Basit bir örnekleme ile anlatalım. Bir taşınmazınızın olduğunu düşünelim. Taşınmazınız üzerinde bir kişi rızanız dışı fayda sağlıyorsa, örneğin taşınmazınız üzerinde ev yapılmış olabilir, rızanız dışı tarlanıza ürün ekilmiş olabilir, işte siz örnekleme yolu belirttiğimiz bu hallerde sizin açmanız gereken dava öncelikli olarak haksız işgalin önlenmesi yani ecrimisil davasıdır. Bu dava ile taşınmazınız haksız işgalden arındırılacak ve haksız işgal sebebi ile tazminata hak kazanabileceksiniz.

Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 995. Maddesi gereğince tazminata ilişkin hak kazanımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.”

Ecrimisil davasını örnekleme yöntemi ile açıkladıktan sonra şartlarını da açıklamak uygun olacaktır.

Şartları:

1. Haksız işgal

2. Haksız işgal nedeni ile doğmuş bir zarar

3. Kötü niyet

4. Nedensellik bağı

Bu dört şart eğer durumunuza uyarlık gösteriyorsa ecrimisil davasını açmak için gerekli şartlar oluşmuş demektir.

Uygulamada ödenmeyen kira bedelleri nedeni ile ecrimisil davası açıldığını sıkça görüyoruz. Bu hatalı bir uygulama olup, taşınmaz sahipleri haklı dahi olsalar olaya uygun dava açılmadığı için mağdur olmaktadır. Yargıtay, kiraya verildiği ispat edilen taşınmazlar ile ilgili kiraya verenin rıza gösterdiğinden bahisle haksız işgalden bahsedilemeyeceğini belirterek bu yöndeki taleplerin reddedilmesi gerektiği yönünde karar vermektedir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2018/7528E., 2020/8223K. Sayılı kararına göre: "davalının dava konusu taşınmazı kullanımının rızaya bağlı olup olmadığı, rıza varsa hangi tarihler arası kullanımına ilişkin olduğunun tespit edilmesi, davalının taşınmazı kullanımı rızaya bağlı ise ecrimisil istemi yönünden davanın reddine karar verilmesi, rızanın söz konusu olmaması durumunda ise, .............. sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir."

Eğer ecrimisil talepli bir dava açma niyetindeyseniz bir avukat ile davanızı yürütmenizi şiddetle öneririm. Zira davada haklı dahi olsanız, usul ve esasa ilişkin işlemlerde hata/eksiklik yapmanız size haklı olduğunuz bir davada mağlubiyet getirecektir.

Av. Gözde Güzin Erol Kılınçer