Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Açık Cezaevine Geçişte Değişiklik ve Denetimli Serbestlik Soruları
I- Açık Cezaevine Geçişte Değişiklik AK Parti ve MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulup, ardından Komisyonda görüşülmeye başlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda...
Yargıtay’ın Maddi Vaka Denetimi
Ceza Yargılaması Hukukunda, maddi hakikate ve adalete ulaşmada iki temel mesele bulunmaktadır. Bunlar, yargılamaya konu maddi vakanın tespiti ve buna giydirilen hukuki giysidir. Oluşa ilişkin tespitin doğru yapılamadığı noktada, hukuki nitelendirmenin...
Ceza İnfaz Kanunu Son Değişiklik Teklifi
Ceza infaz sisteminde yapılması öngörülen köklü değişikliklere dair uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindiği ve çok yakın zamanda on binlerce hükümlünün cezaevlerinden çıkmasını sağlayacak bu değişikliklerin yürürlüğe...
Belediyelere Bağış Yapılabilir mi?
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu; yardım toplama ile ilgili özel bir kanun olup, bağıştan ziyade yardım toplamaya yetkili kılınan kişi ve kuruluşlar tarafından kamu yararını gözetmek suretiyle üçüncü kişilerden yardım toplanması için...
Yeni Ceza İnfaz Yönetmeliğinde Düzenlenen Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü, Anayasaya ve Kanuna Aykırıdır
Hükümlünün avukatla görüşme hakkı, Ceza İnfaz Kanunu m.59'da düzenlenmiştir. 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6. maddesi ile Ceza İnfaz Kanunu m.59/4 değiştirilmiş...
Suça Sürüklenen Çocuğun Kanun Yollarına Başvurması
Bu yazımızda; suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükme karşı kanun yollarına başvuru yapılmasında ve bu başvurudan vazgeçilmesinde suça sürüklenen çocuğun iradesinin tek başına yeterli ve geçerli olup olmayacağı incelenecektir....
Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararının Önemi ve KYOK ile Mukayesesi
Ceza Muhakemesi Kanunu m.158/6'da, bireyin lekelenmeme hakkının korunması amacıyla soruşturmaya yer olmadığına dair karar müessesesi düzenlenmiştir. CMK m.158/6'ya göre; 'İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının...
Geçici ve Kalıcı Düzenlemelerle Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem
Ceza infaz sisteminde yapılması öngörülen köklü değişikliklere dair uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindiği ve çok yakın zamanda onbinlerce hükümlünün cezaevlerinden çıkmasını sağlayacak bu değişikliklerin yürürlüğe...
Olağanüstü Hal Uygulamaları
Dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de 'salgın hastalık” niteliğine dönüşen Korona Virüsü/Kovid-19 hastalığına karşı başta kamu ve birey sağlığı olmak üzere tüm alanlarda tedbirler alınmaya başlandı. Konunun ciddi olduğu,...
İnfaz Kanunu Değişiklikleri
I- İnfaz Kanunu Değişikliklerinin Getirebilecekleri 1- Koşullu salıverilme süresinin 2/3'ten 1/2'ye indirilmesi önerilmekle birlikte; kasten insan öldürme suçunda (2/3'de) ve terör suçlarında (3/4'de) değişikliğe gidilmemesi,...
Sanığın Sorgusu Yapılmadan Duruşmaya Başlanmaması
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Duruşmanın başlaması” başlıklı 191. maddesinde; öncelikle sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, varsa çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri tespit edilmek suretiyle duruşmaya...
15 Yaşını Tamamlamış Çocuklara Basit Cinsel İstismar ve Sarkıntılık
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar; Türk Ceza Kanunu'nda cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı başlıkları altında düzenlenmiş olup, 'Cinsel saldırı” başlıklı TCK m.102/1-2'ye göre; 'Cinsel davranışlarla...
Anayasa Mahkemesi’nin İlave Tedbirlerle İlgili İptal Kararı
Anayasa Mahkemesi 24.12.2019 tarihli, 2018/74 E. ve 2019/92 K. sayılı kararında; 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 'Komisyonun görevleri” başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve daha sonra bu KHK'yı denetimden geçiren...
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarına Direnilebilir mi?
İşbu yazımızda; ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) kararlarına karşı direnme hakkının bulunup bulunmadığı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,...
Gerekçeli Karar Yazma Usulü
Gerekçeli kararın nasıl yazılacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 230 ve 232. maddelerinde gösterilmiştir. Benzer hükümler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.297 ve 298'de de bulunmaktadır. Bu maddelerde; mahkemece...
Cumhuriyet Savcısının İstinaf Başvurusuna İlişkin Güncel Tartışmalar
İstinaf kanun yolunun Ceza Muhakemesi Hukuku sistemimize dahil olması daha eski, fakat bu görevi ifa eden mahkemelerin faaliyete geçmesi (20.07.2016) pek yenidir. Bu süreçte bölge adliye mahkemelerinin, hem yapısına ve hem de istinaf kanun yoluna...
Gezi Parkı Davası Gerekçeli Kararına İlişkin Tespitler
Kamuoyunda 'Gezi Parkı Davası” olarak da bilinen; 27.05.2013 tarihi ve sonrasında, Taksim'in yayalaştırılması projesi kapsamında, Gezi Parkı'nda ağaç kesileceği, bu Parkın kaldırılarak yerine alışveriş merkezi inşa edileceği...
Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci
I- Müddetnamenin Düzenlenmesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 20. maddesinin 5. fıkrasına göre; kesinleşmiş mahkumiyet kararının infazı için ceza infaz kurumuna alınan hükümlüye, cumhuriyet başsavcılığı...
Azmettirilen Fiilin Dışında Gerçekleşen Sonuçlardan Azmettirenin Sorumluluğu
Azmettirme; fiili bizzat gerçekleştirmeyen, ancak failde suçun işlenmesi iradesinin oluşmasını sağlaması nedeniyle, cezaya layık bulunan kişinin cezalandırılmasını gündeme getiren suça iştirak türüdür. Bilindiği üzere Türk Ceza Hukuku'nda...
“Silahların Eşitliği” İlkesi ile İlgili İHAM Kararı
KONU: Aşağıda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 74845/12 başvuru numaralı ve 30 Temmuz 2019 tarihli Ürek ve Ürek/Türkiye kararının İngilizce metninden çevirisi bulunmaktadır. Karar, 'silahların eşitliği” ilkesi bakımından...
Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması
I. Giriş İşbu yazının ilk bölümünde; 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” başlıklı Türk Ceza Kanunu m.245'nın ilk fıkrası, ikinci bölümünde ise, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile ilgili tartışmalı...
Beraat Kararına Rağmen Tutukluluk Mümkün mü?
Öncelikle kesinleşme, beraat kararı ve tutukluluk kavramlarını kısaca açıklayıp netleştirmemiz gerekir. Bir ceza yargısı kararının kesinleşmesi; kovuşturma aşamasının bitip, 'sanık” sıfatının son bulduğu, hükümlülüğün...
Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görenin Kanun Yolu Hakkı
Ceza Muhakemesi Kanunu m.237/1'e göre mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirmek...
Gerçekliği Şüpheli Delil Konusunda Lisica Kararı
Aşağıda; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin, gerçekliği şüpheli delilin adil/dürüst yargılanma hakkını ihlal edip etmeyeceğine dair 25.10.2010 tarihli Lisica/Hırvatistan kararının özet çevirisine ve kararla ilgili değerlendirmemize...
Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik
Aleyhe bozma/değiştirme yasağı; istinaf kanun yolu için CMK m.283'de, temyiz kanun yolu için CMK m.307/4'de düzenlenmiştir. CMK m.283'e göre; 'İstinaf kanun yoluna yanız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm,...
Kolluk Tarafından Şüphelinin Aynı Olayla İlgili İfadesinin İkinci Kez Alınması
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'İfade alma ve sorguda yasak usuller” başlıklı 148. maddesinin beşinci fıkrasına göre; 'Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında,...
Düşme Kararında Yargılama Giderleri Sanığa Yüklenebilir mi?
Yargılama giderleri CMK m.324 ila m.330 arasında düzenlenmiştir. Mahkemelerin duruşmanın sona ermesinde hangi hükümleri verebileceği ise CMK m.223'de sıralanmıştır. CMK m.223/1'e göre; 'Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan...
Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi
'Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci” başlıklı yazımızda; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen taşınmaz değerlerine ilişkin itiraz ve dava süreçlerine dair açıklamalara yer vermiştik. Mevcut durumda;...
Yargıtay ve Hukuka Aykırı Deliller: Üç Yanlış İki Doğruyu Götürür mü?
A. Giriş Bu yazı; daha önce kaleme aldığımız 'Yargıtay ve Hukuka Aykırı Deliller: Üç Yanlış Bir Doğruyu Götürür mü?” başlıklı yazının[1] gözden geçirilmiş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 28.04.2015 tarihli kararı eklenmek...
Tutuklu Sanığa Tebligat Usulü
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli, 2019/460 E. ve 2019/572 K. sayılı kararında; sanığın müdafii ile birlikte hazır bulunduğu duruşmada hüküm, Ceza Muhakemesi Kanunu m.231 uyarınca kendisine okunmuş ve açıklanmış, ancak...