banner590
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Apartman, Site ve İşyerlerinde Güvenlik Kamerası Kullanılması
Son yıllarda apartman ve sitelerde güvenlik kamerası kullanılması yaygın hale gelmiştir. Güvenlik kameraları; huzur ve sükunun sağlanması, suçların önlenebilmesi, işlenmiş suçların faillerinin saptanabilmesi gibi amaçlarla yerleştirilmekte...
İHAS m.53 Çerçevesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması
I. Giriş İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 16.02.2021 tarihli, 69762/12 başvuru numaralı Budak/Türkiye kararı, hukuka aykırı delilin yargılamada kullanılmasının adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi konusunda önemli tespitler...
Suç İçin Anlaşma Suçu Kapsamında Darbeye Teşebbüs Suçları
Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç için anlaşma” başlıklı 316. maddesine göre; '(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi...
HSK Seçimleri Yaklaşırken
HSK seçimlerinde; ilk bakışta, Cumhurbaşkanının birinci sınıftan hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçeceği dört üyede sorun yaşanmayacağı düşünülebilir, ancak TBMM'nin seçeceği üye sayısının yedi olması, Cumhur ve...
Ankesörlü veya Sabit Hattan Ardışık, Periyodik ve Tekil Arama
'Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ardışık Arama Kararı” başlıklı yazımıza konu kararda[1]; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına ilişkin genel bilgilere yer verildiği, askeri yapılanmanın örgütsel toplantı...
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu ve Dava Zamanaşımı Sorunu
1. Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Çocuğun soybağını değiştirme” başlıklı 231. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; 'Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis...
Uluslararası Andlaşmaların Yürürlüğünde ve Sonlandırılmasında Yetki İhtilafı
Anayasa m.87'de ve m.90'da; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milletlerarası andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasında, hangi andlaşmaların onay kanunu kapsamına girdiğinden ve hangi andlaşmaları yürütme organı olan...
Bir Türlü Yapılamayan Baro ve TBB Seçimleri
Aşağıda sıralayacağımız üç madde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19.03.1969 tarihinde kabul ettiği, 07.04.1969 tarihli ve 13168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na ait...
Bir Uluslararası Sözleşme Nasıl Feshedilebilir?
Bir uluslararası andlaşmanın hükümlerinin durdurulabilmesi veya sona erdirilebilmesi; Uluslararası Hukuk bakımından sözleşmede öngörülen merasime uygun olarak, iç hukukta yer alan sözleşmenin yürürlüğe girme ve kaldırılma şekline bağlı...
Milletvekilliğinin Düşmesi ve Düşmenin Denetimi
I. Giriş Anayasa Mahkemesi'ne göre; 'Anayasa; Devlet yapısının temelidir. Devlet kuruluşlarının yapısı ve düzeni, bu kuruluşların yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle karşılıklı durumları devlet ve kişilerin haklarıyla...
İstanbul Sözleşmesinin Feshinin Hukukiliği Tartışması
Bu yazımızda, Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesinin feshedilip feshedilemeyeceği hususuna yer verilecektir. 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başlıklı...
Toplu Bozma
Ceza Yargılaması Hukukunda maksat, maddi hakikate ve adalete ulaşmaktır. Bu nedenle; ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ve bu aşamada kesinleşmeyen kararlar da Yargıtay tarafından denetlenmektedir. Bölge...
Terör Örgütü Propagandası Suçundan Verilen Hapis Cezasının İnfazı
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m.7/2'de; 'Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir...
Terör Örgütü Propagandası Suçunda Yol Ayırımı, Yasallık ve Öneriler
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. ve Anayasanın 26. maddeleri ile güvence altında bulunan ifade hürriyetinde prensip; ifade hürriyetinin kısıtlanması olmayıp, en geniş şekilde kullanılabilmesinin ve korunmasının sağlanmasıdır....
2021 Yılı HSK Seçimleri
Anayasa m.159'a göre 13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçimi için 4 yıllık süre yakında dolacak ve Nisan 2021'in ikinci haftasında 13 üyeden 7'sinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi...
Örgüte Yardım Suçu ve Mensubiyetten Farkları
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 30.09.2020 tarihli, 2020/1029 E. ve 2020/4660 K. sayılı kararında özetle; Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.05.2015 tarihli kararı ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf...
İstinaf Kararlarının Diğer Sanıklara Sirayeti ve Direnme Sorunu
1. Sirayet Ceza Muhakemesi Hukukunda sirayet konusu; kanun yoluna başvurmayan sanık veya sanıkların, kanun yoluna başvurmuş olan sanığın, başvurusu sonucunda elde ettiği lehe hükümden yararlanmasını ifade eder. Bu bakımdan lehe kararın sirayeti,...
Son Değişikliklere Göre Altın İthalatı
1) Giriş İşlenmemiş altın ithalatı ve ihracatı, ülkemiz için önem taşıyan iktisadi faaliyetlerdendir. Altın[1]; hukuk düzenimizce ithali, yani yurtdışından getirilmesi veya getirtilmesi yasak madde ve madenlerden değildir[2]. Altın ithalatı...
Gümrüklenmiş Eşya Değerinin Cezaya Tesiri
Ülkemizde son yıllarda kaçakçılık fiilleri nitelik ve nicelik bakımından değiştiğinden, fiillerin ağırlığı ve sayısı arttığından, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda güncellemeler yapılması gereği doğmuştur....
Kurucu İrade ve Yeni Anayasa
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, parlamenter sistemi terk edip, yeni yönetim sistemi sonrasında başkanlık sistemine (her ne kadar cumhurbaşkanı hükümet...
Cumhurbaşkanının Üçüncü Defa Seçilmesi
Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2'nin ikinci cümlesinde yer alan 'Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan 'en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle...
Erken ve Ara Seçim Formülleri, Yasama Dokunulmazlığı Sorunu
Son günlerde erken seçim veya seçimlerin yenilenmesi (biz 'erken seçim” kavramını kullanmayı tercih ediyoruz) gündeme geldi. Erken seçim; 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” başlığı altında...
Anayasa Mahkemesi’nin Hakan Aygün Kararı ve Yansımaları
Başvuru konusu: Başvuru; sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle tatbik edilen tutuklama tedbirinin hukukiliği bulunmadığından, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü...
Anayasa, Kanun, AYM ve İHAM Kararlarında Siyasi Parti Kapatma
I. Anayasa Maddeleri 1. Anayasanın 68. maddesi Anayasanın 'Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma” başlıklı 68. maddesinin dördüncü fıkrasına göre; 'Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına,...
Kapalı İnfaz Kurumlarında Karantina Süresi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında; ceza infaz kurumuna ilk kez giriş yapan tutukluların ve hükümlülerin 14 gün süresince özel oda veya koğuşlarda izole edilecekleri, izolasyon sürecinin başlangıcında ve bitiminde PCR testi yapılacağı, testi...
Ceza ve Disiplin Yargılamalarının Birlikte Yürütülmesi, Birbirine Tesiri
Ceza ve disiplin yargılamalarının birlikte yürütülmesi hususu tartışılmadan önce, 'memur” kavramına açıklık getirmek yerinde olacaktır, çünkü ülkemizde 'memur” kavramının mevzuatta farklı tanımlarını görmek mümkündür[1]....
Adliye Girişlerinde Avukatın Aranması
Adliye girişlerinde avukatların ve çantalarının X-Ray cihazından geçirilmesi, X-Ray cihazından geçmek zorunda bırakılmaları, adliyelere göre değişen farklı uygulamalar olsa da, X-Ray cihazından geçerken cep telefonlarını cihazın yanında...
İddianamenin İadesinde Sınır
Ceza Muhakemesi Kanunu m.174'de düzenlenen iddianamenin iadesi sebepleri, sınırlı sayıda düzenlenmiştir. CMK m.170'de, iddianamede bulunması zorunlu unsurlar sayılmıştır. CMK m.174'e göre; CMK m.170'e aykırı olarak düzenlenen,...
05.11.2020 Tarihli YCGK Kararı ve Zorunlu Müdafiliğin Sınırı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi 29.11.2017 tarihli 2017/2257 E. ve 2017/5509 K. sayılı kararında; '5271 sayılı CMK'nın 101/3 maddesi gereğince tutuklanması istenen ve seçtiği bir müdafii de bulunmayan sanığa müsnet suçun niteliği ve öngörülen...
Terörist Kimdir?
'Terörist” kavramının son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı, bu konuda suçsuzluk/masumiyet karinesinin, 'kanunilik” ilkesinin ve yargı kararlarının da dikkate alınmadığı görülmektedir. Terörist kimdir sorusunun cevabını...
Ceza Muhakemesinde, İstinaf Mahkemesinin İnceleme Raporuna Erişilebilir mi?
Mahkemeye ve dosyaya erişim hakkı, dürüst yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Savunma hakkının temelini oluşturan ve kovuşturmanın yüzyüzeliği ve aleniliği ile CMK m.153/4'e uygun olarak, dava dosyasında yer alan her belgeye...
Pazar Tezgahı Açma
'Semt pazarları” olarak bilinen pazar satış yerlerinin işletilmesine dair tüm işlemler, belediye encümeni tarafından yürütülmektedir. Açık Pazar yerlerinde bulunan satış yerleri tahsis yoluyla işletilir, kapalı pazarlardaki satış...
AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARININ YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZ Küresel düzeyde yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak bireylerin gerek kendi aralarındaki gerekse de toplulukla aralarındaki iş ve işlemlerinde dijital bir dönüşüm içinde olduğu görülmektedir. Bu durum hayatın birçok alanında...
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YENİ ENİS BERBEROĞLU (3) KARARI
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; 2020/32949 başvuru numaralı Kadri Enis Berberoğlu (3) bireysel başvurusu hakkında, 21.01.2021 tarihinde oybirliğiyle 2 hak ihlali kararı verdi ve bu kararın gerekçesi, 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi...
Şu An Anayasa Değişikliği Bir İhtiyaç mı?
Ülkemizde gün geçmiyor ki; geçici, kalıcı ne sorun varsa çözebilmek için reform çağrıları yapılmasın, kimisi samimi, kimisi gerçek gündemi örtmek veya ötelemek, kimisi safları sıklaştırmak için, ekonomide, hukukta, yargıda, adalette...
Avukat Kamu Görevlisi Midir?
1. Genel olarak 'Hükmün kolektif verilmesi” ilkesinin parçası olan ve yargı sistemimizin süjelerinden avukatın kamu hizmeti gördüğü ve Türk Milleti adına gerçekleştirilen yargılamaların bir parçası olduğu tartışmasızdır. Bununla...
Çıplak Arama
Bu yazıda; özellikle hükümlünün, tutuklunun ve ilgisi oranında da şüpheli veya sanığın beden veya vücut çukurlarının aramasından bahsedilecektir. Bu aramalar; kimi zaman güvenlik için olurken kimi zaman da güvenlikle birlikte veya bağımsız...
Çıplak Arama
Bu yazıda; özellikle hükümlünün, tutuklunun ve ilgisi oranında da şüpheli veya sanığın beden veya vücut çukurlarının aramasından bahsedilecektir. Bu aramalar; kimi zaman güvenlik için olurken kimi zaman da güvenlikle birlikte veya bağımsız...
Delil Tartışması ile İlgili BAM Ceza Dairesi Kararının Değerlendirilmesi
1. Genel Olarak Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin konu olduğu ceza yargılamasında maksat; maddi gerçeğin ortaya çıkartılması olduğundan, hatalı kararların verilmemesi için 'delil serbestisi” kuralı benimsenmiş ve ispat için...
Rektör Atanması Usulünün Anayasaya Uygunluğu Sorunu
Aşağıda; 06.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve üniversite tüzel kişiliğinin temsil eden rektörün atanmasını düzenleyen 2547 sayılı Kanunun 13. maddesine ve bu maddede üç kez yapılan değişikliklere yer verildikten sonra, rektör atanması...