banner530
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Polisin ve Jandarmanın Denetimi
1- Türkiye Cumhuriyeti'nde güvenlik ve adalet maksatlı kamu hizmetlerinin yürütüldüğü üç kolluk türü vardır; bunlardan birincisi idari/önleyici kolluk, ikincisi siyasi kolluk, üçüncüsü ise adli kolluktur. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat...
Seçim Sonuçlarına İtiraz, Şikayet ve Seçimlerin İptali
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 110 ila 132. maddelerinde, seçim süreci ile seçimde karşılaşıldığı iddia edilen hukuka aykırılıklara karşı itiraz ve şikayet prosedürleri gösterilmiştir....
Pasaport İptalleri
'Yerleşme ve seyahat hürriyeti” başlıklı Anayasa m.23'e göre; 'Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi...
Seçmen Kütüğü ve Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Seçim Suçları ve Cezalar” başlıklı 7. bölümünde yer alan 133 ila 172. maddelerde; seçim öncesi, seçim süreci ve sonrasında işlenen bazı fiiller...
İstinaf Kanun Yolunda Gerekçeli Karar Hakkı
1- Genel Olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin Ek 7 numaralı Protokolü gereğince, Türk Hukuku'nda iki dereceli yargılanma hakkı hayata geçirilmiştir. Bu iki derecelilik; yargılamaya konu...
Seçilen Adaya Mazbata Verilmesi ve Seçimin Yenilenmesi
1- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri sonrasında başlayan itiraz ve inceleme süreçleri devam etmektedir. İlçe seçim kurulları itirazlarla ilgili kararlarını verse de, il seçim kurulları...
İlçe Seçim Kurulu Kararlarının Tedbiren Durdurulması
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi uyarınca ilçe seçim kurulu; sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları...
İcra Ceza Mahkemeleri Alt Dereceli Mahkeme Sayılır mı?
İcra ceza mahkemeleri, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun m.331 ila m.345/b ve 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinde tanımlanan suçların işlendiği iddiasıyla açılan davaların kovuşturmalarını yürütmekle görevlidir. 5235...
Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yeni Dönemde Görev Yapabilir mi?
Mahalli idareler; beş yılda bir yapılan seçimlerle, seçmenler tarafından seçilerek göreve gelen tüzel kişilerdir. Seçmenin iradesi ile göreve gelen mahalli idareler üzerinde idari vesayet makamı ise Anayasanın 127. maddesinde merkezi idare...
Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası
I- Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2 uyarınca, bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreleri hapis cezasıdır. TCK m.50'de kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar sıralanmıştır. 'Kısa süreli hapis cezasına...
OHAL’de Çıkan KHK’yı Onaylayan Kanunun Hukuki Niteliği
Usule uygun olağanüstü hal ilan edildiğinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu yürürlüğe gireceği gibi, Anayasa değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararnameler...
Derdest Olağanüstü Kanun Yolu Nedeniyle Bireysel Başvuru Reddi
Anayasa m.148'de yapılan değişiklikle, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile ek Protokollerinde korunan hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılabilmesi...
Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Süreler Sebebiyle Tazminat ile Mahsup Birlikte Uygulanabilir mi?
Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası açma koşulları ve yargılama süreci hakkında bilgilere, 'Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd)” başlıklı yazımızda yer vermiştik. Bu yazıda ise; Ceza Muhakemesi Kanunu...
Anayasa Mahkemesi’nin CMK m.286/2-d İptal Kararı
Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2018 tarihli, 2018/71 E. ve 2018/118 sayılı kararı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.286/2-d'nin Anayasa m.36'ya aykırı olup olmadığına ilişkindir. Somut olayda; Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında...
CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7165 Sayılı Kanun
Adalet ve Kalkınma Partisi; 12.02.2019 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 12 maddeden oluşan Teklif; 2004 sayılı...
İmar Barışı Sebebiyle Kamu Görevlileri Yargılanabilir mi?
11.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. madde olarak eklenen konu ile ilgili bir kısım fikirlerimizi, 'İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi” başlıklı...
Kısa Süreli Hapis Cezalarında Lehe Uygulama Sorunu
Kısa süreli hapis cezası kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2'de 'Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.” olarak tanımlanmıştır. TCK m.50'de ise, kısa süreli hapis cezaları...
CMK Değişiklik Teklifi
Adalet ve Kalkınma Partisi; 12.02.2019 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 12 maddeden oluşan Teklif; 2004 sayılı...
Propaganda Suçunda Örgütün Varlığını Tespit Eden Mahkeme Kararı Şart mıdır?
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) incelendiğinde; Türk Hukuku'nda 'terör örgütünün” tanımının yapılmadığı görülmektedir. Kanun koyucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu...
Alacağın Tahsili Amaçlı Cebirde veya Tehditte (TCK m.150/1) Haksız Tahrik Uygulanır mı?
I. GİRİŞ Yağma suçu, mülkiyet hakkının Ceza Hukuku yoluyla korunması bakımından önemli bir suç tipidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.148'de düzenlenen bu suç[1], farklı suç tiplerini ihtiva etmesi yönüyle bileşik suçtur. Bu...
Yağma Suçunda Mal Edinme Kastı
Yağma suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasında; 'Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla...
İstinaf Kanun Yolunda Tutukluluk İncelemesi 2
'İstinaf Kanun Yolunda Tutukluluk İncelemesi” başlıklı bir yazıyı daha önce kaleme aldık ve yayınladık. Bu defa, konunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ve önemine binaen ve uygulamada teamüle düşmüş yanlışlara işaret etmek...
Temyiz İncelemesi Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesini Kapsar mı?
Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 11.07.2018 tarihli, 2018/1268 E. ve 2018/3372 K. sayılı kararında; 'Sanık ... hakkında; mağdur ...'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün, sanık müdafii ve Cumhuriyet...
Suriye ile 1998 Adana Mutabakatı
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Adana Protokolü'nü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme getirmiştir. Rus liderin...
Vergi Usul Kanunu m.359’a İlişkin Güncel Sorular
Soru 1 : Vergi Usul Kanunu m.359'da düzenlenen suçların seçimlik hareketli olarak düzenlenmesi karşısında, fikri içtima ve zincirleme suç hükümleri hangi şartlarda uygulanır? Cevap : 'Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı...
YSK ve SEÇSİS Projesi
1- SEÇSİS Nedir? Seçimle ilgili her türlü bilginin güvenli bir şekilde saklandığı bilgi sistemine "Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS)” adı verilmektedir. SEÇSİS, elektronik seçim (e-seçim, i-seçim) uygulaması değildir. Belirtmeliyiz ki;...
Temyizde Sebep Gösterme Zorunluluğu ve İstinafta Formül Karar
1- Yargıtay 16. Ceza Dairesi oyçokluğu ile verdiği 09.05.2018 tarihli, 2018/386 E. ve 2018/1676 K. sayılı kararında; bilimsel atıflar yaparak ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yer vererek, istinaf mahkemelerinin Türk Yargı sistemine...
Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2015/941 başvuru numaralı ve 25.10.2018 tarihli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kararında; kendi ürettiği elektriği tüketen vergi mükellefleri yönünden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun elektrik ve...
Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü
Son 10 yılda Arap ülkelerinde meydana gelen olaylardan en fazla etkilenen ülkelerin başında Suriye gelmektedir. Ülke nüfusunun neredeyse %60'dan fazlası ülkeyi terk etmiş, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere başka ülkelere göç etmiştir....
Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Hali (TCK m.22/6)
Ceza Hukukunda bir kusur türü olan taksir; suça konu eylemin hareket kısmının fail tarafından bilinip istenerek yapılması, fakat bundan doğan sonucun istenmemesidir. Fail; gerçekleşmesini istemediği sonucu öngördüğü halde önlemediğinde...