banner664

01 Ekim 2020

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE l – (1) Bu Yönetmelik, disiplin işleriyle ilgili olarak kurulacak Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumlulukları ile disiplin amirlerinin tespit edilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56/A maddesi ile 56/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

b) Disiplin Kurulları: Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunu,

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

d) Personel: Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğe ekli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Memur ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

(3) Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendirilen âmir, ekipteki personelin disiplin âmiridir.

(4) Disiplin amirleri, personelin disiplin cezası gerektiren davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür. Öğrendikleri disiplin suçlarını süresi içinde işleme koymayan disiplin amirleri hakkında ayrıca disiplin işlemleri uygulanır.

(5) Disiplin amirleri, vermeye yetkili oldukları ceza ile ilgili, soruşturmayı tamamladıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde karar vermek, yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleplerini ise süresi içinde Genel Müdüre göndermek zorundadır.

(6) Genel Müdür, bu Yönetmeliğe tabi tüm personelin disiplin amiridir.

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE 6 – (1) Disiplin ve soruşturma işlerinde bu Yönetmelikle ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin Kurulu kurulur.

(2) Disiplin Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı veya Hukuk Müşavirinden oluşur. Disiplin Kuruluna Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanından oluşur.

(4) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunda yer alır. Kurullarda görevlendirilen temsilci, ilgili sendika tarafından her yılın başında Kuruma bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.

(5) Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşemez.

Başkan ve üyelerin görev süresi

MADDE 7 – (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi iki yıldır. Süresi bitenlerin yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 8 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşine, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin soruşturmasını disiplin âmiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları personele, mağduru ya da tanığı bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Disiplin Kurullarının toplantı ve çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Kurulların görev alanına giren, personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına intikaline Genel Müdür yetkilidir.

(2) Disiplin Kurullarını göreve çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, çalışmaların gereği gibi yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kurul başkanının sorumluluğundadır.

(3) Disiplin Kurulları, başkanın talebi üzerine belirlenen gün ve saatte toplanır. Disiplin Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Kurul üyeleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya toplantılara katılamayacak olan üyelerin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır.

(5) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.

(6) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahâllinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(7) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Disiplin Kurullarının raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Raportörlük görevini yürüten personel görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü

MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruşturma dosyasının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde ise itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin belgelerin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içerisinde karar verir.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezasına ilişkin soruşturma dosyasının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde ise itiraz dilekçesinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içerisinde karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zararın tazmini ve ödeme yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketi sebebiyle Kurum zararına yol açan personele, disiplin cezası yanında sebep olduğu bu zarar, rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir. Personelin fiilinden doğan zararlar usulüne göre ödettirilebilir.

Ceza verileceği sırada ayrılma

MADDE 12 – (1) Disiplin cezasını gerektiren bir fiilin işlenmesinden sonra herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılmak, disiplin soruşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2954 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.