Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
İstanbul Seçimine Dair Son YSK Kararı
06.05.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri iptal edildikten sonra; 10.05.2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu, yeni seçim takvimini yayınladı. 6 Mayıs'tan itibaren siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu ile Hakimler ve Savcılar...
Yargı Reformu Strateji Belgesi Değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 30.05.2019 tarihinde Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yayınladı. Bu belge; Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yayınlanan üçüncü strateji belgesi olup, ilk belge 2009 yılında ve ikincisi de 2015 yılında...
Suçu Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçları
Türk Ceza Kanunu m.270'de suç üstlenme ve m.283'de de suçluyu kayırma suçları düzenlenmiştir. Soru şudur; suç üstlenme suçu aynı zamanda suçluyu kayırma suçunu da kapsar mı, yani bir başkası tarafından işlenen suçu gerçeğe...
İstanbul Seçimi İptal Kararı
Yüksek Seçim Kurulu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebi ile Ak Parti'nin yaptığı başvuruyu 06.05.2019 tarihinde kabul etmiş, seçimin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı...
KYOK Sonrası Yeni Delil
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157 ila 174 maddelerinde ceza soruşturmasının aşamaları düzenlenmiştir. CMK m.160 ve m.161'de; bir suçun işlendiğini öğrenen cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerinin neler olduğu belirtilerek,...
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Suçu
Spor müsabakalarında bahis ve şans oynatma suçu ile ilgili daha önce makale yazmakla birlikte, bu tür suçların artarak devam ettiği, özellikle de internet üzerinden bahis ve şans oyunlarının oynatıldığı ve oynandığı, çok ciddi maddi...
Esaslı Hata ve Kaçınılmaz Hata
1- TCK m.30/1 (Esaslı Hata) 'Hata” başlıklı Türk Ceza Kanunu m.30/1'e göre; '(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli...
İstinafta ve Temyizde Tefhimin ve Tebliğin Sonuçları
'Temyiz istemi ve süresi” başlıklı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.291'e göre; '(1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir...
Örgüt Üyeliği Suçüstü Hali Sayılabilir mi?
Uygulamada; suç veya terör örgütü üyeliğinin bir suçüstü hali olarak kabul edildiği, bunun sebebinin de suç örgütü üyeliğinin neticesi devam eden, yani mütemadi suçlardan sayıldığı, mütemadinin yakalanma veya iddianame ile kesildiğinin...
Kamu Görevinden İhraç Edilenler Oy Kullanabilir mi?
Anayasanın 'Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67. maddesinin 1. fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkı bulunduğu, 4. fıkrasında bu hakların kullanılmasının...
Polisin ve Jandarmanın Denetimi
1- Türkiye Cumhuriyeti'nde güvenlik ve adalet maksatlı kamu hizmetlerinin yürütüldüğü üç kolluk türü vardır; bunlardan birincisi idari/önleyici kolluk, ikincisi siyasi kolluk, üçüncüsü ise adli kolluktur. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat...
Seçim Sonuçlarına İtiraz, Şikayet ve Seçimlerin İptali
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 110 ila 132. maddelerinde, seçim süreci ile seçimde karşılaşıldığı iddia edilen hukuka aykırılıklara karşı itiraz ve şikayet prosedürleri gösterilmiştir....
Pasaport İptalleri
'Yerleşme ve seyahat hürriyeti” başlıklı Anayasa m.23'e göre; 'Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi...
Seçmen Kütüğü ve Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Seçim Suçları ve Cezalar” başlıklı 7. bölümünde yer alan 133 ila 172. maddelerde; seçim öncesi, seçim süreci ve sonrasında işlenen bazı fiiller...
İstinaf Kanun Yolunda Gerekçeli Karar Hakkı
1- Genel Olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin Ek 7 numaralı Protokolü gereğince, Türk Hukuku'nda iki dereceli yargılanma hakkı hayata geçirilmiştir. Bu iki derecelilik; yargılamaya konu...
Seçilen Adaya Mazbata Verilmesi ve Seçimin Yenilenmesi
1- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri sonrasında başlayan itiraz ve inceleme süreçleri devam etmektedir. İlçe seçim kurulları itirazlarla ilgili kararlarını verse de, il seçim kurulları...
İlçe Seçim Kurulu Kararlarının Tedbiren Durdurulması
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi uyarınca ilçe seçim kurulu; sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları...
İcra Ceza Mahkemeleri Alt Dereceli Mahkeme Sayılır mı?
İcra ceza mahkemeleri, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun m.331 ila m.345/b ve 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinde tanımlanan suçların işlendiği iddiasıyla açılan davaların kovuşturmalarını yürütmekle görevlidir. 5235...
Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yeni Dönemde Görev Yapabilir mi?
Mahalli idareler; beş yılda bir yapılan seçimlerle, seçmenler tarafından seçilerek göreve gelen tüzel kişilerdir. Seçmenin iradesi ile göreve gelen mahalli idareler üzerinde idari vesayet makamı ise Anayasanın 127. maddesinde merkezi idare...
Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası
I- Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2 uyarınca, bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreleri hapis cezasıdır. TCK m.50'de kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar sıralanmıştır. 'Kısa süreli hapis cezasına...
OHAL’de Çıkan KHK’yı Onaylayan Kanunun Hukuki Niteliği
Usule uygun olağanüstü hal ilan edildiğinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu yürürlüğe gireceği gibi, Anayasa değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararnameler...
Derdest Olağanüstü Kanun Yolu Nedeniyle Bireysel Başvuru Reddi
Anayasa m.148'de yapılan değişiklikle, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile ek Protokollerinde korunan hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılabilmesi...
Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Süreler Sebebiyle Tazminat ile Mahsup Birlikte Uygulanabilir mi?
Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası açma koşulları ve yargılama süreci hakkında bilgilere, 'Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd)” başlıklı yazımızda yer vermiştik. Bu yazıda ise; Ceza Muhakemesi Kanunu...
Anayasa Mahkemesi’nin CMK m.286/2-d İptal Kararı
Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2018 tarihli, 2018/71 E. ve 2018/118 sayılı kararı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.286/2-d'nin Anayasa m.36'ya aykırı olup olmadığına ilişkindir. Somut olayda; Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında...
CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7165 Sayılı Kanun
Adalet ve Kalkınma Partisi; 12.02.2019 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 12 maddeden oluşan Teklif; 2004 sayılı...
İmar Barışı Sebebiyle Kamu Görevlileri Yargılanabilir mi?
11.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. madde olarak eklenen konu ile ilgili bir kısım fikirlerimizi, 'İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi” başlıklı...
Kısa Süreli Hapis Cezalarında Lehe Uygulama Sorunu
Kısa süreli hapis cezası kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2'de 'Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.” olarak tanımlanmıştır. TCK m.50'de ise, kısa süreli hapis cezaları...
CMK Değişiklik Teklifi
Adalet ve Kalkınma Partisi; 12.02.2019 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 12 maddeden oluşan Teklif; 2004 sayılı...
Propaganda Suçunda Örgütün Varlığını Tespit Eden Mahkeme Kararı Şart mıdır?
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) incelendiğinde; Türk Hukuku'nda 'terör örgütünün” tanımının yapılmadığı görülmektedir. Kanun koyucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu...
Alacağın Tahsili Amaçlı Cebirde veya Tehditte (TCK m.150/1) Haksız Tahrik Uygulanır mı?
I. GİRİŞ Yağma suçu, mülkiyet hakkının Ceza Hukuku yoluyla korunması bakımından önemli bir suç tipidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.148'de düzenlenen bu suç[1], farklı suç tiplerini ihtiva etmesi yönüyle bileşik suçtur. Bu...