ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, daha önce asaleten atanmış olmaları, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzmanlığa veya uzman yardımcılığına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut uzman yardımcılarına uygulanacak yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman yardımcısı kadrolarında bulunanların tez, yeterlik sınavı ve uzmanlığa atanma işlemlerinde 14/4/2012 tarihlive 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.