Ticaret Bakanlığından:

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir: 

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin birinci fıkrasının;

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

68.100

681.000

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

27.240

272.400

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

27.240

272.400

(ç) bendinde öngörülen ceza miktarı

13.620

136.200

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

68.100

681.000

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

9.534

95.340

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

9.534

95.340

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı  

68.100

681.000

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı

27.240

272.400

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

27.240

272.400

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.