İçişleri ve Adalet Bakanlığından:

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; (26) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (32) numaralı alt bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“26) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, ambulans (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), tekerlekli sandalye ile binilebilen (SH), römork karavan (SE), seyyar vinçler (SF), özel grup (SG) ve dolly (SJ), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze nakil araçları (SD), mobil numune alma aracı ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan araçtır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türkiye Noterler Birliğince ARTES verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek/tüzel kişilerle yapılacak paylaşımlarına esas olacak protokollerin uygulanmasına ilişkin teknik hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Türkiye Noterler Birliğince belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Cumhurbaşkanlığı araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan mensuplarının araçlarına ve güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanının onayıyla kapsama alınacak araçlara dair her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme işlemi, araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri, haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin araç kayıtlarına işlenmesi, kaydedilmesi ve kaldırılması gibi işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tescili yapılan araçlara, sahiplerine ve sonradan araç üzerinde yapılan her türlü değişikliklere ilişkin bilgiler tescile yetkili olanlar tarafından elektronik ortamda kaydedilir. Haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin, bu şerhe karar veren kurum/kuruluş/birim tarafından elektronik sistemle aracın sicili üzerine işlenememesi halinde, şerhler bildirimi alan ve ilgilisine göre aracın tesciline yetkili noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşlarınca bilgisayar kayıtlarına işlenir, buna dair belge arşivlenerek muhafaza edilir. Araç tescil belgesine bu şerhlere ilişkin kayıt konulmaz. Aracın, bildirimi alan kurumun tesciline tabi olmaması halinde, bildirim tescile yetkili ilgili kuruma iletilir ve ayrıca bildirimde bulunana bilgi verilir.”

“(16) Tescil işlemlerinde; gerçek kişiler için Kimlik Paylaşımı Sisteminden elde edilen yerleşim yeri adresi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesinde yayımlanan adresi, kuruluşu ticaret sicil gazetesinde yayımlanmak suretiyle yapılması zorunlu olmayan tüzel kişilikler için ise tüzük veya diğer ilgili resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresi esas alınır. Yabancılar ve asıl ikametgâhları yurt dışında olan Türk vatandaşları için tescile esas adres bilgisi İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından müştereken belirlenir.

(17) İlk tescili yapılacak olan veya daha önce tescilli iken müsadere ve tasfiye gibi nedenlerle kaydı daimi olarak kapatıldıktan sonra yetkili kurum veya kuruluşlarca satışı yapılan araçların alıcısı adına tescili yapılmadan, trafikten çekme veya hurda işlemi yapılmaz.

(18) Kira, intifa gibi şahsi veya ayni haklara ilişkin bilgiler başvuru üzerine ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından araç sicil kayıtlarına işlenebilir.

(19) 34 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belirlenen harf gruplarında yapılacak araç tescilinde ilgili kurum/kuruluştan temin edilecek belgenin ibraz edilmesi halinde işlem tesis edilir.

(20) Resmi taşıt olarak tescil edilecek araçlar ile diğer kamu tüzel kişilerine ait araçların tescili, aracın tahsis edildiği merkez veya taşra teşkilatları adına vergi numaraları esas alınarak yapılır.

(21) 2918 sayılı Kanun kapsamında kayıtlarında trafikten men şerhi bulunan araçların satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin diğer kurallar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliğince müştereken belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tescil işlemleri sonrasında araç tescil belgeleri ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından düzenlenir ve araç tescil belgesine ilişkin değerli kâğıt bedeli ilgilisinden tahsil edilir. Noterlerce tahsil edilen değerli kâğıt bedelleri 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Engelli araçlarının tescili” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Tüzel kişi adına kayıtlı araçların engelli kullanımına tahsis edilmesi ve engelli kullanımına uygun tertibat takıldığının belgelendirilmesi şartıyla kullanım şekli “engelli aracı” olarak tescil edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin on üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkra kapsamında yapılan tescil işlemlerinde tescil tarihi olarak satışın kesinleşme tarihi esas alınır.”

“(15) 1/5/2010 tarihinden önce noterler tarafından satış veya devri yapılan araçların alıcısı adına tescil edilmemiş olması halinde satıcının noter satış sözleşmesi ile birlikte herhangi bir noterliğe veya ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının araç sahibini gösteren belge ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine başvurusu üzerine bu araçlar alıcıları adına re’sen tescil edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “belgelendirilip noterler tarafından tescil” ibaresi “belgelendirilip tescil” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişiklikler, değişiklik sonrası aracın muayenesinin yapılmış olması koşuluyla değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde ilgisine göre herhangi bir notere veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşuna başvuru yapılarak ARTES’e/Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine işlenir. İlgili değişiklik araç tescil belgesinde yer alan bilgilerden herhangi birini değiştiriyor ise yeni araç tescil belgesi basılır. Montaj uygunluk raporu düzenlenerek değişiklik yapılan araçlardan geçerli muayenesi olanlar için yeniden muayene istenmez.

(2) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken belgeler aranmaz. İlgili birimlerin veya teknik değişikliği yaptırdıkları firmaların yetkili mühendisleri tarafından düzenlenen teknik belgeye göre işlem yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı beyanının ya da belgenin ibrazı” ibaresi “belgenin ibrazı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında "A, B, C, D, L, M, N ve P" türü yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacakları araçların yetki belgesi ve taşıt kartlarına ilişkin elektronik sistem üzerindeki kayıtlarında bulunan unvan veya kısa unvanların araç tescil belgesi ve tescil kayıtlarına işlenme zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilme ve kullanma esasları

MADDE 24- (1) Bir yerden diğer bir yere götürülme, üst yapı tadilatı ve seri tadilat yapılması, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilen araçlara, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve ilgili maddelerindeki usul ve esaslara uygun olarak ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından geçici trafik belgesi verilir. Geçici trafik belgesi ve geçici plakaları ARTES’e/Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine işlenir.

(2) Bu belgeler, geçici plakaları ile birlikte kullanılır.

(3) Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarının başka araçta veya belirlenen niteliklere aykırı olarak kullanılması, geçici trafik belgesi ve geçici plaka alınan aracın belirlenen süre dışında sürülmesi veya şartlara aykırı taşımacılık yapıldığının tespiti halinde, belge ve plakalar geri alınarak araç trafikten men edilir. Geri alınan belge ve plakalar ile varsa A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin iptal edilmesi için ilgili tescil kuruluşuna bildirimde bulunulur.

(4) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile C, D ve F geçici trafik belgesine istinaden düzenlenecek "G" ve "T" plakalar 80000-99999 arasındaki rakamlardan oluşur.

(5) Askeri kullanıma yönelik olarak imal, ithal veya ihraç edilecek olan ve tip onayı bulunmayan lastik tekerlekli araçların prototip yol testi izin işlemleri ile bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Savunma Sanayii Başkanlığınca belirlenir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinde belirtilen ağırlık ve boyutları aşan araçlar için karayolu üzerindeki köprü ve sanat yapılarının durumunun göz önünde tutulması, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi ve belirlenen güzergâh üzerinde gerekli güvenlik tedbirleri ile bu tedbirlerin prototip yol testini yapacak gerçek/tüzel kişilerce alınmasına ilişkin hususlara usul ve esaslarda yer verilir.

(6) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarına ilişkin bilgiler (sürücü, belge geçerlilik süresi, sigorta, araç, güzergâh ve benzeri) Türkiye Noterler Birliğince oluşturulacak sistem üzerine kaydedilerek elektronik ortamda üretilir ve bu bilgiler sistem üzerinden anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi;

a) Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan kurum, kuruluş veya teknik hizmet kuruluşlarına "T" harf grubu plakalı,

b) Fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri yerler arasında sürülecek araçların nakli amacıyla imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara, üst yapı tadilatı ve seri tadilat işlemi yapan firmalara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere "G" harf grubu plakalı,

olarak bir yıl süre ile verilen belgedir.

(2) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinde birden fazla plaka verilemez. Ancak firmalar birden fazla yetki belgesi için müracaat edebilirler.

(3) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmi dört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakaya sahip araçların A Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

(4) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "T" plakalar en fazla otuz gün süreli olarak düzenlenir ve geçici trafik belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılamaz.

(5) "G" ve "T" plakalar için kullanılan A Geçici Trafik Belgesi, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi bulunan firmalarca iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üç yıl süre ile saklanır. Bu belgeler yetkililerce her zaman denetlenebilir.

(6) Bu belge ve plakalar, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin ilgili firmaca onaylanmış fotokopisi ve her araç için cinslerine göre geçici plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası ile birlikte geçerlidir.

(7) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde, önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

(8) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi başvurusu herhangi bir notere yapılır. Başvuru sırasında;

a) Talep edenlerin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirtmeleri,

b) Gerekli harcın ödenmesi,

c) Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ilgili yetki belgesinin alınmış olması,

ç) Tip onayı bulunan ve yol testi yapılacak araçlar için ilgili firmanın ülkemizde yetkili distribütörü olduğuna dair belgenin ibrazı,

d) Otomotiv tip onay mevzuatı kapsamında yer alan prototip veya tip onayı bulunmayan yol testi yapılacak araçlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlığın tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında yetkilendirdiği kuruluştan alınmış izin belgesi olması,

e) İthal araçlar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin bulunması,

gerekir.

(9) "G" harf gruplu plaka için müracaat edenlerden;

a) İmalatçılar için ülkemizde söz konusu aracın yetkili imalatçısı,

b) İthalatçılar ile bayiler için ise söz konusu firmaların ülkemizde yetkili distribütör veya yetkili bayisi,

olduğuna dair belgenin ibrazı zorunludur.

(10) Prototip veya yol testi amacıyla "T" plaka verilen araçlar, hiçbir şekilde taşıma sınırı üstünde yükleme yapılmamak üzere, yüklü olarak da test edilebilirler. Gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınmak şartıyla teknik açıdan müsaade edilen yükle yüklenebilirler. Bu araçlarda, sürücünün dışında gereği kadar ek sürücü ve uzman bulunabilir.

(11) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile geçici trafik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “herhangi bir noter tarafından altı gün süre ile” ibaresi “gideceği güzergâha göre en fazla altı güne kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvurusu üzerine herhangi bir noter tarafından” ibaresi “başvurusu üzerine gideceği güzergâha göre en fazla” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yurt dışına götürülebilmesi veya yurt dışından ülkemize getirilebilmesi için trafikten çekilmiş araçlara da D Geçici Trafik Belgesi verilebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca” ibaresi “Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yük motosikletleri ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik (AB/44/2014)’e uygun olarak 1/1/2020 tarihinden sonra üretilmiş dört tekerlekli motosikletler (L6-L7) ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “dörtlü” ibaresi “beşli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Plastik dışındaki plakalar, tabakasında 10x10 mm’lik bir alana sığacak şekilde yatay 100 mm ve dikey 50 mm aralıkla tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan (Ek-5/N) yansıtıcılı folyo ile kaplanır. Ayrıca il kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarası yer alır (Ek-5/O). Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla reflektif üst tabakanın imalatı aşamasında reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir bütün olarak imal edilir. Güvenlik işaretleri; fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacak, fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer görüntü işlemleri ile benzer şekilde üretilemeyecek, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir, 1 metreden fazla yaklaşıldığında ya da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında Ek-8 ve Ek-8/A’da şema ile gösterildiği şekilde görülemeyecek nitelikte olacaktır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının” ibaresi “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sivil plakaların tahsisine ait bilgiler bilgisayar kayıtlarına işlenir. Kiralama, kullanıma bırakma/bırakılma, intifa veya tahsis edilme yöntemi ile kullanılan araçlara sivil plaka tahsisi yapılabilmesi için bu hususa ilişkin bilgilerin sisteme eklenmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında tescil plakalarının değiştirilmesi işlemleri sırasında araca ait mevcut tescil plakaları geri alınır ve iptal edilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “noter tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İlgili kolluk birimi kayıtlarına hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle arandığına dair şerh işlenmiş olmak şartıyla; araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine araçların tescil kaydı ilgisine göre herhangi bir noter veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşu tarafından kapatılabilir.”

“(5) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan aracın bulunması, ARTES’te yer alan araca ait aranma bildiriminin kaldırılmış olması ve trafikten çekilecek veya hurdaya ayrılacaklar hariç olmak üzere aracın tespit muayenesinin yapılması halinde araç sahibinin başvurusu üzerine, kapatılan tescil kaydı bulunma tarihi itibarıyla yeniden açılır ve talep edilmesi halinde araç tescil belgesi düzenlenir. Bu durum elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tescil plakasının birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması ve bu durumun ilgili kolluk birimi kayıtlarına işlenmesi halinde, araca Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plakası verilir. Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların plakasının kaybolması halinde de bu hükümler uygulanır. Çalınması veya kaybolması nedeniyle başka harf/rakam grubu ile değiştirilen tescil plakalarının sistemde ne kadar süre ile tutulacağına ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

d) Tescil plakasının birinin kaybolması durumunda ilgili kolluk birimi kayıtlarına, plakanın kaybolduğu bilgisi işlenir. Başvuru üzerine ilgilisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından ilgiliye aynı harf ve rakam grubuna göre plaka basım talep belgesi verilir. Aynı harf ve rakam grubuna sahip plakanın iki defa kaybolması halinde Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plakası verilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motor veya şasi numaralarının sonradan vurma olduğu tespit edilip, adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda sahibine teslim edilen aracın motor ve şasi numaraları hakkında 47 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “araçların sahibine iade tarihi itibariyle ise tescil kaydı” ibaresi “araçların tescil kayıtları, araçların sahibine iadesi halinde ilgilisinin müracaatı üzerine iade tarihi itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hurdaya çıkarılır” ibaresi “başvuru tarihi itibarıyla hurdaya çıkarılır” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hurdaya çıkarma işleminin yapılması ile araca ait tescil plakası geri alınır ve iptal edilir. Araç tescil belgesi, üzerine “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi işlenerek araç sahibine verilir.”

“(9) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında araç kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlenerek ilgili birimlere teslim edilmiş olan araçlar hariç olmak üzere, hatalı olarak hurdaya ayrılan araçların tescil kaydı, ilgili resmi kurum/kuruluş veya araç sahibi tarafından yapılan başvuru üzerine hurdaya ayrıldığı tarih itibarıyla yeniden açılır ve beşinci fıkrada belirtilen usule uygun işlem yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması nedenleriyle resmi taşıtların satışı veya devri yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tarafından ilgisine göre noterlerde veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme veya hurdaya çıkarma işlemi yaptırılması zorunludur.”

“b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamasından dolayı satışı veya devri öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu taşıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış veya devir işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan belge esas alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde noterlerde adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin başlığı “Basılı kağıt ve tescil plakalarının basımı, dağıtımı ve veri paylaşımı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“4) Plaka basımında kullanılacak kalıplar; harf ve rakam gruplarının plaka üzerinde Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1, Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1, Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2, Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1, Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N ve Ek-5/O’da belirlenen yerler ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçülere uygun olacak şekilde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından üretilir/ürettirilir ve bağlı kuruluşlarına dağıtılır.”

“d) Tescil plakalarının basımı/dağıtımı ve plaka basım talep belgelerine ilişkin bilgiler Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu veri tabanında tutulur. Bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü ile anlık olarak paylaşılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Noterlik Kanununun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler veya araç sahiplerinin talebi üzerine sicil kayıtlarından çıkarılarak verilen belgeler için noterler tarafından 55 TL maktu ücret alınır.”

“(4) Birinci fıkra gereğince alınması gereken ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığından bahisle elkonulan araçlardan, 42 nci madde kapsamında kaydı kapatılmış olanlar dahil olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına bırakılması durumunda; ülkemizde veya yabancı bir ülkede tescil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın ve başka bir belge aranmadan bu araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.

(2) 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yurt dışına çıkarılacak araçların kaydının kapatılması

EK MADDE 2- (1) Satış, devir veya geçici kullanım gibi nedenlerle yurt dışına çıkarılmak istenen araçların kayıtları, ilgililerin başvurusu üzerine kapatılır ve gümrük idaresine ibraz edilmek üzere aracın teknik bilgilerini de içeren ilişiğinin kesildiğine dair belge verilir.

(2) Kayıt kapatma işleminin yapılması için; aracın kaydının kapatılmasında sakınca bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak belgenin ibrazı veya motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının ilgili vergi dairesinden elektronik ortamda yapılacak sorgu ile anlaşılması ve araç kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması gerekir.

(3) Kaydı kapatılan araca ait tescil plakaları geri alınır ve iptal edilir. “Kaydı Kapatılmıştır” şerhi işlenen tescil belgesi araç sahibine verilir.

(4) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan araçlara talep halinde 27 nci maddede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla D geçici trafik belgesi ve geçici plaka düzenlenir.

Afetlerde kaybolan veya bulunduğu yerden alınamayan/çıkarılamayan araçların kayıtlarının kapatılması

EK MADDE 3- (1) Afet nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan araçların sahipleri, kanuni temsilcileri, vekilleri veya tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerce; yetkili kurumlardan afete ilişkin olarak alınacak belgenin ibrazı halinde ilgili kolluk birimi kayıtlarına gerekli bilgi işlenir. Bu araçların kayıtları; muayeneye tabi tutulmadan olay tarihi itibarıyla ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından kapatılır.

(2) Tescil kayıtlarında haciz, rehin, tedbir vb. şerh bulunan araçların kayıtları trafikten çekme, kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmayan araçların kayıtları ise hurda olarak kapatılır. Kayıtlarında yakalama kararı bulunan araçlar için işlem yapılmaz.

(3) Resmi araçlar da dâhil olmak üzere bu madde kapsamındaki işlemler ilgisine göre 43 üncü ve 44 üncü maddeler hükümlerine göre yürütülür ancak 44 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki şartlar aranmaz.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Noterler Birliği veya İçişleri Bakanlığının” ibaresi “İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tescil plakaları geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8- (1) İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik (AB/44/2014)’e uygun olarak 1/1/2020 tarihinden sonra üretilmiş mevcut tescilli L6 ve L7 sınıfı dört tekerlekli motosikletlere 1/1/2024 tarihine kadar 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ikinci tescil plakası takılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğe Ek-5/N’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek-5/O eklenmiştir.

MADDE 34- Bu Yönetmeliğin;

a) 17 nci, 27 nci ve 33 üncü maddeleri 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.