banner649

24 Eylül 2020

Commissaire (Komiser) Nedir?

“Polis Komiserleri”

“Hükümet Komiserleri”

“Siyasi Komiserler”

“Konkordato Komiserleri”

“Saha Komiserleri” Nedir? Ne İş Yaparlar?

Commissaire (Komiser) Nedir?

Kelime Kökeni

Fransızca commissaire "özel bir görevle görevlendirilen kimse, özellikle güvenlik görevlisi" sözcüğünden alıntıdır.

Fransızca sözcük Geç Latince commissarius "görevli" sözcüğünden alıntıdır.

Bu sözcük Latince committere "görevlendirmek" fiilinden türetilmiştir.

Polis Komiserleri

Türkiye'de komiser, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi Komiser Yardımcısı ile Baş komiser arasında olan polistir. Komiserler Polis Akademisi'nden mezun olurlar.

Karakollarda;

Grup Amirliği

Karakol amir vekilliği,

İlçe emniyet amir vekilliği görevini yaparlar

Şubelerde ise;

Kısım Amirliği,

Büro amir vekilliği görevini yaparlar.

Komiser olabilmek için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ni bitirmek gerekir. Polis Akademisi mezunu komiserlerin rütbe bekleme süresi 4 yıldır. Ayrıca, PMYO veya POMEM mezunu olan veya herhangi bir lisans programı mezunu olan kişiler de meslek içi sınavlara girip sınavı kazandıktan sonra 9 aylık eğitime tabi tutulup komiser yardımcısı olarak rütbe alabilirler. Bu kişilerin komiser rütbesinde bekleme süresi 6 yıldır.

Hükümet Komiserleri

Devlet memurlarının hükümet komiseri olarak görevlendirilmesi hususunda çeşitli kanunlarda düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Hükümet komiseri ve yetkileri

Madde 13-

Valilik ve kaymakamlıkça; hâkim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile Silahlı Kuvvetler, adalet, genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dâhil memurları ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bunların yardımcıları arasından bir kişi, hükümet komiseri olarak ve gerektiğinde iki kişi de hükümet komiseri yardımcısı olarak görevlendirilir.

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir.

Hükümet komiseri, 12 nci maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği veya toplantının sürmesini imkânsız kılacak derecede genel sükûn ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek nitelikte sözle veya eylemle saldırılı bir biçim alması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanunun Hükümet komiserine verilecek ücret başlıklı 36 ncı maddesinde de Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücret, miktarı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca her yıl ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır denilmektedir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantı süresince bulunması ve kapanışa kadar toplantıya nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantının mevzuat, ana sözleşmeleri ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle görevlidir.

Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin imzasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez.

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlık veya bu konuda yetkilendirilen mülki idare amiri tarafından görevlendirilir. Toplantıdan en az on beş gün evvel Bakanlık veya yetkilendirilen mülki idare amirliğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı başlamadan evvel çağrının usulüne uygun olarak yapıldığı, genel kurul toplantısına katılacaklar listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alındığı ve çoğunluğun tamam olduğu Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından incelenip tespit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir.

Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır.

Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcileri veya hükümet komiserlerinin Bakanlık tarafından belirlenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından ödenir denilmekte olup ve yönetmelikler başlıklı 75 inci maddesinin (b) bendinde 47 nci maddesindeki, Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin görevlendirilmesi, görev ve yetkileri ile bunlara ödenecek ücretler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenleneceği hükmü yer almaktadır.

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin

Toplantı temsilci ücretleri

Madde 19-

Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonunun genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserinin, zaruri masraflarını karşılamak üzere, on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan net asgari ücretin onda biri olarak günlük ücret net ödenir. Ödenen ücret ve vergisi genel kurul toplantısını yapan kuruluşlara aittir.

a) İş gününde yapılacak genel kurul toplantıları için günlük ücret tutarı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen her personele ve her toplantı için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır ödenir.

b) İş günü dışında kalan tatil ve resmi bayram günlerine rastlayan diğer tatil günlerinde toplantı yapılması halinde, günlük ücret % 50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanır ve net olarak ödenir.

c) Toplantılar için temsilcilere ödenen ücret tutarları adı ve soyadı, ödeme tarihi, yeri ve günlük tutarı belirtilmek suretiyle toplantıyı yapan kuruluş tarafından bordroda gösterilir. Net ödemelerin kanuni kesintileri mevzuat dâhilindeki süre içerisindeki ilgili vergi dairesine genel kurulu yapan kuruluş tarafından yatırılır. Bu işlemlerden doğabilecek hata ve noksanlıkların sorumluluğu kuruluşa aittir hükmü yer bulunmaktadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 274 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan;

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik

Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılmak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre görevlendirilmiş memuru ifade edeceği belirtilmiştir. Anılan Yönetmeliğin Komiserin Masrafları başlıklı 34 üncü maddesinde de Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri masraflarını karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç katı olarak ödenir. (Değişik ikinci cümle: RG-29/06/2005-25860) İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanunî kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara’da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il müdürlükleri adına Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-29/06/2005-25860) Toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması hâlinde yol giderleri gider belgeleri ibraz edilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmiş veya gider belgesinin ibraz edilmemesi hâlinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz.

Şirketler tarafından yatırılan paraların komiserlere ödenmesine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe tespit edilerek il müdürlüklerine yazılı olarak duyurulur.

Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek komiserlerin yol giderleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca tespit edilen yevmiyeleri ilgili şirket tarafından karşılanır hükmü yer almaktadır.

Devlet memurları, hükümet komiseri olarak yukarıda örnekleri belirtilen düzenlemeler gibi düzenlemeler esas alınmak suretiyle görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

Siyasi Komiserler

Siyasi komiser (Rusça: политический руководитель veya политрук politruk), siyasi eğitim (ideoloji) ve örgütlenmeden sorumlu olan ve orduyu sivil kontrol altında tutmayı taahhüt eden denetleyici siyasi görevlidir.

Tarihsel olarak siyasi komiser kavramı "Commissaire politique" adıyla Fransız Devrimi'nde (1789-99) ortaya çıktı ve devrimi karşıt düşünce ve eylemlere karşı korumakla görevliydi.[1] Buna karşın ilk olarak 1917'de Rus Geçici Hükûmeti'nin askeri güçler üzerinde siyasi kontrolünü sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu ve daha sonra Kızılordu'da da 1942 yılına kadar devam eden siyasi komiserlik daha çok Sovyetler Birliği ile özleştirilir. Siyasi komiserlik günümüzde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda uygulanmaktadır.

II. Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Sovyet savaş esirlerine karşı işledikleri suçlar kapsamında siyasi komiserler özel olarak hedef alındı ve Nazilerce derhal infaz edildi.

Konkordato Komiserleri

Konkordato'nun mahkemece kabulünden sonra, bu işleri takip edip yürütecek kimseyi de yine mahkeme tayin eder ve bu kişiye konkordato komiseri denir.

İkinci Bölüm

Konkordato Komiseri

Komiserin nitelikleri

Madde 4- (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Komiserin görevlendirilmesi

Madde 5- (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.

(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.

(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

Komiserin yasaklılık sebepleri ve yasak işler

Madde 6- (1) Komiser;

a) Kendisinin,

b) Eşinin, nişanlısının yahut kan ve kayın alt ve üstsoyunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının,

c) Kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu bir şahsın, menfaati olan işleri göremez ve bu durumda derhâl görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber vermek zorundadır. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilir.

(2) Komiser, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamaz, yaparsa hükümsüzdür.

Komiserlikten kaçınma ve ayrılma sebepleri

Madde 7- (1) Aşağıdaki kişiler komiserlik görevini kabul etmekten kaçınabilirler:

a) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çekecek olanlar.

b) Uhdesinde birden fazla komiserlik görevi bulunanlar.

c) Mahkemece kabul edilecek başka mazereti bulunanlar.

(2) Görevi kabulden kaçınma talebi, görevlendirmenin öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içinde, görevlendirmeyi yapan mahkemeye verilecek dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, kaçınma sebebi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir. Mahkeme dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda, talebin yerinde olmadığına karar verirse, komiser görevi kabulle yükümlüdür. Bu karara rağmen komiser görevden kaçınmaya devam ederse, mahkeme başka bir komiser görevlendirir ve kaçınan komiseri bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirir.

(3) Komiser haklı bir mazeretin ortaya çıkması hâlinde, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren beş gün içinde görevden ayrılmayı talep edebilir. İkinci fıkra hükümleri kıyasen burada da uygulanır.

Komiserin yükümlülükleri

Madde 8- (1) Komiser, görevini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Görevini kanun, bu Yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirmek.

b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.

c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.

ç) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.

d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.

(2) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi sona erdikten sonra da devam eder.

(3) Komiser, görev almak için reklam sayılabilecek nitelikte girişim ve eylemlerde bulunamaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilir. Bu durum derhâl bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Komiserin bilgi ve belge temini ile iletişimi

Madde 9- (1) Komiser, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir ve iletişim kurabilir.

Üçüncü Bölüm

Komiserlik Eğitimi

Temel eğitim

Madde 10- (1) Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir.

(2) Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.

(3) Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

(4) Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

(5) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(6) Temel eğitimin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Başkanlık tarafından güncellenebilir.

(7) Temel eğitime ilişkin usul ve esaslar genelgeyle belirlenir.

Yenileme eğitimi

Madde 11- (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.

Katılım belgesi

Madde 12- (1) Eğitim kuruluşları, temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verir.

Komiserlik eğitiminden muaf tutulacaklar

Madde 13- (1) Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi ve izin süresinin uzatılması

Madde 14- (1) Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir.

(2) İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Başkanlık tarafından elektronik ortamda yayımlanır.

(3) İzin için başvuru Başkanlıkça belirlenecek usule göre yapılır. Başvuruda; eğitimin içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları ve yeterlilikleri ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir.

(4) Başkanlık tarafından altmış gün içinde yapılacak inceleme sonucunda, eğitimin amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekânların uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı gözetilerek ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir; başvuran kuruluşun aranılan nitelikleri taşımadığının tespiti hâlinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir.

(5) Eğitim kuruluşu, izin süresinin bitiminden en az iki ay önce bu sürenin uzatılması için başvurmak zorundadır.

(6) Başkanlık tarafından, eğitim kuruluşunun 15 inci maddeye göre sunduğu raporlar ile yapılan denetime ilişkin raporların incelenmesi sonucunda, eğitimin belirlenen şartlar ve içerikte başarılı bir şekilde devam ettiğinin ve 16 ncı maddede düzenlenen eğitim izninin iptalini gerektirir hâllerin bulunmadığının anlaşılması hâlinde, verilen izin üç yıla kadar uzatılabilir.

(7) İzin süresi uzatılmayan eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

Bilgi verme yükümlülüğü

Madde 15- (1) Eğitim kuruluşları, Başkanlığa her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile istenilen diğer hususları içeren bir rapor sunar.

(2) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna, on beş gün içinde raporun sunulmaması hâlinde, eğitim izninin iptal edileceği hususu yazılı olarak ihtar olunur.

Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali

Madde 16- (1) Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilen izin Bakanlık tarafından iptal edilir:

a) İzin şartlarından birinin ortadan kalktığının veya mevcut olmadığının sonradan anlaşılması.

b) Belirlenen usul ve esaslara uygun eğitim verilmediğinin tespit edilmesi.

c) Katılım belgesi düzenlenmesinde sahtecilik yapılması.

ç) 15 inci maddede belirtilen bilgi verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.

d) Eğitim kuruluşunun iznin iptali için yazılı talepte bulunması.

(2) İzni iptal edilen eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

Eğitim kuruluşunun denetimi

Madde 17- (1) Eğitim kuruluşları, komiserlik eğitimiyle ilgili faaliyetleri açısından Başkanlığın gözetimi ve denetimi altındadır.

(2) Eğitim kuruluşları, Başkanlık tarafından doğrudan veya bölge kurulu marifetiyle; komiserlik eğitiminin verilip verilmediği, verilen eğitimin içeriği, kim tarafından ve nerede verildiği, sınıf mevcutları ve eğitim başvurusu için sunulan bilgi ve belgeler ile belirlenen diğer hususlar yönünden her zaman denetlenebilir.

Dördüncü Bölüm

Başvuru ve Liste

Listeye kayıt için başvuru

Madde 18- (1) İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar.

(2) İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar.

(3) Bölge Kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için listeye kaydeder; aksi hâlde başvuruyu reddeder. Ret kararı ilgilisine bildirilir.

(4) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, komiser olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildirir.

(5) Oluşturulan listeler bölge kurulu tarafından internet sitesinde ilan edilir.

(6) Komiser, ikinci fıkrada sayılan hususlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesiyle birlikte listeye işlenmek üzere bölge kuruluna iletir.

(7) Komiser, yerleşim yeri, görev veya iş yeri değişikliği nedeniyle başka bir bölge kurulu listesine nakil talebinde bulunabilir.

Listeden çıkarılma

Madde 19- (1) Aşağıdaki hâllerde komiser, bölge kurulu tarafından listeden çıkarılır:

a) Komiser tarafından talep edilmesi.

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserin bağımsız denetçi olma niteliğini kaybettiğinin bildirilmesi.

c) Komiserliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye kayıt tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak görevin kabul edilmemesi veya görevin bırakılması.

d) Görevin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.

e) 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması.

İncelemenin usul ve esasları

Madde 20- (1) Bölge kurulu başkanı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hâllerde başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı bizzat veya bölge kurulu üyelerinden biri vasıtasıyla yapabilir.

(2) Bölge Kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, yapacağı denetim ve inceleme sırasında komiser hakkındaki iddiaları ciddi bulursa komisere tebligat yaparak bir hafta içinde yazılı savunma yapmasını ister.

(3) Bölge Kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, bizzat veya istinabe suretiyle delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin beyanlarını alır ve yapacağı inceleme sonucunda hazırladığı raporu bölge kuruluna sunar.

(4) Bölge Kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, inceleme sırasında yargı mercilerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kişilerinden ve gerçek kişilerden inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. İlgililerce bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Yapılacak inceleme sonucunda 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hâllerden birinin gerçekleştiğinin anlaşılması hâlinde komiserin listeden çıkarılmasına karar verilir. Karar komisere tebliğ edilir ve kesinleştikten sonra komiserin görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve ilgili diğer yerlere bildirilir.

(6) Komiser hakkındaki inceleme, ivedilikle ve her hâlde başvuru veya resen incelemeye başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Saha Komiserleri

Türkiye Futbol Federasyonu

Futbol Saha Komiserleri Talimatı

Ocak 2005

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Saha Komiserleri Talimatı

Bölüm I

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen her tür futbol müsabakalarında görev alan "Saha Komiserleri"nin yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, amatör ve profesyonel futbol müsabakalarına katılan kulüpleri, bu kulüplerin yöneticileri, futbolcular ve diğer ilgililer hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statü hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

h) Saha Komiseri: Bu Talimat hükümleri gereğince futbol müsabakalarında stad ve saha içinde görev yapan kişileri,

i) İlgili Kuruluşlar: Futbol Federasyonunca yetki verilen ilerdeki Saha Komiserleri Dernek ve Şubelerini ifade eder.

Saha komiseri olmanın şartları

Madde 5- Saha Komiseri olacaklarda aranacak şartlar şunlardır;

a) 25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,

b) En az Lise mezunu olmak. (Bu yönetmelik yayınlandığında 5 yıllık görev süresini tamamlamış olanlarda bu şart aranmaz.)

c) Saha Komiserliği yapmasında bir engel bulunmadığını belirtir, herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı sağlık raporu almış olmak, (Sağlık Raporu her sezon başında yeniden alınmalıdır.)

d) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymediğini belirtir "Adli Sicil Kaydı" belgesini getirmek,

e) Saha Komiseri olarak görevlendirildiği anda spor kulüplerinin yönetim ve/veya diğer organlarında faal görevde bulunmamak,

f) Bu talimatın eki olan başvuru formunu (EK: 1) eksiksiz ve gerçeğe uygun bir şekilde doldurmak ve bu maddenin c, d, e bentlerindeki belgelerle birlikte Futbol İl Temsilciliğine vermek. (Başvuru formundaki beyanların gerçeğe aykırı olduğunun öğrenilmesi halinde adayın başvurusu işlemden kaldırılır, göreve başlamışlar ise görevlerine son verilir.)

Bölüm II

Saha komiserlerinin görevleri ve görevlendirilmeleri

Görevleri

Madde 6- Saha Komiserlerinin görevleri;

a) Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı tüm Talimat, Genelge ve emirleri bilmek ve bunlara uygun hareket etmek,

b) Profesyonel müsabakalardan en az 2 (iki) saat, amatör müsabakalardan en az 1 (bir) saat önce görev yerinde hazır bulunmak,

c) Görevini, oyun sahasının hudutlarını belirleyen çizgi dışında ve etrafında yapmak, belirli bir yerde oturmadan müsabakayı yakından izlemek,

d) Dördüncü Hakemin atanmış olduğu müsabakalarda, Dördüncü Hakemin yapılmasını istediklerini yerine getirmek, Dördüncü Hakemin atanmadığı müsabakaların öncesinde, devamında ve bitiminde Hakem, Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi ile işbirliği yapmak, her türlü idari önlemleri ve güvenlik önlemlerini almak,

e) Hakem odalarının güvenliği ile birlikte, müsabaka öncesi ve sonrasında hakemlerin sağlıklı olarak odalarına giriş ve çıkışlarını sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini aldırmak,

f) Müsabakanın başlamasından en çok 60 en az 15 dakika öncesinden; saha durumunun, oyuncu değiştirme levhalarının, takımların sağlık tedbirlerinin, ambulansın, doktorun ve sağlık memurunun hazır olduğunu Hakeme bildirmek,

g) Stadda hakem raporunu, oyuncu değiştirme formunu, müsabaka isim listelerini, yedek futbol toplarını, formaların aynı olması halinde kullanılacak yedek formaları kontrol etmek, yoksa temin edilmesini sağlamak,

h) Taraflardan herhangi birinin takım isim listelerine, futbolcu lisanslarına, kullanılacak futbol toplarına itirazı halinde Hakeme durumu bildirmek,

i) Federasyon Kurullarınca haklarında idari tedbir alınmış olanlara ait karar ve emirleri hakemin talimatı ile kulüplere tebliğ ederek oyun sahası içerisine girmelerini önlemek,

j) Hakemin görevini yapmasına engel olacak her türlü hareketin önlenmesi için tedbir almak,

k) Foto muhabirlerinin kale ve taç çizgilerine belirlenen mesafeden daha fazla yaklaşmasına ve suni ışık yaratabilecek flaş kullanmalarına engel olmak,

l) Hakemin oyun sahasından çıkmasını istediği kişilerin, hakemin görmediği anlarda oyunun gidişatına engel olacak kişilerin ve oyundan ihraç edilen sporcuların, yöneticilerin ve teknik kadronun oyun sahasının dışına çıkarılmasını sağlamak,

m) Top toplayıcıların, zaman geçirmelerini önlemek için önceden uyarmak,

n) Takımların yedek kulübelerine foto muhabiri, kameraman ve saha içinde bulunan diğer görevlilerin yaklaşmalarını engellemek,

o) Federasyonca yayınlanmış talimatlarda saha içerisine girmelerine müsaade edilen kişilerin Federasyon tarafından verilmiş "Sahaya Giriş Kartlarının" müsabaka öncesi hakeme verilmesini sağlamak ve sahaya girmelerine müsaade etmek,

p) Doktor, sağlık memuru, top toplayıcıları, emniyet mensupları, üzerlerinde özel yelekleri olmak şartı ile foto muhabirleri ve TV naklen yayın ekibi ile Federasyon gözlemcisi ve temsilcisi dışındaki kişilerin sahaya girmelerini engellemek,

r) Tribünler dâhil sahada emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamak,

s) Sona eren müsabaka sonrasında lisansların ilgili kulüp yöneticilerine verilmesini sağlamaktır.

Görevlendirilmeleri

Madde 7- Saha Komiserlerinin görevlendirilmeleri;

a) Saha Komiseri olacaklar, Futbol İl Temsilcisi ve Saha Komiserleri Derneği'nin önerisi ile Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerince belirlenir. Saha Komiserlerinin görevlendirilmeleri Futbol Federasyonu Bölge Müdürünün bilgi ve denetiminde her ilde bulunan Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılır. Futbol İl Temsilcisi bu görevini Saha Komiserleri Derneği ile işbirliği yaparak yürütür.

b) Görevlendirmeler her sezon başlamadan önce yapılır. Faaliyeti aksatacak bir durum olmadığı takdirde sezon içinde başka bir görevlendirme yapılmaz.

c) Türkiye Futbol Federasyonu, Saha Komiserlerini doğrudan görevlendirme, belirli süre veya süresiz görev verilmemesi veya listeden çıkarılması konularında re'sen karar verebilir.

d) Saha Komiseri sayısı o ildeki tescilli Futbol kulübü sayısından fazla olamaz. İllerdeki saha komiserlerinin sayısını Futbol İl Temsilciliği ile varsa Saha Komiserleri Derneği birlikte belirler ve kesin sayıyı Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğüne bildirir. Zorunlu olmadıkça bu sayı sezon içinde arttırılmaz.

e) Türkiye Profesyonel 1. Süper lig, 2. lig A ve B kategorileri, 3. lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında en fazla 2 (iki) saha komiserine görev verilir. Bayanlar Ligi, PAF Ligi, Deplasmanlı Süper Gençler Ligi ve Amatör müsabakalarda en fazla 1 (bir) saha komiserine görev verilir.

f) Her Saha Komiserinin görev süresi bir maçla sınırlıdır. Ancak Minikler Kategorisindeki müsabakalar için üst üste oynanan iki maça bir saha komiseri görevlendirilir.

g) Futbol İl Temsilciliği, Saha Komiserleri Derneği ile işbirliği yaparak aday saha komiserleri listesi ile sezon boyunca görev yapan saha komiserlerinin başarı derecelerini belirleyerek listeleri onay için Saha Komiseri vize formları ile birlikte (Ek: 2) Futbol Federasyonu'nun ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. Onay verilmeden hiç kimse görevlendirilmez. Futbol Federasyonu görevlendirmeye dair onayı, Futbol sezonu başlamadan önce Saha Komiserinin eline geçecek şekilde Futbol İl Temsilciliğine gönderir.

h) Aday Saha Komiserlerinin görevlendirilmesinde daha önce antrenörlük, yöneticilik, futbol hakemliği, gözlemcilik veya temsilcilik yapmış olanlarla lisanslı olarak futbol oynamış kişilere bu durumlarını belge ile kanıtladıkları takdirde öncelik tanınır.

i) Görevlendirmesi yeni yapılan bir Saha Komiseri aşağıdaki sürelerden kısa olmamak koşulu ile ilk sezon yalnızca Amatör müsabakalarda, İkinci Sezon, Amatör Türkiye Şampiyonaları, Bayanlar Ligi, PAF Ligi, Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında, Üçüncü Sezon, Türkiye İkinci ve Üçüncü Ligi müsabakalarında, Dördüncü Sezon, Türkiye Birinci Süper Ligi müsabakalarında görev yapabilir. Saha Komiseri hangi kademede bulunursa bulunsun kendi kademesinde görevi olmadığında görev verilecek herhangi bir kademede görev yapmak zorundadır.

j) Futbol İl Temsilciliği, Saha Komiserleri Derneği ile birlikte sezon sonunda onaya gönderecekleri listede kademe atlayacak ve kademesi düşecek Saha Komiserlerini belirlerler. Saha Komiserleri gösterecekleri başarı doğrultusunda kademe atlama yılı beklenmeksizin bir üst kademeye çıkarılabildikleri gibi başarısızlıkları halinde aynı usulle kademeleri düşürülebilir veya liste dışı bırakılabilirler. Saha Komiserlerinin terfi ve tenzillerinde çıktıkları maç sayıları, kademe farklılıkları ve temsil kabiliyetleri dikkate alınır. Bu gibi durumlarda Futbol İl Temsilciliği'nin vereceği bilgi üzerine Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nün onayı alınır.

Bölüm III

Saha komiseri raporu rapor verme zorunluluğu

Madde 8- Saha Komiserleri görev yaptıkları profesyonel müsabakalarda rapor düzenlemezler. Müsabaka hakemi, gözlemci, temsilci gerek duyduğunda saha komiserinden bilgi alır. Saha Komiserleri görev yaptıkları amatör müsabakalar için (Ek: 3) de örneği bulunan raporu düzenlerler.

Rapor Süresi

Madde 9- Her rapor 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilir. Bu raporun bir nüshası 24 (yirmi dört) saat içinde Futbol İl Temsilciliğine teslim edilir. Bu raporlar hakem raporları ile birlikte değerlendirilerek aynı müsabaka dosyasında saklanır.

Raporun içeriği ve tarafsızlık ilkesi

Madde 10- Müsabaka öncesi, devamı ve sonrasında hakem tarafından görülsün veya görülmesin cezayı gerektiren bir durum gözlemlediğinde bunu raporunda belirtir. Raporunda taraf tutmadan, olayları tüm açıklığı ile yazar. Raporunu Hakeme, Gözlemciye veya başka birine danışıp aldığı cevaba göre hazırlayamaz. Olayları kendi gördükleri ve kendi duydukları gibi yazıp bildirmek zorundadır. Saha Komiseri asıl veya ek olsun tüm raporlarında müsabaka esnasında taraftar, yönetici, antrenör ve futbolcu tarafından Futbol Federasyonu'na, Hakeme, Gözlemciye ve rakip takım aleyhine yapılan tezahürat, açılan pankart ve atılan sloganları (Aynı ifade ile) yazarak, ayrıca müsabaka disiplinini bozucu olayların tümünü raporunda belirtmek zorundadır. Meydana gelen olayları raporunda tüm açıklığı ile ayrıntılı ve tarafsız olarak izah etmeye ve bildirmeye zorunludur.

Raporun Gizliliği

Madde 11- Saha Komiserleri ilgili kurullarca bir karar alınmadığı sürece, raporundaki hususları hiçbir yerde açıklayamazlar. Kamuoyuna ve yayın kuruluşlarına izin almadan bilgi veremezler, beyanda bulunamazlar.

Talimatlara aykırı rapor düzenleme ve sonuçları

Madde 12- Talimatlara aykırı rapor düzenleme ve sonuçları;

a) Gerçeğe aykırı olarak rapor düzenleyen,

b) Talimat, genelge ve emirlere karşın, tarafsız olmayan veya taraf tuttukları Hakem ve Gözlemci raporundan veya ihbar ile belirlenen,

c) İkaz edilmesine karşın görevini aksatmayı alışkanlık haline getiren,

d) Saha Komiserliği yetkisini kullanarak takımlardan kendine maddi ve manevi çıkar sağlayan,

e) Futbol Federasyonu ve Federasyon yetkilileri hakkında karalayıcı açıklamalar yapan,

f) Talimat ve Genelgelere aykırı davranan Saha Komiserleri, haklarında Futbol Federasyonunca işlem yapılmak üzere Amatör Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası alan Saha Komiserlerinin görevlerine son verilir. Bir daha kendilerine görev verilmez ve listeden çıkarılır.

Bölüm IV

Diğer hükümler saha komiserlerinin eğitimi

Madde 13- Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri, Futbol İl Temsilcisini görevlendirerek Saha Komiserinin bilmesi gereken konular hakkında İl Saha Komiserleri Derneği ile birlikte sezon içinde eğitim toplantıları düzenler, basılı Talimat, Genelge ve Emirleri çoğaltıp, dağıtılmasını sağlar.

Saha komiserinin kıyafeti

Madde 14- Saha Komiserleri kendilerinin temin ettiği lacivert ceket, beyaz gömlek, tek tip kravat ve gri pantolondan oluşan kıyafeti giyerler. Ceketin sol üst cebinde Futbol Federasyonu'nun amblemi ile "Saha Komiseri" yazılı bir işaretin belirgin bir biçimde yer alması gereklidir.

Saha komiseri kartı

Madde 15- Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerince, Saha Komiserlerine her sezon başında görevini belirten, seri numaralı ve fotoğraflı tanıtma kartı verilir. Verilen bu kartlar sadece tanıtım amaçlı kullanılır, kimlik yerine geçmez. Saha Komiserinin görevine son verilmesi veya istifa etmesi halinde bu tanıtma kartı geri alınır.

Ücret

Madde 16- Saha Komiserlerinin ücretleri her sezon öncesi profesyonel ve amatör müsabakalar için ayrı ayrı olmak üzere Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca belirlenir. Profesyonel müsabakalarda görev yapan Saha Komiserlerinin ücretleri kulüpler tarafından, amatör müsabakalarda görev yapan Saha Komiserlerinin ücretleri ise Futbol Federasyonunca ödenir.

KAYNAKÇA

https://tr.wikipedia.org/wiki/Komiser

https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_komiser

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-1.htm

https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Saha-Komiserleri-Talimati.pdf

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.