Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci ilan)

Aşağıda 2022 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Gaziantep Yedinci Noterliği 04.05.2023 tarihinde, Eyüpsultan Üçüncü Noterliği 05.05.2023 tarihinde, Beyoğlu Onbeşinci Noterliği 05.05.2023 tarihinde, Erzurum Dördüncü Noterliği 17.05.2023 tarihinde ve Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği 01.06.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2022 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 BEYOĞLU ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 4.785.082,75.-TL
2 BEYOĞLU OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 8.405.999,45.-TL
3 ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.841.087,69.-TL
4 EYÜPSULTAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.883.543,44.-TL
5 GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.092.388,62.-TL


—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİK

(Birinci ilan)

2022 yılı gayri safi geliri 1.948.921,45.-TL olan Bodrum Üçüncü Noterliği 30.05.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.