Avukatlık mesleğine girerken edilen yemin, insan haklarına saygı başta olmak üzere hukukun üstünlüğüne, ahlaka ve mesleğin onuruna dairdir. Yeminime olan bağlılığım ve sadakatimle TBB Başkanlığına adayım. Saygılarımla.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

İnsan haklarının, sivil/medeni ve bireysel hakların savunuculuğunu yapmak, Avukatlık mesleğinin itibarını korumak, mesleğin gelişmesine, alanının genişletilmesine katkıda bulunmak, kalitesini yükseltmek, hukuka, hukuk devletine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine sahip çıkmak, her Avukatın görevi olmakla, bu hususta hepimizin elimizi taşın altına koyması, bu bilinçle hareket etmesi ve sorumluluk alması gerekir.

Kişisel olarak bunun ayırdında olduğum, bu bilince, bu anlayışa, bu deneyime sahip bulunduğum, dahası çok sayıda Avukat ve delege meslektaşım ile halen Baro Başkanı olan ve önceki dönemlerde Baro Başkanlığı yapan arkadaşlarımdan yoğun ve ısrarlı bir şekilde çağrı almam ve bu çağrıyı bir görev olarak kabul etmiş olmam nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Bir şey ya da bir şeyler olmak adına değil, bir şeyler yapmak adına Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım. Geçmişte Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte nasıl başarılı hizmetler yaptı isem, seçtiğiniz, fırsat ve imkan verdiğiniz takdirde, daha iyisini ve daha fazlasını yapmak için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Barolar ile Avukatlar arasında bozulan birliği ve bütünlüğü yeniden tesis etmek, Avukatların ve Baroların üst kuruluşu olmaktan ve onları temsil etmekten uzaklaşan Türkiye Barolar Birliği’ni, eskiden olduğu gibi yeniden Barolara ve Avukatlara hizmet veren, onları temsil eden bir konuma getirmek, mesleki sorunların çözümüne katkı yapmak, Avukatlık mesleğini geliştirmek, alanını genişletmek, kalitesini yükseltmek, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukuku ve hukuk devletini, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini, insan haklarını savunmak ve korumak, toplum ve insanlar nezdinde Türkiye Barolar Birliği’ni yeniden ve daha önce olduğu gibi güvenilen, itibar edilen, saygınlığı ve ağırlığı olan bir kurum ve kuruluş haline getirmek için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Demokrasi, başarısız olanın gitmesine, başarılı olma umudu ve ihtimali bulunanın seçilmesine imkan veren bir sistem olmakla, siz, Sayın Delegelerin bunun bilincinde olduğunuza ve bu yolu bana açacağınıza, bana ve birlikte görev yapacağım arkadaşlarıma destek olacağınıza olan inancım ve umudum tamdır.

Bu inançla, bu umutla, dahası bu güce, bu yeteneğe, bu vizyona, bu gelecek ufkuna, bu deneyime, bu müktesebata sahip bulunduğum için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye Barolar Birliği toplumda karşılığı ve ağırlığı olan bir meslek kuruluşudur. İçinde bulunduğumuz süreç hariç, kurulduğu günden bugüne kadar olan süreçte, kuruluş olarak işlevlerini ve görevlerini hakkıyla yerine getirmiştir. Şimdilerde bu çizgisinden uzaklaşmış

olan, statükonun bir parçası durumuna gelen, statükoyla uzlaşan, üyelerinden kopan, üyelerine yabancılaşan, onları temsil etmekten uzaklaşan bu kuruluşun, yeniden eski günlerine iade edilmesine, bu bağlamda, üyelerini temsil ile yeniliğe ve değişime öncülük eden bir kuruluş haline getirilmesine katkı yapmak için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Kuruluşun işlevi bilgileri verimli ve kullanılır kılmaktır. Gelişmiş ülkelerde kuruluşlar, bilgileri verimli kullandıkları, bilgileri ihtisaslaştırdıkları, kendi amaçları, görevleri ve işlevleri üzerine yoğunlaştıkları, bilgiden bilgiye geçtikleri için toplumlarının ve üyelerinin merkezi konumuna gelmişlerdir.

Bilgileri ihtisaslaştırmak, verimli ve kullanılır kılmak, bilgiden bilgiye geçebilmek, Türkiye Barolar Birliği’ni kendi asli görevleri ve işlevleri üzerine yoğunlaştırmak, yeniden toplumun ve üyelerinin merkezi konumuna getirebilmek için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Günümüzün kuruluşları, güce dayalı olan ve tek bir kişinin egemenliği üzerine kurulu bulunan yapıdan, bilgiye, sorumluluğa, ekip çalışmasına dayalı olan, gerek idari, gerekse mali yönden şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya dönüşmüşlerdir. O nedenle, günümüzün kuruluşlarında, kuruluşun amaçları, işlevleri, görevleri, katkıları, performansı konusunda, herkesin, her bir üyenin sorumluluk alması gerekir. Esasen bilgiye ve sorumluğa dayalı bir kuruluşta yönetim işi, birilerini yönetici yapmak değil, herkesi katılımcı yapmak, her bir üyeyi sorumlu kılmaktır.

Türkiye Barolar Birliği’ni, güce ve tek bir kişinin egemenliği üzerine kurulu olmayan, bilgiye, sorumluğa ve ekip çalışmasına dayalı olan, dahası idari ve mali yönden şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya dönüştürmek, amaçları, işlevleri, görevleri, performansı konusunda her bir üyeyi sorumluluk alacak, katılımcı yapacak bir konuma getirmek, bu yapıyı yeniden oluşturmak ve tesis etmek için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Değişimin ve dönüşümün en önemli etmeni düşünmek, ürünleri ve hizmetleri başka bir boyutta ve daha büyük bir içerikte görmektir. Bunu yapabilmek, bu bağlamda değişime ve dönüşüme yön verebilmek için; yeni ve pozitif hedefler belirlemek, stratejik planlar yapmak, değişimi etkileyecek ve değişime yön verebilecek olan herkesle doğrudan ve içten iletişim kurmak, etkileyecek olanlardan etkilenmek, olumlu ve umut dolu bir iklim yaratmak, olağanı tersine çevirmek ve bu amaçla yeni bir yol açmak veya bir yol yapmak, alışkanlıklara bağlı olan ve o nedenle, yaratıcılığa, değişime, dönüşüme muhalefet ve hatta düşmanlık eden görüşlere cesaretle karşı koymak gerekir.

Olağan olanı tersine çevirmek için; bu amaçla bir yol açmak veya bir yol yapmak için; mevcut hızı yeni hedeflere doğru yeni bir enerji ve sinerji ile artırarak sürdürmek için; dünün olağanını değişmiş bir bugüne yüklemek için; davranışları, refleksleri, yaklaşımları, hizmetleri, işleyişi, umutları, beklentileri karşılamak ve yeni gerçeklere dönüştürmek için; daha önceleri olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği’ni, tüm üyelerini kapsayacak ve kucaklayacak demokratik ve yatay bir yapıya yeniden kavuşturmak için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Hepimizin bildiği üzere, bugün gelinen aşamada, adalet de, bireyin meşru savunma ve korunma hakkının kolektif organizasyonu olan hukuk da, avukatlık mesleğinin icrası da, meslek örgütlerinin yönetilmesi de, statükoya bağlı olmaktan çıkmış, şimdiden sonra yaratılacak olan geleceğe bağlanmış, çağımızın aşılması gereken zorlukları ulusal çerçevelerin dışına taşmıştır.

Bilimin ve teknolojinin artık hiçbir sınır tanımaması, enformasyonun tüm dünyada pasaportsuz gezmesi, paranın ve bilginin dünyayı çok hızlı dolaşması, içinde bulunduğumuz ve ıska geçmekte olduğumuz dijital çağın ve geleceğin nasıl şekilleneceğinin göstergeleridir.

Onun için dün olduğundan daha çok bugün, yönetim işinin ve bu işlevin yerine getirilmesi, insan düşüncesini ve insanlar arasındaki iletişimi kıskacı altına alan indirgeyici klişeleri ve kategorileri kırmayı, bu konuda var olan koşullanmaları ortadan kaldırmayı gerektirmektedir.

Bütün bunları yapabilmek, içinde bulunduğumuz dijital çağa ayak uydurabilmek için birey olarak; belli bir reçeteye, slogana, herhangi bir parti çizgisine veya katı bir dogmaya bağlanmamamız, yol değil, yollar olduğunu bilmemiz, hangi partiye mensup ya da hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, insanların çektikleri acılar ve yaşadıkları baskılar karşısında belli insani standartlardan şaşmamız gerekir.

Bu konuda Barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği’nin yapması gerekenler ise; başta idari ve mali yönden şeffaflık, katılımcılık ve denetlenebilirlik olmak üzere, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği kurumsal yönetim kurallarını uygulamak, yegane kaynağımız olan Meslektaşlarımızı verimli, donanımlı, başarılı kılacak sistemleri oluşturmak, mesleki fırsatları erken yakalayıp iyi değerlendirmek, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği olan Genç Meslektaşlarımızın sorunlarına karşı duyarlı olmak, bu amaçla onların geleceklerine yatırım yapmak, sorun çözücü bir yaklaşımla onları rahatlatacak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak, mesleğin alanını genişletecek projeksiyonlar ve projeler geliştirip uygulamak, yaptığımız işleri daha da iyi yapmak, el ele vererek hep birlikte çalışmak, böylece yaratacağımız sinerji ile mesleğimizi ve meslek örgütlerimizi yüksek ve katma değer yaratan bir topluluk haline getirmektir.

Değerli Delegeler, Sevgili Meslektaşlarım,

İçselleştirdiğim bütün bu hedefleri ve değerleri mesleğimiz ile meslek örgütlerimiz adına yapmak, bildiklerimi, biriktirdiklerimi, deneyimlediklerimi, mesleğimiz ve meslek kuruluşlarımız ile ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak, toplumsal hoşgörü, insana değer verme, bireysel tercihlere ve görüşlere saygı gösterme, mesleğin sorumluluğunu bir başka güce veya varlığa, cemaate, partiye, devlete yıkmak yerine bizzat üstlenme üzerine kurulu bir anlayışı uygulamak ve temsil etmek için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Bütün bunların bilinci içinde ve kendisini, kendisine göre öteki olanın düşüncesiyle etkileşim içinde değişime açık tutarak yeni çözümlerin aranacağı ve bulunacağı bir iletişim platformu ile yönetim anlayışını gerçekleştirmek için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na adayım.

Bütün nedenlerle ve bunları yapabilmek için size, siz Sayın Delegelere ve Meslektaşlarıma çağrım şudur:

“Gelin dostlarım..!

Henüz vakit çok geç değil.

Yeni bir dünya arayalım,

Bunun için günbatımına kadar uzanalım.

Gücümüz yetmese de

Yeri, göğü sarsmaya,

Yine de sahibiz gerekli cesarete ve isteğe.

Zaman ve kader bizi zayıflatsa da,

İrademiz yeterlidir,

Çabalamaya, aramaya, bulmaya

Ve asla pes etmemeye…”

Seçim Sizin!

Unutmayın, “Umut, ya sizsiniz, ya da umutsuzsunuz!”

Saygılarımla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI OLARAK 13 HAZİRAN 2010 – 26 MAYIS 2013 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPTIĞIM 1076 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİN KISA BİR ÖZETİ

 • İçselleştirdiğim şeffaflık anlayışımın bir gereği olarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak seçilmemi ve göreve başlamamamı takiben, sahip olduğum mal varlığına ilişkin Mal Bildirimimi Türkiye Barolar Birliği web sayfası aracılığıyla kamuoyuna deklare ettim.

 • Göreve başladığım tarihten, görevden ayrıldığım tarihe kadar olan sürede, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun tüm kararlarını ve haftalık mali bülten şeklinde tüm gelir ve giderlerini WEB sayfasında yayımlamak suretiyle idari ve mali yönden şeffaflık ile denetlenebilirlik sağladık.

 • 29-30 Haziran 2010 tarihlerinde, Ankara Barosu ve Türkiye Felsefe Kurumu ile birlikte, Japon, Alman, Belçikalı ve Türk uzmanların katıldığı “Hukukçuların Meslek Etiği” konulu Uluslararası Sempozyumu düzenledik.

 • Türkiye Barolar Birliği’nin 41.Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında 09 Ağustos 2010 günü düzenlediğimiz Basın Toplantısı’nda; savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti gibi konuların yanı sıra, o aşamada gündemde olan Anayasa değişiklikleri ile bazı Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında verilen yakalama kararlarının hukuken yanlışlığı hakkındaki görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerimizi kamuoyunun bilgisine sunduk.

 • Ağustos/2010 ayından itibaren aylık elektronik bülten yayınlanmaya başladık.

 • Ankara Barosu Başkanı olduğum dönemde kurduğumuz Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci Hukuk Müzesi’ni, Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası’nda yaptırdığımız yeni mekana taşıdık ve hizmete açtık.

 • 2010-2011 Adli Yılı’nın Açılışı münasebetiyle 06 Eylül 2010 günü Yargıtay’da düzenlenen törende, TBB Başkanı olarak yaptığım konuşmada; Avukatların ve Baroların sorunlarının yanı sıra, TBB olarak Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’ne karşı olduğumuzu, bu mahkemelerin ivedi olarak kaldırılmasını talep ettiğimizi, Ergenekon süreci ve bu süreçteki gözaltı ve tutuklama kararlarına yönelik eleştirilerimizi, Anayasa değişiklikleriyle ilgili taslak hakkındaki görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerimizi ifade ettik.

 • Benim Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmama kadar geçen iki yıl içinde bir türlü faaliyete geçirilemeyen Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’ni; lokanta, kafe, bar, fitness center, sauna, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna gibi eklentileriyle birlikte ve başkaca eksiklilerini gidermek suretiyle 17 Eylül 2010 tarihinde, yani benim göreve başlamamdan sonra ve yaklaşık üç ay içinde Avukatların hizmetine açtık.

 • Türkiye Barolar Birliği olarak 6-10 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen, 16 ülkeden 66 firmanın katıldığı ve 130.000 kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı’na (CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı) katıldık. Bu fuarda Türkiye Barolar Birliği ürünlerinden olan “Yeni Nesil

 • Avukatlık Kimlik Kartlarını”, “TEKNOBOARD Duyuru Sistemlerini”, “KİOSK Cihazlarını”, adliye binalarında sıra alma işlemlerine ilişkin “SIRAMATİK” cihaz ve yazılımlarını, avukatların Adliye Binalarına girişini kolaylaştıran “Turnike Geçiş Sistemlerini”, avukatlara adliye binalarında ve barolarda ödeme kolaylığı sağlayan “POS Ödeme Cihazlarını” teşhir ettik.

 • İspanya Ankara Büyükelçiliği, İspanya Avukatları Genel Konseyi, İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) ile birlikte 04 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da, 100’e yakın avukatın iştirak ettiği “Turkey-Spain Legal Services/Türkiye-İspanya Hukuk Hizmetleri” konulu toplantıyı düzenledik.

 • Atatürk’ün ölümünün 72. yılı münasebetiyle 10 Kasım 2010 tarihinde Doç.Dr.Kemal Arı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Atatürk’ün Düşünce Dünyasında Halk ve Demokrasi” konulu konferansı düzenledik.

 • 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle avukatların, akademisyenlerin ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları “Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri” konulu paneli düzenledik.

 • Karikatür Vakfı ile birlikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında seçkin karikatüristlerin katıldıkları “Tutuklu ve Hükümlü Hakları” konulu karikatür sergisini düzenledik.

 • Dönemin Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bilal Eriş ile birlikte 13 Aralık 2010 günü düzenlediğimiz basın toplantısında, tutuklu ve mahkumların temel insan haklarından olan tedavi hakkını ihlal eden İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı arasında bağıtlanan “Üçlü Protokolü” kamuoyunun gündemine taşıyarak bu protokolün tutuklu-mahkum hakları ile tıp etiğine uygun hale getirilmesini talep ettik. Anılan protokol bu basın toplantısı sonrasında, tutuklu-mahkum hakları ile tıp etiğine uygun hale getirilmiştir.

 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ortaklıklarından olan ve “Gazilere” yardım amacıyla kurulan TürkTrust şirketiyle 15 Aralık 2010 tarihinde bağıtladığımız sözleşme ile elektronik imza üretimine geçtik. Elektronik imza üretimi için gerekli olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası aldık. E-imza üretiminden elde edilen gelirin yaklaşık 1/3’ünü elektronik imza satan barolarımıza aktarmak suretiyle barolarımıza kaynak aktardık.

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun nitelikte elektronik imza ve mobil imza uyumlu kimlik tanıma sisteminin kurulumunu sağladık, bunu UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) sistemine entegre ettik.

 • Avukatların dosya okumakta sorun yaşadığı Kalem Yönetmeliği’nin 45.maddesinin değiştirilmesini sağladık.

 • İnsan Hakları ihlalleriyle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla TBB İnsan Hakları Merkezi bünyesinde İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Projesi’ni (İHİRAP) başlattık.

 • Aralık-2010’da Türkiye’de bir ilk olan “Tutuklama Raporu”nu yayımladık.

 • Stajyer Avukatlar için Staj Eğitim Programlarını başlattık. İlki 09-14 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan eğitim programına Türkiye’nin değişlik barolarından gelen

 • 47 stajyer katıldı. Bir hafta süreyle Litai Konukevi’nde ağırladığımız stajyer avukatlarımız için sıkıştırılmış staj eğitiminin yanı sıra değişik sosyal etkinlikler düzenledik.

 • 14 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen törenle, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde adli yardım, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, adalete erişim, hukukun üstünlüğü konularında işbirliği yapmayı konu alan “Mutabakat Metni”ni, Birleşmiş Milletler Daimi Koordinasyonu ve Türkiye Daimi Temsilcisi Shaid Najan ile birlikte imzaladık.

 • TBB Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2010 ve 07 Ekim 2010 tarihli kararları ile izlenmesine karar verilen KCK davasının 13 Ocak 2011 tarihinde Diyarbakır’da, Ergenekon davasının 17 Ocak 2011 tarihinde Silivri’de yapılan duruşmalarına mahkeme salonunda bizzat bulunarak katıldık.

 • 22 Ocak 2011 tarihinde, Karanfil Sokak’taki eski Birlik binasında yaptırdığımız ve “Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukat Evi” adını verdiğimiz günü birlik konukevini ve bu konukevinde yaptırdığımız müzeyi hizmete açtık.

 • Avukatlık ücretinin ve bunun KDV’sinin tahsil ile birlikte doğacağını öngören Gelir Vergisi Kanunu ile yine Avukatlık ücretine isabet eden KDV’sinin vekaletnamenin sunulmasıyla birlikte tahakkuk edeceğini öngören Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki farklı düzenlemelerden kaynaklanan ve KDV’si yönünden Avukatları son derece müşkül duruma düşüren sorunu Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010/1 sıra nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’nin yayımlanmasını sağlamak suretiyle çözümledik.

 • Arabuluculuk görevinin hukuk fakültesi mezunlarının, bu bağlamda Avukatların tekelinde kalmasını ve dolayısıyla meslektaşlarımızın bu görevden ek gelir elde etmelerini sağladık.

 • Ocak-2011 ayı içerisinde çıkan Torba Kanun içerisine konulmasını sağladığımız bir hükümle ve deyim yerinde ise bir devrim gerçekleştirdik. Bu bağlamda Avukat Stajyerlerinin genel sağlık sigortası kapsamına alınarak primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmesini sağladık. Bu suretle Avukat Stajyerlerini sağlık güvencesine kavuşturduk.

 • Türkiye Barolar Birliği’nce ilgili mevzuat hükümleri gereği Stajyer Avukatlara kullandırılan staj kredilerine ilişkin elektronik ortamda tutulan kayıtların ve verilecek hizmetlerin teknik yazılım altyapılarının geliştirilmesini, geliştirilen yazılımların sürekli olarak çalışmasını sağlamak amacı ile teknik destek hizmeti verilmesini sağladık.

 • Staj kredilerinin tahsilinin sağlanabilmesi amacıyla yeni kredi takip programı yazdırarak bunun uygulamaya konulmasını gerçekleştirdik. Bu yazılım sayesinde benim Birlik Başkanı olmama kadar takip ve tahsil edilmeyen 12180 adet staj kredi dosyasının takibini yaptık ve herhangi bir yasal yola başvurmadan görev süremiz içerisinde yaklaşık 14 trilyon lira olan staj kredi alacaklarını tahsil ettik.

 • Bazı hastalıkların tedavisi için Stajyer Avukatların isteğe bağlı sigorta primlerinin Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) tarafından ödenmesi uygulamasını başlattık.

 • Sağlık giderleri için avukatlara yapılacak yardımların, herhangi bir belge ve rapor istenmeden, doğrudan tedavinin yapılacağı yerdeki hastaneye ödenmesini öngören hastane anlaşmaları sistemini başlattık.

 • 01 Şubat 2011 tarihinden başlamak üzere, ihtiyaç sahibi emekli Avukatlara hastalık, yaşlılık, malullük halleri için ek emeklilik geliri bağlanması uygulamasını başlattık.

 • Litai Konukevi’nin hizmete girmesini takiben, tedavi amacıyla Ankara’ya gelen ve TBB Litai Konukevi’nde konaklayan Avukat ve refakatçilerinin konaklama giderlerinin TTB-SYDF’nu tarafından karşılanması uygulamasını getirdik.

 • Ocak-2011’de yürürlüğe giren Torba Kanun’a konulan bir hükümle, Avukatların Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümlerde büro açabilmelerini sağladık.

 • Ocak-2011’de yürürlüğe giren Torba Kanun’a konulan bir hükümle, Avukat bürolarının belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alma zorunluluğunun kaldırılmasını sağladık.

 • Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olmak suretiyle staj kredilerinin ve aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağladık.

 • 31 Ocak 2011 tarihinde düzenlediğimiz Basın Toplantısı’nda, o aşamada Türkiye’nin gündeminde bulunan Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının artırılmasına ilişkin yasal düzenlemeye karşı olduğumuzu ve yanı sıra Türkiye’nin gündeminde olan diğer konularla ilgili görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık.

 • Ocak 2011 tarihinde, tüm barolarımıza bedeli Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmek üzere Volkswagen Transporter marka/model 8+1 kapasiteli hizmet aracı alınmasına ilişkin projeyi başlattık. Yaklaşık 15 aylık bir süre içerisinde, o tarihte 78 olan tüm barolarımıza hizmet araçlarını teslim ettik. Daha sonra kurulan Kilis Barosu’na, bu baromuzun kurulmasından hemen sonra hizmet aracı teslimi yaptık,

 • 07 Mart 2011 tarihinde Yargıtay’ın kuruluşunun 143. Yıldönümü münasebetiyle Yargıtay ile birlikte “Koruma Tedbirleri” konulu paneli düzenledik.

 • 11-12 Mart 2001 tarihinde yerli ve yabancı uzmanların konuşmacı olarak katıldıkları “Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları” konulu uluslararası konferansı düzenledik.

 • 28 Mart 2011 günü düzenlediğimiz Basın Toplantısı’nda, gazeteci Ahmet Şık’ın basılmamış kitabının toplatılması bağlamında ifade ve basın özgürlüğüne yönelik ihlalleri eleştirdik ve kınadık, yanı sıra özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasını, keyfiliğe dönüşen tutuklama ve gözaltı kararlarına son verilmesini talep ettik.

 • “Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat” sloganıyla başlattığımız “Avukatlar Haftası-2011 Etkinlikleri” kapsamında; Okuma Tiyatrosu, Yaratıcı Drama Performansı, Tutuklu ve Hükümlüler Arasında düzenlenen “Avukat-Savunma” konulu Resim Yarışması, “Adalet” temalı Fotoğraf Yarışması, Hukuk Fakültesi Öğrencileri arasında düzenlenen “Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler” konulu makale yarışmasına yer verdik.

 • “Avukatlar Haftası-2011” etkinlikleri kapsamında; Ankara, Konya, Trabzon ve Hatay’da, bu il barolarıyla ortaklaşa olarak Yunanistan, İtalya, İspanya, Polonya,

 • Fransa, Bulgaristan, İrlanda ülkelerinin temsilcisi olan avukatların konuşmacı olarak katıldıkları “Birinci Uluslararası Avukatlık Hukuku” konulu konferansı düzenledik.

 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile varılan anlaşma çerçevesinde 09 Nisan 2011 tarihli Milli Piyango çekilişi, üzerinde TBB Logosu bulunan ve “Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat” özdeyişi yazılı Milli Piyango Bileti çekişinin yapılmasını sağladık.

 • PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma gereğince “Avukatlar Haftası-2011” anısına PTT Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Gün Zarfı” çıkarılması gerçekleştirdik.

 • 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde İzmir’de, Türkiye Barolar Birliği ile İzmir Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Olağanüstü Yargılamaların Olağanlaşmış Hali-Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri” konulu paneli yaptık.

 • 17 Nisan 2011 tarihinde TBB’nin ve 57 Baro Başkanı’nın imzaladığı Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılması talebini içeren deklarasyonu yayımladık.

 • 24 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından rahmetli Başkanımız Özdemir Özok anısına “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konulu konferansı düzenledik.

 • 29 Nisan-01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Marmaris’te, Muğla Barosu ile birlikte “IV.Stajyer Avukatlar Kurultayı”nı yaptık.

 • 20 Mayıs 2011 tarihinde müziğin, balenin, semanın birleşiminden oluşan “Hak Dostu Mevlana-Hoşgörü” konulu etkinliği düzenledik.

 • 18 Haziran 2011 tarihinde İstanbul’da, İstanbul Barosuyla ortaklaşa, yerli ve yabancı Avukatlar ile akademisyenlerin katıldığı “Uluslararası Tahkim Uygulamaları” konulu sempozyumu gerçekleştirdik.

 • 23 Haziran 2011 tarihinde Malatya’da, Yargıtay, Malatya Barosu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle birlikte, Alman ve Türk akademisyen, yargıç ve Avukatların konuşmacı olarak yer aldığı “Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Kongresi”ni düzenledik.

 • TBB’nin 42.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 09 Ağustos 2011 tarihinde yaptığımız yazılı açıklamada; savunmanın özgür ve bağımsız, yargıcın tarafsız, yargının bağımsız, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün olmadığı, birey hak ve özgürlüklerinin güvence altında bulunmadığı bir ülkede, yani Türkiye’de Avukatlık mesleğinin yapılabilmesinin olanaklı olmadığına vurgu yaptık.

 • Ağustos-2011 tarihinden itibaren sağlık yardımı sınırının, avukatlar için 120.000,00, stajyerler için 20.000,00 TL.sına çıkarılmasını, diğer sağlık yardımlarının limitlerinin artırılmasını sağladık.

 • IP bazlı Çağrı Merkezini hizmete açmak suretiyle Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında güvenli ve ücretsiz olarak telefon bağlantısı yapılmasını sağladık.

 • 13 Eylül 2011 tarihinde Barolar Birliği’nde düzenlenen ve o tarihte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Şahin ve 13 baro temsilcisinin katıldığı toplantıda “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın görüşülmesine, bu konuda katılımcı baro temsilcilerinin görüşlerini açıklamalarına imkan sağladık.

 • 20 Eylül 2011 tarihinde UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi çerçevesinde, İzmir’de yapılan ve Türkiye, Moldova, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan Baro temsilcilerinin katıldığı “Orta Asya ve Kafkaslarda Hukuk Hizmetleri Bağlamında Baroların Kapasitesi” konulu toplantıya Birlik Başkanı olarak bizzat katılmak ve görüş bildirmek suretiyle katkı yaptık.

 • 06 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ve 17 ülkeden 1000’den fazla firmanın ürünlerini sergilediği CeBİT Fuarına Birliğimizin ürünleri olan UBAP Projesi, Yeni Nesil Akıllı Avukatlık Kimlik kartları, E-İmza, TBB TV ve TBB Radyo, Çağrı Merkezi Projesi, WEB Siteleri, Av.tr. Projesi, Adliye Turnike Sistemleri, LCD Duruşma Monitörleri, VPN, Ödeme Sistemleri, IP Bazlı Telefonlar, E-Baro, SYDF-Staj-Ruhsat-Kimlik-Sicil Yazılımları ile katıldık.

 • 06-08 Ekim 2011 tarihinde İspanya’nın Alicante kentinde yapılan IV.Akdeniz Baroları toplantısına, benim İngilizce olarak sunduğum “Türkiye’de Hukukta Uzmanlaşmada Standart Düzenlemeler” konulu tebliğ ile katıldık.

 • 21-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da 7.Avukat Spor Oyunları’nı düzenledik.

 • Van ve çevresinde oluşan deprem sonrasında TÜRAVAK ile ortaklaşa yardım kampanyası düzenledik. Van ve Erciş’te Avukatların hizmetine sunulmak üzere konteynır ve çadır yardımı yaptık.

 • 31 Ekim-2/3 Kasım tarihleri arasında Baro Başkanlarının katılımları ile “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi” konulu etkinliği gerçekleştirdik.

 • 46 baromuza ücretsiz olarak, güvenliği sağlanmış, altyapısı hazır, baro personeli tarafından kullanılabilecek basitlikte, son derece işlevsel nitelikte WEB sayfası tasarımı yaptık.

 • Barolar arasında herhangi bir ayrım yapmadan, Baro bina ve odalarının tefrişi için Barolara tefrişat/donanım yardımı yaptık.

 • Türkiye Barolar Birliği bünyesinde tutulan sicil bilgilerinin doğru, sicil/ruhsat işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi ve yine Ulusal Yargı Ağı Projesi’nden (UYAP) Avukatların daha verimli biçimde yararlanabilmelerini sağlamak için Ulusal Baro Ağı Projesi’ni (UBAP) hayata geçirdik. UBAP ile UYAP’ı birbirine entegre ettik.

 • Tapu, trafik, SGK, nüfus bilgilerinin, adres sorgulama işlemlerinin UYAP Avukat Portalı üzerinden Avukatların kullanımına ücretsiz olarak açılmasını sağladık.

 • Ulusal Baro Ağı Projesi’nin resmi internet sitesi ve bu internet sitesinin tüm teknik yazılım altyapılarının geliştirilmesini sağladık.

 • Geliştirilen yazılımların sürekli olarak çalışmasını sağlamak amacı ile teknik destek hizmeti vermeye başladık.

 • Çok kolay biçimde kopyalanmasının mümkün olması nedeniyle Avukatlık Kimlik Kartlarını, yüksek güvenlikli, akıllı, iki adet çipli, manyetik şeritli, yedi adet görsel kopya korumalı, hologramlı biçimde ve ‘tek kart çok hizmet’ anlayışıyla modernize ettik. Kart başvuru ve üretim sürecini başvuru sahibinin süreci Web Sitesi ve SMS yolu ile takip edebilmesine olanak sağlayacak biçimde yapılandırılmasını gerçekleştirdik.

 • Bu suretle o tarihe kadar Türkiye Barolar Birliği’nin bilmediği Türkiye’deki Avukat sayısının belirlenmesini, Avukatlarla ilgili olarak iletişim bilgilerinin güncellenmesini, bütün bunlarla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği nezdinde sağlıklı bir veri tabanının oluşturulmasını sağladık.

 • Modernize edilen Avukat Kimlikleri ve Ruhsatnamelerin eşleştirilerek düzenlenmesini, sicil kayıtlarının doğru ve güvenilir hale dönüştürülmesini, ruhsatların yeni boyutlandırılan şekliyle basılmasını, basılan ruhsatların raporlamasının sisteme eklenmesini gerçekleştirdik.

 • Modernize edilmiş yeni nesil Avukatlık Kimlik Kartlarını, UYAP Avukat Portalına entegre etmek suretiyle, avukatların Adliye’ye gitmeden ofislerinden veya evlerinden dava açmalarını, harç, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, pul gideri gibi parasal işlemlerin modernize edilen yeni Avukatlık Kimlik Kartı ile Birliğimiz tarafından kurulan elektronik ödeme sistemi üzerinden yapılmasını sağladık.

 • Yeni nesil Avukatlık Kimlik Kartı bünyesinde yapılması gereken havale/eft işlemlerinin, Halk Bankası sistemleri kullanılarak yapılabilmesini, staj kredi hesaplarının Halk Bankası nezdinde bulunması nedeniyle staj kredi parasal işlemlerinin ücretsiz yürütülmesini, kredi kullanan stajyerlerin hesaplarından masraf tahsilatı yapılmaması için gerekli olan entegrasyon işlemini gerçekleştirdik.

 • Bu kart aracılığıyla Petrol Ofisi İstasyonlarında Pompa Fiyatı üzerinden %4 indirim yapılmasını, bu indirimin %3’ünün Avukatlara uygulanmasını, buradan elde edilen gelirin %1’inin akaryakıt alan avukatın üyesi olduğu Baroya verilmesini sağladık.

 • Yeni nesil Avukat Kimlik Kartları sistemine bağlı olarak kurulan turnike, kiosk, kartlı geçiş sistemi, pos cihazları, teknoboard, otopark terminalleri ve benzeri terminallerin, donanımlarının ve cihazların sürekli olarak çalışmasını sağlamak amacı ile Barolarımıza teknik destek hizmeti verdik.

 • Yeni nesil Avukat Kimlik Kartları POS cihazları ile bu kartların sunucuları arasında güvenli yükleme ve harcama işlemlerini yapabilecek yazılım yaptırdık ve bunu uygulamaya koyduk.

 • 79 il barosuna POS terminali kurduk.

 • Yeni nesil Avukat Kimlik Kartı sunucularının 16 Blade Server, 11 DL580 server hizmeti vermesini ve bu hizmetin ortalama %40 kapasite ile çalışmasını sağladık.

 • Yeni nesil Avukat Kimlik Kartı uyumlu turnike cihazları ile yeni nesil Avukat Kimlik Kart sunucuları arasında güvenli bağlantı kurulumunu, kart bilgileri teyit ve kullanıcı bilgilerine geçiş kontrolü yazılımını yaptırdık.

 • Türkiye Barolar Birliği bünyesinde TC kimlik no ile kişi bilgisi ve adres bilgisi sorgulama ihtiyacına cevap veren yazılımlara bilgi sağlaması amacıyla web servisi geliştirilmesini, yeni nesil Avukat Kimlik Kartı/Baro Kart bilgilerinin Mernis bilgileri ile güncel olması nedeniyle, hastanelerden sağlık yardımı almak üzere başvuruda bulunan Avukatlara başka bir araştırmaya gerek kalmadan sağlık hizmeti verilmesini sağladık.

 • Avukatlara, Sodexo üyesi işyerlerinde ödeme yapabilme kolaylığı getirdik. Buradan elde edilen gelirin %2.5’inin Barolara verilmesini sağladık.

 • 31.12.2012 itibariyle 6286 Hukuk Bürosu/avukat, 21837 müvekkil ile 26823 dosyanın kayıtlı olduğu Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı içeren Sanal Ofis uygulamasını başlattık. Bu uygulamanın UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) sistemine entegrasyonunu yaptık.

 • Bakıma ihtiyaç duyan Avukatların huzurevi ve bakım evi ihtiyacının karşılanmasını, hastalık, malullük gibi nedenlerle çalışamayan ihtiyaç sahibi emekli Avukatlara düzenli ve sürekli ek emeklilik geliri verilmesini, tedavi gören Avukatların sağlık giderlerinin doğrudan SYDF tarafından hizmet alınan hastaneye ödenmesini sağlayan özel hastane anlaşmalarının iller düzeyinde yapılmasını uygulamaya koyduk.

 • Sağlık ve geçici iş göremezlik yardımlarının kapsamını genişlettik. Bu bağlamda Avukatların eş ve çocuklarının sağlık yardımı kapsamına alınmalarını sağladık.

 • Çalışamaz durumdaki Avukat meslektaşlarımıza aylık olarak sürekli iş göremezlik yardımı yapılmasını, bakım ihtiyacı duyan Avukatlara aylık olarak bakım yardımı verilmesini gerçekleştirdik.

 • Yurtiçi Kargo şirketiyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde, bu şirketin verdiği kargo hizmetlerinde Avukatlara %40 oranında indirim yapılmasını sağladık.

 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Avukat Portalı bünyesinde yapılacak ödemelerde Avukat Kimlik Kartı’nın kullanılmasını, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Avukat Portalı bünyesinde Avukat Kimlik/Sicil bilgileri ve resimlerinin paylaşılmasını gerçekleştirdik.

 • Akıllı telefon uygulamalarını başlattık.

 • Barolarımıza hizmet vermek üzere teknik servis kurduk.

 • Tüm Barolarımıza VPN bağlantısı (Sanal Ağ Kurulumu) kurmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve kendi aralarında ücretsiz ve güvenli telefon görüşmeleri yapmalarını sağladık.

 • Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından Avukatlara av. tr. uzantılı kişisel web sayfası yapımını başlattık, görev süremiz içinde 250’ye yakın meslektaşımıza web sayfası yaptık.

 • 444 22 76 numaralı Çağrı Merkezi’ni kurduk ve bu merkezi UBAP (Baro Ağı Projesi) sistemine entegre ederek bu merkeze Türkiye’nin her yerinden alan kodu kullanılmaksızın ulaşılmasını sağladık.

 • Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletmesi bünyesinde kesilen faturaların otomatik olarak faturalandırılmasını ve bunun UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) muhasebe sistemine entegrasyonunun yapılmasını gerçekleştirdik.

 • Sahte vekâlet pulu basımının önüne geçilmesi, meslektaşlarımızın vekâlet puluna daha kolay erişimlerinin sağlanması amacıyla elektronik pul uygulamasına geçtik.

 • Elektronik pul uygulamasının UYAP ve UBAP ile entegrasyonunu sağladık.

 • On-Line Eğitim için gerekli olan Adobe Connect yazılım lisansını aldık. On-Line Eğitime geçişin alt yapısını kurduk.

 • İnternet üzerinden canlı ve bant yayını yapan TBB-TV ve TBB-RADYO’yu kurduk, her ikisini de hizmete açtık.

 • Türkiye Barolar Birliği resmi internet sitesinin, hem görsel, hem de daha işlevsel biçimde yeniden yapılanmasını sağladık.

 • 31.12.2012 itibariyle 46 teknoboard duyuru panosu içerik yönetiminin yetkili barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmasını, FULL HD yayına uygun şekilde yazılım güncellemesi yaptık.

 • Yayım bölümünü yeniden yapılandırdık. Bu bağlamda daha önce dergi-yayım dizgi işlemlerinin dışarıdaki firmalardan satın alınması yönteminden vazgeçerek bu işlerin Türkiye Barolar Birliği bünyesinde yapılmasını sağladık.

 • Grafik/tasarım ve her türlü baskı işlemlerinin Türkiye Barolar Birliği bünyesi içinde yapılmasını ve yayıma hazır hale getirilmesini gerçekleştirmek suretiyle bu hizmetlerin dışarıdan satın alınması uygulamasına son verdik.

 • Türkiye Barolar Birliği Kütüphanesini yeniden yapılandırdık, bu bağlamda Av.Eralp Özgen Bilgi Belge Merkezi adıyla yerli ve yabancı yayımlarla kitap koleksiyonunun zenginleşmesini sağladık.

 • Türkiye Barolar Birliği’ne ait tüm yayımların taranarak elektronik ortama aktarılmasını, bunların web sayfamızdan ‘yayınlarımız’ bölümünde yayıma açılmasını, buradan eser adı, yazar adı ve kategori ile kitap içeriğine göre aranabilir pdf formatını hizmete sunduk.

 • Barolarımız tarafından ücret ödenmek suretiyle kullanılan farklı CMK programlarına alternatif CMK otomasyon programı yazılımı yaptırdık ve bu programı ücretsiz olarak 47 baromuzun kullanımına sunduk.

 • Barolarımız tarafından ücret ödenmek suretiyle kullanılan farklı Adli Yardım programlarına alternatif Adli Yardım otomasyon programı yazdırılmasını ve bu programın 43 Baromuzun kullanımına ücretsiz sunulmasını sağladık.

 • Doküman Yönetimi Sistemiyle ilgili yaptırdığımız yazılımı Barolarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk.

 • Barolara SMS desteği verdik.

 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından ilgili mevzuat ve yönergeler gereğince verilecek tüm yardımlara ilişkin elektronik ortamda tutulacak kayıtların ve hizmetlere ilişkin teknik yazılım altyapılarının geliştirilmesini ve geliştirilen yazılımların sürekli olarak çalışmasını gerçekleştirmek amacı ile teknik destek hizmeti verilmesini sağladık.

 • Yargıtay Cezalar bölümüne 3 adet, İstanbul Çağlayan Adliyesine 5 adet, Gaziantep Adliyesine 4 adet, Tokat Adliyesine, Çankırı Adliyesine, Kahramanmaraş Adliyesine, Şanlıurfa Adliyesine, Bordum Adliyesine, Bursa Adliyesine, Ankara Bölge İdare Mahkemesine 4 adet olmak üzere 10 kuruma 22 adet Avukat geçiş turnike sistemi kurduk.

 • Avukat meslektaşlarımıza Adliye girişlerinde geçiş kolaylığı sağlamak için il barolarında 96 adet Avukat Kimlik Kart uyumlu turnike geçiş sistemi kurduk.

 • İzmir Barosu’na 2 adet, Yargıtay Cezalar bölümüne 2 adet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 1 adet, Danıştay’a 1 adet, Türkiye Barolar Birliği İstanbul Temsilciliğine 1 adet, olmak üzere 24 adet KİOSK bilgilendirme sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde Avukatların Yargıtay, Danıştay dosyalarını sorgulamalarına, Baro

 • Levhasına, Resmi Gazeteye, Adliye Planına, Barolarımızın web sayfalarına ulaşmalarını sağladık.

 • Mahkemelerin duruşma salonlarında taraf vekillerinin masalarında kullanılmak üzere 35 baro bölgesinde 983 adet LCD monitör kurduk. Bu sistemin İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi ile entegrasyonun yapılmasını, yenilenen versiyon 2 ile uyumlu hale getirilmesini gerçekleştirdik.

 • Isparta, Mersin, Rize, Karaman, Diyarbakır, Tokat, Sinop, Bitlis, Burdur, Hatay (İskenderun), Giresun, Ordu, Kütahya, Burdur, Niğde, Yalova, Amasya, Düzce, Sakarya, Karabük, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Şırnak, Tunceli Barolarımıza Avukat Evi/Sosyal Tesis/Hizmet Binası satın aldık ve bunları hizmete açtık. Mardin ve Iğdır’da Avukat Evi/Sosyal Tesis/Hizmet Binası inşaatlarını tamamlayarak bunların hizmete girmesini gerçekleştirdik.

 • Eskişehir Barosu, Konya Barosu, Kahramanmaraş Barosu Sosyal Tesis/Avukat Evi/Hizmet Binalarının inşaatına başladık.

 • İstanbul Barosu Avukatlarının hizmetine tahsis edilmek üzere Balmumcu’da Boğaz’a nazır sosyal tesis aldık, buranın tadilat işlerini başlattık.

 • Muğla, Niğde, Uşak Çorum, Manisa, Artvin ve Balıkesir Barolarına Avukat Evi/Sosyal Tesis/Hizmet Binası yapımı için arsa satın aldık.

 • Erzurum Barosu’na ait Sosyal Tesisin/Avukat Evinin/Hizmet Binasının ilave inşaatının yapımını başlattık.

 • Erzincan, Düzce, Bilecik Barolarının Avukat Evi/Sosyal Tesis/Hizmet Binası sahibi olmalarına ve bunların tefriş edilmelerine katkıda bulunduk.

 • Türkiye Barolar Birliği muhasebe sisteminin tek düzen muhasebe sistemine uygun entegrasyon sistemi ile otomatik faturalama işlemlerinin yapılmasını sağladık.

 • Baroların muhasebe servisinde görevli personeli Türkiye Barolar Birliği’nde eğitime tabi tuttuk ve muhasebe sisteminin tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde entegrasyonu ve otomatik faturalama işlemlerinin yapılması konusunda kendilerine eğitim verdik.

 • SYDF’nin (Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu) diğer Barolarımızda işlemlerini yürütmek ve yerinde hizmet vermek amacıyla 7 bölgede temsilcilik açtık ve buralarda gerekli personelin istihdam edilmesini sağladık.

 • Yargıtay ana ve ek binalarda bulunan Avukatlar Odasını yeniden tefriş ederek meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları donanımlarla hizmete açılmasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan Avukatlar Odasının tefrişini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni binaya taşınmasından sonra buradaki Avukatlar Odasının tefriş edilerek meslektaşlarımızın kullanımlarına açılmasını gerçekleştirdik.

 • Danıştay’ın yeni binasında Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edilen Avukat Odasında bilgisayar, fotokopi, faks, internet, vekalet pulu, cübbe ile meslektaşlarımıza hizmet veren Avukatlar Odasını hizmete açtık.

 • Muhasebe sistemlerinde birliktelik sağlamak amacıyla barolarımızın muhasebe personellerine 26.11.2011 tarihinde iki grup halinde muhasebe eğitimi verilmesini, bu eğitime 60 Baromuzdan 109 personelin katılmasını sağladık. UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) kapsamında; 10.06.2012 tarihinde Çanakkale, Zonguldak, Uşak, Çorum, Yozgat, Yalova, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Tekirdağ, Tokat, Kahramanmaraş olmak üzere 12 Baromuzdan 19 personele, 29.06.2012 tarihinde Balıkesir, Trabzon, Kırklareli, Çankırı, Kastamonu, Denizli, Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Giresun, Adıyaman, Kırıkkale, Karabük, Iğdır, İstanbul, Muş, Siirt, İzmir, Şırnak, Bursa, Kocaeli olmak üzere 21 Baromuzdan 29 personele, 06.07.2012 tarihinde Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Aksaray, Bartın, Osmaniye, Düzce olmak üzere 26 Baromuzdan 32 personel olmak üzere toplam 80 personele VPN, Pos ve Turnike Sistemleri, Elektronik İmza, Pos’ların Muhasebeleştirilmesi, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, Yeni CMK Atama Sistemi konularında eğitim verdik.

 • UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) Uzman Kullanıcı Eğitimi kapsamında Baroların web siteleri, POS Cihazları, VPN ve Turnike Kurulumları, WEB siteleri, POS’ların Muhasebeleştirilmesi, CMK Modülü, E-İmza, AV.TR Uygulamaları, Kimlik ve E-İmza Süreçleri, Staj, Ruhsat-Sicil Modülleri, Çağrı Merkezi ve Bilgi Güvenliği konularında Türkiye’deki tüm Baro personeline eğitim verdik.

 • Ankara, İstanbul, İzmir Baroları hariç diğer bütün Barolarımızdan gelen ve Türkiye Barolar Birliği tarafından ağırlanan 650 Stajyer Avukata hızlandırılmış staj eğitimi verdik.

 • 29.745 meslektaşımıza meslek içi eğitim hizmeti sunduk.

 • 24 Baromuzda 3.081 meslektaşımızın katılımlarıyla o süreçte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ve HMK tanıtım toplantıları yaptık.

 • Bizim göreve gelmemize kadar hiçbir faaliyeti olmayan TÜRAVAK’ın (Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) aktif hale getirilmesini ve buna bağlı olarak Vakfın Van’daki depremzede Avukatlarımıza 37.878.-TL destek yardımı yapmasını sağladık.

 • Hem vakfa gelir getirmek, hem de Avukatlara hizmet götürmek üzere vakıf bünyesinde TÜRAVAK Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmesi’ni kurduk. Bu işletme bünyesinde Anadolu Sigorta, Yapı Kredi Sigorta, Zürich Sigorta, Chartis Sigorta acentelikleri ile mesleki sorumluluk sigortası ve yangın, bina, hırsızlık, kasko, trafik sigortası, all risk olmak üzere tüm elementer branşlarda sigortalar yapılmasını, yine TÜRAVAK bünyesinde Yapı Kredi Bireysel emeklilik acenteliği alınarak Avukatların eş ve çocukları ile Stajyer Avukatlar ve Baro çalışanlarına özel avantajlı koşullarda 2052 adet poliçe düzenlenmesini gerçekleştirdik.

 • TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) tarafından Enerji Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Aktüerya Hukuku, İngilizce Eğitim, Bilişim Hukuku, Vergi Hukuku, Finansman Hukuku, Sağlık Hukuku, Tüketici Hukuku, Adli Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku konularında 50’ye yakın ücretli ve sertifikalı ‘İleri Eğitim Programı’ düzenledik. Çok ilgi toplayan ve yararlı görülen bu eğitimler aracılığıyla 3000’e yakın meslektaşımıza eğitim hizmeti verdik. Bu programlar aracılığıyla vakfa gelir sağlamamızın yanı sıra meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine olanak sağladık.

SEÇİLDİĞİMİZ TAKDİRDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZ TASARIM, HEDEF VE PROJELER

İnsana, mesleğe, meslek örgütüne ve topluma özgü konularda ve sorunlarda önemli olan işin ve sorunun eylemsel yönüdür. Tasarımlar, eylemli olarak yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın dürtüsü olan tasavvurları, tasavvurlar ise, görgü, bilgi ve deneyim sahibi olan bir insanın içinde yaşadığı ve yaşayacağı bir geleceği hayal etmesini içerir. Hedefler ve projeler ise, bir tasarım rehberliğinde gerçekleştirilecek olan tercihlerden ve görüşlerden oluşur.

Tasarımlarımız uzakta ve henüz bir hayal olsa da, bir kısım hedefler ve projeler ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir uzaklıktadır.

Harekete geçirici ve motive edici bir tasarımın; belli bir insan, meslek, meslek örgütü ve bir toplum doğası tasavvuruna, yani neyin ve nelerin, insan, meslek, meslek örgütü ve toplum için iyi ve gerekli olduğuna dayanması, gereksinimleri, hakları ve özgürlükleri karşılaması gerekir.

Hedefler, gerek insani ve mesleki yönden, gerekse meslek örgütü ve toplum yönünden önemli sonuçlar doğuracak zor tercihleri içerir. Zira bu tercihleri çok da mükemmel olmayan verilerimiz ve sınırlı kavrayışlarımız temelinde benimser ve uygulamaya koyarız.

Tasarımlarımız yol gösterici olsalar da, bu konularda bize ancak bir ölçüde rehber olabilir. Zira eylemlerinin sonuçlarını önemseyenler ve umursayanlar için bu tasarımlar, tam olarak belirli olmadıkları gibi durağan da değildirler.

Ama öyle de olsa, rasyonel insanlar, kendilerini motive edecek olan tasarımların daha belirli bir ifadesini bulacaklar ve bunların akıl ile deneyim ışığında eleştirel olarak değerlendirmesini mutlaka yapacaklardır.

O nedenle, aşağıda sunulan tasarım, hedef ve projelerin bu çerçevede değerlendirilmesi, bunların eyleme geçirilecek olan düşüncenin ve planın bir provası olduğunun, her gerçeğin önce hayal edildiğinin ve sadece hayal edilenlerin gerçekleştiğinin bilinmesi gerekir.

 • Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildiğim takdirde, göreve başlamamamı takiben, sahip olduğum mal varlığına ilişkin Mal Bildirimim Türkiye Barolar Birliği web sayfası aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır,

 • Türkiye Barolar Birliği politikaları, Anayasa’mızın 2.maddesinde düzenlenen toplumun huzurunu, dayanışmasını, adalet anlayışını esas alacak şekilde sivil ve insan haklarına saygılı, Cumhuriyetçi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti eksenine oturtulacak ve bu çerçevede sürdürülecektir,

 • Meslek kuruluşları ve meslek mensupları arasında “ötekileştirme ve böl-yönet”zihniyetinin ürünü olan “paralel baro” düzenlemesinin kaldırılması, Baroların Türkiye Barolar Birliği’nde “temsilde adalet” ilkesine uygun şekilde temsil edilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Gerek kamuoyu, gerekse Barolar ve Avukatlar nezdinde pek çok yönden itibarını ve güvenilirliğini yitiren Türkiye Barolar Birliği, eskiden olduğu gibi her yönden güvenilir ve itibar edilir bir kuruluş haline getirilecektir,

 • Yönetimde açıklık, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi gereğince ve 2010-2013 yönetim dönemimizde uygulandığı şekilde, Türkiye Barolar Birliği’nin tüm gelir, gider ve harcamaları her hafta ve yine aynı ilke gereğince Yönetim Kurulu kararları düzenli bir şekilde yayınlanacaktır,

 • Yönetimde keyfilik, israf, çifte standart giderilecek, 2010-2013 yönetim döneminde olduğu gibi tüm Barolara eşit şekilde muamele edilecek, Türkiye Barolar Birliği’nin parası ve gelirleri Barolara ve Avukatlara ait olmakla, bu paralar ve gelirler üzerinde buna uygun şekilde tasarruf edilecek, bu bağlamda Baroların ve Avukatların bütçe hakkına saygı gösterilecektir,

 • Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na tahsisli zırhlı/kurşungeçirmez araç ile diğer makam araçları ve ihtiyaç fazlası olan araçlar satılacaktır,

 • Türkiye Barolar Birliği’nin istihdam politikası, ihtiyaç, işe yararlılık, verimlilik ve gelir-gider dengesi çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir,

 • Türkiye Barolar Birliği’nin gelirleri ve kaynakları, verimlilik esasına, amaçlarına, işlevlerine, ihtiyaç durumuna, önceliklerine göre değerlendirilecek, yerinde ve meslektaşlarımızın yararına kullanılacak, halen mevcut olan verimsizliğin ve yararsızlığın finansmanına son verilecektir,

 • Türkiye Barolar Birliği’nin Hizmet Binası’na ve bu binanın beşinci katındaki Başkanlık Odası’na, Avukatların girişindeki tüm engeller, sınırlamalar, aramalar vs.ler kaldırılacak, Türkiye Barolar Birliği’nin ve Başkanlık makamının kapısı tüm meslektaşlarımıza her daim açık olacaktır,

 • Avukatlık Mesleğinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, hizmet alanının genişletilmesi, kalitesinin artırılması vb. gibi konularda inceleme, araştırma ve çalışma yapmak üzere Avukatlık Akademisi kurulacaktır,

 • Hukuk Güvenliği ve Hukuki Hizmet Sigortası’nın yasalaşması konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Günün ihtiyaçlarına uygun bir Avukatlık Yasa taslağı hazırlanacak, bu taslağın yasalaşması yönünde çalışma yapılacaktır,

 • Özel olarak hazırlanmış olan son derece zengin Yargıtay kararları koleksiyonu tüm Avukatların hizmetine ve kullanımına sunulacaktır,

 • İlk olarak 2010-2013 yönetim dönemimizde uygulanılmasına başlanılan ve daha sonrasında da sürdürülen, Barolara hizmet binası ve sosyal tesis yapılması işine devam edilecek ve tüm Baroların hizmet binası ile sosyal tesis sahibi olması sağlanacaktır,

 • Önceki yönetim dönemimizde Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınarak tüm Barolara tahsis edilen ve geçen zaman içinde eskiyen, aşınan hizmet araçları yenilenecektir,

 • Ayaş’taki Sosyal Tesisin kira sözleşmesi fesih edilerek bu tesisin bir bölümünü yaşlı ve bakıma muhtaç Avukatlara hizmet verecek şekilde bir Geriatri Merkezi’ne dönüştürülecektir,

 • Aynı tesisin bir bölümü Staj Eğitim Merkezi olarak ve bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenecektir,

 • Yine bu tesisin bir bölümü öğrenci yurdu haline getirilecek ve Ankara’da yüksek öğrenim gören Avukat çocuklarına makul bir ücret karşılığında tahsis edilecektir,

 • Otel işletmek ayrı bir uzmanlığı gerektirir ve bu bizim işimiz değildir. O nedenle, Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletmesi tarafından işletilmekte olan Litai Konuk Evi kiraya verilecek, kiracı ile yapılacak sözleşmeye otelin Avukat öncelikli ve tercihli olduğu, uygulanacak tarife konusunda TBB’nin onayının alınacağı ve Avukatlara oda fiyatından %30, yiyecek içecekten %20 oranında indirim yapılacağı hükümleri konulacaktır,

 • Türkiye’nin il ve ilçelerindeki otel ve lokantalar ile Avukatlara indirimli fiyat uygulanması konusunda anlaşmalar yapılacaktır,

 • Bünyesinde hukuk fakültesi olacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Üniversitesi açılması yönünde çalışma yapılacaktır,

 • Avukatlık Stajının etkili, yararlı ve verimli şekilde yapılması konusunda Barolara her türlü destek verilecektir,

 • Bir başka Avukatın yanında veya Avukatlık ortaklığında sigortalı olarak çalışan Avukatların durumlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alınması konusundaki esaslar ile meslek etiği kuralları tespit edilecektir,

 • Adli Yardım ve CMK ücretlerinin en azından Avukatlık Ücret Tarifesi düzeyine yükseltilmesi ile gecikilmeksizin ödenmesi konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Savunma ve savunulma hakkı temel bir insan hakkı olmakla, bir kısım avukatlık ücretlerinde uygulanmakta olan KDV’nin indirilmesi hususunda çalışma yapılacaktır,

 • Hak arama özgürlüğü temel bir insan hakkı ve anayasal bir hak olmakla, bu hakkın kullanılmasının önünde önemli bir engel teşkil eden yargılama gider ve harçlarının makul ve kabul edilebilir bir miktara indirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Rekabet kurallarına aykırı davranan Hasar Danışmanlık Şirketleri ve yine Avukatlık Yasası’na aykırı şekilde faaliyet gösteren şirketlerle ve kişilerle etkili bir şekilde mücadele edilecektir,

 • Avukatlık mesleğinin hizmet alanlarının genişletilmesi, bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de olduğu gibi bir kısım noterlik işlerinin Avukatlara verilmesi, kira, taşınmaz alım satımı ve benzeri sözleşmelere Avukatların katılımının zorunlu olması yönünde çalışmalar yapılacaktır,

 • Toplumda hukuka aidiyet bilincinin yerleştirilmesi ve koruyucu Avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi, alanının genişletilmesi ve kurumsallaştırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır,

 • CMK’da düzenlenen “uzlaştırmacılık” görevinin, arabuluculuk görevlendirmelerinde olduğu gibi sadece hukuk fakültesi mezunları ve Avukatlar tarafından yürütülmesi konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Kamu Avukatlığı kurumunun idarenin vesayetinden ve memurluk statüsünden çıkarılması, bağımsız ve özerk bir statüye kavuşturulması amacıyla Kamu Avukatları Kurulu kurulması yönünde çalışma yapılacaktır,

 • Kamu Avukatlarının mali durumunun ve özlük haklarının düzeltilmesi, göstergelerinin artırılması konusunda çalışma yapılacaktır,

 • TBB Sağlık Fonu’nun sağlık yardımı sağlama alanı genişletilecektir,

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve bunun yasalaşması konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Mesleğe yeni katılan Avukatların ilk üç yıllık Mesleki Sorumluluk Sigortası primleri TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Yardımlaşma Vakfı) tarafından karşılanacaktır,

 • Avukatlık Yasası’nda değişiklik yapılarak Avukat Yardımcılığı kurumunun tesis edilmesi konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Kayyımlık, vasilik, tereke mümessilliği, konkordato komiserliği, uzlaştırıcılık gibi kamusal görevlere Avukatların atanması konusunda çalışmalar yapılacak, bu amaçla yargı organları ile yakın ve sıcak temas kurulacaktır,

 • Noterlik Kanunu’nda değişiklik yapılarak Noter Yardımcılığı kurumunun tesis edilmesi konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Başkaca kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle geliştirilecek bir hukuk ve adalet teorisi çerçevesinde oluşturulacak bir platform aracılığıyla yasaların, eşitlik, özgürlük ve adalet perspektifine uygun biçimde çıkarılması, değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve bu konuda inisiyatif kullanılacaktır,

 • Başkaca kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle geliştirilecek bir program çerçevesinde, toplumun her kesiminde hukuk üzerine kurulu bir aidiyet bilincinin, hukuk devleti ilkesinin egemen kılınması, demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, insan odaklı hukukun üstünlüğü anlayışının, ülkenin bugününde ve geleceğinde söz sahibi olması yönünde çalışmalar yapılacaktır,

 • Doğanın tahrip edilmesine karşı etkili bir mücadele verilecek, çevre, doğa ve yaşam hakkı korunacak, çevre hakkının, çevrenin korunması bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi konusunda toplum düzeyinde eğitim çalışmaları yapılacaktır,

 • Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılarla etkili bir şekilde mücadele edilecek, kadının ve çocuğun hakları en etkili şekilde savunulacaktır,

 • Hayvanların korunması konusunda mücadelece edilecek, hayvan hakları bilincinin toplum düzeyinde yerleştirilmesi hususunda çalışmalar yapılacaktır,

 • Avukatlıkla ilgili doktora tezleri, kitap çalışmaları desteklenecek, bu konudaki yabancı yayınlar tercüme ettirilecektir,

 • Adliyelerin kendi içinde özellikleri olan bir işletme niteliğinde olduğu göz önüne alınarak, işletmeciliğin ilke ve esaslarına uygun biçimde işletilmeleri, bu amaçla bir Adliye İşletmeciliği/Court Management sisteminin kurulması yönünde çalışma yapılacaktır,

 • Çalışmaların gözden geçirilmesi, ortak çalışma konularının belirlenmesi, eşgüdümün sağlanması, gerek Barolar arası, gerekse Barolar ile Türkiye Barolar Birliği arasındaki dayanışmanın artırılması amacıyla her üç ayda bir Baro Başkanları Toplantısı düzenlenecektir,

 • Hukuk Fakültelerine girebilme ve bu fakültelerde eğitim ve öğretim görebilmek için bir başka fakülteden mezun olma zorunluluğunun getirilmesi hususunda yasama ve yürütme organları nezdinde çalışma yapılacaktır, ,

 • ABD’nde ve başkaca ülkelerde olduğu gibi Hukuk Fakültelerinin kurulmalarında ve açılmalarında Türkiye Barolar Birliği’nin akreditasyonun şart olması konusunda çalışma yapılacaktır,

 • Türkiye Barolar Birliği’nin akredite etmediği Hukuk Fakültelerinden mezun olanların Avukatlık mesleğine kabul edilmemesi yönünde çalışma yapılacaktır,

 • Gerek Türkiye Barolar Birliği, gerekse TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Yardımlaşma Vakfı) eliyle meslek içi eğitim çalışmaları etkin ve yaygın bir şekilde sürdürülecektir,

 • Arabuluculuk eğitimi dahil Türkiye Barolar Birliği’nin yapacağı tüm sertifikalı eğitimler ücretsiz olarak yapılacaktır,

 • TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Yardımlaşma Vakfı) tarafından hukuk fakültesinde öğrenim gören Avukat çocuklarına burs verilecektir,

 • TÜRAVAK aracılığıyla Avukatlara büro açma ve ihtiyaç kredisi başta olmak üzere değişik kredi olanakları sağlanacaktır,

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cemi̇l Nadi̇r Özgün 1 yıl önce

Bu ülke hukukculardan (Hakim,Savcı, Avukat ,Öğretim uyesi)çektiğini kimseden cekmeyi. Ama bu halk daha beterine de müstehak