HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN DEPREM NEDENİYLE ALDIĞI TEDBİRLER DUYURU ŞÖYLE;

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği

Sayı : E.87742275-010.07-0023-2023-44/4660 06.02.2023
Konu : Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

06.02.2023 günü saat 04.17’de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalar ile maddi hasarlar tüm milletimizi derin üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde Devletimizin tüm olanaklarının seferber edildiği, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının yoğun uğraş ve gayretleriyle enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması, hasarlı binaların tespiti, vatandaşların iaşe ve barınma sorunlarının çözüme kavuşturulması suretiyle felaketin etkilerinin giderilmesi, bölge halkının yaralarının sarılması çalışmaları büyük hızla devam etmektedir.

Tarihsel süreç içerisinde tüm zorlukları kenetlenerek ve büyük fedakârlıklar göstererek aşan aziz milletimizin, yaşanan bu felaketi de karşılıklı anlayış, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma iklimi içerisinde aşacağı konusunda en küçük bir tereddüt dahi bulunmamaktadır. Depremin etkilediği il ve bazı mülhakat adliyelerinde meydana gelen maddi hasarlar, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve yine yargının kurucu unsurlarından birisi olarak savunma mesleğini icra eden avukatların ikamet ve işyerlerinde meydana gelen maddi hasarlar, yakınlarının can kayıpları nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana il merkezleri ve mülhakat adliyeleri ile bu il sınırlarındaki bağımsız adalet komisyonları ve mülhakat adliyelerine münhasır olmak üzere bu aşamada 15 gün süreyle bazı tedbirlerin alınması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu itibarla;

1) Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, otopsi işlemleri, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2) Adli hizmet binaları hasar gören veya kullanılamayacak durumda olan adli mahallerde, yargısal iş ve işlemlerin öncelikle yargı çalışanlarının sağlığı ve depremin ortaya çıkardığı durum gözetilerek gerçekleştirilmesi, gerekirse durum normal seyrine dönünceye kadar bu amaçlarla yargısal faaliyetlere ara verilebileceğinin göz önünde bulundurulması,

3) Tarafların hazır bulunduğu hâllerde, adli hizmet binasının fiziki durumu müsaitse taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin (ifade, duruşma, keşif, v.s) daha önce plânlanan şekilde sürdürülmesi, ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilmesi,

4) Tüm Milletimizi derinden etkileyen deprem felaketi sebebiyle yukarıda sayılan yer adliyelerinde sürdürülmekte olan adli iş ve işlemlerde, yine aynı yer barolarına kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile bu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına eski hale getirme konulu talep ve mazeretlerin yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi,

5) Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olumlu değerlendirilmesi,

6) Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile merkez ve ilçelerinde ikâmet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması,

7) Depremin vermiş olduğu zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden ifa etmeleri,

Hususlarının tüm komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

Mehmet Akif EKİNCİ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Başkanvekili

Dağıtım:
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

------

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği

Sayı : E.87742275-010.07-0023-2023 06.02.2023
Konu : Deprem Kapsamında Alınan Ek Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 06.02.2023 günü saat 04.17’de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem nedeniyle Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin “Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler” konulu duyurumuz 06.02.2023 tarihinde internet sitemizde yayımlanmak suretiyle tüm yargı teşkilatımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Anılan duyurumuzun (4) ve (6) sıra sayılı bentlerinde deprem bölgesindeki barolara kayıtlı olarak görev yapan avukatların eski hale getirme başvuruları ile mazeret dilekçelerinin değerlendirilmesinde hassasiyet gösterilmesi hususu önemle vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Ülkemizin dört bir yanında avukatlık mesleğini icra etmekte olup kendileri ve/veya yakın aile fertleri depremden etkilenen meslektaşlarımızın da içerisinde bulundukları hâl itibarıyla bu kapsamdaki olası başvurularına aynı hassasiyet ile yaklaşılmasının önem arz ettiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

1) Ülkemiz genelinde yürütülen yargılama faaliyetleri yönünden, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, üzücü deprem hadisesinden olumsuz etkilendiğini tevsik eden tüm avukat meslektaşlarımızın mezkur duyurumuzun (4) ve (6) sıra sayılı bentleri kapsamındaki eski hale getirme ve mazeret dilekçesi içerikli başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini,

2) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapmakta olan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

Mehmet Akif EKİNCİ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Başkanvekili

Dağıtım:
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına