banner613
banner590
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Suriyeliler Mülteci mi Geçici Korunan mı?
Bu yazımızda Mart 2011'de Suriye'de başlayan İç Savaşı sonrası savaş sebebiyle Ülkemize gelen, sayıları bugün kayıtlı olarak 3 milyon civarında gözüküyor olsa da, gerçekte daha fazla olduğu düşünülen, Ülkemizin son yıllardaki...
Temyiz İncelemesine Katılan Üye Ceza Genel Kurulu İncelemesine Katılabilir mi?
Bu yazımızda incelenecek olan hukuki sorun; Yargıtay ceza dairesinin temyiz makamı olarak incelediği dosyaların, ilk derece mahkemesinin direnme kararı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun...
Hırsızlık Suçu TCK m.141
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Hırsızlık” başlıklı 141. maddesine göre; 'Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Sınırı
I. Hukuki Sorun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi” başlıklı 308. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,...
Bankacılık Zimmeti Suçlarına İştirak
1- Bankacılık Zimmeti Suçu Hakkında Genel Açıklama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'Zimmet” başlıklı 160. maddesinde, bir özgü/mahsus suç tipi olarak bankacılık zimmeti suçu özel olarak düzenlenmiştir. Görevi nedeniyle...
Sosyal Medya Düzenlemesine Gidilirken
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2021-2022 yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren milletvekili genel seçimi ile ilgili siyasi partilerin ülke baraj oranı başta olmak üzere, bir siyasi partiden bir başka siyasi partiye...
'Verginin Kanuniliği' İlkesi
Bu yazımızda; Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü'nün 2016/3675 Başvuru numaralı ve 03.11.2020 tarihli kararını dikkate alarak, Anayasa m.73/3'ün güvencesi altında bulunan ve kişilerin kanuni dayanak olmaksızın vergi yükümlülüğü...
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama Suçları
Giriş Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenmiş olup, üç fıkradan oluşan bu hükmün her fıkrasının uygulama alanı farklılık göstermektedir. Maddenin ilk...
Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukukunda Kamu Görevlisi
I. Giriş Uygulamada suç işlediği iddia edilen kişinin kamu görevlisi olup olmadığının tespiti birçok açıdan önem arz etmekte olup; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.6/1-c'nin bu kavramın sınırlarını ortaya koymak konusunda yeterli...
Sanığın Sorgu ve Savunma için Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı
Savunma hakkı, adil/dürüst yargılanma hakkının bir parçası olup kısıtlanamaz. Savunma hakkı başta Anayasa ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş olup, hem Anayasa Mahkemesi'nin ve hem de...
İnternet Haberciliğine ve Sosyal Ağ Kullanımına Müdahale Sınırı
I. Giriş İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte; İnternet Hukukunun önem kazandığı, özellikle de sosyal medyada paylaşılan içeriklerin görüntülenebileceği ve alıntılanabileceği çevrenin genişlediği, sosyal ağ[1] kullanıcılarının...
Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Sorup Kayda Alması
1. Giriş Günümüzde, sosyal yaşamın tecelli ettiği konser, tiyatro, spor müsabakaları, alışveriş merkezleri veya site, konut, rezidans gibi yerleşim yerlerinin girişinde bulunan, kimi zaman sadece dedektörle arama gerçekleştiren ve kimi zaman...
Orman Yangınlarında Yetki Tartışması ve Vatan
28.07.2021 günü itibariyle başlayan ve özellikle Akdeniz havzasında bulunan ormanlarımız ile bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve canlıların ciddi şekilde etkilendiği, zarara uğradığı bir yangın fırtınası ile karşı karşıya...
İHAM’dan Sonra Anayasa Mahkemesi’nin TCK m.220/6 ile İlgili İhlal Kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10.06.2021 tarihinde; 2014/6548 numaralı Hamit Yakut başvurusunda, Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu hak, İnsan...
Kovid-19’a Karşı Aşı Zorunluluğu Getirilebilir mi?
Kovid-19; uluslararası boyutlara ulaştığından ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edildiğinden, bu hastalığın salgın haline geldiği tartışmasızdır. Şu an için Kovid-19'un mutlak tedavisinin bulunamadığı,...
Örgüt Üyeliği Tespitinde ByLock
I. Genel Olarak FETÖ/PDY tarafından gizli haberleşme programı olarak kullanıldığı kabul edilen 'ByLock” ile ilgili kararların kamuoyuna yansıdığı ve bu karar üzerinden 'ByLock” programının delil değerinin ve gücünün tartışıldığı...
28 Şubat Davasında Kanunilik Sorunu
'Postmodern darbe” olarak adlandırılan ve 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla, Refahyol Hükümeti'nin Başbakanı olan rahmetli Necmettin Erbakan'ı 18 Haziran 1997 tarihinde istifaya götürdüğü...
Azami Gözaltı Sürelerinin Aşılması Anayasaya Uygun mudur?
31 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesiyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen Geçici 19. maddenin 1. fıkrasının...
Gerekçeli Karar Hakkına İlişkin Savran Kararı
Anayasa Mahkemesi; 28.01.2021 tarihli ve 2018/12600 başvuru numaralı 'Salih Savran Bireysel Başvurusu” doğrultusunda başvurucunun esasa ilişkin iddialarının, verilen kararda hukuki değerlendirilmesinin yapılmaması nedeniyle gerekçeli karar...
Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Zamanı
1. Genel Olarak Yazımızda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma zamanına ilişkin açıklamalara yer verilecek, ardından konu bazı suçlar özelinde değerlendirilecektir. Etkin pişmanlık kurumu,...
Adli Tatilde Tutuklu İşler Yönünden Süreler İşler mi?
Adli tatil yaklaşırken; adli tatilde sürelerin işlemesi, duruşmaların görülmesi ve dosyaların incelenmesi konusunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu düzenlemesine ve tutuklu dosyalar yönünden sürelerin işleyip işlememesi ile ilgili olarak...
Somut Delil Üzerinden Tutuklama Tedbirini Tartışırken
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 13. maddesiyle; CMK m.100/3'e, 'hususunda” ibaresinden sonra gelmek üzere 'somut delillere dayanan” ibaresinin eklenmesinin gerekip gerekmediği,...
Cinsel Taciz Suçunda Sıfatın ve Durumun Sağladığı Kolaylıktan Faydalanma
a) Genel Olarak Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Cinsel taciz” başlıklı 105. maddesinin gerekçesinde 'cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi[1]” olarak tanımlanmaktadır....
Kapalı Mahal Aramasında Hazırun Sorunu
1. Giriş Yazımızda; her ne kadar uygulamada 'hazirun” denilse de, Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'hazırun” kullanıldığından, 'hazır bulunanlar” anlamına gelen 'hazırun” kelimesi tercih edilmiştir. 5271 sayılı Ceza...
Özel Güvenlik Görevlileri Gazi Sayılır mı?
Bu yazımızda; özel güvenlik görevlilerinin, bir terör saldırısı neticesinde yaralanması, engelli duruma düşmesi gibi durumlarda, gazilik unvanı alıp, bu unvandan kaynaklanan haklardan yararlanıp yararlanamayacakları konusu, Anayasa, ilgili...
Katalog Suçlarda Tutuklamanın “Somut Delil” Şartı
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi m.13'de; '5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ‘hususunda' ibaresinden sonra gelmek üzere ‘somut delillere dayanan'...
Vergi Kaçakçılığı, Kara Para Aklama Suçunun Öncül Suçu Olur mu?
1- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Maddi Konusu Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya bilinen adıyla 'kara para aklama”, Kanunun yasakladığı ve suç saydığı faaliyetten elde edilen gelirin meşru...
4. Yargı Paketi: CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi
1. Genel Açıklama Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ve Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18.06.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte toplam 27 madde olup, bunlardan 26. madde yürürlük,...
Hürriyeti Tahdit Suçunun Mağduru ve Korunan Hukuki Yarar
1. Genel Olarak Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinin 1. fıkrasında; 'Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” ifadesine...
Doğrudan Kast, Olası Kast ve Bilinçli Taksir Tartışması
Bilinçli taksir ile muhtemel kast arasında farkı ortaya koyacak ve karışıklığı önleyecek, ceza sorumluluğuna ve adalete uygun kriterler ortaya koymak oldukça önemlidir. Bu açıdan yapılan nazari tartışmaların dikkate alınması gerekir....
Temyizde Duruşmasız İnceleme Sorunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Duruşmalı inceleme” başlıklı 299. maddesinin 1. fıkrasının ilk haline göre; 'On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini sanığın veya katılanın...
Olası Kast ile Bilinçli Taksir Kesişmeleri
Türk Ceza Hukukunda suçun manevi unsurları kast esas, taksir istisna olmak üzere iki ana sorumluluktan oluşmaktadır. Manevi unsurların türleri, haksızlık muhtevasına bağlı olarak; kast, olası/muhtemel kast, bilinçli/şuurlu taksir ve basit...
Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcılığının İtiraz Yetkisi
Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun üçüncü kısmının, birinci bölümünde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.308 ve 308/A'da düzenlenmiştir. CMK m.308; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz...
Cumhuriyet Başsavcılarına Ek Yetki Verilmesine Dair Kanun Teklifi
04 Kasım 2019 tarihinde uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 'Cumhuriyet Başsavcısının Soruşturmaya Müdahale ve İade Yetkisi” başlıklı bir yazı kaleme almıştık. Bu yazımızda yer verdiğimiz açıklama ve Yargıtay kararları sonucunda...
Hükümlülerin İyi Hal Değerlendirmesinde Yeni Kriterler
15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesine eklenen 6. fıkraya göre; hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre,...
Özel Hukuk Kişilerinin Öğretim Hizmeti Vermesi
1. Kamu Kurumu ve Kamu Hizmeti Kamu kurumu, kamu idarelerinden ayrı bir biçimde örgütlenerek tüzel kişiliği olan, kişiselleştirilmiş kamu hizmet ve faaliyetidir[1]. Bir kamu kurumundan bahsedebilmek için Devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğine...
Elkoyulan Eşyanın İadesi veya Elden Çıkarılması
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ayrı maddelerde düzenlenen; hem taşıdığı amaç ve hem de uygulama yöntemleri bakımından farklılık arz eden 'elkoyulan eşyanın iadesi” ile 'elkoyulan eşyanın elden çıkarılması”...
Bekçi Zor ve Silah Kullanabilir mi?
1. Genel Olarak Bekçilerin görev ve yetkileri 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda düzenlenmektedir. Bu Kanunda; bekçi adaylarında aranacak şartlar, sınav, atama ve adaylık süreci, bekçilerin görev ve yetkiler ile başka...
Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi
I- Genel Değerlendirme ve İtirazlarımız Küresel şirketlerin kazandığı, hemen her şeyin sanallaştığı veya e-ticarete ve internete konu edildiği bir dünyada, sağlık sistemimizle birlikte en önemli meselemiz olan yüz yüze eğitim öğrenimde...
İllegal Yapılanmalar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Yasanın tanımladığı, Yargıtay kararlarına ve bilimsel görüşlere uygun şekilde belirlenen, organize olmuş, kamu düzeni, barışı ve huzuru başta olmak üzere, kişi hak ve hürriyetlerini tehdit eden, insanları korkutan, baskı altına alan,...