İstanbul Barosu'nca 07.11.2020 gün ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da açılan davada, Danıştay 8. Dairesi’nin 28.09.2021 gün ve 2020/7195 E. no’lu kararı ile;

Yönetmelik değişikliğinin 3. maddesi ile ana Yönetmeliğin  "Adli yardım istemi ve görevlendirme" başlıklı 5. maddesine eklenen beşinci fıkrası olan:

Eklenen 5. fıkra: “Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım hizmeti ile görevlendirilecek avukatlara ilişkin tek liste yapılır. Bu liste, Türkiye Barolar Birliği sicil numarası esas alınarak oluşturulur.”

Yönetmelik değişikliğinin 5. maddesiyle ana Yönetmeliğin "Ödenecek Ücret" başlıklı 7. maddesine eklenen son fıkra olan: “Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını levhasına kayıtlı olduğu baroya ödemekle yükümlüdür.” hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. 

TBB Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız.