Avukatların Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapamayacaklarına İlişkin Belirlenen Usul Ve Esaslar İptal Edildi

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esasların 4. maddesinin 3. fıkrası olan: “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fikradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik listesine kaydedilemez.” hükmü ile 5. maddesinin 1. fıkrası olan: “(1) Aşağıdaki konularda bilirkişi atanacak kişilerin; a) Sürekli sakatlık/destekten yoksun kalma tazminatları: Aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde aktüerya konusunda görev yapan öğretim elemanı, b) Değer kaybı: Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi, c) Yangın ve doğal afetler ile mühendislik sigortaları: İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, d) Sağlık/hastalık: Devlete ait kurumlarda veya üniversite hastanelerinde görev yapan doktor, e) Devlet destekli tarım sigortaları: İlgili alanda ruhsat sahibi Tarım Sigortaları Havuzu eksperi, olması gerekir.” düzenlemelerin iptalinin istenildiği davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/13780 E. 2021/4716 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmiştir.

>> KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Avukatların Sigorta Hakemliği Yapmasını Kısıtlayan Yönetmelik İptal Edildi

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 19.01.2016 gün ve 29598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 17.08.2007 gün ve 26616 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine 3. fıkranın c) bendi olarak eklenen “Tahkim davalarında kanuni temsilcilik dışında tarafları temsil edebilmesi mümkün kişiler,” düzenlemesi ile avukatlık ile sigorta hakemliğinin aynı anda yapılamayacağı; 5. maddesi ile ana yönetmeliğe eklenen tarafsızlık taahhütnamesi başlıklı 14/A maddesi ile aynı zamanda avukat olan sigorta hakemlerinin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içinde vekil sıfatıyla takip ettikleri sigorta davalarını takip etmeyeceklerine dair Komisyona taahhütname vermelerine ilişkin düzenlemelerin iptalinin istendiği davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/553 E. 2021/4718 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmiştir.

>> KARAR İÇİN TIKLAYINIZ