Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Samsun Birinci Noterliği 01.03.2024 tarihinde, İstanbul Yirmiyedinci Noterliği 03.03.2024 tarihinde, Ankara Otuzdokuzuncu Noterliği 12.03.2024 tarihinde, Üsküdar Otuzikinci Noterliği 13.03.2024 tarihinde, Üsküdar Birinci Noterliği 15.03.2024 tarihinde, Ankara Ellinci Noterliği 17.03.2024 tarihinde, Bakırköy Onsekizinci Noterliği 19.03.2024 tarihinde, Bakırköy Yirmidördüncü Noterliği 21.03.2024 tarihinde ve Bakırköy Kırkdördüncü Noterliği 30.03.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 SAMSUN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 11.182.333,41₺

2 İSTANBUL YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 6.160.033,66₺

3 ANKARA OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 6.274.793,21 ₺

4 ÜSKÜDAR OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 10.008.298,98 ₺

5 ÜSKÜDAR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 7.450.961,04 ₺

6 ANKARA ELLİNCİ NOTERLİĞİ 5.031.574,10 ₺

7 BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 8.086.768,06 ₺

8 BAKIRKÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 18.451.502,03 ₺

9 BAKIRKÖY KIRKDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 19.263.710,63 ₺

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.