Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Temyizde Sebep Gösterme Zorunluluğu ve İstinafta Formül Karar
1- Yargıtay 16. Ceza Dairesi oyçokluğu ile verdiği 09.05.2018 tarihli, 2018/386 E. ve 2018/1676 K. sayılı kararında; bilimsel atıflar yaparak ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yer vererek, istinaf mahkemelerinin Türk Yargı sistemine...
Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2015/941 başvuru numaralı ve 25.10.2018 tarihli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kararında; kendi ürettiği elektriği tüketen vergi mükellefleri yönünden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun elektrik ve...
Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü
Son 10 yılda Arap ülkelerinde meydana gelen olaylardan en fazla etkilenen ülkelerin başında Suriye gelmektedir. Ülke nüfusunun neredeyse %60'dan fazlası ülkeyi terk etmiş, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere başka ülkelere göç etmiştir....
Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Hali (TCK m.22/6)
Ceza Hukukunda bir kusur türü olan taksir; suça konu eylemin hareket kısmının fail tarafından bilinip istenerek yapılması, fakat bundan doğan sonucun istenmemesidir. Fail; gerçekleşmesini istemediği sonucu öngördüğü halde önlemediğinde...
İddianame, Zamanaşımını Ne Zaman Keser?
Türk Ceza Kanunu'nun 66. maddesinde 'dava zamanaşımı” müessesesi düzenlemiş, bu sürelerin hangi hallerde kesileceği, Kanunun 67. maddesinin 2. fıkrasında ayrı ayrı sayılmıştır. Buna göre; 'Bir suçla ilgili olarak; a) Şüpheli...
Ertelenen Hapis Cezasının Devlet Memurluğuna Etkisi
Kasten işlenen suçlardan verilen hapis cezalarının kanuni sonucu olarak hükümlü hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.53'de düzenlenmiştir. Kanunun 53. maddesinin, hapis cezasının kanuni sonucu olarak...
Denetimli Serbestlikte Ön Şart Olan Açık Cezaevine Geçiş
Denetimli serbestlik; suç işlemiş ve cezasını infaz etmekte olan hükümlüye verilmiş olan bir şans olup, hükümlünün infaz sürecinde toplumla yeniden kaynaşmasını ve yeniden suç işlememesini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Koşullu...
Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması
Giriş Türk Ceza Hukuku'nda suçun tamamlanmasından sonra gündeme gelen etkin pişmanlığın uygulanabileceği aşamalar; soruşturma başlamadan önce (5237 sayılı TCK, m.192/1-2, m.248/1, m.254/1, m.254/2, m.254/3, m.269/1, m.316/2), soruşturma...
Mağdura Ait Malvarlığının İadesi
'Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” başlıklı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.128/1'e göre; '(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli...
Gizli Soruşturmalarda Temel/Belirleyici Delili Görme Hakkı
İddianamenin düzenlenip mahkemece kabulünden sonra kovuşturma aşamasının başladığı ve dava dosyasının hiçbir şekilde savunmadan gizlenemeyeceği tartışmasızdır. Hatta dosyaya erişim hakkı kuralı; üçüncü kişilere karşı olmasa da,...
Müdafiin İfadeye ve Sorguya Müdahale Yetkisi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Dairesi'nin 20.11.2018 tarihli Soytemiz - Türkiye kararında; şüpheliye ve sanığa ifadesinde veya sorgusunda hukuki yardımda bulunma hakkına ve yetkisine sahip olan müdafiin, yani avukatın bulunacağı...
Ceza Davasına Katılma
Ceza Muhakemesi Kanunu m.237 ila 243'de kamu davasına katılma (müdahale) müessesesi düzenlenmiştir. Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar; ilk derece mahkemesinde görülen kovuşturma evresinin her...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 17.09.2018 tarihli ByLock Kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 17.09.2018 tarihli, 2018/2608 E. ve 2018/2629 K. sayılı kararına göre; 'Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 E, 2017/370 Sayılı kararı ile onanarak kesinleşen...
Suçüstü Halinde Arama
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.06.2018 tarihli, 2016/20-761 E. ve 2018/305 K. sayılı kararı; hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet kurulan sanığa uygulanan arama tedbirinin hukuka uygun olup olmadığı hakkındadır....
Tutuklama Kararının Şartları
Tutuklamanın hukukiliğinin çerçevesi ve şartları; Anayasa m.19/3'de, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.5/1'de CMK m.100 ve m.101'de düzenlenmiştir. Bu maddelerde gösterilen şartlar emredici özellik taşıyıp, Anayasa m.138/1...
Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı
1) TCK m.220'de Düzenlenen Suç Örgütünün Propagandasını Yapan Failin Cezasının İnfazı TCK m.220/8'de; örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik...
Avukatın Reklam Yasağı
1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.1'de avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslek olarak nitelendirilmiştir. Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti özelliği, serbest meslek niteliğinden doğabilecek bazı fiillerin ve sonuçların yasal düzenleme ile...
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd.)
1. Tazminat Davasının Açılabileceği Haller a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Öncesi Uygulama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmeden önce, tazminat davalarında 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere...
Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı
1) TCK m.220 ve 314'de Düzenlenen Silahsız ve Silahlı Örgütlere Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı İnfaz Kanunu m.107/4'e göre; 'suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgütün faaliyeti...
CMK m.299 Değişikliğinin Temyiz İncelemesine Etkisi
1412 sayılı CMUK uyarınca temyiz kanun yolu incelemesine tabi olan davalar bakımından, murafaa talebinin hukuki dayanağı; 5235 ve 5320 sayılı Kanunların aşağıda açıklayacağımız hükümleri ile 07.11.2015 tarihli (29525 sayılı) Resmi Gazete'de...
Evrakta Sahtecilikte TCK m.207, 243 ve 244 Mukayesesi
Özel belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.207'de iki fıkrada düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; '(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve...
Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama
Yazı kapsamında; önce Ceza Hukuku açısından örgüt üyeliği suçunun unsurları, ardından cezanın infazı ve son olarak da örgüt üyesinin yakalanma prosedürü hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. 1- Suç ve terör örgütleri ile ilgili...
ABD-Türk Bağları Suriye'de Tamamen Kopabilir [1]
Giriş Aşağıda çevirisine yer verdiğimiz makalenin; Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetlerini de gözeterek ABD yönünden aldığını belirtmek isteriz. Yazıda; Türkiye Cumhuriyeti...
Düzenleyici İdari İşlemin İptalinin Sonuçları
Kural olarak; idari yargıda verilen iptal kararları, ilgili idari işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırmaktadır. İptal kararlarının etkileri ve geçmişe yürümesi konusunda idari yargıda ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar...
15 ila 18 Yaş Çocuğunun Şikayetten Vazgeçmesi Sorunu
15-18 yaş aralığında bulunan, akıl hastalığı ve/veya akıl zayıflığı bulunmayan mağdur; 1) Vekili (zorunlu ya da ihtiyari) olmadan alınan ifadesi sırasında şikayetten vazgeçerse vazgeçme hukuki sonuç doğurur mu (vazgeçme geçerli olur...
Yargıtay’ın İstanbul Bildirgesi ve Mahkeme Dostları
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı 06.11.2018 tarihinde 'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak Uygulama Tedbirleri” başlıklı Bildirge yayınlamıştır. 24 sahifelik bu Bildirge; 15 ilkeden oluşan 'İstanbul...
Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması
Giriş Türk Ceza Hukuku'nda suçun tamamlanmasından sonra gündeme gelen etkin pişmanlığın uygulanabileceği aşamalar; soruşturma başlamadan önce (5237 sayılı TCK, m.192/1-2, m.248/1, m.254/1, m.254/2, m.254/3, m.269/1, m.316/2), soruşturma...
Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Nereye Yapılır?
Bilindiği üzere; Ceza Muhakemesi Kanunu m.311 ila m.323'de düzenlenen iade-i muhakeme, yani yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yolu olduğundan, yalnızca kesinleşen mahkeme kararlarına (hükümlerine) karşı başvurulabilen, maddi...
Birden Fazla Neticenin Gerçekleştiği Ölümlü - Yaralanmalı Olaylarda Failin Kastının Belirlenmesi ve Fikri İçtima
Tek bir olay çerçevesinde gerçekleşen birden fazla neticenin (ölüm-yaralanma) olduğu vakalara ilişkin Yargıtay'ın verdiği bazı kararlarda; 'kastın bölünmemesi” gerektiğini ifade ederek, murat edilen neticenin dışında gerçekleşen...
İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Kamuoyunda 'imar barışı” olarak bilinen, İmar Mevzuatına aykırı yapılara yapı kayıt belgesi verilmesine dair usul ve esasları düzenleyen hüküm; 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Vergi...