banner644
Av. Maşallah MARAL
Av. Maşallah MARAL
Yazarın Makaleleri
TEKNİK İSTİHBARAT (BAZ İSTASYONU BİLGİLERİNİN İSTENMESİ) KAPSAMINDA YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ*
İletişimin denetlenmesi tedbirinde karşımıza çıkan sorunlardan biri de suç mahallinde bulunan tüm vatandaşların bilgilerinin soruşturmayı yürüten kurumlar tarafından talep edilmesidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 15.11.2011 tarih ve Esas...
ÜST DÜZEY MEMUR YARGILANMASI (SORUŞTURULMASI)
Mevzuat gereği bazı kişilerin, işledikleri görev suçları nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaları yapılırken, Yargıtay'ın görevli ceza dairesince de yargılanacakları düzenlenmiştir. Bunlara örnek...
İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASINDA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER
Anayasa'nın 22. maddesi gereğince kural olarak 'herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır.” Bu kural uyarınca telefon ile yapılan haberleşme de gizlidir. Ancak, yine aynı madde uyarınca, ulusal güvenlik,...
ZİMMET SUÇU
Genel Olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümlerinin yer aldığı İkinci Kitabın Dördüncü Kısmında Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler başlıklı Birinci Bölümünde Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine...
Önleme Amaçlı Dinleme Tedbirinin Uygulanmasında Gizlilik
Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulaması bakımından hakim, polis, jandarma ve TİB'in (BTK)[1] dahili bulunmaktadır. TİB Ankara'da kurulan ve Türkiye'de 'tek” olan iletişimin denetlenmesi görevinin yürüten...
EMASYA PROTOKOLÜ NEDİR?
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/d maddesi gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin protokole kısaca "EMASYA" denilmektedir. EMASYA Protokolü, "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma"...
ÇIPLAK ARAMA'NIN HUKUKİ BOYUTU
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yönetmeliğin 34. maddesinde 28/3/2020 tarihli 2324 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 29/3/2020 tarihinde 31083 Sayısı ile Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikte...
MİT MENSUBU KİMLİKLERİ ÜZERİNDE SAHTECİLİK SUÇU
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27.maddesinin 2. fıkrasında yapılan düzenlemede iki ayrı suç tanımından söz edilmektedir. 2014 tarihli 6532 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda...
MİT MENSUPLARININ VE AİLELERİNİN KİMLİKLERİNİ, MAKAM, GÖREV VE FAALİYETLERİNİ İFŞA ETME SUÇU
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27.maddesinin 2 fıkrasında yapılan düzenlemede iki ayrı suç tanımından söz edilmektedir. Maddenin 2014 değişikliği öncesinde suçun tanımında 'MİT...
ASKERİ YASAK BÖLGELERE GİRME SUÇU
Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçu 5237 Sayılı kanunun 332. maddesinde düzenlenmiş olup (1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. ...
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINA AİT BİLGİ VE BELGELERİN SUİSTİMALİ SUÇU
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27.maddesinin birinci fıkrasında teşkilatın görev ve faaliyetlerini teallük eden evrak veya malumatı istihsal eden kişi fiil ağır cezayı gerektirmiyorsa iki...
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde taksirle öldürme suçu düzenlenmiştir. Madde metnine baktığımızda taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişinin cezalandırılmasından bahsedildiğinden taksirle ölüme sebebiyet verme...
KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 83. maddesinde kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçuna yer verilmiştir. Maddenin gerekçesinde 'kişiye belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hallerde bu yükümlülüğe...
GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 330. maddesinde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu düzenlenmiştir....
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329. maddesinde devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu düzenlemiştir. Düzenlemeye baktığımızda kanun koyucu kasten veya taksir sonucu devletin güvenliği veya iç...
SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK SUÇU
Siyasal veya askeri casusluk suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 328. maddesinde düzenlenmiş olup '(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal...
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ
İnsan hakları tarihi din, kültür, ahlak, felsefe ve hukuki gelişmeleri içermektedir. Tarih boyunca hak ve özgürlük fikri olagelmiştir. Fakat bunların insan hakları olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusudur. Bu çalışmamızda eski...
İSTİHBARAT HUKUKU BAKIMINDAN GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE YAZILI EMİR VERMEYE YETKİLİ MERCİ
Her ne kadar Anayasal bir kural olarak iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulanması için yetkili hakim onayı gerekse de kanun koyucu gecikmesi durumunda sakınca bulunan hallerde daha sonra hakim onayına sunulmak şartıyla belli merciiler de bu hakkı...
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN İSTİHBARAT YAPMA YETKİSİ
Kanun koyucu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu ile İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığının görev ve yetkilerini düzenlemiştir. Komutanlığın tanımı olarak ta 'Türkiye Cumhuriyeti Jandarması,...
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NIN İSTİHBARAT YAPMA YETKİSİ
Genel Başkanlığının görev ve yetkileri Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, ve TSK İç Hizmet Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre ilgili görevleri şöyle belirtilmiştir. 'Anayasanın 5'nci...
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTİHBARAT YAPMA YETKİSİ
Kanun koyucu Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüteceği adli ve önlem amaçlı iletişimi denetlenmesi tedbirini 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunun ek 7. maddesinde düzenlemiştir. Zaman ve şartların değişimine bağlı olarak aynı...
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NIN İSTİHBARAT YAPMA YETKİSİ
Milli İstihbarat Teşkilatı ilk defa 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı kanun ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. 18 yılın sonunda çıkan aksaklıkları gidermek için 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri...
İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURUMLARI’NIN İSTİHBARAT YAPMA YETKİSİ
İstihbarat koordinasyon kurumları 6 ayrı kurumdan oluşmaktadır. Kurumlar, 1. Dışişleri Bakanlığı, 2. İçişleri Bakanlığı, 3. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu, 4. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 5. Siber Güvenlik Kurulu,...
POLİS HUKUKU KAPSAMINDA ÖN ALAN ARAŞTIRMASI
Suç işlenmeden önce işlenmek üzere olan suçların araştırılması yöntemidir. Ön alan araştırması ile ifade edilmek istenen suçun işlenip tamamlanması durumunda adli görev kapsamında failin belirlenmesi söz konusu iken henüz bir suçun...
MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU KURULDU
İstihbaratın Koordinasyonu Kanun Koyucu toplanan istihbaratın koordinasyonu ve kullanımını etkin kılmak için kamu kurumlarını yetkili kılmıştır. Buna göre Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu, Siber...
İSTİHBARAT VE İSTİHBARAT BİLGİSİNİN ÖNLEME AMAÇLI TOPLANMASI
Bu makalede istihbarat kavramı ve önleme amaçlı iletişim denetlenmesi tedbirine değinilecektir. Zira günümüzdeki en büyük istihbarat kaynağı iletişim istihbaratı olup tehlike arz eden kişiler genel itibari ile iletişimleri üzerinden bir...
GİZLİ SORUŞTURMACI
Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 139. maddesi ile gizli soruşturmacı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 'Gizli soruşturmacı” tabiri 'kışkırtıcı ajan” kavramı yerine kullanılmıştır. Zira 'kışkırtıcı ajan” tabiri hukuk...
ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇU
Uluslararası casusluk suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 331. maddesinde düzenlenmiş olup 'Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir...
ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİNDE 1959 ANTARKTİKA ANTLAŞMASI
Yeryüzündeki toprakların %10'nu kaplayan Antarktika kıtası kendi insanını barındırmayan bir yapıdan müteşekkil olduğundan dolayı bölge hukuki olarak istisnai bir yapıya sahip olmuştur. Zengin bir kaynağa sahip olan kıtanın Dünyanın...
İSTİHBARAT AMAÇLI ELDE EDİLEN BİLGİNİN DELİL OLMA SORUNU
Gerek PVSK gerekse JTGYK delil yasağını ortaya koymuştur. Bu sebeple önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinden elde edilen bilgilerin mahkemede delil niteliği taşımayacağını belirtilmiştir.[1] Elde edilen bilgiler istihbarat amaçlı...
İSTİHBARAT HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN UYGULANABİLDİĞİ SUÇLAR
Ceza muhakemesi kanunu madde 135 kapsamında adli amaçlı iletişimin denetlemesi tedbirinde katalog suçlar olarak belirtilen suçların işlenmiş ya da işlenmekte olması gerekmektedir. PVSK, JTGYK VE MİT kanunu bakımından önleme amaçlı iletişimin...
BOĞAZLARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE SINIRLI SORUMLULUK HALİ
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının hukuki statüsü Türkiye'nin talebi ile İsviçre'nin Montrö (Montreux) şehrinde 22 Haziran 1936 toplanan bir konferans ile belirlendi. Bu toplantıya Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü...
YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLER’İN HUKUKİ DURUMU
Yerinden edilmiş kişiler IDP ( internally displaced persons) ve mülteci kavramları sıkılıkla aynı anlamada kullanılsa da her iki kavramda farklı kişileri kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) kendi ülkeleri içinde yerinden...
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN SAVAŞ SUÇU MAĞDURLARININ HAKLARI HAKKINDAKİ EKSİKLİKLERİ
Bu makalemizde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafınca yapılan savaş suçlularının yargılamalarında mağdurların haklarının göz önüne alınmayan haklarını ele alacağız. Öncelikle uluslararası hukukta savaş suçunun tanımını yapmak gerekiyor....
GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA İLTİSAK KAVRAMI VE HUKUKİ SORUNU
Giriş Güvenlik ve arşiv sorgulaması bakımından hukuki dayanak olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği bulunmaktadır....
YARGI REFORMU İLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NA EKLENEN YENİLİK
Yargı reformu kapsamında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 7. maddesine eklenen 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ibaresi ile eleştiri amaçlı düşünce...
SURİYE'DE BULUNAN YABANCI TERÖRİSTLERİN YARGILANMASI MESELESİ
Barış Pınarı Harekatı ile başlayan süreçte önümüze önemli bir hukuki sorun çıkmıştır. Bu sorun Suriye topraklarında yakalanan yabancı menşeili teröristlerin yargılanma sorunudur. Gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası sözleşmelerde...
PASAPORT KANUNU’NA EKLENEN YENİLİKLER
Giriş Yargı reformu ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na iki yenilik getirilmiştir. İlk olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu madde 14'e eklenen AVUKATLAR ile ilgili hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) ibaresidir. İkincil olarak ta getirilen...
YARGI REFORMU İLE TUTUKLULUK SÜRESİ ARTTI
Yargı reformu kapsamında 4/12/2004 Tarihli Ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 102.maddesinde eklenen 2 fıkra ile tutukluk süresinde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yürürlükteki kanun maddesine göre kanun koyucu tutukluluk süresini şu...
ANATOMİK VE HUKUKİ BİR ZORLUK OLARAK SİYAM İKİZLERİ
GİRİŞ İlk defa 1100 yılında İngiltere'de 34 yaşına kadar yaşan bir vakıada görülen tıbbi anomalidir. 63 yaşına kadar yaşayan ve otopsilerinde ortak akciğere sahip olan diğer bir vakıa ise Tayland'ın Siyam bölgesinde rastlanmış...