Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİK

(Birinci ilan)

2022 yılı gayri safi geliri 3.310.659,13 Türk lirası olan Gebze Dördüncü Noterliği 01.01.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

13098/1/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİK

(İkinci İlan)

2022 yılı için gayrisafi geliri 1.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda ihdas bölgesi yazılı muhdes ikinci sınıf Tire Üçüncü Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Tire Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin 19 Mayıs ve Faik Tokluoğlu Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, İstasyon Caddesinin Cumhuriyet Meydanı ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, açılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur. 13098/2/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİK

(Birinci ilan)

2022 yılı gayri safi geliri 604.250,72 Türk lirası olan üçüncü sınıf Bayındır İkinci Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 15.000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve çalışılan kurumdan (kayıtlı olduğu/çalıştığı tüm dönemlere ilişkin) hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ile sicil özeti ve 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgeleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur. 13098/3/1-1