Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hâkim ve savcı yardımcılarının, Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, hâkim ve savcı yardımcılarının Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerinde uygulanacak iş ve işlemleri, eğitim konularını, eğitim sürelerini, hâkim ve savcı yardımcılarına yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile eğitim verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmelerine ve ücretlerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi ile ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Bütünleme sınavı: 2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrasına göre yapılan yeniden son yazılı sınavı,

d) Danışma Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunu,

e) Eğitici hâkim ve savcı: Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanı tarafından görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcısını,

f) Hâkim ve savcı yardımcıları: Adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları, idari yargı hâkim yardımcıları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığına atananları,

g) Öğretim elemanı: Akademide ders vermek üzere atanan veya görevlendirilenleri,

ğ) Ölçme ve Değerlendirme Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

h) Tez: Araştırma, analitik düşünme, muhakeme ve yazım kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla hâkim ve savcı yardımcıları tarafından hazırlanan çalışmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hâkim ve Savcı Yardımcılarına İlişkin İş ve İşlemler

Akademi hizmetlerinden faydalanma

MADDE 5- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları, Akademide eğitim gördükleri süre içinde sunulan hizmetlerden faydalanırlar.

(2) Hâkim ve savcı yardımcılarına yönelik eğitim programları hariç olmak üzere Akademi hizmetleri ücretlidir.

(3) Akademi yatılı tesislerinden eğitim dönemlerinde faydalanmak isteyen hâkim ve savcı yardımcıları sayısının mevcut kapasiteden fazla olması durumunda, tesislerden faydalanacaklar ad çekme suretiyle belirlenir.

(4) Hâkim ve savcı yardımcıları, Akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorundadır.

Hâkim ve savcı yardımcısı eğitim dosyası

MADDE 6- (1) Akademi tarafından fiziki veya elektronik ortamda hâkim ve savcı yardımcısı eğitim dosyası oluşturulur.

(2) Hâkim ve savcı yardımcısı eğitim dosyasında; kişisel bilgiler, devamsızlık bilgisi, izin ve mazeret durumu, disiplin evrakı ile yazılı ve sözlü sınav sonuç bilgileri bulundurulur.

(3) Öğretim elemanlarının varsa yardımcılar ile ilgili görüşleri, değerlendirme raporları Akademi bünyesindeki Kişisel Gelişim Merkezi veya Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanacak raporlar gibi eğitime dair diğer bilgi ve belgeler dosyaya konulabilir.

(4) Hâkim ve savcı yardımcıları tarafından ibraz edildiği takdirde özel yeteneklerine dair almış oldukları diploma, sertifika, kurs katılım veya bitirme belgesi gibi dokümanların onaylı örnekleri ile bilimsel yayınları dosyaya konulabilir.

(5) Akademinin ilgili daire başkanı tarafından, hâkim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenen değerlendirme formu örneği eğitim dosyasında yer alır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 7- (1) Akademide düzenlenen eğitimlerin verimliliğinin artırılması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Başkan veya ilgili daire başkanı tarafından Akademide görevli öğretim elemanları veya hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından her sınıf için bir danışman belirlenir.

(2) Danışmanın görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleki, akademik ve kişisel gelişimine rehberlik etmek.

b) Sorumlusu olduğu hâkim ve savcı yardımcılarının yargı etiği ilkeleri ile ilgili farkındalığını artırarak mesleki uyumunu kolaylaştırmak.

c) Hâkim ve savcı yardımcılarının talepleri üzerine ya da resen eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

ç) Akademide düzenlenen eğitimlerin verimliliğinin artırılması için Başkana öneri sunmak.

d) Hâkim ve savcı yardımcılarının eğitim sürecine ilişkin her eğitim dönemi sonunda değerlendirme raporları hazırlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitici hâkim ve savcılar ile eğitimleri

MADDE 8- (1) Akademi, hâkim ve savcı yardımcılarının görev döneminde nezaretinde görev yapacakları eğiticilerin belirlenmesinde Bakanlığa görüş verir.

(2) Eğitici hâkim ve savcılara Akademi tarafından eğitici eğitimi verilir.

(3) Eğitici eğitimi; iletişim becerileri, yargı etiği ve eğiticilerin görevlerini kapsayacak şekilde Bakanlıkla ortak hazırlanır.

(4) Eğitici hâkim ve savcılar, Akademinin talep etmesi hâlinde uygulamalı eğitimlerde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere kesinleşmiş dosya örneklerini kişisel verilerden arındırmak suretiyle gönderir.

İş birliği

MADDE 9- (1) Görev dönemlerinde hâkim ve savcı yardımcılarına, Bakanlık talebiyle ihtiyaç duyulan konularda Akademi tarafından eğitim verilebilir.

(2) Akademi, eğitimlerin etkinliğini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Amacı ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Eğitimin amaçları

MADDE 10- (1) Akademide tamamlayıcı, sürdürülebilir ve kişisel gelişimi esas alan bir eğitim modeliyle hâkim ve savcı yardımcılarına;

a) Mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, hak ve adalet anlayışının kazandırılması ile mesleki kimlik edindirilmesi,

b) Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması,

c) Yükseköğretimde edinilen bilgilerle ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararlarından da yararlanarak hukuki uyuşmazlıkları çözme becerisinin kazandırılması,

ç) Karar metinlerinin ve gerekçelerinin yazımına ilişkin usul ve esasların öğretilmesi,

d) Yargı mercileri ve diğer kurumlarla olan ilişkiler ile yazışma kurallarına dair usul ve esasların öğretilmesi,

e) Kişisel gelişimi destekleyen eğitimler verilmesi,

f) İnsan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama yapabilme becerisinin kazandırılması,

g) Yargıya güven ve saygıyı tesis edecek davranışların kazandırılması,

ğ) Çalışma disiplinine uyma alışkanlığının kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

(2) Akademi, hâkim ve savcı yardımcılarının; yabancı dil öğrenmelerini, hukuk ve adalet alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek sertifikalı eğitim programları ile yüksek lisans ve doktora programlarına katılmalarını ve uzmanlaşmalarını teşvik eder.

Eğitim planının hazırlanması

MADDE 11- (1) Eğitimin amaçları doğrultusunda Akademinin kapasitesi göz önünde bulundurularak Bakanlıkla iş birliği içinde akademik eğitim planları hazırlanır.

Eğitimler ve süresi

MADDE 12- (1) Akademideki eğitimler; temel, ara ve son eğitimden oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitimlerin süreleri 7/5/2024 tarihli ve 32539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği ile belirlenir.

Temel eğitim

MADDE 13- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip Akademide temel eğitime alınır.

(2) Temel eğitim, hâkim ve savcı yardımcılarının; hukuk ve adalet alanındaki temel bilgilerinin mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması, insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılamaya ilişkin temel ilkelerin kazandırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, hak ve adalet anlayışının kazandırılması amacıyla düzenlenir.

Ara eğitimler

MADDE 14- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları, görev döneminde Akademide iki kez ara eğitime alınır.

(2) Ara eğitimler, hâkim ve savcı yardımcılarının; genel usul uygulamaları, uygulamada sık karşılaşılan davalar ile karar metinlerinin ve gerekçelerinin yazımına ilişkin usul ve esasların öğretilmesi gibi konularda bilgi, beceri ve tecrübelerinin artırılması amacıyla düzenlenir.

Son eğitim

MADDE 15- (1) Görev dönemini tamamlayan hâkim ve savcı yardımcıları, Akademide son eğitime alınır.

(2) Son eğitim, hâkim ve savcı yardımcılarının; temel ve ara eğitim dönemleri ile görev döneminde elde edilen bilgilerin uygulanması, ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararlarından da yararlanılarak hukuki uyuşmazlıkları çözme becerilerinin geliştirilmesi, gerekçeli karar yazımına ilişkin beceri ve tecrübelerinin artırılması amacıyla düzenlenir.

Eğitim programı

MADDE 16- (1) Eğitim programı, Danışma Kurulunun önerileri de dikkate alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.

(2) Eğitim programının belirlenmesinde;

a) Akademi tarafından yapılacak ihtiyaç analizi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme raporları,

b) Yüksek mahkemelerin, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, ilk derece mahkemelerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, Bakanlığın, baroların, hukuk fakültelerinin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri,

c) Akademinin taraf olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamında taahhüt edilen konular,

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde; usul dersleri ağırlıklı olmak üzere mesleğin ilk yıllarında sıkça karşılaşılan, kişisel gelişime ve mesleki kimliğin oluşumuna etki eden, mesleğin gerektirdiği idari görevleri ilgilendiren hususlar,

göz önünde bulundurulur.

(3) Hazırlanan eğitim programı, ihtiyaç duyulması hâlinde Danışma Kurulunun önerisi üzerine değiştirilebilir.

Eğitim modülleri

MADDE 17- (1) Akademi tarafından; ilgili eğitimin konusunu, kazanımlarını, amaçlarını ve bu amaçlara ulaşılması için yapılması gereken etkinlikler ile ölçme araçlarını kapsayan eğitim modülleri oluşturulur.

(2) Eğitim modülleri oluşturulurken eğitim programlama ile ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerine riayet edilir.

(3) Eğitim modüllerine uygun diğer eğitim materyalleri geliştirilir.

Öğretim programı

MADDE 18- (1) Eğitim planına ve programına uygun olarak dersler, ders süreleri ve öğretim elemanlarını içerir öğretim programı belirlenir. Öğretim programı, eğitim dönemleri başlamadan önce ilgili öğretim elemanlarına ve kurumlarına bildirilir.

(2) Söyleşi, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler de öğretim programında yer alabilir.

(3) Akademi, durum ve koşullar gerektirdiği takdirde öğretim programında değişiklik yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi, Görevleri ve Ücretleri

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

MADDE 19- (1) Eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri,

ç) Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler,

d) Avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler,

öğretim elemanı olarak belirlenebilir.

(2) Öğretim elemanı belirlenirken ölçme ve değerlendirme sonuçları esas alınarak tercihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, mesleki ve bilimsel eseri bulunan, üstün başarısı ile eğitim faaliyetinde faydalı olacağı değerlendirilenlere öncelik verilir.

(3) Akademide ders vermek üzere belirlenen öğretim elemanlarının bağlı bulundukları yetkili makam, kurul veya organlarından görevlendirilmeleri talep edilir. Görevlendirilenler ders verdikleri günlerde izinli sayılır.

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 20- (1) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcı yardımcılarına eğitim vermek.

b) Akademi tarafından belirlenen eğitim programını, modülünü ve materyallerini uygulamak.

c) Eğitim müfredatıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen çalışma konularında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak.

ç) Her eğitim dönemi sonunda, verdikleri derslerle ilgili soru ve cevap hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim elemanlarının ders ücreti

MADDE 21- (1) Akademiye öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hâkim ve savcılar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenir.

(2) Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti haftalık yirmi, ikinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti haftalık otuz ders saati karşılığı miktarı geçemez.

(4) Akademide ders veren üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenir. Üniversite öğretim elemanı olmayıp Akademide ders verenlerden; birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre ödenen kadar ders ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Genel Hükümler

Sınavlar

MADDE 22- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları, Akademi tarafından temel eğitim dönemi ve her ara eğitim döneminin sonunda yazılı sınava, son eğitim dönemi sonunda da yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Sınavların amacı, hâkim ve savcı yardımcılarının temel, ara ve son eğitimlerde aldıkları ders konuları ile mevzuat ve içtihat bilgilerini, mesleki yeterliliklerini, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmektir.

(3) Sınavlara ilişkin her türlü iş ve işlemler, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülür.

Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Öğretim elemanları tarafından verilen eğitimin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla hâkim ve savcı yardımcılarına yönelik ödev veya sunum gibi uygulamalar yaptırılabilir.

Tez

MADDE 24- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarına tez hazırlatılır. Bu amaçla Başkan tarafından Akademide veya üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasından tez danışmanı görevlendirilir.

(2) Tezin konusu, hâkim ve savcı yardımcılarının talepleri de göz önünde bulundurularak tez danışmanı tarafından belirlenir.

(3) Hâkim ve savcı yardımcıları, hazırladıkları tezi danışmanlarına teslim eder. Tez, sözlü olarak tez danışmanı ve ilgili daire başkanına sunulabilir.

(4) Tez danışmanları, teze ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Akademiye iletir.

(5) Tezin hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Akademi tarafından belirlenir.

Hâkim ve savcı yardımcısı değerlendirme raporu

MADDE 25- (1) Akademide verilen eğitimler sonrasında hâkim ve savcı yardımcılarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile eğitimlerini değerlendirmek amacıyla hâkim ve savcı yardımcısı değerlendirme raporu düzenlenebilir.

(2) Bu raporun düzenlenmesinde;

a) Öğretim elemanları tarafından yapılan eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin uygulamalar,

b) Teze ilişkin danışman tarafından yapılan değerlendirmeler,

c) Akademideki eğitimler süresince hâkim ve savcı yardımcılarına ilişkin yapılan değerlendirmeler,

dikkate alınır.

Değerlendirme formu

MADDE 26- (1) 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca her hâkim ve savcı yardımcısı hakkında, eğitim dönemlerinde Akademinin ilgili daire başkanı tarafından Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme formu düzenlenir.

(2) Formun düzenlenmesinde 25 inci maddede belirtilen hâkim ve savcı yardımcısı değerlendirme raporu dikkate alınır.

(3) Düzenlenen form Bakanlığa gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yazılı Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Yazılı sınavların tarihi, yeri ve usulü

MADDE 27- (1) Yazılı sınavların tarihi, yeri ve usulü Başkan tarafından belirlenir. Yazılı sınavların yeri ve zamanı, Akademinin internet sitesinde sınavdan en az on beş gün önce ilan edilir ve bu ilan tebliğ yerine geçer.

Yazılı sınavların konuları

MADDE 28- (1) Yazılı sınavlar, eğitim programında yer alan dersleri ve temel hukuk bilgisini kapsar.

Soruların belirlenmesi

MADDE 29- (1) Temel, ara ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim elemanları en geç her bir eğitim döneminin bitimine kadar Başkan tarafından belirlenen usule göre kendi alanlarıyla ilgili hazırlayacakları en az dört sınav sorusunu cevaplarıyla birlikte fiziki ve elektronik ortamda imzalı, kapalı zarf içinde Yazılı Sınav Kurulu Başkanına ulaştırılmak üzere Akademiye teslim eder.

(2) Sorular, eğitim programında yer alan derslerin veya modüllerin içeriği esas alınarak öğrenilen bilgileri veya muhakeme becerilerini değerlendirecek şekilde hazırlanır.

(3) Yazılı Sınav Kurulu, sınav sorularını eğitim programında yer alan derslerin ve konuların işleniş süresi ve içeriğini esas alarak öğretim elemanları tarafından teslim edilen sorular içerisinden seçebileceği gibi, bu sorular üzerinde değişiklik yapmak veya 28 inci madde kapsamında yeni soru hazırlamak suretiyle de belirleyebilir.

Yazılı Sınav Kurulunun oluşumu

MADDE 30- (1) Yapılacak sınavları yönetmek ve sonuçlandırmak üzere her sınav için bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan Yazılı Sınav Kurulu oluşturulur. Yazılı Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Başkan tarafından seçilir.

(2) Yazılı Sınav Kurulu, asıl üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yazılı Sınav Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet eder. Asıl üyelerden birinin mazereti nedeniyle katılamaması veya Yazılı Sınav Kurulu Başkanına vekâlet etmesi hâlinde Başkanın uygun göreceği yedek üye Yazılı Sınav Kuruluna katılır.

Yazılı Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 31- (1) Yazılı Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavların süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı sınav yönergesini hazırlamak.

b) 29 uncu madde uyarınca sınav sorularını belirlemek.

c) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akademiye teslim etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.

Yazılı Sınav Kurulu ücreti

MADDE 32- (1) Yazılı Sınav Kurulu üyelerine 2802 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan sınav ücreti ayrı ayrı ödenir.

Yazılı sınav yönergesi

MADDE 33- (1) Sınavın süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı sınav yönergesi Yazılı Sınav Kurulu tarafından, Akademinin internet sitesinde sınavdan önce duyurulmak üzere Akademiye teslim edilir.

Yazılı sınavın yapılması

MADDE 34- (1) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınav görevlisi olarak yeterince personel görevlendirilir.

(2) Hâkim ve savcı yardımcıları, yazılı sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınır.

(3) Yazılı sınav soruları, sınav görevlileri tarafından hâkim ve savcı yardımcıları önünde açılır ve dağıtılır.

(4) Sınav görevlileri tarafından sınava ilişkin tutanak tutulur. Bu tutanakta; sınava giren hâkim ve savcı yardımcılarının sayısı, kitapçık sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, sınavı etkileyecek herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği hususlarına yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 35- (1) Sınavlar, Yazılı Sınav Kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Bu değerlendirme sonucunda kesirli puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 36- (1) Yazılı Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilip imzalanan yazılı sınav sonuçları Akademiye teslim edilir. Sınav sonuçları, Akademinin internet sitesinde ilan edilir ve bu ilan tebliğ yerine geçer.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 37- (1) Yazılı sınav sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde Akademiye yazılı olarak itiraz edilebilir.

(2) İtirazlar, Yazılı Sınav Kurulu tarafından on beş iş gününde karara bağlanır ve Akademi tarafından ilgilisine tebliğ edilir.

Yazılı sınava katılamama

MADDE 38- (1) Haklı bir sebeple yazılı sınava katılamayan hâkim ve savcı yardımcıları, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Akademiye bildirir.

(2) Mazereti Başkan tarafından haklı görülen hâkim ve savcı yardımcılarının yazılı sınavı, Başkan tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(3) Haklı bir sebep olmaksızın yazılı sınavlara katılmayan hâkim ve savcı yardımcılarının sınav puanı sıfır olarak değerlendirilir.

Yazılı sınavın geçersiz sayılması

MADDE 39- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarından;

a) Sınav salonundan izinsiz ayrılanlar,

b) Sınav kitapçıklarının mahsus alanları dışında kimliğini belirtici yazı yazan ya da işaret koyanlar,

c) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

ç) Sınav yönergesi ile sınav düzeni ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

Ara eğitim ek yazılı sınavı

MADDE 40- (1) Temel eğitim ve ara eğitimler yazılı sınav sonuçlarına göre son yazılı sınavdan tam puan alsa bile yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hâkim ve savcı yardımcıları, on beş gün içinde yeniden ikinci ara eğitim yazılı sınavına alınır.

(2) Bu sınav, ikinci ara eğitim yazılı sınav puanlarının kesinleşmesinden sonra Akademi tarafından belirlenen hâkim ve savcı yardımcılarına uygulanır.

(3) Bu sınav sonucuna göre yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hâkim ve savcı yardımcıları Bakanlığa bildirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 41- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarından, son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı ayrı ayrı en az yetmiş olmayanlar bütünleme sınavına alınır.

(2) Bütünleme sınavı, yazılı sınavlarda başarısız sayılma işleminin kesinleşmesinden itibaren Akademinin eğitim planı göz önünde bulundurularak en geç iki ay içinde yapılır.

(3) Bütünleme sınavı sonucuna göre başarılı olamayan hâkim ve savcı yardımcıları Bakanlığa bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözlü Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sözlü sınava girmeye hak kazanma

MADDE 42- (1) Son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı ayrı ayrı en az yetmiş olan hâkim ve savcı yardımcıları sözlü sınava girmeye hak kazanır.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri

MADDE 43- (1) Sözlü sınavın, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir. Sözlü sınavın yeri ve zamanı Akademinin internet sitesinde ilan edilir ve bu ilan tebliğ yerine geçer.

Sözlü sınavın kapsamı

MADDE 44- (1) Sözlü sınavda, hâkim ve savcı yardımcılarının;

a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgileri,

b) Mesleki yeterlilikleri, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yetenekleri,

c) Özgüvenleri, temsil kabiliyetleri ve davranışlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Akademi tarafından belirlenen kurallara uyumu ve eğitim programlarına katılımı,

esas alınır.

Sözlü Sınav Kurulunun oluşumu

MADDE 45- (1) Sözlü Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık Personel Genel Müdürü ile hâkim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili Bakan Yardımcısı tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Sözlü Sınav Kurulunda asıl üyelerin katılamaması durumunda bakan yardımcısı tarafından seçilen üyelerin yerine yedek üye, Başkan ve diğer üyelerin yerine ise vekâlet edenler Sözlü Sınav Kuruluna katılır.

Sözlü Sınav Kurulu başkanının görevleri

MADDE 46- (1) Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin görüşünü alarak sınav tarihi ve yerini belirlemek.

b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sözlü sınava katılamayan hâkim ve savcı yardımcılarının mazeretlerini değerlendirmek.

Sözlü Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 47- (1) Sözlü Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.

b) Değerlendirme ve puanlama yapmak.

c) Sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akademiye teslim etmek.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 48- (1) Sorular, Sözlü Sınav Kurulu üyeleri tarafından hâkim ve savcı yardımcılarına doğrudan yöneltilir.

(2) Sözlü sınav;

a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgisi otuz,

b) Mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği otuz,

c) Özgüven, temsil kabiliyeti ve davranışların mesleğe uygunluğu otuz,

ç) Eğitim programlarına katılım ve kurallara uyma on,

puan olmak üzere yüz puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınav puanı, Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin ikinci fıkrada belirtilen hususları değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.

(4) Sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek Sözlü Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Akademiye teslim edilir.

Sözlü sınava katılamama

MADDE 49- (1) Haklı bir sebeple sözlü sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Akademiye bildirir.

(2) Mazereti Başkan tarafından haklı görülen hâkim ve savcı yardımcılarının sözlü sınavı, Başkan tarafından belirlenen tarihte yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sınav Sonuçları ve Bakanlığa Bildirilmesi

Yazılı sınav sonuçları

MADDE 50- (1) Temel eğitim ve ara eğitim dönemi sonunda yapılan yazılı sınav sonuçları, yazılı sınavlar nihai puanının hesaplanmasında kullanılır. Temel eğitim dönemi sonunda yapılan yazılı sınav sonuçları Bakanlığa gönderilir.

(2) Son eğitim dönemi sonunda yapılan yazılı sınav sonuçları, yazılı sınavlar nihai puanının hesaplanmasında ve sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde kullanılır. Bu sınavda hâkim ve savcı yardımcılarının en az yetmiş puan almaları şarttır.

(3) Yazılı sınav sonuçları Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınavlar nihai puanı

MADDE 51- (1) Yazılı sınavlar nihai puanı; temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavda alınan puanın % 10’u ile görev döneminde yapılan ara sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasının % 30’u ve son yazılı sınavda alınan puanın % 60’ının toplamından oluşur.

(2) Yazılı sınavlar nihai puanının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme formlarındaki puanlar

MADDE 52- (1) 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca hâkim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenen değerlendirme formlarındaki puanların ortalaması Bakanlık tarafından hesaplanarak Akademiye gönderilir.

(2) Bakanlık tarafından gönderilen puanlar, hâkim ve savcı yardımcılarının başarılı sayılmasında değerlendirilir.

Hâkim ve savcı yardımcılarının başarılı sayılması

MADDE 53- (1) Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar nihai puanının %50’si, sözlü sınav puanının %25’i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların aritmetik ortalamasının %25’inin toplamının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Nihai sonuçlara ilişkin liste Akademinin internet sitesinde ilan edilir ve bu ilan tebliğ yerine geçer.

(3) İlan edilen sonuçlara göre ilk üçe giren hâkim ve savcı yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ayrı bir liste ile bildirilir.

(4) Başarısız kabul edilen hâkim ve savcı yardımcılarına sonuç ayrıca tebliğ edilir.

(5) Eğitim sonunda başarılı olan hâkim ve savcı yardımcılarına eğitimi bitirdiklerine dair belge verilebilir.

Sonuçların Bakanlığa bildirilmesi

MADDE 54- (1) Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı ve başarısız olanların isim listesi Akademi tarafından Bakanlığa gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 12/12/2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 23/6/2022 tarihli ve 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci madde uyarınca 1/1/2023 tarihinden önce; hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girip hâkim adaylığına atanma süreci tamamlanmayanlar ile hâkim adaylığına atanmış olup henüz mesleğe kabulü yapılmayanlar hakkında 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan; Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.