Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
İmar Barışı Sebebiyle Kamu Görevlileri Yargılanabilir mi?
11.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. madde olarak eklenen konu ile ilgili bir kısım fikirlerimizi, 'İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi” başlıklı...
Kısa Süreli Hapis Cezalarında Lehe Uygulama Sorunu
Kısa süreli hapis cezası kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2'de 'Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.” olarak tanımlanmıştır. TCK m.50'de ise, kısa süreli hapis cezaları...
CMK Değişiklik Teklifi
Adalet ve Kalkınma Partisi; 12.02.2019 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 12 maddeden oluşan Teklif; 2004 sayılı...
Propaganda Suçunda Örgütün Varlığını Tespit Eden Mahkeme Kararı Şart mıdır?
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) incelendiğinde; Türk Hukuku'nda 'terör örgütünün” tanımının yapılmadığı görülmektedir. Kanun koyucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu...
Alacağın Tahsili Amaçlı Cebirde veya Tehditte (TCK m.150/1) Haksız Tahrik Uygulanır mı?
I. GİRİŞ Yağma suçu, mülkiyet hakkının Ceza Hukuku yoluyla korunması bakımından önemli bir suç tipidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.148'de düzenlenen bu suç[1], farklı suç tiplerini ihtiva etmesi yönüyle bileşik suçtur. Bu...
Yağma Suçunda Mal Edinme Kastı
Yağma suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasında; 'Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla...
İstinaf Kanun Yolunda Tutukluluk İncelemesi 2
'İstinaf Kanun Yolunda Tutukluluk İncelemesi” başlıklı bir yazıyı daha önce kaleme aldık ve yayınladık. Bu defa, konunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ve önemine binaen ve uygulamada teamüle düşmüş yanlışlara işaret etmek...
Temyiz İncelemesi Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesini Kapsar mı?
Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 11.07.2018 tarihli, 2018/1268 E. ve 2018/3372 K. sayılı kararında; 'Sanık ... hakkında; mağdur ...'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün, sanık müdafii ve Cumhuriyet...
Suriye ile 1998 Adana Mutabakatı
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Adana Protokolü'nü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme getirmiştir. Rus liderin...
Vergi Usul Kanunu m.359’a İlişkin Güncel Sorular
Soru 1 : Vergi Usul Kanunu m.359'da düzenlenen suçların seçimlik hareketli olarak düzenlenmesi karşısında, fikri içtima ve zincirleme suç hükümleri hangi şartlarda uygulanır? Cevap : 'Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı...
YSK ve SEÇSİS Projesi
1- SEÇSİS Nedir? Seçimle ilgili her türlü bilginin güvenli bir şekilde saklandığı bilgi sistemine "Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS)” adı verilmektedir. SEÇSİS, elektronik seçim (e-seçim, i-seçim) uygulaması değildir. Belirtmeliyiz ki;...
Temyizde Sebep Gösterme Zorunluluğu ve İstinafta Formül Karar
1- Yargıtay 16. Ceza Dairesi oyçokluğu ile verdiği 09.05.2018 tarihli, 2018/386 E. ve 2018/1676 K. sayılı kararında; bilimsel atıflar yaparak ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yer vererek, istinaf mahkemelerinin Türk Yargı sistemine...
Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2015/941 başvuru numaralı ve 25.10.2018 tarihli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kararında; kendi ürettiği elektriği tüketen vergi mükellefleri yönünden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun elektrik ve...
Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü
Son 10 yılda Arap ülkelerinde meydana gelen olaylardan en fazla etkilenen ülkelerin başında Suriye gelmektedir. Ülke nüfusunun neredeyse %60'dan fazlası ülkeyi terk etmiş, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere başka ülkelere göç etmiştir....
Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Hali (TCK m.22/6)
Ceza Hukukunda bir kusur türü olan taksir; suça konu eylemin hareket kısmının fail tarafından bilinip istenerek yapılması, fakat bundan doğan sonucun istenmemesidir. Fail; gerçekleşmesini istemediği sonucu öngördüğü halde önlemediğinde...
İddianame, Zamanaşımını Ne Zaman Keser?
Türk Ceza Kanunu'nun 66. maddesinde 'dava zamanaşımı” müessesesi düzenlemiş, bu sürelerin hangi hallerde kesileceği, Kanunun 67. maddesinin 2. fıkrasında ayrı ayrı sayılmıştır. Buna göre; 'Bir suçla ilgili olarak; a) Şüpheli...
Ertelenen Hapis Cezasının Devlet Memurluğuna Etkisi
Kasten işlenen suçlardan verilen hapis cezalarının kanuni sonucu olarak hükümlü hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.53'de düzenlenmiştir. Kanunun 53. maddesinin, hapis cezasının kanuni sonucu olarak...
Denetimli Serbestlikte Ön Şart Olan Açık Cezaevine Geçiş
Denetimli serbestlik; suç işlemiş ve cezasını infaz etmekte olan hükümlüye verilmiş olan bir şans olup, hükümlünün infaz sürecinde toplumla yeniden kaynaşmasını ve yeniden suç işlememesini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Koşullu...
Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması
Giriş Türk Ceza Hukuku'nda suçun tamamlanmasından sonra gündeme gelen etkin pişmanlığın uygulanabileceği aşamalar; soruşturma başlamadan önce (5237 sayılı TCK, m.192/1-2, m.248/1, m.254/1, m.254/2, m.254/3, m.269/1, m.316/2), soruşturma...
Mağdura Ait Malvarlığının İadesi
'Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” başlıklı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.128/1'e göre; '(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli...
Gizli Soruşturmalarda Temel/Belirleyici Delili Görme Hakkı
İddianamenin düzenlenip mahkemece kabulünden sonra kovuşturma aşamasının başladığı ve dava dosyasının hiçbir şekilde savunmadan gizlenemeyeceği tartışmasızdır. Hatta dosyaya erişim hakkı kuralı; üçüncü kişilere karşı olmasa da,...
Müdafiin İfadeye ve Sorguya Müdahale Yetkisi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Dairesi'nin 20.11.2018 tarihli Soytemiz - Türkiye kararında; şüpheliye ve sanığa ifadesinde veya sorgusunda hukuki yardımda bulunma hakkına ve yetkisine sahip olan müdafiin, yani avukatın bulunacağı...
Ceza Davasına Katılma
Ceza Muhakemesi Kanunu m.237 ila 243'de kamu davasına katılma (müdahale) müessesesi düzenlenmiştir. Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar; ilk derece mahkemesinde görülen kovuşturma evresinin her...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 17.09.2018 tarihli ByLock Kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 17.09.2018 tarihli, 2018/2608 E. ve 2018/2629 K. sayılı kararına göre; 'Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 E, 2017/370 Sayılı kararı ile onanarak kesinleşen...
Suçüstü Halinde Arama
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.06.2018 tarihli, 2016/20-761 E. ve 2018/305 K. sayılı kararı; hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet kurulan sanığa uygulanan arama tedbirinin hukuka uygun olup olmadığı hakkındadır....
Tutuklama Kararının Şartları
Tutuklamanın hukukiliğinin çerçevesi ve şartları; Anayasa m.19/3'de, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.5/1'de CMK m.100 ve m.101'de düzenlenmiştir. Bu maddelerde gösterilen şartlar emredici özellik taşıyıp, Anayasa m.138/1...
Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı
1) TCK m.220'de Düzenlenen Suç Örgütünün Propagandasını Yapan Failin Cezasının İnfazı TCK m.220/8'de; örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik...
Avukatın Reklam Yasağı
1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.1'de avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslek olarak nitelendirilmiştir. Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti özelliği, serbest meslek niteliğinden doğabilecek bazı fiillerin ve sonuçların yasal düzenleme ile...
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd.)
1. Tazminat Davasının Açılabileceği Haller a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Öncesi Uygulama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmeden önce, tazminat davalarında 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere...
Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı
1) TCK m.220 ve 314'de Düzenlenen Silahsız ve Silahlı Örgütlere Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı İnfaz Kanunu m.107/4'e göre; 'suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgütün faaliyeti...