Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Çıplak Arama (1)
Bu yazıda; özellikle hükümlünün, tutuklunun ve ilgisi oranında da şüpheli veya sanığın beden veya vücut çukurlarının aramasından bahsedilecektir. Bu aramalar; kimi zaman güvenlik için olurken kimi zaman da güvenlikle birlikte veya bağımsız...
Delil Tartışması ile İlgili BAM Ceza Dairesi Kararının Değerlendirilmesi
1. Genel Olarak Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin konu olduğu ceza yargılamasında maksat; maddi gerçeğin ortaya çıkartılması olduğundan, hatalı kararların verilmemesi için 'delil serbestisi” kuralı benimsenmiş ve ispat için...
Rektör Atanması Usulünün Anayasaya Uygunluğu Sorunu
Aşağıda; 06.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve üniversite tüzel kişiliğinin temsil eden rektörün atanmasını düzenleyen 2547 sayılı Kanunun 13. maddesine ve bu maddede üç kez yapılan değişikliklere yer verildikten sonra, rektör atanması...
Örgüt Üyeliği Suçunda Yetkili Mahkeme
1. Genel Olarak Yer bakımından yetki kuralları; yargı çevrelerinin, ülke mahkemeleri arasında coğrafi olarak dağılımını ifade ederek, kovuşturmaya konu suçun hangi yer mahkemesinde görülmesi gerektiği sorununu çözümler[1]. Bu bölünme...
Radyo ve Televizyonların Yayın İçeriklerinden Sorumluluğu
6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Amaç” başlıklı 1. maddesinde; ifade ve haber alma hürriyetinin sağlanması ile televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,...
Örgüt Evlerinin Teknik Araçlarla İzlenmesi Mümkün müdür?
1. Giriş Suç ve terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetler ile toplandıkları mekan veya yerler, bu tür organizasyonların değişen teknik imkanlarına göre değişkenlik gösterdiği gibi, yapılanmaları ve faaliyetlerinin gizliliğinin...
Teknik Araçlarla İzleme Özel Araçlarda Uygulanabilir mi?
Koruma tedbirleri, ceza muhakemesi faaliyetleri sırasında maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için delil elde etmek ve muhafaza etmek, yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve yerine getirilen muhakeme faaliyetlerinin kağıt...
Dosyaların Birleştirilmesinde Cumhuriyet Savcısının Talep Şartı
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Bağlantılı suçlarda yetki” başlıklı 16. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 'Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet savcılarının...
FETÖ/PDY Üyeliğinde Zaman Mefhumu
FETÖ/PDY liderinin altında yer alan ve dikey yedi tabakadan oluştuğu kabul edilen genel örgüt şemasında, milada bakılmaksızın sorumlulukları yoluna gidilen örgütün üçüncü ve daha üst tabakalarında bulunanlardan, yani örgütün memuru...
Zorunlu Aşı
İnsan hayatını, kamu düzenini ve esenliğini tehdit eden bir virüs türü olan Kovid-19'ün yayılması, yüksek sayıda can kayıplarına neden olması ve hayatın olağan akışını büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle uluslararası pandemi...
Avukat vekaletname olmaksızın dosyayı inceleyip örnek alabilir mi?
Uygulamada; noterden düzenleme şeklinde avukata vekaletname çıkarılmadan, başka yollarla temsil ettiğini söylediği kişinin avukatı olduğunu ortaya koyan veya beyan eden avukatın bu yetkisi ile vekaletname olmaksızın dosyayı inceleme ve dosyadan...
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cinsel İlişki Kavramı
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesinde tanımlanmış ve yaptırıma bağlanmıştır. TCK m.104/1'e göre, 'Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide...
Toplu İşlenen Asliye Cezalık Suçlarda Tutukluluk Süresi
5271 sayılı CMK'nın 102/4. maddesinde; "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemez. Ancak,...
Devleti Aşağılama Suçu ve İfade Özgürlüğü
Mukayeseli Ceza Hukukunda, gerek Kıta Avrupası Hukuku'nda ve gerekse Anglo-Amerikan Hukuku'nda bazı düşünce açıklamalarına, açıklamanın içeriği, yapıldığı yer ve/veya şekli, bireyin şüpheli davranışları, ülkenin o an içinde...
Yeni ByLock Kararı
Son günlerde FETÖ/PDY tarafından gizli haberleşme programı olarak kullanıldığı kabul edilen 'ByLock” ile ilgili bir kararın kamuoyuna yansıdığı ve gerekçe ayrıntısına yer vermeyen bu karar üzerinden 'ByLock” programının...
Roselina-A Gemisine Müdahale ve Açık Deniz Serbestliği
1. Giriş Uluslararası hukuk/Devletler Umumi Hukuku; devletler, uluslararası örgütler ve uluslararası toplumu oluşturan diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenleyen, yani bir düzene bağlayan, uyulması zorunlu kurallar bütünüdür[1]. Açık...
Suça Teşebbüsün Tespiti
1. Hazırlık Hareketi ve Teşebbüs Kavramları Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca teşebbüs; 'kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması”...
Hükümlünün Örgütten Ayrıldığı Nasıl Tespit Edilir?
Örgütlü suçlardan mahkum olanların açık ceza infaz kurumlarına ayrılması usulü; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.14 uyarınca çıkarılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.6/2-ç'de...
Kovuşturmanın Yol Haritası İddianame
1. Genel Olarak Türk Ceza Yargılamasında muhakeme iş ve işlemleri, bir suçun işlendiği izlenimini veren bir halin cumhuriyet savcısı tarafından öğrenilmesi ile başlar. Bu durumda cumhuriyet savcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu m.160 uyarınca işin...
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinde Elkoymanın Akıbeti
Kamu davasının açılmasının ertelenmesinde takdir yetkisi, belirli hallerle sınırlı olmak kaydı ile cumhuriyet başsavcılığının inisiyatifine bırakılmıştır. Cumhuriyet savcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu m.171/2'de öngörülen şartlar...
Demokratik Cumhuriyette İfade Hürriyetinin Ahlaki Sınırı
İfade hürriyetinin kapsamının ve sınırlarının tespiti teorik açıdan mümkün gözükse de pratikte oldukça sorunlu bir alanı oluşturmaktadır. İfade hürriyeti yüzyıllardır tartışılan bir meseledir. Düşünmek, düşündüklerini çeşitli...
ABD’nin Yönetim Sistemi ve Kongre Seçimleri
Amerika Birleşik Devletleri; çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. ABD'nin federal devlet yapısı; 50 federe eyaletten oluşup, başkent Washington'ı içeren 'District of Columbia”yı...
Terör Suçlarında CMK m.161/8’in Amacı ve Kapsamı
'Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri” başlıklı Ceza Muhakemesi Kanunu m.161/8'e göre; 'Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya...
Kanun Yararına Bozma
1. Genel Olarak Kanun yararına bozma (eski adıyla yazılı emir); Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Olağanüstü Kanun Yolları” başlıklı üçüncü kısmında ve 309. maddesinde düzenlenmekte olup bu kanun yoluna, hakim veya mahkeme tarafından...
Gerekçeli Karar Hakkı
1. Gerekçe Kavramı Gerekçe, karar ile mütalaanın üçüncü unsuru olan sonuç kısmının mantık yönünden dayanağı olarak tanımlanabilir[1]. Kararların gerekçeli olması; hem kanun yoluna başvuru ve hem de hakkaniyete uygun bir görüntü sunma...
Adli Merciler Tarafından Bilgi İsteme ve Görevi Kötüye Kullanma
Ceza Muhakemesi Kanunu m.332'ye göre; '(1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre...
Ceza Muhakemesinde Yargılanmanın Yenilenmesi
Aşağıda; - Yargılamanın yenilenmesi prosedürüne genel olarak değinildikten sonra, - Kanun yoluna başvurabilecek kişiler, başvuru şekli ve başvurulacak yargı mercii, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sonucunda verilecek ihlal kararının,...
Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu Kararını Yanlış Mahkemeye mi Gönderdi?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun; 2018/30030 başvuru numaralı Kadri Enis Berberoğlu hakkında verdiği 17.09.2020 tarihli kararının 'Hüküm” kısmının D fıkrasında yer alan, 'Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan...
Anayasa Mahkemesi’nin Yerindelik Denetimi Tartışması
Anayasa Mahkemesi'nin 2018/30030 başvuru numaralı Kadri Enis Berberoğlu kararında, başvurucunun İHAS m.5/4'de ve Anayasa m.19/8'de korunan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1. Ek Protokol...
Ertelenen Baro Seçimlerinde Son Durum
Baro seçimleri; İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve umumi hıfzıssıhha kurullarının, Anayasaya ve kanunlara açıkça aykırı tasarrufları ile ertelendi, esasen yoklukla malul bu idari kararların 'normlar hiyerarşisi” ilkesi karşısında...
Dağlık Karabağ Sorunu
Dağlık Karabağ; bugün bağımsız devlet olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında, 20. yüzyılın başlarından bu tarafa Sovyetler Birliği döneminden kalma bir sorundur. Tarihe en kapsamlı sivil katliamı olarak geçen 'Hocalı” katliamı da,...
Kaçağın Kayyım Atanan Şirketinin veya Ortaklık Payının Satışı ve Tasfiyesi
680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile CMK m.248/1'de değişiklik yapılarak, 'kaçak sanığın” ifadesi 'kaçağın” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece; sadece sanık değil, şüpheli olan kaçakların da kapsama alındığı...
Gizli Tanığın Dinlenmesi Prosedürü ve Delil Kuvveti
Gizli tanığın savunmanın yokluğunda uygun görülecek harici bir celsede dinlenmesi ile gizli tanığa sorulması istenen soruların önceden hazırlanıp Mahkemeye sunulması; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/3-d ve Anayasa m.36/1'e aykırı...
Suç İçin Anlaşma Suçu Kapsamında Devletin Güvenliğine ve Anayasa ile Kurulu Düzene Karşı Suçlar
Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç için anlaşma” başlıklı 316. maddesine göre; '(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi...
Ege Adaları, Adacıkları ve Kayalıklarının Hukuki Statüsü
04.02.2018 tarihinde kaleme aldığımız bu yazı, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi konusunda Yunanistan ile artan gerilim nedeniyle gözden geçirilmiş ve bazı eklemeler yapılmak suretiyle tekrar yayınlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri...
Tanığa Soru Sorma, Çapraz Sorgu, Tanık Dinletme ve Yalan Tanıklığın Tespiti
1. Tanığa Doğrudan ve Dolaylı Soru Sorulması, Çapraz Sorgu Ceza yargılamasında tanık beyanlarının alınması ve tanığa doğrudan soru yöneltilmesi maddi hakikate ve adalete ulaşılabilmesi için çok önemli olmakla birlikte, uygulamada bu...
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasında Hukuka Uygunluk Sorunu
Yazılı hukuk sistemini ve 'normlar hiyerarşisi” ilkesini benimsemiş Türk Hukuku'nun yapısal sorunlarının olduğu görülmektedir. Burada kısaca değineceğimiz sorunlar; uygulamadan ziyade, kural koyma ve kanunlaştırma tekniği ile...
Anayasa Mahkemesi'nin Basit Yargılama Usulü ile İlgili Verdiği İptal Kararının “Kanunilik” ve “Eşitlik” Yansımaları
Basit yargılama usulü; 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 24. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251. maddesine eklenerek...
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.213'de düzenlenen 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” başlıklı suça göre; '(1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık...
Polisin Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi
Polisin, jandarmanın ve bekçinin durdurma ve kimlik sorma yetkisi; 14.07.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na, 14.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5681 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen 'Durdurma...