Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Soruşturma Aşamasında Tutukluluk Süresi İçin Yapılacak Düzenleme
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtladığı için en ağır koruma tedbiri olarak kabul edilen tutuklama; mahkeme tarafından verilmiş bir mahkumiyet hükmü olmadan özgürlüğü kısıtlayan, esas itibariyle suçsuzluk/masumiyet karinesine...
Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi
Öncelikle Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar ve burada yer alan silahlı terör örgütüne üye olmak suçu (TCK m.314), TCK m.13 kapsamında kalmaktadır (Devleti koruma ilkesi). Maddeye göre; bu suçlar bakımından...
Ceza Muhakemesinde Seri ve Basit Yargılama Usulleri
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 23 ila 25. maddelerinde, ceza muhakemesinde seri ve basit yargılama usullerinin düzenleneceği anlaşılmaktadır. Seri muhakeme usulü soruşturma aşaması...
Milli Savunma Sanayiinin Özelleştirilmesi
Sakarya İli Arifiye İlçesi'nde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün işletiminde olan mal ve hizmet birimlerinin 19.12.2018 tarihli ve 481 sayılı Cumhurbaşkanı...
Basın Kanunu’nda Dava Süreleri
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, 'basın ve yayın yoluyla” ibaresinin tanımı 'her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar” şeklinde...
Yargı Reformu Üçüncü Strateji Belgesi Birinci Paket
Yargı Reformu Üçüncü Strateji Belgesi kapsamında; ilk aşamada toplam 14 kanunda yasa değişikliğine gidilmesinin amaçlandığı ve bu Taslağın 'Yargı Reformu Stratejisi Birinci Paket” adıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. Aşağıda;...
Yurda Sokulan Her Uyuşturucu Madde İthal Suçunu Oluşturur mu?
1- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthalinde Kazanç Elde Etme Kıstası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Uyuşturucu veya uyarıcı...
Kitap Okuma Tedbiri Seçenek Yaptırım mıdır?
Kısa süreli hapis cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2'de 'Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.” olarak tanımlanmıştır. TCK m.50'de ise, kısa süreli hapis cezaları yerine...
Navigasyon Cihazı ve Elektronik Harita İthalatında Uygunluk Onayı
657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a 13.02.2009 tarihinde 5837 sayılı Kanun m.17 ile eklenen Ek 3. maddenin 1. fıkrasına göre; 'Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda...
Karar İncelemesi: İştirakle İşlenen Suçlarda Olası Kastın Gündeme Getirdiği İsnadiyet Sorunu
I. KARAR Çalışmamızda ele alacağımız karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 20.03.2019 tarih ve E. 2018/5762, K. 2019/1750 sayılı kararıdır[1]. Karar; bütün yönleriyle değil, sadece olayda yaşamını yitiren ve çatışmanın tarafları...
Hukuka Aykırı Delillerle İlgili Bir Değerlendirme
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'Yargıtay Ceza Daireleri Uygulamasında Sıklıkla Rastlanan Bozma Sebepleri (CMK - TCK - Özel Yasalar)” başlıklı kitabın 2. baskısının 10. sahifesinin üçüncü paragrafına...
Hakaret Suçu
Türk Ceza Kanunu m.125'de tanımlanan hakaret suçu, 'Kişilere Karşı Suçlar” ana başlığı altında yer alan 'Şerefe Karşı Suçlar” kapsamında düzenlenmiştir. 'Hakaret” başlıklı TCK m.125'e göre; '(1) Bir...
Kuvvetler Ayrılığı
Kuvvetler Ayrılığı; yasama, yürütme ve idare ile yargı yetkileri olarak adlandırılan ve millete ait olan kamu kudretinin bir elde toplanmayıp, 'demokratik hukuk devleti” ilkesine uygun bir şekilde kamu kudreti kullanıcıları arasında...
Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi
'Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi” başlıklı Ceza Muhakemesi Kanunu m.306'ya göre; '(1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı...
AYM’nin İmzacı Akademisyenler Kararı Sonrası Tartışmalar
Bir kısım akademisyen tarafından imzalanan bildiri ile ilgili verilen mahkumiyet kararlarında; hak ihlali tespiti, Anayasa Mahkemesi kararı üzerinden sert eleştiri ve tartışmaların yapıldığını görüyoruz ki, bunların çoğu hukuki tartışma...
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Önerileri
Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan açıklamalarında özetle; Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23.09.2012 tarihinden bugüne kadar 236 bin civarında başvurunun 190 bininin karara bağlandığını, buna göre dosyaların bitirilmesi...
Sosyal Medyada Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirme
1- Giriş 03.06.2018 tarihli 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Özendirme[1]” ile 26.10.2018 tarihli 'İfade Özgürlüğünde Çizgi Nereye Çekilmeli?[2]” başlıklı yazılarımızda TCK m.190/2'de düzenlenen uyuşturucu...
Örgüt Suçlarında “Pişmanlık” Kriteri
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen TCK m.220'nin etkin pişmanlığının nasıl uygulanacağını öngören TCK m.221'de; suç veya terör örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, üyesi olmadığı örgüt adına suç...
Cinsel Taciz Suçu
Genel Açıklama Türk Ceza Kanunu m.105'de tanımlanan cinsel taciz suçu, 'Kişilere Karşı Suçlar” ana başlığı altında yer alan 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında düzenlenmiştir. 'Cinsel taciz”...
Sarkıntılık Suçu
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar; Türk Ceza Kanunu'nda cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı başlıkları altında düzenlenmiş olup, 'Cinsel saldırı” başlıklı TCK m.102/1-2'ye göre; 'Cinsel davranışlarla...
İstanbul Seçimine Dair Son YSK Kararı
06.05.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri iptal edildikten sonra; 10.05.2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu, yeni seçim takvimini yayınladı. 6 Mayıs'tan itibaren siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu ile Hakimler ve Savcılar...
Yargı Reformu Strateji Belgesi Değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 30.05.2019 tarihinde Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yayınladı. Bu belge; Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yayınlanan üçüncü strateji belgesi olup, ilk belge 2009 yılında ve ikincisi de 2015 yılında...
Suçu Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçları
Türk Ceza Kanunu m.270'de suç üstlenme ve m.283'de de suçluyu kayırma suçları düzenlenmiştir. Soru şudur; suç üstlenme suçu aynı zamanda suçluyu kayırma suçunu da kapsar mı, yani bir başkası tarafından işlenen suçu gerçeğe...
İstanbul Seçimi İptal Kararı
Yüksek Seçim Kurulu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebi ile Ak Parti'nin yaptığı başvuruyu 06.05.2019 tarihinde kabul etmiş, seçimin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı...
KYOK Sonrası Yeni Delil
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157 ila 174 maddelerinde ceza soruşturmasının aşamaları düzenlenmiştir. CMK m.160 ve m.161'de; bir suçun işlendiğini öğrenen cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerinin neler olduğu belirtilerek,...
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Suçu
Spor müsabakalarında bahis ve şans oynatma suçu ile ilgili daha önce makale yazmakla birlikte, bu tür suçların artarak devam ettiği, özellikle de internet üzerinden bahis ve şans oyunlarının oynatıldığı ve oynandığı, çok ciddi maddi...
Esaslı Hata ve Kaçınılmaz Hata
1- TCK m.30/1 (Esaslı Hata) 'Hata” başlıklı Türk Ceza Kanunu m.30/1'e göre; '(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli...
İstinafta ve Temyizde Tefhimin ve Tebliğin Sonuçları
'Temyiz istemi ve süresi” başlıklı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.291'e göre; '(1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir...
Örgüt Üyeliği Suçüstü Hali Sayılabilir mi?
Uygulamada; suç veya terör örgütü üyeliğinin bir suçüstü hali olarak kabul edildiği, bunun sebebinin de suç örgütü üyeliğinin neticesi devam eden, yani mütemadi suçlardan sayıldığı, mütemadinin yakalanma veya iddianame ile kesildiğinin...
Kamu Görevinden İhraç Edilenler Oy Kullanabilir mi?
Anayasanın 'Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67. maddesinin 1. fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkı bulunduğu, 4. fıkrasında bu hakların kullanılmasının...