Kredi masraf iadesi istenirken dikkat edilmesi gereken hususlar - DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Tüketici'nin Tüketici Hakem Heyetlerine mi yoksa Tüketici Mahkemelerine mi (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri) gideceği konusunda ise kriterimiz her yılbaşında belirlenen(bu miktarlar her yıl değişmektedir)2013 yılı içinse geçerli olan miktar 1191.52 TL'dir Buna göre 1191.52 TL'nin altında kalan dosya masrafları için Tüketici Hakem Heyetleri'ne, 1191.52 TL'nin üstünde olan dosya masrafları içinse Tüketici Mahkemeleri (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri)'ne başvurmaları gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri'nin 1191.52 TL'nin altında kalan meblağlar için ilam niteliğinde karar verirken, bu bedelin üstündeki meblağlar için vermis oldukları kararlar sadece tavsiye niteliğinde olup güçlü bir delil niteliği taşımaktadır.

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi istenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Banka kredisi dosya masrafı iadesi; Bankaların tüketicilerden almış olduğu dosya masrafı, komisyon, refinansman yada başka isimlerle (farklı isim koyma konusunda bankalar oldukça yaratıcılardır benden söylemesi ) aldığı haksız bedelleri son on yıl için geçerlidir. Çünkü Borçlar Kanunu gereği genel alacak zaman aşımı 10 yıldır. yani tüketici yukarda açıklamış olduğum gibi 1191.52 TL'nin altında ise Tüketici Hakem Heyetleri'ne 1191.52 TL'nin üstünde ise Tüketici Mahkemeleri (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri)'ne başvuru yaparken dikkat etmeleri gereken ilk husus son 10 yıl içinde kredi kullanmış olmalarıdır.

Diğer bir önemli nokta ise; özellikle 1191.52 TL'nin altında olan dosya masrafları için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuran tüketicilerin hakem heyetlerinden alınan kararları Bankalara elden götürerek Karar Asıllarını Bankaya Teslim Etmeleridir. Alınan bu kararları bankaya götürmenize gerek yoktur. Çünkü hakem heyetleri siz tüketicilere gönderilen kararın diğer bir örneğini de Bankalara gönderir. Tüketici Hakem Heyetleri'nin vermiş olduğu kararlar ilam niteliğinde olduğundan bu kararların İCRA TAKİBİNE konularak ilamlı icra yoluyla bankalardan tahsil edilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki Tüketici Hakem Heyetleri'nin kararları da bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan dosya masrafı iadelerini yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır.


>> ÖNCE BANKAYA BU KESİLEN DOSYA MASRAFLARININ GERİ ÖDENMESİ İCİN GÖNDERİLECEK İHTARNAME YERİNE GECECEK TALEP YAZISI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. BUNU PTT'DEN İADELİ TAAHHÜTLÜ GÖNDERİYORSUNUZ VE İADE TAAHHÜT PTT DEKONTUNU SAKLIYORSUNUZ, BU PTT DEKONTUNUN KENARINA BANKAYA İHTARNAME YAZISI VARDIR DİYEDE NOT DÜŞÜNKİ ZARFIN İCİNDE NE GİTTİĞİNİN İSPATI VE BELLİ OLMASI ACISINDAN BUNU UNUTMAYINIZ. BANKAYA YAZACAĞINIZ BU DİLEKÇE ÖRNEĞİNDEN DEĞİŞİK (2) ADET BULUNMAKTA


ÖRNEK-1

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


………………nolu müşterinizim …………………. ............ Bankası Şube Müdürlüğünden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL konut kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
Konut kredi faizlerinde indirim olması sebebiyle ………… yılı …….. ayında kredi yapılandırması için ………….. şubesine başvurdum. Benden Yeniden yapılandırma nedeniyle …………. TL komisyon alındı
Benden tahsil edilen …………… TL’ nin haksız olarak alınan bu paranın tarafıma iade edilmesini istiyorum.../../2013 


Adı ve Soyadı
İmza

Ek;
Emsal dava
1-PTT Gönderi dekontu.
2-Kesilen komsiyon ücret dekontu.(elde varsa yoksa gerek yok) ÖRNEK -2

BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE 

…………………………..BANKASI …………………İLİ ……………………………ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: Kredi masrafları iadesi.

Bankanızın ………........... numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.Saygılarımla,…./…../2013

Ad ve Soyadı
İmza

AÇIK ADRES:...........>> BANKADAN SİZE GELECEK CEVABİ YAZIDA KESİLEN DOSYA MASRAFLARINIZI KABUL EDER ÖDERLERSE MESELE YOK,ZATEN ÖDEYECEKLERİNİDE HİÇMİ AMA HİC TAHMİN ETMİYORUM,EYER ÖDEME YAPMAZLAR VEYA YAZINIZA HİC CEVAP VERMESLERSE AŞAĞIDAKİ DİLEKCE ÖRNEĞİNE GÖRE ÖRNEK HAZILIYARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDERSİNİZ.T.C. 
……………… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA ŞİKAYET EDEN :......................................................
Adres :................................................................


ŞİKAYET EDİLEN :...................................................
Adresi :...............................................................

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ :...........TL

ŞİKAYET TARİHİ : ../../2013

ŞİKAYETİN KONUSU : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… -TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)


AÇIKLAMALAR:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan
………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: 4077 Sayılı Kanun.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.../../2013

Şikâyet eden 
Ad ve Soyadı 
İmza>> YUKARDAKİ DİLEKÇENİZİ HAKEM HEYETİNE VERDİKTEN SONRA GERİ ÇEKİLİP KOPACAK KIYAMETİ BEKLİYORSUNUZ VE AŞAĞIDAKİ KARAR GİBİ BİR KARAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN LEĞİNİZE ÇIKIP GELİYOR DİYELİMKİ MORALLER BOZULMASIN,YOKSA TÜKETİCİNİN ALEYHİNEDE GELE BİLİR VE BU (THHK) KARAR GEREĞİ 15 GÜNLÜK SÜRE İCERSİNDE HAKEM HEYETİ KARARINA KARŞI KALDIRILMASI,İPTALİ VE TEDBİR TALEBİ İÇİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA ACMA HAKKI VARDIR, KİMİN HAKKI VARDIR ALEYHİNE KARAR CIKANIN.
(Tüketici Mahkemelerinin olmadığı yerde Bu davalara Tüketici Mahkemesi sıfatı ile,Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.Burada Asliye Hukuk Mahkemesi niye diye Kafanızı karıştırmasın,zaten Tüketici mahkemesi varsa Tüketici mahkemesine direk acılıyor)


>> ÖRNEK HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI KARARI


ISPARTA İLİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

DOSYA NO : 2009-154912

KARAR TARİHİ VE NO : 26/01/2010-22

RAPORTÖR : İlknur KÖSE


HAKEM HEYETİ KARARI


TÜKETİCİ : Ceylan ERTOY

Bahçelievler Mh. 142 Cd. Sevilay Yapı Kooperatifi A Blok D: 3 ISPARTA


SATICI: ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Isparta Şubesi

Özel İşlem Merkezi


ŞİKAYET TARİHİ : 10/12/2009


UYUŞMAZLIK BEDELİ : 2.580,62 TL


ŞİKAYET KONUSU :

Tüketici, Ziraat Bankasından 2008 yılının Nisan ayında konut kredisi çektiğini, kendisinden komisyon ve dosya masrafı altında 1.710,00 TL para kesildiğini, daha sonra krediyi kapatmak için gittiğinde ise %2 ye karşılık 870,00 TL ceza olarak kapatma parası alındığını, alınan paraların yasal olmadığını ifade ederek dosya masrafı, komisyon ve kapatma parası adı altında toplam 2.580,62 TL’nin iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.


SAVUNMANIN ÖZETİ :

Şikayet konusu ile ilgili bankadan 17/12/2009 tarih ve 3572 sayılı yazımızla savunma istenmiş olup, gelen cevap yazısında sözleşmenin 10 uncu maddesine göre erken ödenen meblağın %2 si tutarında masraf alınacağı bildirilmiştir. Aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinde de “müşteri ve kefillerin bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masraf ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.” ibaresi mevcuttur.


Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bulunan her şartın tüketiciler açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığı hususu önem arz etmektedir. Dosya üzerinden yapılan incelemede;


Tüketici ile banka arasında imzalanan Sabit Faizli Konut Finansmanı sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde erken ödenen meblağın %2 si tutarında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyecekleri belirtilmektedir.


4077 sayılı Kanuna 10/B maddesini ekleyen 5582 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre Konut Finansmanı Kredilerinde erken ödemede gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra en fazla %2 erken ödeme bedeli alınmasına müsaade ettiğinden bankanın erken ödeme bedeli olarak 870,62 TL almasında yasaya aykırı bir durum görülmediğinden tüketicinin talebinin reddi gerekmiştir.


Dosya ve komisyon masrafına gelince;


Tüketici ile yapılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde matbu olarak yazılmış tüketicinin “bankaca belirlenecek ücret ve masrafı ödeyeceği” ibaresi mevcuttur. Ancak aynı maddede (…) katkı payı/peşin komisyon alınması ile ilgili boş bırakılan (tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken) bölüm doldurulmamış dolayısıyla tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmiş, bankada bu durumu tüketici aleyhine kullanmıştır.


4077 sayılı Tüketici Yasasının 6 ncı maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre;


-Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. (…)

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir. Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir. Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır. Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir. Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.


HÜKÜM :

Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle;


- Tüketicinin %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedel iadesi talebinin reddine,

- Tüketiciden komisyon ve dosya masrafı adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin sağlayıcı tarafından tüketiciye iade edilmesine,

- Bu talebin karşılanmamsı durumunda 4077 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince İcra İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,


Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 26/01/2010
Başkan Üye Üye Üye Üye>> BAKINIZ ŞİMDİ HAKEM HEYETİ KARARI CIKINCA BU KARAR TARAFLARA TEBLİĞ EDİLİNCE ALEYHİNE KARAR CIKAN TARAF HALİYLE GERİLİYOR VE KIZIYOR KİM KIZMAZ DEĞİLMİ BU KARAR TARAFLARA PTT ARACILIĞI İLE TEBLİGAT ŞEKLİNDE TEBLİĞ EDİLİYOR,TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İCERSİNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ OLMAYAN YERLERDE YERİNE BAKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVA ACILIYOR ŞİMDİ KONUMUZ BANKA HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ EDEREK KALDIRMAK VE TEDBİR KARARI ALMAK İÇİN NASIL BİR DİLEKÇE İLE DAVA ACARAK TÜKETİCİ MAHKEMESİNE GİDİYOR DİLEKÇESİNDE NE DİYOR NELERDEN BAĞSEDİYOR ÖRNEK DİLEKÇE AŞAĞIDA OLUP İNCELEYELİM BAKALIM (Banka mahkemeye müracaat ederek kararın iptalini ister. Banka avukatı, hakem heyeti kararının icrasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmesini ve kararın iptalini talep eder.) ............ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 
(Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

HAKEM HEYETİ KARRIN İTİRAZ EDEN :.............BANKASI AŞ. 
DAVACI VEKİLİ : AV...... VE AV .......


DAVALI :......................


DAVA DEĞERİ :.............TL


İPTALİ İSTENEN HAKEM HEYETİ BAŞ.KARARI : ........ Valiliği Tüketici sorunları Hakem Heyeti Başkankığının ../../....... tarih ../... sayılı kararı


TALEP KONUSU : Yukarı bilgileri verilen usul ve yasaya aykırı hakem heyeti kararının KALDIRILMASI / İPTALİ ve hakem heyeti kararının icrasının durdurlmasına işkin olarak 4077 sayılı kanun'un 22/5 maddesi gereğince İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR
Müvekkil bankanın uşak şubesi ile imzalamış olduğu tüketici kıredisi sözleşmesi gereğince davalı bankamız müşterisine kredi tahsis edilmiş ve bu kredi tahsisi sırasında kendisinden sözleşme ve geri ödeme planında yazılı masraflar tahsil edilmiştir. (EK 1 Kredi sözleşmesi)

Davalı Müvekkil Banka müşterisi, ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığına başvurarak sözkonusu masrafları iadesini talep etmiştir.

Bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı masrafın davalı tarafa iadesine karar vermiştir (EK 2 Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı kararı)

İşbu karar usul ve yasalara aykırı olduğundan iptali için sayın mahkemenize itiraz etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

İTİRAZLARIMIZ :
1. Bankamız alehine verilmiş olan Hakem Heyeti kararının gerekçesinde ; masraf alınmasına ilişkin sözleşme hükmünün haksız şart oluşturulduğundan bahsedilmiştir. oysa somut olaydan müvekkil banka ile davalı taraf arasında imzalanan kredi sözleşmesinin 4.maddesiyle davalı taraf dosya masrafı ödemeyi açıkça kabul etmiştir sözleşmede yer alan masraf alınmasına ilişkin sözleşme hükmü davalı ile muzakere edilmiş haksız şart oluşturmamaktadır. Bir hüküm müzakere edilip edilmediğini tespit ederken bakılması gereken ilk husus ,tüketicinin,sözleşmenin şekillenmesine ilişkin etki sahibi olma imkanı bulunup bulunmadığıdır. Yani taraflar arasındaki dengesizlik nedeniyle tüketici açısından ortada kalan ,irade özerkliği çerçevesinde sözleşmenin içeriğini tespit etme olanagının yeniden doğmuş olması gerekir.

Bu çerçevede; davalı ile Bankamız arasında kredi sözleşmesi haricinde acrıca ödeme planı imzalanmamış ve davalıya teslim edilen bu belgede kullanılan kredinin taksit tarihi ve tutarlarının yanı sıra kredi kullandırma sırasında müşteriden alınan dosya masrafı/espertiz ücreti/istihbarat ücreti vb. tutarlara açıkça yer verilmiştir. 

Sözleşme haricinde davalı ile imzalana bu belge anılan masrafların müzakere edildiğini davalının söz konusu masrafları kabul etme suretiyle sözleşme ilişkisi içerisine girdiğini,bu nedenlede ortada haksız şartın varlığından söz edilmeyeceğini açıkça göstermektedir.

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİNİN E:2010/3958, K;2010/1717 VE 07.02.2011 tarihli KARARINDA (EK:4, YARGITAY KARARI)sözleşme özgürlüğü kapsamında tüketicinin istediği bankadan hizmet alabileceği bankalarında verdiği hizmet kapsamında ücret talep edebilecekleri açıkça belirtilmiştir. Ayrıca tüketicinin ülkemizde faaliyet gösteren pek çok bankanın bulunması sebebiyle faydalanmak istediği hizmete ilişkin olarak istediği bankayla çalışabileceği belirtilmiştir.

Ekte bulunan emsal nitelikteki Kocaeli 2i Asliye Hukuk Mahkemesinin , Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin , Ankara 6.Tüketici Mahkemesinin , Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinin , dosya masrafı/istihbarat ücreti vs. alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

2. Öte yandan , Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun '' Sözleşmedeki Haksız Şartlar'' başlıklı 6. maddesinde '' satıcı veye sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden , tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlüklerinden iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleme kosulları haksız şarttır.'' denmek suretiyle hangi nitelikteki sözleşme koşullarının haksız şart sayılabileceği belirlenmiştir. Buna göre, bir sözleşme şartının haksız şart kabul edilebilmesi için 3 unsurun birlikte varlığı gerekmektedir.
-Tek taraflı olarak sözleşmeye konulmalı
-Taraflarca müzakere edilmemiş olmalı
-Sözleşmeden doğan hak ve yükümlüklerde dürüstlük kurallarına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizlik yaratmış olmalıdır.

Bu üç unsurdan birinin yokluğu halinde bir sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabul edilebilmesi hukuken mümkün değildir. Bir başka ifadeyle , bir sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabul edilebilmesi için , önceden tek taraflı olarak hazırlanmış olması ve tüketici ile müzakere edilmemiş olması başlı başına yeterli değildir. Aynı zamanda sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde dürüstlük kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizliğede neden olması gerekmektedir.

Tüketici kredisi kullandırımı sırasında tüketiciden alınan masraf alınmasına ilişkin sözleşme koşulu çerçevesinde konu değerlendirildiğinde ise yukarıda belirtilen açıklamalar karşısında bu yöndeki sözleşme koşulunun Banka tarafından önceden hazırlanmış sözleşmede yer aldığı ve tüketici ile müzakere edilmemiş olduğu tespitlerinde yola çıkarak buna ilişkin sözleşme koşulunun haksız şart olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira, Bankalar müşterilerine tüketici kredisi kullandırırken ,istihbarat, pazarlama,ekspertiz,genel işletim ve diğer operasyonel giderler gibi bir çok maaliyete katlanmaktadır. Bankaların kendi tahsis ve kullandırımı sırasında katlandıkları maaliyetin bir bölümünü , bu hizmet nedeniyle elde edilen menfaat karşılıgında tüketiciye yansıtmasının , tüketici aleyhine iyi niyet kurallarına aykırı olacak şekilde dengesizliğe yol açtıgını idda etmek mümkün olmayıp dava konusu uygulamaya esas sözleşme koşulu haksız şart niteliğinde değildir.

3.Müvekkil Banka tarafından davalıdan alınan dosya masrafı yukarıda zikredilen yasal düzenlemeler kapsamında talep edilmiş; hakem heyeti dosyasına müvekkil Banka şubesince sunulan evraklardan açıkça anlaşılacağı üzere davalı tarafından hiçbir itiraz/ihtiraz-i kayıt konulmadan ödenmiştir.

4.Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere ; kredi kullandırı sırasında masraf alınacağı davalı ile Bankamız arasında imzalanan sözleşmede açıkça belirtilmiş ,sözleşme haricinde imzalanan geri ödeme planında bu masrafların isimleri ve tutarlarına açıkça yer verilerek ayrıca bir farkındalık yaratılmış oldugundan ve tüm bunların haricinde kredi kullandırmı sırasında masraf alınması sunulan bir hizmetin yarattığı maaliyetin karşılığı olduğundan bu nedenle de ''sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde dürüstlük kurallarına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizlik yarattıgından'' söz edilmeyeceğinden , masraf alınmasına ilişkin sözleşme koşulunu haksız şart olarak kabul eden Tüketici Hakem Heyeti Kararı hukuka aykırı bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEBLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLERİMİZ : Karşı tarafın Delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla,
1-Kredi sözleşmesi
2- Nakit Kredi öncesinde Müşteriden Alınacak Beyan örneği / Sözleşme öncesi bilgi formu
3- Ödeme Planı 
4- Gerek duyulması halinde Müvekkil Banka kayıtları ve hesap özetleri üzerinde yapılacak bilir kişi incelemesi.
5-Yemin ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE SİSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle , öncelikle ;
- İlgili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı KARARININ İCRASININ DURDURULMASINA , BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,
-Haksız ,usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş buluna Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın KARARININ KALDIRILMASINA/İPTALİNE,
-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi müvekkil Banka adına saygıyla arz ve talep ederim.

EKLER:
1-
2-
3- >> ŞİMDİ BAKINIZ, BANKA YUKARIDA ÖRNEĞİNİ VERMİŞ OLDUĞUMUZ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI ALEYHİNE ÇIKTIĞI İCİN BU HAKEM HEYETİ KARARINI KALDIRMAK İÇİN,TÜKETİCİ MAHKEMESİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİ YOKSA YERİNE GÖREVLİ BAKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BU DAVAYI ACAR BU DAVAYI AÇINCA,MAHKEMEDEN SİZE YUKARDA BANKANIN DAVA DİLEKÇESİNİN EKLİ OLDUĞU MAHKEMEDEN TENZİP ZAPTI DEDİĞİMİZ BİR YAZI GELİR,BU TENZİP ZAPTINDA 2 HAFTA İCERSİNDE BU DAVA İLE İLGİLİ DELİLLERİNİZİ, SAVUNMANIZI ,İTİRAZLARINIZI MAHKEMEMİZE BİLDİRİN DER. OZAMAN BU DAVAYA KARŞI BİZ TÜKETİCİNİNDE BİR SAVUNMA,İTİRAZ VE DELİL SUNMA DİLEKCESİ İLE CEVAP VERMEMİZ GEREKİR,AŞAĞIDA SUNDUĞUM ÖRNEK GİBİ BİR DİLEKÇE HAZIRLAMAK SURETİ İLE DAVANIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEME KALEMİNE GÖTÜREREK BU DİLEKCEMİZİ VERİYOR VE DİLEKCEMİZİN İKİNCİ SURETİNİDE MAHKEME KALEMİNDEKİ ZAPIT KATİBİNE EVRAKLARI ALDIĞINA DAİR İMZALATIYORUZ NEDENMİ İMZALATIYORUZ(Ya verdiğimiz dilekçe ile deliller kaybolursa nasıl ispat edeceğiz.?)ONUN İCİN ELİMİZDEKİ İKİNCİ İMZALI DİLEKCEYİ GÖSTEREREK BİZ ZAMANINDA DİLEKCEMİZİDE, SAVUNMAMIZIDA,DELİLLERİMİZİDE BİLDİRDİK VE TESLİM ETTİK İŞTE İSPATI DİYE BİLMEMİZ İÇİN.İŞTE VERECEĞİMİZ ÖRNEK DİLEKCE AŞAĞIDADIR OKUYUN.


........................ASLİYE HUKUK MAKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyle)


DOSYA NO: 20…/…....E.


İTİRAZI CAVEP VEREN 
DAVALI:............................................................... İTİRAZ EDEN
DAVACI : …............................Bankası AŞ 

VEKİLİ : Av...................................... DAVA DEĞERİ :............TL 


İTİRAZ KONUSU: …….....Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin../../20...tarih ve …….. sayılı kararına karşı, Davacı Bankaca yapılan haksız ve Hukuksuz itirazının reddi ile,savunmamızın sunumudur. 


AÇIKLAMALAR :

..................Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın davaya konu kararı usul ve yasaya uygun bir karardır.Davacı Bankanın açmış olduğu davanın ve tüm taleplerinin reddi gerekmektedir.………............Bankası........... Şubesinden ../../......tarihinde kullandığım kredide faizlerin düşmesi üzerine krediyi yeniden yapılandırdım bu işlem için davacı bankaca ………....TL Dosya masrafı, komisyon ücreti altında ücret alınmıştır.


Bu konuda Tüketicileri Koruma Derneği yetkililerine başvurarak yardım talep ettim. Dernek yetkililerinin yönlendirmesiyle bankadan kredi sözleşmesinin bir suretini istedim ancak banka bu haklı talebimi kabul etmeyip sözleşmenin bir suretini bana vermedi. Derneğin yönlendirmesiyle bende elimde sözleşme olmaksızın Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdum.


Hakem heyetince yapılan inceleme sonucu bankanın bana imzalattığı sözleşmenin, 4077 sayılı Kanunun 6.maddesine göre düzenlenmediği kanaatine varılarak Dosya masrafı, komisyon ücreti adıyla tarafımdan haksız biçimde alınan ......... TL nin iadesine karar verilmiştir 


Davacı Banka vekilince, Tüketici Hakem Heyeti Kararına karşı, (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyle).....Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinize yapılan itiraz haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira bankalarca dosya masrafı adı altında alınan benzer tahsilatların taşındığı, Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen (Ek.1)Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da(Ek.2) Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmış olup. Ayrıca yine(Ek.3) Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 04.12.2012 Tarih,Esas No : 2012/808 Karar No: 2012/1370 sayılı kararıda bu doğrultuda olup,Yargıtayın bu kararıda emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür


Yine benzer bir davada (Ek.4) Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 27.6.2011 tarih ve 2011/3576 Esas, 2011/1011 Karar sayılı kararında “…davalı banka, sadece kredinin verilmesi için gereken zorunlu masrafları tüketiciden isteyebilir…” , “…..zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması….” Gerektiği görüşüyle bakmaların objektif kriterlere dayanmadan yaptıkları tahsilatları haksız şart olarak kabul etmiştir.


Yukarıda detaylıca açıkladığım üzere, ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddi gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM :Davacı'nın ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına karşı yapmış olduğu Haksız ve Hukuksuz itirazları ile KARARIN İCRASININ DURDURULMASINI ve BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİNİN Yüksek mahkemenizce reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../2013
İTİRAZA CEVAP VEREN
DAVALI
Adı-Soyadı
İmza


EKİ:
1-Hakem Heyeti Kararı.
2-(Ek 1,2,3,4)Yargı kararları.

>> TÜKETİCİ MAHKEMESİ OLMAYAN YERLERDE DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATİ İLE O YERDE BULUNAN ASLİYE UKUK MAHKEMELERİ BAKAR. VERDİĞİM KARAR ÖRNEKLERİNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ADINI GÖRÜNCE KAFANIZ KARIŞMASIN.

Şimdi yukarıdada izah ettiğim gibi,Tüketici bu Hakem heyeti kararını alarak bankadan leğine olan miktarı bu kararla birikte icra takibinede koya bilir, tüketicide bu kararla aynende takibe girişmiş zaten tüketiciye herzaman banka haciz yapmıyacak ya vatandaşta bankaya haciz uygular ,Bunun üzerine banka herne kadar itiraz etsede aşağdaki tüketici sıfatıyle Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararda bankaya demiş hic hoplayıp zıplama Tüketicinin parasını öde ve onunda icra takibi yapmaya hakkı var demiş ve senin mahkememize dava acarak yaptığın bu itirazı inceledim ve itirazını RET EDİYORUM hadi git parayı öde demiş. (Biz bu açıklamalarımıza birazda espirili yaklaşalımki sıkıcı olmasın) Şimdi aşağıdaki tüketici mahkemesinin bu aşamadan sonra verdiği kararı Okuyalım.TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARI


ISPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2010/48


KARAR NO : 2010/118


DAVACI : T.C.ZİRAAT BANKASI-Ziraat Bankası A.Ş. Özel İşlem Merkezi

Merkez/İSTANBUL


VEKİLİ :Av. SELCAN DENİZ UZUNBACAK–Kutlubey Mah. Cengiz Topel Cad. 1005 Sok. Akdağ Apt. Kat 3 D Isparta 32100 Merkez/ISPARTA


DAVALI :CEYLAN ERTOY–Modernevler Mah. 142. Cad. Sevilay Yapı Koop. A Blok D.3 Merkez/ISPARTA


DAVA :Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı


DAVA TARİHİ : 23/02/2010


KARAR TARİHİ : 10/06/2010


Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasını yapılan açık yargılamasının sonunda,


A- TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22.04.2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak % 30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarını bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekspertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı kararı ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.


B-CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.


C-KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.


D-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:


Dava, davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.


Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli olarak % 1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık sözkonusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26/01/2010 tarihli 2009/15412-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 26/01/2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine, 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.

Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredi sözleşmesinin 2 nci maddesince müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup, dosya masrafı adı alında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre  :arrow: Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.E- HÜKÜM : Yukarda açıklandığı üzere:


1- Davanın REDDİNE,

2- Harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 10/06/20/10Katip 5254 Hakim 2216
>> Şimdi yukarda banka Tüketici mahkemesi kararını beyenmeyince çok kızmış olacakki soluğu yargıtayda alır,dosyada 13 H.Dairesine gider Yargıtayda bu bankanın temyiz gerekceleri doğrultusunda Tüketici mahkemesinin kararını inceler ve sonucta. YARGITAY 13 HD Kararında Ben su trazisinde yanlış görürüm yanlız bu Tükeçi mahkemsinin verdiği kararda zerre kadar yanlış yoktur ve bu mahkeme kararını aynen onaylıyorum. Seninde Temyiz itirazlarını RET EDİYORUM Deyip Bankaya karşı son noktayı koyuyor ve bu kararıda bir altta ekliyorum. birazda cılkını çıkararak anlatıyorum kusura bakmayın,belki bu şekil anlatım ve uslüp tarzı bazı kişilerin alay konusuda olabileceği gibi alay konusu yapada bilirler,cünkü bu konulardaki prosedürün anlatılması açıklamaları bazı kişileri çok rahatsız edeceğini gayet iyibilmekteyim,unutulmamalıdırki burada ilaç prospektüsü yazmadığımızında bilinmesini isterim,yoksa hukuki terimlerin nasıl ne şekil kullanılarak konunun anlaşılmaz bir hal almasındansa bu şekil anlatımlarla birşeylerin daha rahat anlaşıla bileceği kanatindeyim,çoğu insanlarımızın hukukçu yardımından yararlanma imkanları olmayabileceği gibi,imkanlarıda çok kısıtlı ola bilir.peki bu insanlar ne yapacaktır.? haklarını nasıl arayacaktır,bir dilekçeyi nasıl yazıp,nereye götürüp verecektir bunları öğrenmesi hakkı değilmidir,Teknolejinin bu nimetleri varken,bu konularda bilgi birikimi tecrübesi olan insanlarımızında yardımları ile zordurumda bulun kardeşlerimizede yardım etmek bizlerinde boynunun borcu olsa gerek diye düşünüyorum..YUKARDAKİ İSPARTA TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARININ AYNI DAVA İLE İLGİLİ YARGITAY DAİRESİNCE ONAMA YANİ ONAYLAMA KARARIDIR.


T.C.
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2010/11726
KARAR NO :2011/1870
KARAR TARİHİ:10.02.2011 


YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ : 10/06/2010
NUMARASI : 2010/48-2010/118


DAVACI : T.C.Ziraat Bankası vekili Av.Selcan Deniz UZUNBACAK

DAVALI : Ceylan ERTOY

Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
YİNE AYNI KONUYLA İLGİLİ BİR TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARI İLE O KARARIN YARGITAYCA ONANMIŞ KARARIN ÖRNEĞİNİDE SUNALIM.>> BU TÜKETİCİ MAHKEME KARARINIDA AYNI DOSYA MASRAFININ GERİ ALINMASI İLE İLGİLİ OLARAK SUNALIMKİ BU HUSUSLARDA ÇEŞİTLİ KARARLAR OKUYARAK GENİŞ BİLGİNİZ OLSUN İSTEDİM

T.C.
GÖLCÜK
1. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ
K A R A R

ESAS NO : 2012 / 448
KARAR NO : 2012 / 619

DAVA : YAPILANDIRMA BEDELİNİN İADESİ

DAVA TARİHİ : 08/08/2012
KARAR TARİHİ : 05/12/2012
YAZIM TARİHİ : 31/12/2012

Davacı vekili tarafından açılan yapılandırma bedelinin iadesi davasının yargılaması sonucunda:

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine krediyi iki kez yeniden yapılandırdığını ancak bu işlemler sırasında yeniden yapılandırma bedeli adı altında toplam 2.958,00 TL kesinti yapıldığını, bunun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkkındaki Kanun hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek anıla miktarın yasal faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili 28.09.2012 havale tarihli cevap dilkeçesinde özetle; sözleşmenin 14′üncü ve 18′inci maddelerinde davaya konu kesintinin yapılacağının hükme bağlandığını, davacının sözleşmede imzası bulunduğunu, koşulları müzakere ettiğini, bu nedenle haksız şarttan söz edilemeyeceğini, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144′üncü ve TTK’nin 22′inci maddeleri uyarınca bankanın davaya konu kesintileri yapma hakkı bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER: Taraflar arasında akdedilen konut kredisi sözleşmesi ile sözleşme öncesi bilgi formu celp edilmiştir.
GEREKÇE: Taraflar arasında tarihsiz, 144 ay vadeli, 63.000,00 TL bedelli konut kredisi sözleşmesi imzalandığı, bilahare faizlerin düşmesi nedeniyle davacının 01.10.2009 ve 15.04.2011 tarihli talepleri ile kalan kredi borcunun yeniden yapılandırıldığı, davalı bankanın “konut bedeli” adı altında 14.09.2009 tarihinde 1.835,00 TL, “yapılandırma bedeli” adı altına 15.04.2011 tarihinde 1.123,00 TL kesinti yaptığı, davanın, kesinti toplamı 2.958,00 TL’nin iadesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10′uncu maddesine, 5582 SK’nin 24′üncü maddesi ile eklenen, “Konut Finansman Sözleşmeleri” başlıklı B fıkrasına göre konut finansmanı kuruluşları, tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşmenin geçersizdir. Bilgi formunun 10/07/2008 tarihinde imzalanmış, kredi sözleşmesine ise tarih atılmamış olması karşısında bu kurala riayet edilip edilmediği belirlenememiştir.

4077 SK’nin 10/B maddesinin 13′üncü bendine göre, tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 14′üncü bende göre de, faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın % 2′sini geçemez.
Eldeki davada; 2.958,00 TL, davacıdan, kredinin iki kez yeniden yapılandırılması nedeniyle “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” olarak alınmıştır. Lakin 4077 SK’de borç yapılandırmadan söz edilmemektedir. Borç yapılandırma, 29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan yönetmelikte, borç yapılandırma halinde komisyon alınacağına ilişkin bir hüküm yoktur.

Bundan başka, yönetmeliğin 7′nci maddesine göre konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketicinin yazılı izni alınır. 6′ncı maddeye göre ise 7′nci maddede belirtilen yazılı onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşunca, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin tüketiciye nasıl yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilgi, tüketiciye yazılı olarak verilir. Davacıya verilen bilgi formunda konutun ne tapu bilgilerine ne de aylık geri ödeme tutarına yer verilmiştir.

4077 SK’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan biri bilgilendirme ve aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda banka, kredi verdiğinde masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dâhil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı, faiz oranı ve sabit aylık ödemeyi tüketiciye bildirmek durumundadır. Sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değil ise de; serbest piyasa koşulları ve bankalar arası rekabet dikkate alındığında, kredi kullanan, krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği için “yapılandırma” adı altında yeni bir uygulama gelişmiştir. Bankalar, mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yapmakta, daha sonra “masraf ve komisyon” veya “yapılandırma bedeli” adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Eldeki davada, davalı banka, toplam 2.958,00 TL’lik kesintileri “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” olarak belirtmiştir. Bilgi formunun 10′uncu maddesinde “Masraf ve Giderler” ve sözleşmenin 6′ncı maddesinde “Vergi ve Masraflar” başlıkları altında bazı hususlara yer verilmiş ise de, kredinin yeniden yapılandırılması halinde yapılandırma bedeli alınacağına ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan kesintilerin sözleşmede dayanağı yoktur. Davalı banka, davacı tüketiciye, kesintinin mahiyetini ve yasal dayanağını net şekilde bildirmekle yükümlüdür. Kredi sözleşmesi ve bilgi formunun bu bilgileri içerdiğinden söz edilemez. Bu nedenle davalı bankanın, “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” adı altında kesintisi yapması yasaya aykırıdır. Aksi durum haksız şarttır.

Bu noktada haksız şart kavramı üzerinde durmak gerekir. 4077 SK’nin, 4822 SK değişik 6′ncı maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/ A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/ A, 10, 10 / A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir …” hükmü, yine 4077 SK’nin 6 ve 31′inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7′nci maddesinde “Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.
Taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Öenmli bilgilerin yazılması gereken bazı kısımlar hiç doldurulmamıştır. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Dolayısıyla tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” şeklinde külfete sokan bir sözleşme hükmünün varlığı ve bu hükmün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığı ispat edilememiştir. Yapılandırma taleplerinin davacıdan geldiği ileri sürülebilir ise de; yüksek oranlı faiz indirimi fırsatlarını kaçırmamak için bankanın şart koşmasıyla davacının banka tarafından önceden hazırlanan belgeleri imzalamak ve meblağları ödemek zorunda kaldığı kabul edilmelidir. Başka bir deyişle, tüketici, faiz düşüşü nedeniyle elde edeceği kazancın, kesilecek konut yapılandırma bedelinden fazla olması nedeniyle kesintiye katlanmak durumunda kalmaktadır. Kimse, bu fırsatı kaçırmak istemez. Faiz indirimi nedeniyle zarara uğrayan bankanın, bu zararını, davaya konu meblağları tahsil ederek kapatmak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkememizce benzer konuda açılan davada verilen karar (2012/250 esas, 2012/410 karar), Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01/11/2012 tarih, 2012/23857 esas ve 2012/2441 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.

Sonuç olarak; kredinin yeniden yapılandırılması sırasında sözleşmede yer almayan şekilde konut yapılandırma bedeli adı altında davacıdan iki kez masraf tahsil edilmesi yasaya uygun düşmediği için davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davacı vekili, kesintilerin yapıldığı tarihten itibaren faiz işletilmesini talep etmiş ise de; muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur. Davalının dava açılmadan önce temerrüde düşürülebilmesi için ya usulüne uygun ihtarname keşide edilmeli veya davalı hakkında icra takibinde bulunulmalıdır. Davalıya dava açılmadan önce ihtarname gönderildiğine ya da hakkında icra takibinde bulunulduğuna dair bir iddia ve delil yoktur. Bu durumda davalının açılan iş bu dava ile temerrüde düştüğünün kabulü ve faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

DAVANIN KABULÜ ile 2.958,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davalı banka harçtan muaf olmadığından (kıyasen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E:2005/6536, K:2005/7961, T:13/07/2005) kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 175,71 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
400,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine (AAÜT m 12/2),
Davacı tarafından yapılan 53,30 TL (35,00 TL 7 tebligat, 15,00 TL müzekkere posta, 3,30 TL vekalet harcı) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu ve usulen anlatıldı. 05/12/2012
T.C. 
YARGITAY 
13.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2013/4033
KARAR NO : 2013/7605
KARAR TARİHİ:26.3.2013 

MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

TARİHİ : 05/12/2012
NUMARASI : 2012/448-2012/619
DAVACI : Müzeyyen Kamiloğlu vekili Avukat Alp Oral
DAVALI : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili Avukat Gülay Çerik

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 125,16 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.3.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


>> BU TÜKETİCİ MAHKEME KARARINI ŞUNUN İCİN ÖRNEK OLARAK EKLİYORUM BU KONUDADA BİLGİLENDİRMEDEN GECMEYELİM,FARZI MAHAL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE DOSYA MASRAFLARI İCİN VEYA KREDİ KARTI AİDATI İCİN MÜRACAAT ETTİNİZ,TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ALEYHİNİZE BİR KARAR VERDİ,YANİ TÜKETİCİ BU TALEBİNDE HAKSIZ BU MASRAFLARI ALMAYA HAKKI YOKTUR DEDİ, BU DEDİĞİ HAKEM HEYETİ KARARINI SİZLERE GÖNDERDİĞİNDE BU KARARI TEBLİĞ ALDIĞINIZ TARİHTEN 15 GÜN İCERSİNDE, HAKEM HEYET KARARININ KALDIRILMASI İCİN YANİ İTİRAZ ETMENİZ İÇİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA AÇIYORSUNUZ, HANİ YUKARDA BANKA NASIL İTİRAZ EDEREK DAVA ACTI AYNI ŞEKİL BUSEFER SİZ DAVAYI ACIYORSUNUZ DAVAYI ACINCA MAHKEME YARGILAMASINI YAPIP SİZİ HAKLI GÖRÜRSE AŞAĞIDAKİ GÖNDERDİĞİM GİBİ BİR KARAR ÇIKIYOR MAHKEMEDEN.T.C. 
ANKARA 
7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2010/858
KARAR NO : 2011/309
HAKİM : ...........
KATİP : .............
DAVACI : ..............
VEKİLİ : ..................... 

DAVALI VEKİLLERİ : ......
DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı 
DAVA TARİHİ: 20/08/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2011
KARAR YAZMA TARİHİ : 18/04/2011 


Yapılan yargılama sonucunda;

İDDİA_________
Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın %2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat ettiğini, Hakem Heyetinin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı karan ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA___
Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA GEREKÇESİ
Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 s.K.m 1, 2,3,10,10/B, 23,30)
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti karan, Konut Kredisi Sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği, bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 09/08/2010 tarih ve 10 sayılı karan ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00-TL yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.
Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir (4077 s.K.m.3/e). Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır(4077 s.K.m.3 g). 
Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır (4077 s.K.m.3/h). Mevcut davada taraflar arasın da kj Hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir.(4077s.K.m.lO, 10/B.l 1.23. 30)


Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil mahiyetinde olacaktır.

Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği konusundadır.

4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir.

Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E., 2008/2982 sayılı kararı.)

Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.

Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında: Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00-TL olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının %Ö,89 oranına indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.

Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.

4077 s.K.m. 10/B maddesinin 14.fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti %2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka %2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir. 

Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon. Ve eğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.


Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi insiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM

1-Davanın KABULÜNE,

2-Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,

3- Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E, 4-Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.

4-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL dava açma, 12,00 TL P.P., 300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.

5- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL başvuru ve 114,64 TL nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14.04.2011


KARARARA.COM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.