TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih 26.03.2016

Esas 2016/44

Karar 2016/238

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukatlar hakkında, şikâyet edilen avukatların ...  Sanayi Odası konferans salonunda ‘İşçi İşveren İlişkisinin Davalar Yönünden Analizi’ konulu seminere konuşmacı olarak katıldıkları, reklam yasağına aykırı eylemde bulundukları ihbarı üzerine yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile salona gidildiğinde, toplantı salonu önünde bulunan ve katılımcıların isim ve imza listelerinin bulunduğu masa üzerinde tomarlar halinde kartvizitlerinin bulunduğu ve yine çay molası esnasında katılımcılardan gelen sorulara karşılık imza föyleri yanında kartvizitleri bulunduğunun 29.05.2013 tarihli yazı ile tutanak altına alındığı hususlarını içeren, Şikâyetçi ... Barosu Başkanlığı 24.06.2013 kayıt tarihli yazısı üzerine başlatılan disiplin kovuşturmasında, disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat N.A.  önceki savunmalarında özetle, 29.05.2013 tarihinde ...  Sanayi odasında verilen seminere konuşmacı olarak katıldığını, G.İ. ’ın da bu faaliyette asistanı olduğunu, 10 dakikalık çay molasında soruları cevapladığını ve sorularına cevap alamayan kişilerin kartvizitini istediğini, asistanına talimat vererek isteyenlere kartvizitini verebileceğini söylediğini, kimseye telkinde bulunmadığını, asistanının kartvizitleri nereye koyduğunu ve nasıl verdiğini görmediğini beyan etmiştir.

Şikâyetli avukat H.Ö.  önceki savunmalarında özetle, seminerdeki konuşmacılardan biri olduğunu, çay molasında konuştuğu kişilerin kendisinden kartvizit istenmediğini beyan etmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; ...  Barosu Yönetim Kurulu’nun 26.06.2014 tarihli kararı ile “...  Barosu Yönetim Kurulunun 05.06.2013 tarihli şikâyet edilen avukatlar hakkında Baro Başkanlığına ihbarda bulunulmasına ilişkin alınan kararda, 29.05.2013 tarihinde ...  Sanayi Odası Konferans Salonunda, “İşçi ve İşveren İlişkisinin Davalar Yönünden Analizi” konulu seminere konuşmacı olarak katıldıkları, konuşmacı avukatların toplantı salonu önünde bulunan ve katılımcıların isim ve imza listelerinin bulunduğu masa üzerinde tomarlar halinde kartvizitlerinin bulunduğu ve yine çay molası esnasında katılımcılardan gelen sorulara karşılık imza föyleri yanında kartvizitleri bulunduğun yönetim kurulu üyeleri tarafından tutanak altına alındığı, Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesinde ‘Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarının yasak olduğunun düzenlendiği, işbu yasaklara ilişkin esasların düzenlendiği TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 11. maddesinde ‘Bu yönetmelik kapsamında olanlar, salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek herhangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.’ kuralına aykırı eylemde bulundukları anlaşılmakla anılan madde hükümleri ve TBB Meslek Kurallarımın 4. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 34. ve 134. maddeleri gereğince” gerekçesi ile disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği,

...  Barosu Yönetim Kurulu üyelerince tutulan tutanak ve disiplin kovuşturmasına konu fotoğrafların dosyamız içerisinde olduğu,

Talimatla ...  Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığınca Avukat E.A.E.’in, Avukat S.S.’ın, Avukat K.C.K.’ın ve Avukat Ç.D.’ın tanık olarak ifadelerinin alındığı,

Tutanak mümzisi tanıkların benzer içerikli ifadelerinde tutanak içeriğini aynen tekrarla; “Çay molası boyunca katılımcıların ve konuşmacı avukatların iş hukuku konusunda sohbet ettiklerini, Avukat N.A. ’ın sorulan sorular üzerine ‘İmza föylerinin yanında bizim kartvizitlerimiz ve mail adreslerimiz bulunmaktadır, dilerseniz bizlere mail atabilirsiniz, ben mümkün olduğunca ofis işlerimden ve çocuğumdan vakit buldukça mutlaka sorularınız cevaplarım’ şeklinde cevap verdiğini” söyledikleri,

Seminerde katılımcı olan tanık Avukat E.A.E. de; Seminer sonunda kadar orada bulunduğunu, ...  Barosundan Avukat A.G.T. ve Avukat C.G.Ç.’yı gördüğünü ve sohbet ettiğini, masa üzerindeki kartvizitlerden aldığını, kart dağıtan herhangi birini görmediğini beyan ettiği,

...  Barosu Disiplin Kurulu tarafından 23.02.2015 günlü duruşmada dinlenen tanık G.İ. ’ın; “Biz zaman zaman seminerler düzenleriz, ... ’ndeki şikâyet konusu seminerde de bulundum, seminer sırasında kartvizit talepleri olduğunu biliyorum, bu yüzden çantama koymuştum, salonda bulunmuyordum, dışarıdayken kartvizit isteyenlere kartvizit verdim, ancak talep olduğunu görünce, çantamda kalan fazlalıkları masaya bıraktım. Kartvizit masaya koyma ve dağıtma konusunda Avukat N. Hanımdan veya Avukat H. Beyden seminer öncesi veya sonrası herhangi bir talimat almadım, kartvizitlerin masaya konulmasındaki karar benimdir.” şeklinde ifade verdiği,

Şikâyetli avukatların disiplin sicil özetlerinde tekerrüre esas ceza olmadığı,

Şikâyetçi ...  Barosu Başkanlığı’nın 20.11.2015 evrak tarihli itiraz dilekçesinde özetle; Her ne kadar şikâyetli Avukat N.A. ’ın kendisinin kartvizit dağıtmadığını, asistanının kendi inisiyatifiyle kartvizitleri katılımcıların imza attığı föyün bulunduğu masaya bıraktığını belirtmişse de, kendi ifadesinden asistanını kartvizit dağıtmaya teşvik ettiğinin anlaşıldığını, yine diğer şikâyetli Avukat H.Ö. ’in kendisinin kartvizit bırakmadığını/dağıtmadığını iddia etmişse de, dosyaya sunulan fotoğraflarda masanın üzerinde kartvizitlerin sıralı bir şekilde durduğunu, esasen katılımcıların alması için özenle hazırlandığının açık olduğunu, Baro Yönetim Kurulu avukatlarınca imzalanan 29.05.2013 tutanaktan da şikâyetli avukatların konferansın soru-cevap kısmında iş almaya yönelik olarak kendilerini tavsiye eder konuşmalar yapıklarının anlaşıldığını, şikâyete konu eylemin Avukatlık Yasası’nın 55. maddesine ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu ve söz konusu eylemin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, itirazlarının kabulü ile Baro Disiplin Kurulu kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettikleri görülmektedir.

Dosya kapsamına göre kartvizitlerin dağıtıldığı tartışmasızdır.

Avukatların bilimsel söyleşilere katılmaları ve konu hakkında açıklama yapmaları en doğal haklarıdır ve toplum aydınlanması için gereklidir de.

Ancak bu toplantılar bilimsel seviyede kalmalı, salt iş temini amacına yönelik de olmamalıdır.

Şikâyetli avukatlardan N.A. ’ın talimatı ile G.İ.  tarafından kartvizitlerin dağıtıldığı, Şikâyetli avukat H.Ö. ’in eylemi gerçekleştirdiğine ilişkin somut bilgi ve belge olmadığı görülmektedir.

Bu nedenlerle ...  Baro Başkanlığı’nın itirazının kısmen kabulü ile Şikâyetli avukat N.A. ’ın Avukatlık Yasası 34, 134 ile TBB Meslek Kuralları’nın 7, 8. maddeleri gereği Kınama Cezası ile Cezalandırılmasına, Şikâyetli avukat H.Ö.  hakkındaki Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına ilişkin kararın Onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak ...  Barosu Başkanlığı’nın itirazının kısmen kabulü ile;

1- Şikâyetli avukat N.A.  hakkındaki ...  Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 28.09.2015 gün ve 2014/D.534 Esas, 2015/467 Karar sayılı kararının KALDIRILARAK Şikâyetli avukat N.A. ’ın “Kınama Cezası İle Cezalandırılmasına”,

2-Şikâyetli avukat H.Ö.  hakkındaki ...  Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 28.09.2015 gün ve 2014/D.534 Esas, 2015/467 Karar sayılı kararını ONANMASINA,

3-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliği ile karar verildi.