Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Yüksek Adalet Divanı’nı Kaldıran 7248 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 23.06.2020 tarihinde kabul edilen 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin...
Kamu Görevlilerine Mutlak Sorumsuzluk Tanınması
I. Giriş Anayasa Mahkemesi'nin 15 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı "Anayasa Mahkemesi Yıllık Raporu" başlıklı raporunun, "2019 Yılında Mahkemenin Öne Çıkan Kararları" başlıklı 5. bölümünün 71 ve 72. sahifelerinde yer verdiği...
Yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.07.1966 tarihinde kanunlaştırılarak 22.07.1966 tarihinde yürürlüğe girip bugüne kadar uygulanan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu; bekçilerin polis ve jandarma gibi durdurma ve kimlik...
Hakim Tarafsızlığına Dair İHAM Kararı ve Değerlendirmesi
I. Giriş İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 26.05.2020 tarihli ve 48781/12 başvuru numaralı Koulias/Güney Kıbrıs kararı; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/1'de koruma altına alınan, davaya bakan hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı...
Ayasofya
6 Nisan 1453'de başlayan ve 29 Mayıs 1453'de neticelenen kuşatmanın neticesinde, Fatih Sultan Mehmet komutasında İstanbul fethedilmiş; İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüş...
Milletvekilliğinin Düşmesinde Kim Haklı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 04.06.2020 günü kesinleşmiş mahkumiyet kararları TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesi ile milletvekillikleri düşen üç milletvekilinin hukuki durumu ve bunun siyasi sonuçları hakkında...
George Floyd İddianamesinin Değerlendirilmesi
George Floyd Olayında İddianameye[1] Göre Somut Olay 25.05.2020 tarihinde birileri 911'i arar ve bir adamın sahte para ile (20 dolar) alışveriş yaptığını bildirir. Saat 20:08'de Minneapolis Polis Departmanı'ndan iki polis memuru...
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi ve Aktarılması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun; 'Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan 'açık rıza” kavramıyla; belirli bir konuda, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan...
İdari Para Cezalarına İtirazda Merci Tayini
'Genel kanun niteliği” başlıklı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.3'de; bu Kanunun idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağı düzenlenmiştir....
Hileli İflas Suçu
I. GENEL OLARAK Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesinde hileli iflas suçu, 'Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın altında yer alan 'Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümde düzenlenmiştir. TCK m.161'e...
Milletvekilinin Başka Siyasi Partiye Geçebilmesi
Temsili demokrasinin en önemli özelliği; seçime dayalı yönetim modelinin benimsenmesine dayanır ki, yasama, yürütme ve yargı erklerinde göreve gelme, görevde kalma ve görevden kaynaklanan yetkilerin nelerden ibaret olacağı hususları Anayasa...
Suç Üstlenme Suçu Özel Haller
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Millete ve Devlete karşı suçlar ve son hükümler” kısmında, 'Adliyeye karşı suçlar” bölümü altında düzenlenen 'Suç üstlenme” başlıklı madde 270'e göre; 'Yetkili makamlara,...
Alacaklı Vekili Hacizde Konuta ve İşyerine Girebilir mi?
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun (Yargıtay CGK), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (Yargıtay CBS) itirazı üzerine verdiği 28.01.2020 tarihli, 2016/18-1419 E. ve 2020/38 K. sayılı kararıyla[1]; haciz işlemlerine katılan avukata,...
Atatürk’ün Vasiyetnamesi ve İş Bankası Hisseleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 05.09.1938 tarihli El Yazılı Vasiyetnamesi ile Türkiye İş Bankası'nın yüzde 28,09'una sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu malvarlığı hakkında siyasi ve...
Ardışık Arama İkinci Karar Değerlendirmesi
Daha önce kaleme aldığımız 'Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ardışık Arama Kararı” başlıklı yazımızda; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 06.11.2019 tarihli, 2019/1582 E. ve 2019/6838 K. sayılı kararında ardışık aramanın delil...
Göreve İade Edilen Kolluk Personelinin Atamaları
7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. maddesinde, görevine iade edilen kamu görevlilerinin atamaları düzenlenmiş; Kanunun...
Tutukluluğun Değerlendirilmesinde “Fiili İnfaz Süresi” Kriteri
I- Kanun Yollarında Geçen Sürenin Azami Tutukluluk Süresi Hesabında Dikkate Alınmaması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.102'de; tutuklulukta geçecek azami süreler düzenlenmiş olup; 'suç isnadına bağlı olarak tutma” hali ile...
TFF’nin Liglerin Devamına Karar Verme Yetkisi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFFYK); Kovid-19/Çin Virüsü tehlikeli salgın hastalığı sebebiyle 19.03.2020 tarihinde tatil ettiği ligleri[1], 12.06.2020 tarihinde başlatma kararı aldı. Hastalığa karşı aşı bulunmadıkça veya...
Kamu Kurumu Niteliğinde Baro
1- Giriş Türk Dil Kurumu'nda baro; 'Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu” olarak tanımlanmıştır. Dünyada değişik isimlerle anılsa da, her ülkede avukatların ortak çatı altında toplandığı...
Vergi Suçlarında Çifte Cezalandırma ve Zincirleme Suç Sorunu
Anayasanın 'Vergi ödevi” başlıklı 82. maddesinde, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Verginin Anayasa yükümlülüğü olması itibariyle, birey ile Devlet arasında iktisadi bir...
Cezasızlık Algısı
15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan geçici ve kalıcı değişikliklerin; geçmiş tecrübelerin de dikkate alınarak, uygulamada tereddüde...
Avukatlık Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi
Son günlerde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun özellikle barolarda ve Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacak seçimleri ilgilendiren hükümlerinin değiştirileceğine, hatta Avukatlık Kanunu'nun tümü ile yenileceğine dair haberlerin...
Bağlantılı Davalarda Seri Muhakeme Usulünün Tatbiki
Bilindiği üzere; 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23 ila 25. maddeleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun...
Tekerrürde Lehe Kanun Uygulaması
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.7/2'de 'lehe uygulama” ilkesi; suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümlerinin farklı olması halinde, sanığın lehine olan kanunun uygulanacağı...
Adli Kontrole Eklenen Yeni Kriterler
1- CMK m.109/4 Değişikliği ve Sanığa Tatbiki 15.04.2020 tarihli ve 31100 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
Karşılıksız Çek Suçunun İnfazında Yapılan Değişiklik Kimleri Kapsar?
7226 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'na yeni eklenen geçici m.5'in 1. fıkrasına göre; '5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı, bu...
Yargısal İsteksizlik
65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altında olanlara daimi, diğer bireylere aralıklı uygulanan sokağa çıkma yasakları veya kısıtlamaları hukuki temelden yoksundur. Anayasa m.6/3'ün ikinci cümlesine göre; 'Hiçbir kimse veya organ, kaynağını...
Temyiz İncelemesinde Müsadere Hakkında Verilebilecek Kararlar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesine göre; kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen, suçtan meydana gelen, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olduğu değerlendirilen...
Karşılıksız Çek Suçunda ve İnfazında Yeni Düzenleme Gerekliliği
Bugünlerde ülke olarak mücadele ettiğimiz tehlikeli salgın hastalık, Kovid-19/Çin Virüsünün bazı sektörlerde tüketimi nerede ise sona erdirdiği, diğerlerinde azalttığı, bunun iktisadi hayatı derinden sarsarak ticari faaliyetlerin devam...
Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar
Kovid-19/Çin Virüsü tehlikeli salgın hastalığının önlenmesi ve sebebiyet verdiği toplumsal sorunların çözülmesi için yasal düzenlemelere gidildiği, ancak bunların bir kısmının etki tepki, günlük çözüm içeren deneme yanılma yöntemine...