Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci ilan)

Aşağıda 2022 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beşiktaş Altıncı Noterliği 04.08.2023 tarihinde, Antalya Altıncı Noterliği 08.08.2023 tarihinde, Bursa Yirmiüçüncü Noterliği 21.08.2023 tarihinde, İzmir Otuzüçüncü Noterliği 24.08.2023 tarihinde, Kadıköy Otuzikinci Noterliği 25.08.2023 tarihinde ve Kadıköy Yirmibirinci Noterliği 29.08.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2022 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 BEŞİKTAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 8.958.986,69 TL

2 ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ 6.658.380,65 TL

3 BURSA YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.976.619,18 TL

4 İZMİR OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.494.373,97 TL

5 KADIKÖY OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 6.824.551,95 TL

6 KADIKÖY YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 4.099.169,22 TL

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİK

(Birinci ilan)

2022 yılı gayri safi geliri 2.562.266,84 Türk lirası olan Giresun Birinci Noterliği 14.08.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci İlan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 200.000,00 Türk lirası tahmin edilen ve aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes üçüncü sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 15.000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve çalışılan kurumdan (kayıtlı olduğu/çalıştığı tüm dönemlere ilişkin) hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ile sicil özeti, SGK hizmet belgesi ve 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgeleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate alınmayacaktır.

Sözü edilen muhdes üçüncü sınıf noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenmiştir. Buna ilişkin sıralama aşağıdaki şekildedir.

1- TERMAL NOTERLİĞİ
2- PAZARYOLU NOTERLİĞİ
3- İBRADI NOTERLİĞİ

İlan olunur. 7409/3/1-1