banner648
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Cinsel Saldırı Suçunda Rıza
'Cinsel ilişkide rıza” kavramı, toplumda ve hukukta son dönemde sıkça tartışılmaktadır. Özellikle rızanın ne olduğu, ne zaman ve nasıl gösterilmesi gerektiği sorularının, tartışmaların odağını oluşturduğu söylenebilir. Rıza...
Yatırım Esasına Dayalı Türk Vatandaşlığının Hukukiliği
I. Giriş Bu yazıda; yatırım esasına dayalı vatandaşlığın tanımı ve kapsamı ile yetkili merci kararıyla istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması konularına değinilerek, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin...
Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu Önerisi
I. Giriş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında Kanun Teklifi verilmiş olup, bu Teklifinin 29. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na...
HAGB Çerçevesinde Müsadere Kararının Hukuki Sonuçları
11.06.2022 tarihli 'HAGB Kararı ile Birlikte Verilen Müsadere Kararının İnfazı” başlıklı yazımızda; sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve müsadere kararı verildiği durumda, müsaderenin derhal infazına başlanmasını...
Müdafiin, Şüphelinin Kolluk İfadesine Aktif Katılma ve Beyanda Bulunma Yetkisinin Engellenmesi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan, 'Tavsiye kararı” konulu, 13.06.2022 tarihli yazıda, şüphelilerin kolluk ifade tutanaklarında avukat beyanlarına yer verilip verilmemesi hususunda açıklamalarda...
Hayasızca Hareketler Suçu Kapsamında Teşhircilik Fiili
Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen 'hayasızca hareketler” suçunun fiil unsurlarından olan, 'teşhircilik” fiilinin anlam ve kapsamı açıklanacaktır. Esasen kanun koyucu hayasızca hareketler...
HAGB Kararı ile Birlikte Verilen Müsadere Kararının İnfazı
I. Giriş Anayasa Mahkemesi; 07.10.2021 tarihli ve 2018/1879 başvuru numaralı Ahmet Yavaşer kararında, müsadere kararının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştirilmesiyle birlikte infazı nedeniyle mülkiyet hakkının...
Açık Kuruma 1/10 Oranında Erken Ayrılmanın Fiili İmkansızlığı
Hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına kapalı kurumda geçirmeleri gereken sürenin 1/10'una kadar daha erken ayrılabilmesine imkan sağlayan düzenleme; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.14/6 dayanak...
İHAM’ın Taner Kılıç (No. 2) Kararı ve “Suç Şüphesi” Değerlendirmesi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 208/8 başvuru numaralı ve 31 Mayıs 2022 tarihli Taner Kılıç/Türkiye (No. 2) kararı, tutuklamanın ön koşulu olan 'suç şüphesi” konusunda oldukça önemli tespitler içermektedir. Uluslararası...
Hakimin Elkoyma İşlemine Onayının Yokluğu Hukuka Aykırılığı Gündeme Getirir mi?
Usule uygun yapılan bir arama sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine konu olabileceği şüphesiyle bir kısım eşya elde edilmekle birlikte, bu eşya hakkında usule uygun elkoyma kararı verilmemişse, bu durumda maddenin uyuşturucu veya...
İrtikap ve Rüşvet Suçlarının Mukayesesi
İrtikap” başlıklı TCK m.250/1'de icbar suretiyle irtikap suçu; 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu...
Sınır Dışı Edilme ve Kötü Muamele Yasağının İhlali
I. Giriş Anayasa Mahkemesi; 13.04.2022 tarihli, kötü muameleye maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasını incelediği kararlarında[1], başvurucuların ileri...
Kara Para Aklama Suçunda Soruşturma Ne Zaman Başlar?
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında suçun tanımına dokunulmaksızın, ceza miktarı 2009 yılında yapılan...
VUK m.359’a İlişkin Uyarlama Davasının Kapsamı ve Etkisi
Ceza kanunlarında yapılan değişiklikler sonrası fail lehine ortaya çıkabilecek lehe hükümlerin tatbiki amacıyla bitip kesinleşmiş, 'hükümlü” sıfatı alınmış dosyalar yönünden uyarlama davalarının gündeme geldiği, 765 sayılı...
Anayasa Mahkemesi’nin CMK m.308/A’nın Birinci Cümlesini İptal Kararı
I. Genel Olarak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308/A maddesinin, Anayasanın 2., 10., 13. ve 16. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde itiraz (somut norm denetimi)...
İHAM ve AYM Kararları Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret” suçu[1] son yılların en can alıcı ifade özgürlüğü sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik...
Soruşturmanın Genişletilmesi KYOK'u Kaldırır mı?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157 ila 174. maddelerinde soruşturma evresi düzenlenmiştir. Soruşturmanın sonunda cumhuriyet savcısı, ya kamu davası açmak için yeterli şüphe olduğundan bahisle iddianame düzenler ya da kovuşturmaya...
7394 sayılı Kanunla Yapılan Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri
I. Giriş 25 Mart 2022 tarihinde; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına...
İstinaf Bozma Kararlarının Kesinliği ve Kararlara Direnme Yasağının Sınırı
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 284. maddesinin 1. fıkrasında; Bölge adliye mahkemesinin kararına ve hükmüne direnilemeyeceği, bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna da gidilemeyeceği, ilk derece mahkemesi ile tarafların bölge adliye...
KVKK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları ve Öngörülebilirliği
I. Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 18. maddesinde 4 bent olarak düzenlenen kabahat fiillerinin karşılığında verilen idari para cezası alt ve üst sınırları, 2022 yılı itibariyle; aydınlatma yükümlülüğünün yerine...
Polisin Durdurma ve Arama Yetkisi
Aşağıda polisin durdurma ve arama yetkisi ile ilgili yaptığımız açıklamalar, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu m.25 atfı ile jandarma ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 'Durdurma ve kimlik sorma”...
Şirket İtibarın Korunması Amacıyla 6361 sayılı Kanuna Eklenecek Madde
I. İtibarın Korunması ile İlgili Hükümler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın korunması” başlıklı 74. maddesinde yer alan; '5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet,...
Seçim Kanunları Değişikliği Teklifi
14.03.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15 maddeden oluşmaktadır. Teklifte yer alan üç hususu değerlendirmek gerekir....
Altı Siyasi Partinin Deklarasyonunda Öne Çıkan 1921 Anayasası Vurgusu
Yeni yönetim sistemi konusunda ortak hareket eden 6 siyasi partinin 28 Şubat 2022 günü 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adlı Deklarasyonunun önemli başlıkları ve içerikleri bir kenara bırakıldı ve tartışma, Deklarasyonda neden...
TCK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
I. Genel Olarak Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda yeni düzenleme ve değişiklik yapılmasını öngören, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları tarafından ortak şekilde hazırlanan Kanun Teklifi 16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük...
İddianamenin Savcıya Açıklatılmasının Hukukiliği
I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.170/2 uyarınca cumhuriyet savcısı; soruşturma aşamasında toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması halinde kamu davasını açabilmek için iddianame düzenlemek...
Marka Hakkına Tecavüz Suçunda Şikayet Hakkı Kime Aittir?
Marka hakkına tecavüz; başta 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 5833 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile düzenlenen 61 ve 61/A maddelerinde[1], şu an ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun...
Basit Yargılama Usulü ile Verilen Cezalar Tekerrüre Esas Alınır mı?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.251'de düzenlenen basit yargılama usulünde; asliye ceza mahkemesi tarafından iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren...
Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi ile Yasak Hakların İadesi Etkisi
A. Giriş 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu; adli sicil ve arşiv kayıtlarının tutulması ile bu kayıtların silinmesi konularında, 3682 sayılı mülga Adli Sicil Kanunu'na göre birçok farklı düzenleme...
Ceza Davası Sonucunun Disiplin Yargılamasına Etkisi
I. Giriş Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; 02.07.2020 tarihli ve 2016/13566 başvuru numaralı Hüseyin Sezer başvurusunda ileri sürülen, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına karşı açılan davada, disiplin işlemine konu eylem için yapılan...
Evlilik Birliğinde Özel Hayata Saygı Hakkının Kapsamı ve Kişisel Alan
I. Konu Hakkında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının İncelenmesi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 07.09.2021 tarihli, 27516/14 başvuru numaralı M.P./Portekiz kararına konu olayda; Başvurucu ve eşi 2001 yılında...
HAGB Kararı İşe Girmeye Engel veya Çalışma İzninin İptaline Neden Olabilir mi?
Konu: İşbu yazımızda, Anayasa Mahkemesi'nin 2021/30 E., 2021/82 K. sayılı ve 04.11.2021 tarihli kararı hakkında kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Yazı konusu; hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının, işe girmeye...
Rusya Ukrayna Savaşında Devletten Ayrılma Hakkı
Bu yazımızın kapsamı; Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna Devleti'nin toprağı olan Kırım'da yaşayanların tercihi ve Rusya Federasyonu'na katılma isteğini gösteren halk oylamasını da gerekçe göstererek, gerçekleştirdiği ilhakı...
Türk Boğazları Hangi Şartlarla ve Ne Zaman Kapatılabilir?
I. Genel Olarak Bu yazımızda ele alacağımız hukuki mesele; 'Türk Boğazları” olarak da tanımlanan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hangi şartlarda ve ne zaman savaş veya ticaret gemilerine kapatılabileceğidir....
Gizli tanık beyanı tek başına kuvvetli suç belirtisi oluşturabilir mi? AYM'nin Rıza Barut kararı üzerine kısa bir değerlendirme
Giriş 17.02.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin Rıza Barut bireysel başvuru kararı (B. No: 2020/14339, 28.12.2021) hukuk dünyasında ciddi tartışmalara yol açtı. Yalnızca gizli tanık beyanlarına dayanılarak...
Kast ve Taksir Kavramları Işığında TCK m.85, 86/2 ve 87/4
I. Kast ve Taksir Kavramları Türk Ceza Hukuku'nda kusur, kasttan ve taksirden doğan sübjektif sorumluluktur. Suçun manevi unsuru denildiğinde, kişi ile işlediği fiil arasındaki manevi bağ anlaşılmaktadır[1]. Tipikliğin yalnızca objektif...
Belçika'dan Türkiye'ye Nakledilen Hükümlünün Ceza İnfazı
I- Osman Ç.'nin Basına Yansıyan Ceza İnfazı Süreci Belçika'nın Gent şehrinde 11.11.2004 günü eşi ve hamile kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kişiyi öldüren ve iki kişiyi de ağır yaralayan Osman Ç.'nin Belçika'da...
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması Uygulamasından Kaynaklanan Hak İhlalleri
Giriş Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucunda işe alınmayan kişiler tarafından yapılan çok sayıda bireysel başvuruyu karara bağlamıştır. Bu başvurularda; 'ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinden...
Örgüte Yardım Suçu ile İlgili Son Mülahazalar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç işlemeak amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinin 7. fıkrasına göre örgüte yardım suçu; 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek...
Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Süre ile Sınırlandırılabilir mi?
Türk Anayasasının 139. maddesine göre hakim; meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılması veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına...