banner590

25 Ocak 2010

Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısının Tam Metni
banner580

Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı geçtiğimiz ay içerisinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş ve önümüzdeki günlerde Genel Kurulunda görüşülecektir. Tasarı ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, hastane birlikleri tarafından yönetilecek olup, hastane birliğine dönüştürülmesi için gerekli olan Bakanlar Kurulu kararının alınması sonrasında, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşire kadrolarında bulunanların görevleri sona erecektir. Komisyonun kabul ettiği metin için başlığa tıklayınız.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KANUNU TASARISI

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyeceği illerde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması suretiyle, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin katılımcı, hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kolay erişilebilir şekilde sunulmasını sağlamak üzere kamu hastane birlikleri kurulması ve çalıştırılması ile ilgili esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birlik: Bu Kanun kapsamında hastane veya hastane gruplarından oluşturulan kamu tüzel kişiliğini,

c) Büro görevlisi: Genel sekreterliğin büro hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen yüksek öğrenim görmüş personeli,

ç) Hastane: Birlik kapsamına alınan Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,

d) İkinci basamak sağlık kurumu: Belli dallarda uzmanlaşmış hekimlerin görev yaptığı, teknik donanımı yüksek, hastalık türü, yaş veya cinse göre hizmet verecek şekilde de kurulabilen yataklı ve yataksız sağlık kurumunu,

e) Uzman personel: Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ?uzman? unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak, hastane yöneticiliği dışındaki genel sekreterlik birimlerinde Bakanlıkça belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde istihdam edilen personeli,

f) Üçüncü basamak sağlık kurumu: Ana dallar ve yan dallar konusunda sağlık ve eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü sağlık kurumunu,

ifade eder.

Birliğin kuruluşu ve koordinatörlük

MADDE 3- (1) Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu tüzel kişiliğini haiz, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülebilir. Birlikler bu Kanunda düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

Sunulan hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir. Bir ilde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına geçildiğinde ildeki bütün hastaneler birlik kapsamına alınır. Bu hüküm birden fazla birlik kurulacak illerde ancak birliklerin tamamının kurulmuş olması halinde uygulanır.

(2) Bakanlık, sağlık hizmetleri ve yatırımlarının müştereken planlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, belirleyeceği birden fazla birliği bir araya getirerek birlikler koordinatörlüğü oluşturabilir. Birlikler koordinatörlüğünün çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Koordinatörlük, birlik hizmet alanının değerlendirme raporunu ve önerilerini Bakanlığa sunar.

Bakanlık, belirlediği hedef, politika ve stratejik plan çerçevesinde bu raporları değerlendirerek, bölgesel plan haline dönüştürür ve birliklere gönderir. Birlikler, bu planlara uymak zorundadır.

Birlik organları

MADDE 4- (1) Birliğin organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.

(2) Yönetim kurulu birliğin en üst karar organıdır ve aşağıdaki yedi üyeden oluşur:

a) İl genel meclisi tarafından belirlenen hukuk alanında lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış bir üye ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya finans ve bankacılık sektöründen bir üye olmak üzere toplam iki üye.

b) Vali tarafından belirlenen bir üye.

c) Bakanlıkça belirlenen; tıp öğrenimi görmüş bir üye, sağlık sektöründen bir üye, il sağlık müdürü veya yardımcıları arasından bir üye ve ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmuş olması halinde ticaret odası üyeleri arasından seçilen yatırım ve işletme konusunda deneyimli bir üye olmak üzere toplam dört üye.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az lisans mezunu olmaları ve il sağlık müdürlüğü temsilcisi hariç diğer üyelerin kamu veya özel sektörde alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir.

(4) Kendileri ülke genelinde, eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları birliğin bulunduğu ilde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ve/veya eczanelerin sahibi, ortağı veya mesul müdürü olanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. Yönetim kurulu üyesi ülke genelinde, eşi ve söz konusu hısımları Birliğin bulunduğu ilde Birlikler ve Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ticari ilişkide bulunamazlar. Üyeler, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, bu görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri kendilerinin veya başkalarının menfaatine veya zararına kullanamazlar.

(5) Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri genel sekreterlik tarafından yürütülür.

(6) Yönetim kurulunun teşkiline dair İl Sağlık Müdürlüğünün tebliğinden itibaren iki ay içinde yetkili makamlar üye bildiriminde bulunur. Bu süre içinde üye bildirimi yapılmaması halinde üye seçimi aynı alandan Bakanlıkça yapılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi arasından başkan ve başkanvekili seçer. İlk gün seçim yapılamazsa takip eden gün tekrar oylama yapılır. Bu oylamada da başkan ve başkanvekili üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilemezse, ikinci toplantı gününü takip eden gün yapılacak üçüncü toplantıda en çok oyu alan adaylar, başkan ve başkanvekili seçilmiş olur. Üçüncü oylamada da seçilemediği takdirde başkan ve başkanvekili üyeler arasından Bakanlıkça belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya katılmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla; yönetim kurulu üyeliğine seçilme şartını yitirenler veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelik süresi üç yıl olup görev süresi tamamlanmadan herhangi bir şekilde üyeliğin sona ermesi halinde kalan süre aynı şekilde belirlenen yeni üye tarafından tamamlanır. Bir üye yönetim kuruluna en fazla üç dönem seçilebilir. İstifa edenler iki yıl süre ile yeniden üye seçilemezler. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin asli görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

(7) Yönetim kurulu, ayda en az iki defa olağan toplanır. Yönetim kurulu başkanı acil durumlarda üyeleri ayrıca toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu en az beş üye ile toplanır ve dört üye ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu gündemi başkan tarafından hazırlanır. Üyeler, başkanın uygun görüşü veya üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündem maddesi teklif edebilirler.

Bunlar dışındaki konular görüşülemez. Görüşmeler tutanağa geçirilir veya cihazlarla kaydedilir.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini kararda belirtir. Oy hakkı olmaksızın görüşlerini almak üzere toplantılara yönetim kurulu kararı ile üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, hemşirelik ve ebelik gibi mesleki dernek temsilcileri, genel sekreter, uzman veya diğer ilgili kişiler davet edilebilir.

(8) Toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylık huzur ücreti anılan kararda belirlenen esas ve usullere göre ödenir. Yönetim kurulu üyeleri göreve başladığı ilk yıl huzur ücretini tam alır. Bir yılın sonunda bu miktar, A sınıfı birliklerde%10 fazla; C sınıfı birliklerde % 10 az; D sınıfı birliklerde % 15 az; E sınıfı birliklerde % 20 az; A sınıfında iki yılını tamamlayan birliklerde % 20 fazla ödenir. Birliğini teslim aldığı sınıftan üst sınıfa çıkaran üyelere en son ödenen huzur ücreti miktarınca bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödenir. Başka yerden görevlendirilen üyelere ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

Yönetim kurulu üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine bu fıkra gereğince ödenecek huzur ücreti sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez.

(9) Genel sekreterlik birliğin yürütme organıdır. Birliğin temsilcisi genel sekreterdir. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulur.

(10) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alınarak yönetim kurulu onayı ile müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve görev dağılımları belirlenir.

(11) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunca belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

Hastanelerin sınıflandırılması

MADDE 5- (1) Hastaneler; hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastanelere yüz üzerinden puan verilir ve altı aydan az, bir yıldan fazla olmayan sürelerle değerlendirme yenilenir. Hastanelerin sınıflandırılmasında puanlar esas alınır. Puanlarına göre hastaneler (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere beş sınıfa ayrılır. Birliğe dönüştürülecek hizmet alanında (E) sınıfı hastane bulunmaması kaydıyla, ağırlıklı ortalaması (C) ve üzeri olan hastaneler grubu birliğe dönüştürülebilir. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;

a) (E) sınıfına düşmesi,

b) Önceki değerlendirme sonucuna göre iki sınıf birden düşmesi,

c) Önceki değerlendirme sonucuna göre bir sınıf düşmesi, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde de düştüğü sınıfın üzerine çıkamaması,

ç) (D) sınıfına düşmesi durumunda ilgili eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya üzeri sınıflara geçememesi,

d) Yönetim kurulu değişikliği sonucunda (E) veya (D) sınıfında devralınan birliklerden, (D) sınıfındaki birliğin üçüncü değerlendirmede (C) sınıfına; (E) sınıfındaki birliğin de ikinci değerlendirmede (D); üçüncü değerlendirmede de (C) sınıfına çıkamaması, e) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) sınıfına düşmesi ve bir sonraki değerlendirmede bu hastanenin (D) veya üzeri bir sınıfa çıkamaması;

hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulunun görevine son verilerek iki ay içerisinde yenisi oluşturulur. Yenisi oluşturuluncaya kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder veya Bakanlık tarafından geçici yönetim kurulu oluşturulur.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlamak,

b) Birlik hizmetlerinin etkin, kolay ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;

1) Mevcut kapasitelerin değerlendirilerek hastane ve ünitelerinin kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya niteliğinin değiştirilmesi konusunda Bakanlığa öneride bulunmak,

2) Acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım, diyaliz üniteleri gibi hizmetleri bölge düzeyinde planlamak,

3) Maliyeti yüksek ve/veya ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların temini, kiralanması ve bunların verimli şekilde dağılımı konusunda karar almak,

4) Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirleri geliştirmek,

5) Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, onarım, tadilat ve bakım konularında karar almak,

6) Personel planlamasını yapmak ve birlik bünyesinde personel hareketleri konusunda ilke kararları almak,

7) Benzeri konularda kararlar almak.

c) Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara bağlamak,

ç) Hak ve alacaklardan vazgeçmeye, ihtilafların uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmasına veya başvurulmamasına, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen sınırlar dahilinde doğrudan; üzerinde kalan miktarlar için ise Bakanlığın uygun görüşü üzerine karar vermek,

d) Taşınmaz satın almak, kiralamak, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Birliğin her türlü taşınırlarını satmak; tapuda birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet açısından ihtiyaç duyulmayan taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte sınırlı ayni hak tesis etmek veya kiraya vermek ya da bunları satılmak üzere Maliye Bakanlığına devretmek; Hazineye ait ve Birliğe tahsisli taşınmazları, üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte tahsis amacı doğrultusunda işletmek, tıbbi hizmet alanları dışındaki kısımları işletmek, işlettirmek ve kiraya vermek,

e) Harcama limitlerini ve ihale mevzuatına göre görev ve yetki dağılımını belirlemek,

f) Birliğin nakit kıymetlerinin 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesine karar vermek,

g) İhtiyaç duyulması halinde sağlık, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri satın alınmasına karar vermek,

ğ) Birlik personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak,

h) Birliğin çalışma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

ı) Hizmetlerin mevzuata, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesini sağlamak, halk ve çalışan memnuniyetini, verimlilik ve kalite standartlarını geliştiren tedbirler almak,

i) Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde, 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır:

a) Birliği mevzuata, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika ve stratejilere, yönetim kurulu kararları ve performans programına göre yönetmek,

b) Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak,

c) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı birliği temsil etmek, kamuoyuna gerekli açıklama ve bilgilendirmelerde bulunmak,

ç) Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

d) Birlik bütçesini ve yatırım tekliflerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, ihale ve hizmet alımı gibi konuları yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmek,

e) Birlik hizmetlerinin madde ve insan gücünde en etkin ve verimli şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar yaparak yönetim kurulu onayına sunmak, yönetim kurulunun ilke kararları doğrultusunda birlik bünyesindeki personelin atama, görevlendirme ve diğer işlemlerini yürütmek, eğitim faaliyetleri ile bilimsel çalışmaların planlanması, işbirliği halinde yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak,

f) Bilgi-işlem sisteminin kurulmasını, birlik ile ilgili istatistiki bilgilerin takibini sağlamak, birliğin mali tablolarını birleştirmek ve alınabilecek önlemler hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

g) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

ğ) Tıbbi hizmetler, sağlık bakım hizmetleri, sosyal hizmetler ile destek hizmetlerinin planlanması ve denetlenmesini sağlamak,

h) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

ı) Birlik ile ilgili diğer görevleri yürütmek,

(2) Yönetim kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla genel sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir. Ancak yetki devri, devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Hastane yöneticisi, bu Kanunda genel sekreterlik için belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara hastane ölçeğinde sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden genel sekretere karşı sorumludur.

Sözleşmeli personelin niteliği ve statüsü

MADDE 8- (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Genel sekreter, idari ve mali hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcılarının; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık dâhil olmak üzere sağlık bilimleri, sağlık yönetimi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye veya muhasebe, endüstri mühendisliği, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları veya en az dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları; teknik işlerden sorumlu müdür yardımcıları için inşaat, makine, elektrikelektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları; kamu veya özel sektörde yukarıda sayılı alanlarda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir.

(3) Tıbbi hizmetler başkanının, tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin klinik veya laboratuvar şefi veyahut şef yardımcısı tabip ya da tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış bulunması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.

(4) Genel sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmaları; açıktan istihdam edilen uzman ve büro görevlilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir. Uzman ve büro görevlilerinin Birliklere dağılımı, işe alınma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı Birliğin toplam uzman sayısının yüzde ellisini geçemez.

(5) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilir. Bunlarla yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Yönetim kurulu kararı üzerine yönetim kurulu başkanı, genel sekreterle doğrudan; başkanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Başhekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından sözleşme yapılır. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri genel sekreter tarafından yapılır. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılır. Yapılan sözleşmelerin süresi üç yılı aşamaz. Üç yıl sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce genel sekreterin sözleşmesi doğrudan, diğer personelin sözleşmesi ise genel sekreterin teklifi üzerine yönetim kurulu kararıyla sona erdirilebilir. Yeni yönetim kurulu veya genel sekreterin göreve başlamasından itibaren iki ay sonunda, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki tüm sözleşmeli personelin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Yeni hastane yöneticisinin göreve başlamasından itibaren, söz konusu hastane başhekimi, müdürler, başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni başhekim ve müdürlerin göreve başlamasından itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Sözleşmeleri bu suretle sona eren personel ile tekrar sözleşme yapılabilir. Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde birlik ile ilişkileri kesilir. Açıktan sözleşmeli istihdam, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir.

Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personelin, bir ay içerisinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içerisinde eski kadrosuna veya münhal olmaması durumunda kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya ataması yapılır.

(7) Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler.

Sözleşmeli personelin mali hakları ve yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter için 2 katını, başkan, hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı için 1,5 katını, müdür ve uzmanlar için 1 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçmemek kaydıyla yönetim kurulu tarafından tespit edilen aylık sözleşme ücreti ödenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve mesai dışındaki çalışmaları, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisi için 3 katını, başhekim için 3,5 katını, başhekim yardımcısı için 2,5 katını, müdür ve uzman için 1,25 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçemez. Tıbbi hizmetler başkanı ile uzman hekim olması halinde hastane yöneticisine ödenecek ek ödeme oranı tavanı 3,5 kat olarak uygulanabilir.

(2) Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayı takip eden ayın başında yapılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.

(3) Sözleşmeli personel; kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesedemaaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat vemesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

(4) Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır.

(5) Sözleşmeli personelin izinleri ve iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.

Bakanlık personelinin birliklere devri, kadroların kullanımı ve ek ödeme

MADDE 10- (1) Birlik, Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarında sözleşmeli personel ile 657 sayılı Kanuna ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi personel çalıştırır.

(2) Birliklerin norm kadro ilke ve standartları; Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken tespit edilir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde birlikler norm kadrolarını belirler. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak, sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz.

(3) Birlik kapsamına alınan hastanelerdeki Bakanlık kadro ve pozisyonları; adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla belirlenir. Bu kadro ve pozisyonlar, Birliğe dönüşümü düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı ile beraber birliğe devredilir ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Bakanlığa ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır. Birliğe devredilen personel, devir tarihi itibarıyla mevcut statülerini devam ettirirler.

(4) Birlik kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirilmeler ve bir birlikten başka bir birliğe veya Bakanlığın diğer birimlerine ya da Bakanlık birimlerinden birliklere yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri ilgili mevzuat ve genel hükümlere tabidir. Ülke düzeyinde sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla birliklerin kadro ve sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılacak atama ve nakillerle ilgili planlama yapma ve yerleştirme yetkisi Bakanlığa aittir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(5) Bakanlık birimlerinde görevli personel, yönetim kurulunun talebi ve kendilerinin isteğiyle birlik bünyesindeki hastanelerde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylık, mali ve sosyal hakları birlikler tarafından karşılanır.

(6) Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, birlik personeline (işçiler ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilenler hariç) ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800?ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700?ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500?ünü, eczacılarda yüzde 250?sini, diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30?unu, diğer personele yüzde 20?sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile bu fıkra uyarınca personele yapılacak aylık ek ödeme toplamı, personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayrisafi hasılatının yüzde 40'ını aşamaz.

30/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlar hakkındaki hükümleri, bu fıkrada öngörülen ek ödemeden yararlananlar hakkında da uygulanır.

(7) Bu madde uyarınca ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 410?u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335?i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 180?i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın birlik gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, altıncı fıkra kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak olan ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu fıkraya göre yapılan ek ödemenin altıncı fıkra kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu fıkra kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz.

Birliklerin denetimi

MADDE 11- (1) Birlikler, Sayıştay denetimine tabidir. Ayrıca Birliklerin idari ve teknik konulardaki denetimi Bakanlıkça, mali konulardaki iş ve işlemlerinin denetimi Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca yapılır. Denetimlerin sonucuna göre;

a) Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi şekilde aksatmaları ve bu aksamanın halkın sağlığını tehdit etmesi veya yönetim kurullarının üst üste üç olağan toplantı gününde toplanamaması veya karar alamaması hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulu feshedilerek yerine geçici yönetim kurulu oluşturabilir.

b) Birlik işlemlerinde yolsuzlukla ilgili bulgulara ulaşılması halinde ilişkisi tespit edilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri Bakanlıkça sona erdirilerek yerlerine aynı usul ile üye seçimi yapılır.

Bakanlık yolsuzlukla ilişkisi tespit edilen ekli (1) sayılı cetvelde zikredilen personelin sözleşmelerinin feshini yönetim kurulundan talep edebilir. Bu talep uygun süre içerisinde yerine getirilmezse yönetim kurulunun görevine Bakanlıkça son verilerek geçici yönetim kurulu oluşturulur.

c) Yeni yönetim kurulu en geç altı aya kadar 4 üncü maddede öngörülen usul ve esaslara göre oluşturulur. Yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar geçici yönetim kurulu görevine devam eder.

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirme sonuçlarına veya bu fıkra hükümlerine göre görevine son verilen yönetim kurulu üyeleri, oluşturulacak ilk yönetim kurulunda görev alamazlar.

Birliğin sermayesi, gelirleri ve giderleri

MADDE 12- (1) Birlik sermayesi; devredilen sermaye, hesap dönemi sonunda oluşan gelir fazlası, bağış ve yardımlar ile gerektiğinde Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden yapılacak yardımdan oluşur. Devredilen sermaye, bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen hastanelerin devir bilançolarında görülen ödenmiş sermayeleridir. Birlik sermayelerinin artırılması ile ilgili işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

(2) Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Gerçek ve tüzel kişilere sağlanan her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil, ameliyat, evde tıbbi bakım, klinik otel, hasta nakli ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler.

b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilecek gelirler.

c) İlaç, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilen diğer madde ve malzemeler karşılığında elde edilen gelirler.

ç) Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Birliğin her türlü taşınırlarının satılmasından; tapuda birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet açısından ihtiyaç duyulmayan taşınmazlara üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte sınırlı ayni hak tesis edilmesinden veya bunların kiraya verilmesinden;

Hazineye ait ve Birliğe tahsisli taşınmazları, üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte tahsis amacı doğrultusunda işletmekten, tıbbi hizmet alanları dışındaki kısımları işletmek, işlettirmek ve kiraya vermekten elde edilecek gelirler ile tapuda birlik adına kayıtlı taşınmazlardan Yönetim Kurulu tarafından Maliye Bakanlığına devredilenlerden tapuda re?sen Hazine adına tescil edilerek rayiç bedeli üzerinden satılıp bir ay içinde aktarılacak gelirler.

d) Sağlık alanında verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, kalibrasyon ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.

e) Bağış ve yardımlar.

f) Yatırım ve hizmet ihtiyacı ile bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amacıyla gerektiğinde Bakanlığın bütçesinden veya döner sermaye merkez hesabından yapılacak yardımlar.

g) Diğer gelirler.

(3) Birliğin giderleri şunlardır:

a) Yönetim kurulu üyeleri ücretleri ile birlik personelinin aylık, ücret ve mevzuatı uyarınca yapılacak her türlü ödemeleri.

b) İlaç, her nevi tıbbî, cerrahî ve laboratuvar alet, malzeme ve cihazların satın alınması ve kiralanması, tüketim maddeleri ve mefruşat satın alınması.

c) Bakım, onarım, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile çevre düzenlemesi yaptırılması.

ç) İhtiyaç duyulması halinde sağlık, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri satın alınması.

d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlü giderin yapılması.

e) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ile bunlara ilişkin sigorta ve diğer giderlerin yapılması.

f) Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması.

g) Araştırma ve geliştirme ile deneysel amaçlı ve hizmet gereği kit ve malzeme alımı, canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması.

ğ) Bakanlıkça talep edilen koruyucu hekimlik, afet, salgın hastalıklarla mücadele gibi konularda yapılacak giderler.

h) Uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara 15.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere yapılacak ödemeler.

ı) Laboratuvar, kimyasal analiz, görüntüleme ve benzeri tıbbi hizmet alımları ile kit karşılığı cihaz kullanımı tarzında hizmet alımına ilişkin giderler.

i) Mevzuatı uyarınca yapılacak hizmet alımına ilişkin giderler.

j) Birlik faaliyetlerinin gerektirdiği diğer giderler.

Birliklerin bütçesi, muhasebesi ve diğer mali hükümler

MADDE 13- (1) Birlik bütçesi her hesap dönemi itibariyle genel sekreterlikçe hazırlanır.

Yönetim kurulunca karara bağlandıktan sonra uygulanır. Hazırlanan bütçenin birer örneği Bakanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(2) Birliklerin bütçe ve muhasebe işlemleri Bakanlığın görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliğe göre yürütülür.

(3) Merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmetler, her birliğin kendi bütçesinden karşılanmak ve yönetim kurulu kararı alınmak kaydıyla Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen birlik tarafından toplu olarak satın alınabilir. Bu fıkra ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

(4) Birlikler ve döner sermaye kaynaklarından alınmış olmak kaydıyla Bakanlığa bağlı sağlık kurumları kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devredebilirler. Birlikler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilirler.

(5) Birlikler süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ile maliyeti yüksek tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için birlik kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.

(6) Birliklerin mali durumu elverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlarına karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya ilgili birlik yönetim kurulu yetkilidir.

(7) Birliklerde çalışan personelin her türlü aylık ve mali hakları ile diğer sosyal hakları birlik bütçesinden karşılanır.

(8) Yeterli geliri olmayan birliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için birlikler, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarın yüzde beşini Bakanlık döner sermaye merkez hesabına aktarır. Bu oranı, birliklerin mali durumuna göre yüzde ona kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, aktarılacak tutarın tamamının veya bir kısmının aynı amaca yönelik olarak doğrudan ilgili sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına aktarılması konusunda da yetkilidir.

(9) Birlik malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

(10) Birliklerin düzenlediği kağıtlar damga vergisinden, yaptığı işlemler harçlardan müstesnadır.

(11) Birliklerin malî ve finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(12) Birlikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(13) Birlik gelirlerinden; 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin (k) bendi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kesinti yapılmaz.

(14) Satılmak üzereMaliye Bakanlığına devredilen taşınmazlardan iki yıl içinde satılamayanlar Birliğe devredilir ve tapuda re?sen Birlik adına tescil edilir.

(15) Bu Kanunun uygulanmasında oluşabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 14- (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, ?sosyal güvenlik kurumu? ibaresinden sonra gelmek üzere ?kamu hastane birlikleri? ibaresi eklenmiştir.

(3) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci cümlesi ?Sağlık Bakanlığı ve kamu hastane birliklerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir.? şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ve Kamu Hastane Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince ek ödeme alan (209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekaleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında ya da Kamu Hastane Birliklerinde görevlendirilenler hariç) ve aynı zamanda bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren payı dâhil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile Kamu Hastane Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulur. Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 80 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç toplamı ile 82 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemez.?

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Birliğe dönüştürülmesine karar verilen sağlık kurumları bünyesinde bulunan Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşire unvanlı kadrolar, birliğe dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlük tarihi itibarıyla iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır.

(2) Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşire kadrolarında bulunanların bu görevleri ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin görevine başladığı tarihte sona erer. Görevleri sona eren personel en geç üç ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir kadro veya pozisyona atanıncaya kadar, eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge ve her türlü tazminatlar ile diğer mali haklarını (ikinci görev, vekalet veya görevlendirmeden dolayı yapılan ödemeler ile döner sermaye ek ödemesi hariç) almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücreti, ikramiye, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı (nöbet ücreti, ikinci görev, vekalet veya görevlendirmeden dolayı yapılan ödemeler ile 10 uncu maddenin altıncı fıkrası uyarınca yapılan ödemeler hariç) net tutarının, eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı (nöbet ücreti, ikinci görev, vekalet veya görevlendirmeden dolayı yapılan ödemeler ile döner sermaye ek ödemesi hariç) net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığına devredilen personel bulunması halinde, bunlara yapılacak fark tazminatı ödemelerinde, anılan Kanunun 5 inci maddesi uyarınca tespit edilen devir tarihindeki ücretleri esas alınır. Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşire görevlerini ikinci görev, vekâlet veya görevlendirme suretiyle yürüten personelin bu görevleri, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin görevine başladığı tarihte kendiliğinden sona erer.

(3) Birliğe dönüştürülen hastanelerde muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, yönetim kurulunun talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, birliğe dönüşüm tarihinden itibaren beş yılı geçmemek üzere görev yapmaya devam ederler. Bu kapsamda görev yapmaya devam eden personel 10 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki ödemeden aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

(4) Birliğe dönüştürülen hastanelere ait her türlü taşınır ile taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde birliğe devredilir. Hazineye ait ve birliğe dönüştürülen hastanelere tahsisli olan taşınmazlar ise aynı amaçlarda kullanılmak üzere, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte birliğe tahsis edilmiş sayılır.

(5) Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen hastane döner sermaye işletmeleri ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin birliğe dönüştürüldüğü tarih itibarıyla çıkarılan bilançolarında görülen mevcut varlık, yükümlülük ve öz kaynaklar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın birliğe devredilmiş sayılır.

(6) Birliğe dönüşme tarihinde hastanelerle ilgili yapılmış sözleşmeler, davalar ve icra takipleri birlik husumetiyle yürütülür. Hastanelere ilişkin bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlar birliğe geçer.

(7) Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülünceye kadar Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi hakkında 3359 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga 5 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(8) Döner sermaye gelirlerinden yılı yatırım programı ile ilişkilendirilerek Bakanlıkça belirlenmiş olan miktarın; genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan ve birliğe dönüştürülen hastanelerin bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak üzere birliklerce ilgili muhasebe birimine aktarılmasına devam olunur.

(9) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına göre birliğe tahsis edilen kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan aylık ve ücretleri tahsisten önce Bakanlık bütçesinden ödenenlere, kesintiler ile sosyal güvenlik kurum karşılıkları dahil olmak üzere birlik bütçesinden ay itibarıyla ödenen ücret, aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, aile yardımı ile zam ve tazminatlar, birliğe dönüşümü takip eden aydan itibaren 5 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(10) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki yönetmelik çıkarılıncaya kadar atama ve nakillerdeki yerleştirme işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir.

(11) Birlikler norm kadrolarını belirleyinceye kadar memurların kadro ihdas ve iptalleri ile boş kadro değişiklikleri Bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.

(12) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Birliklere devredilen kadro ve pozisyon sayılarının, belirlenecek norm kadro sayıları üzerinde olması durumunda norm üstü kadrolar, herhangi bir nedenle boşaldıkça iptal edilmiş sayılır.

(13) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki yönetmelik çıkarılıncaya kadar bütçe ve muhasebe işlemleri döner sermayeli işletmelere ilişkin mevzuata göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL

(I) SAYILI CETVEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VE SAYILARI

POZİSYON UNVANI POZİSYON SAYISI

GENEL SEKRETER 90

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI 90

İDARİ HİZMETLER BAŞKANI 90

MALİ HİZMETLER BAŞKANI 90

UZMAN 2000

HASTANE YÖNETİCİSİ 500

BAŞHEKİM 500

MÜDÜR 1700

BAŞHEKİM YARDIMCISI 20Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.