Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer suç aletlerinin ülkeye sokulması 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile yasaklanmıştır. Ancak Mütekabiliyet esasına dayalı olarak Dış Temsilcilik üyeleri ve Yurt dışına çıkan askeri personeller  söz konusu yasak dışında tutulup istisna kural düzenlenmiştir.

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaklanmış olduğu gibi salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaklanmıştır. Ancak yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılmasının yasak kapsamında olmadığı düzenlenmiştir.

Söz konusu yasak kapsamına giren silah ile saldırı ve savunmada özel nitelikte olan silah benzeri aletlerin taşınması ve bulundurulması ruhsata tabi olup bu ruhsat yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Söz konusu silah ve benzeri aletleri bulundurulma ve taşıma ruhsatlarında aynı kanunun 7. Maddesinin 7. Fıkrasında istisna olarak tutulan kişiler harçlardan muaf tutulur. Söz konusu kişiler genel olarak ülkenin bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için faaliyetlerde bulunup gazi olan kişiler, şehit yakınları ve bu faaliyetlerin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunan kişiler ve belirli yakınlarıdır.

Ateşli silah bulundurma veya taşıma ruhsatına sahip olan kişiler ruhsata konu olan ateşli silahı başka kimselere vermesi, kullandırması ve ruhsatı olmayan kişilere satması yasaktır. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kişiler bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah vesikası geri alınacağı ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 13. Maddesi kapsamında ruhsata tabi olan ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmedileceği düzenlenmiştir. Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Aynı zamanda 13. Maddenin 4. Fıkrasında ise “ Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırma) göre cezalandırılır.şeklinde düzenlenmiş olup ruhsata tabi olmayan tabancalarında ateşli tabanca haline gelecek şekilde üzerinde değişiklik yapılması da cezaya tabi tutulmuştur.

Eşya hukuku kapsamında kişinin evinde, işyerinde ya da muhafazası altında tuttuğu şeyin nitelikleri ve kanun kapsamındaki özellikleri taşıyıp taşımadığı önem arz etmekte olup suçun oluşması için en önemli unsuru oluşturmaktadır.