banner644

29 Haziran 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2/11/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

ç) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

e) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

f) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 − (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür,

2) Müdür yardımcısı.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, programcı, tekniker ve teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunu olmak,

2) Başvuru süresinin son günü itibarıyla Kurumda müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl veya avukat, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, çözümleyici, programcı ve tekniker unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az on yıl kamu hizmeti bulunmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunu olmak,

2) Başvuru süresinin son günü itibarıyla Kurumda avukat, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, çözümleyici, programcı ve tekniker unvanlı kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) En az sekiz yıl kamu hizmeti bulunmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) En az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolar dışında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Kurumda programcı unvanlı kadroda çalışıyor olmak,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Hizmetli kadrosunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Hizmetli kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, yazılı sınavdan en az otuz gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurumun resmi internet sayfasından duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuruda aranacak şartlar, yazılı sınav konuları, başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli ile diğer hususlar belirtilir ve başvuru süresi beş iş gününden daha az olarak belirlenemez. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden başvuru süresinin son günü itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına başvurmaları ve söz konusu sınavlara katılmaları mümkündür.

(3) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi ve itiraz

MADDE 11 – (1) Kurumun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonu, Kurum personeli tarafından gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde, sınav kuruluna itiraz edebilir. Bu itirazlar 7 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurumca belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda Kurum tarafından söz konusu kurum veya kuruluşlarla protokol imzalanır.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on iş günü içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içerisinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(5) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde Kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav konularının belirlenmesi, yazılı sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(6) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçları ise sınav bitim tarihini izleyen on beş iş günü içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınav yapan Kuruma da iletilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç on gün içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgililere yazılı olarak bildirir. Yazılı sınavın 13 üncü maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde; itirazlara ilişkin hususlar, Kurum ile sınavı yapacak kurum veya kuruluş arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınavlar; deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi ele geçirildiğinin tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 20 – (1) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavları kazanarak ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu olması halinde ise dava sonuçlanıncaya kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 22 – (1) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(4) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

(6) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılamaz.

(7) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt görevdeki kadrolara sınavsız atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları kaydıyla atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olanlar, mevzuatta aranan öğrenim ve sertifika şartını da taşımaları kaydıyla, müdür yardımcısı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt görevlere ya da daha alt görevlere genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte atanacakları kadro için öngörülen öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları şartı aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar; aynı unvanın olmaması halinde ise öğrenim durumları ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(3) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt bir göreve atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.