banner590
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Hürriyeti Tahdit Suçunun Mağduru ve Korunan Hukuki Yarar
1. Genel Olarak Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinin 1. fıkrasında; 'Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” ifadesine...
Doğrudan Kast, Olası Kast ve Bilinçli Taksir Tartışması
Bilinçli taksir ile muhtemel kast arasında farkı ortaya koyacak ve karışıklığı önleyecek, ceza sorumluluğuna ve adalete uygun kriterler ortaya koymak oldukça önemlidir. Bu açıdan yapılan nazari tartışmaların dikkate alınması gerekir....
Temyizde Duruşmasız İnceleme Sorunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Duruşmalı inceleme” başlıklı 299. maddesinin 1. fıkrasının ilk haline göre; 'On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini sanığın veya katılanın...
Olası Kast ile Bilinçli Taksir Kesişmeleri
Türk Ceza Hukukunda suçun manevi unsurları kast esas, taksir istisna olmak üzere iki ana sorumluluktan oluşmaktadır. Manevi unsurların türleri, haksızlık muhtevasına bağlı olarak; kast, olası/muhtemel kast, bilinçli/şuurlu taksir ve basit...
Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcılığının İtiraz Yetkisi
Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun üçüncü kısmının, birinci bölümünde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.308 ve 308/A'da düzenlenmiştir. CMK m.308; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz...
Cumhuriyet Başsavcılarına Ek Yetki Verilmesine Dair Kanun Teklifi
04 Kasım 2019 tarihinde uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 'Cumhuriyet Başsavcısının Soruşturmaya Müdahale ve İade Yetkisi” başlıklı bir yazı kaleme almıştık. Bu yazımızda yer verdiğimiz açıklama ve Yargıtay kararları sonucunda...
Hükümlülerin İyi Hal Değerlendirmesinde Yeni Kriterler
15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesine eklenen 6. fıkraya göre; hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre,...
Özel Hukuk Kişilerinin Öğretim Hizmeti Vermesi
1. Kamu Kurumu ve Kamu Hizmeti Kamu kurumu, kamu idarelerinden ayrı bir biçimde örgütlenerek tüzel kişiliği olan, kişiselleştirilmiş kamu hizmet ve faaliyetidir[1]. Bir kamu kurumundan bahsedebilmek için Devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğine...
Elkoyulan Eşyanın İadesi veya Elden Çıkarılması
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ayrı maddelerde düzenlenen; hem taşıdığı amaç ve hem de uygulama yöntemleri bakımından farklılık arz eden 'elkoyulan eşyanın iadesi” ile 'elkoyulan eşyanın elden çıkarılması”...
Bekçi Zor ve Silah Kullanabilir mi?
1. Genel Olarak Bekçilerin görev ve yetkileri 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda düzenlenmektedir. Bu Kanunda; bekçi adaylarında aranacak şartlar, sınav, atama ve adaylık süreci, bekçilerin görev ve yetkiler ile başka...
Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi
I- Genel Değerlendirme ve İtirazlarımız Küresel şirketlerin kazandığı, hemen her şeyin sanallaştığı veya e-ticarete ve internete konu edildiği bir dünyada, sağlık sistemimizle birlikte en önemli meselemiz olan yüz yüze eğitim öğrenimde...
İllegal Yapılanmalar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Yasanın tanımladığı, Yargıtay kararlarına ve bilimsel görüşlere uygun şekilde belirlenen, organize olmuş, kamu düzeni, barışı ve huzuru başta olmak üzere, kişi hak ve hürriyetlerini tehdit eden, insanları korkutan, baskı altına alan,...
Telefon Dolandırıcılığı Suçlarına Karşı Öneri
Kamuoyunda 'telefon dolandırıcılığı” olarak bilenen yöntemin çok can yaktığı, insanları maddi ve manevi açıdan ciddi mağduriyetlere uğrattığı, yurtiçinde ve yurtdışında organize olan, bazen görünür şekli ve faaliyeti hukuki...
Miktar Muafiyeti ile Ülkeye Sokulan Eşya
Yazımızda; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m.3/6'da yer alan özel kanunları gereğince kısmen veya tamamen gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyadan değil, miktar/değer itibariyle gümrük vergisinden muafiyetten bahsedilecektir....
Ermeni Tehcirine Hukuki Bir Bakış
I. Giriş Soykırım; bir planın icrası kapsamında, milli, etnik, ırki veya dini bir topluluğun tümden veya kısmen ortadan kaldırılması amacıyla, topluluk üyelerine karşı özellikle kasten öldürme suçlarının sistematik olarak işlenmesi...
Hata
Ceza Hukukunda 'hata” kavramı, kastı kaldıran hata ile kusurluluğu etkileyen hata olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Hata konusu Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesinde düzenlenirken, bu madde ile hatanın farklı hususlara...
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği; 30 Nisan 2021 tarihinde, 3935 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, 17 Eylül 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik...
Ses ve Görüntü Kaydı Alınması Konulu EGM Genelgesi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarihli, 'Ses ve görüntü kaydı alınması” konulu Genelgesine göre; polisin görevini ifa ederken ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin davranışlara fırsat vermemesinin, eylemin ve...
Pandemi Sürecinde "Genelge" Rüzgarı
11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı salgın hastalığın önlenmesinde Anayasa m.119 gereğince olağanüstü hal ilan edilmemiş olup, olağan hukuk düzeninin kurallarının tatbiki yolu tercih edilmiş, fakat...
Kanun Yollarında Sebep Gösterme Zorunluluğu
Bu yazımızda; olağan kanun yollarında sebep gösterme zorunluluğunun olup olmadığı ve uygulamada doğru olduğu zannedilmesine rağmen, esasen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yanlış olarak tatbik edilen istinaf kanun yolu ile temyiz...
"Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal" Kavramı
'Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kavramı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun muhtelif hükümlerinde yer alan ve varlığından bahisle soruşturmalarda hakim kararı yerine cumhuriyet savcısı kararları ile iş ve işlemler yapılmasına...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, görev ve yetkileri 18.10.2006...
Kripto Para
Kripto para değeri, kullanıcıların arz ve talep durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle sistem, aynı zamanda bir tür kripto para platformu/sanal borsa olarak kabul edilebilir. Daha önce; 27.01.2014 tarihinde 'Bitcoin: Elektronik...
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tatbik Zamanı ve Kapsamı
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Etkin pişmanlık” başlıklı 192. maddesi; uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarını işleyen şahısların, yargı makamlarına yardımları karşılığında cezasının kaldırıldığı veya azaltıldığı...
Milli Savunma Vasıtalarını Tahrip ve Suç İşlenmesine Göz Yumma
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302 ila 339. maddelerinde; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa ile kurulu düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar ile Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk...
HDP İddianamesinin İade Kararı
Anayasa Mahkemesi'nin; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP'nin) kapatılması talebi ile düzenlediği iddianamenin iadesi konulu verdiği 31.03.2021 tarihli, 2021/1 E. ve 2021/1 K. sayılı...
Sarkıntılık Suçunda Ölçütler
28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 58 ve 59. maddeleri ile değiştirilen Türk Ceza Kanunu m.102 ve 103'e, "sarkıntılık" adı altında yeni bir suç tipi eklenmiştir. Esasında bu suç tipi, yürürlükten kaldırılan...
İkiz Tutuklama
1. Giriş Uygulamada; kişiler hakkında uygulanan tutuklama tedbirine son verildikten sonra aynı tutuklama sebebi esas alınarak ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Tutuklama nedenleri” başlıklı 100. maddesinde öngörülen şartlar sağlanmadan...
Apartman, Site ve İşyerlerinde Güvenlik Kamerası Kullanılması
Son yıllarda apartman ve sitelerde güvenlik kamerası kullanılması yaygın hale gelmiştir. Güvenlik kameraları; huzur ve sükunun sağlanması, suçların önlenebilmesi, işlenmiş suçların faillerinin saptanabilmesi gibi amaçlarla yerleştirilmekte...
İHAS m.53 Çerçevesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması
I. Giriş İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 16.02.2021 tarihli, 69762/12 başvuru numaralı Budak/Türkiye kararı, hukuka aykırı delilin yargılamada kullanılmasının adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi konusunda önemli tespitler...
Suç İçin Anlaşma Suçu Kapsamında Darbeye Teşebbüs Suçları
Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç için anlaşma” başlıklı 316. maddesine göre; '(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi...
HSK Seçimleri Yaklaşırken
HSK seçimlerinde; ilk bakışta, Cumhurbaşkanının birinci sınıftan hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçeceği dört üyede sorun yaşanmayacağı düşünülebilir, ancak TBMM'nin seçeceği üye sayısının yedi olması, Cumhur ve...
Ankesörlü veya Sabit Hattan Ardışık, Periyodik ve Tekil Arama
'Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ardışık Arama Kararı” başlıklı yazımıza konu kararda[1]; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına ilişkin genel bilgilere yer verildiği, askeri yapılanmanın örgütsel toplantı...
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu ve Dava Zamanaşımı Sorunu
1- Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Çocuğun soybağını değiştirme” başlıklı 231. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; 'Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis...
Uluslararası Andlaşmaların Yürürlüğünde ve Sonlandırılmasında Yetki İhtilafı
Anayasa m.87'de ve m.90'da; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milletlerarası andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasında, hangi andlaşmaların onay kanunu kapsamına girdiğinden ve hangi andlaşmaları yürütme organı olan...
Bir Türlü Yapılamayan Baro ve TBB Seçimleri
Aşağıda sıralayacağımız üç madde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19.03.1969 tarihinde kabul ettiği, 07.04.1969 tarihli ve 13168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na ait...
Bir Uluslararası Sözleşme Nasıl Feshedilebilir?
Bir uluslararası andlaşmanın hükümlerinin durdurulabilmesi veya sona erdirilebilmesi; Uluslararası Hukuk bakımından sözleşmede öngörülen merasime uygun olarak, iç hukukta yer alan sözleşmenin yürürlüğe girme ve kaldırılma şekline bağlı...
Milletvekilliğinin Düşmesi ve Düşmenin Denetimi
I. Giriş Anayasa Mahkemesi'ne göre; 'Anayasa; Devlet yapısının temelidir. Devlet kuruluşlarının yapısı ve düzeni, bu kuruluşların yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle karşılıklı durumları devlet ve kişilerin haklarıyla...
İstanbul Sözleşmesinin Feshinin Hukukiliği Tartışması
Bu yazımızda, Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesinin feshedilip feshedilemeyeceği hususuna yer verilecektir. 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başlıklı...
Toplu Bozma
Ceza Yargılaması Hukukunda maksat, maddi hakikate ve adalete ulaşmaktır. Bu nedenle; ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ve bu aşamada kesinleşmeyen kararlar da Yargıtay tarafından denetlenmektedir. Bölge...