Nükleer Düzenleme Kurumundan:

7381 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3- (1) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

7381 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin

2023 Yılı İçin Uygulanacak

İdari Para Cezaları (TL)

Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları

6.092.676

304.573.653

Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları

3.047.453

30.458.925

Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları

62.420

610.828

Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları

305.414

1.422.293

Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları

22.293

100.318

Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları

11.146

445.860

Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları

610.828

6.092.676

Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları

305.414

1.422.293

Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları

8.917

62.420

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları

6.092.676

304.573.653

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları

3.047.453

30.458.925

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları

62.420

610.828

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.