Zarar görenin, kişilik değerlerinde, iradesi dışında meydana gelen eksilme sebebiyle çekilen manevi üzüntülerin, ıstırap ve acıların dindirilmesi ve telafisi için zarar veren tarafından ödenmesi gerekli bir miktar paradan ibaret bir tazmin şeklidir.

Manevi tazminata hükmedilirken, hâkim zararın doğmasında, zarar görenin kendi kusurunun da olup olmadığını araştırır. Zarar görenin de kusuru varsa, bu durum tazminatın indirilmesi veya ortadan kaldırılmasına yol açar.

Manevi tazminat davalarında, yetkili mahkeme davalı ve davacının ikametgâhı (yerleşim yeri) mahkemesi veya haksız eylemin meydana geldiği yerdir.

6098 Sayılı

Türk Borçlar Kanunu

Madde 49- “-...şahsiyet (kişilik) hakları tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.