Avukatlık Hukuku Ders Kitabı

Uzun süredir İstanbul Barosu hukuk müşavirliği görevini sürdürmekte olan yazar, 2013 yılından itibaren çıkarttığı "Avukatlık Hukuku", "Avukatlık Sözleşmesi", "Soru Cevaplı Avukatlık Hukuku" kitaplarıyla bu alanda bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.

Üniversitelerin hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulmaya başlanılan Avukatlık Hukuku kitabının uygulayıcıya yönelik olması nedeniyle aynı zamanda Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak avukatlık hukuku dersini anlatan yazar, dersin müfredatına uygun olarak bu kitabı hazırlamıştır.

Avukatlık Hukuku, yakın zamanda uygulamasına başlanacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavında sorumlu tutulan konulardan birisi olması nedeniyle, önemi giderek artmaktadır.

Bu ihtiyaçları gidermek için hazırlanan avukatlığın ve baroların tarihçesi, avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlığın mahiyeti ve amacı, barolar ve Türkiye Barolar Birliği, avukatlığa kabul, staj hukuku, avukatların hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri, avukatın yasaklılık halleri, avukatlık sözleşmesi, avukatın disiplin muhakemesi, avukatın ceza muhakemesi bölümlerini içermektedir.

Konu Başlıkları

- Avukatlık Stajı

- Avukatın Hak ve Yetkileri

- Avukatın Yükümlülükleri

- Avukatlık Sözleşmesi

- Meslek İlke ve Kuralları

- Avukatın Disiplin Yargılaması

- Barolar ve TBB

- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  25

Birinci Bölüm

AVUKATLIĞIN VE BAROLARIN TARİHÇESİ

I. DÜNYADA AVUKATLIK VE BARO  27

II. ÜLKEMİZDE AVUKATLIK VE BARO  28

İkinci Bölüm: AVUKATLIK HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29

Üçüncü Bölüm

AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.K.1, 2)

I. KAMU HİZMETİ  31

II. KAMU GÖREVLİSİ  32

III. YARGI GÖREVİ YAPAN  33

IV. SERBEST MESLEK  33

V. BAĞIMSIZLIK (TBB Meslek Kuralı 2)  33

Dördüncü Bölüm

BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

I. GİRİŞ  35

II. BAROLARIN ORGANLARI  38

A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 vd. Av. Kan Yön. 30 vd.)  38

1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30)  38

2. Görevleri: (Av. Kan. 81)  38

3. Toplantılar: (Av.K. 86, Av.K. Yön. 31)  39

a. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 vd. Av. Kan Yön. 31, 32)  39

b. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.K. Yön. 33)  40

4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.K. Yön. 34)  40

5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.K. Yön. 32/son, 39/3)  40

6. Yoklama Cetveli: (Av.K. Yön. 35)  40

7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87)  41

8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.K. Yön. 36)  41

9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.K. Yön. 37)  41

10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.K. Yön. 38)  41

11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.K. Yön. 39)  41

12. Toplantı Düzeni: (Av.K. Yön. 40)  42

13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.K. Yön. 41)  42

B. Yönetim Kurulu  42

1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89)  42

2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90)  43

3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91)  43

4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92)  43

5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.K. Yön. 42, 43, 44)  44

6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95)  44

7. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  46

C. Baro Başkanlığı  48

1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96)  48

2. Görevleri: (Av. Kan. 97)  49

3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler  49

4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  50

5. Baro Başkanlar Kurulu  51

D. Baro Başkanlık Divanı  51

1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.K. m.98)  51

2. Görevleri: (Av.K. 99)  52

3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.K. 100)  52

4. Baro Genel Sekreteri: (Av.K. 101)  52

5. Baro Saymanı: (Av.K. 102, Av.K. Yön. 45/4)  52

E. Baro Disiplin Kurulu  53

1. Kuruluşu: (Av.K. 103)  53

2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.K. 104)  53

3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.K. 105)  54

4. Toplantılar: (Av.K. 106)  54

5. Görevi: (Av.K. 107)  54

6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri:  54

F. Denetleme Kurulu  55

1. Kuruluş ve Görevi: (Av.K. 108, Av.K. Yön. 57)  55

2. Rapor Düzenlenmesi (Av.K. Yön. 58)  56

3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.K. Yön. 59)  56

III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ  57

A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.K. Yön.45)  57

B. Sorumluluk (Av.K. Yön.46)  57

C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.K. Yön.47)  57

D. Başvurma (Av.K. Yön.48)  58

E. Yetkili İmzalar (Av.K. Yön.49)  58

F. Görevlendirme (Av.K. Yön.50)  58

G. Tutulacak Defterler (Av.K. Yön.51)  58

IV. SEÇİM (Av.K. Ek–3)  59

A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.K. Yön. 52)  61

B. Adayların Tespiti (Av.K. Yön. 53)  61

C. Oy Pusulaları (Av.K. Yön. 54)  61

D. Oy Verme (Av.K. Yön. 55)  61

E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.K. Yön. 56)  62

V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  63

A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.K.109)  63

B. Birliğin Görevleri: (Av.K.110)  63

C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.K.111)  64

D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.K.112)  64

E. Birliğin Organları (Av.K.113)  64

1. TBB Genel Kurulu: (Av.K. 114)  64

a. Toplantılar: (Av.K. 115)  65

b. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.K. 116)  65

c. Görevleri: (Av.K. 117)  65

2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.K. 118)  66

a. Seçim Dönemi: (Av.K. 119)  66

b. Toplantılar: (Av.K. 120)  66

c. Görevleri: (Av.K. 121)  67

3. TBB Başkanlığı:  68

a. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.K. 122)  68

b. Görevleri: (Av.K. 123)  69

c. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri:  69

4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.K. 124)  70

a. Kuruluşu ve Seçimi  70

b. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.K. 125)  70

c. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.K. 126)  70

d. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.K. 127)  70

e. TBB Saymanının Görevleri: (Av.K. 128)  70

5. TBB Disiplin Kurulu  71

a. Kuruluşu: (Av.K. 129)  71

b. Seçim Dönemi: (Av.K. 130)  71

c. Toplantılar: (Av.K. 131)  71

d. Görevi: (Av.K. 132)  71

6. TBB Denetleme Kurulu  71

Beşinci Bölüm

AVUKATLIĞA KABUL

I. AVUKATLIĞA KABUL KOŞULLARI (Av.K 3)  73

II. AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER (Av.K. 5)  73

A. Mahkum Olmama Koşulu  73

B. Disiplin Kararıyla Hakim, Memur veya Avukatlıktan Çıkarılmak  74

C. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak  74

1. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler (Av.K. 11)  74

2. Avukatlıkla Birleşen İşler (Av.K. 12)  75

D. Mahkeme Kararı ile Kısıtlanmak  76

E. İflas Etmiş Olup da İtibarı İade Edilmemiş Bulunmak  76

F. Hakkında Aciz Vesikası Verilmiş Olup da Bunu Kaldırmamış Bulunmak  76

G. Vücut veya Akılca Malul Olmak  76

III. BAŞVURU, KARAR VE İTİRAZ (Av.K. 6, 7, 8)  76

Altıncı Bölüm

STAJ HUKUKU

I. STAJA KABUL KOŞULLARI (Av.K. 16)  81

II. İNCELEME, İSTEMİN İLANI, İTİRAZ VE KARAR (Av.K. 18, 19, 20)  81

III. STAJIN BAŞLANGICI, YAPILIŞI, STAJYERİN ÖDEVLERİ, STAJYERLERİN YAPABİLECEĞİ İŞLER, STAJ RAPORLARI (Av.K. 15, 21, 23, 24)  83

IV. STAJIN UZAMASI VE SONA ERMESİ (Av.K. 25)  87

Yedinci Bölüm

AVUKATLARIN HAK VE YETKİLERİ

I. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.K.35, Av.K.Yön.14)  91

A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.K.63)  91

B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.K.35, 63, Av.K.Yön.14,15)  92

II. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.K.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge)  92

III. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.K. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1)  93

IV. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.K. 39/2, 166/1)  93

A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı  93

B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı  94

V. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.K. 41, HMK 81, 82)  94

VI. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.K. 46/1)  94

VII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.K. 2/3, 46/2)  94

VIII. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.K. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16)  95

IX. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.K.56/1, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2)  96

X. ONAYLAMA HAKKI (Av.K.56/2–3, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2–3)  96

XI. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.K.56/4, Av.K.Yön. 19/4)  97

XII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.K.56/5, Av.K.Yön. 18)  97

XIII. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.K.36)  98

Sekizinci Bölüm

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.K.34)  99

A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek  99

B. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya Da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)  99

C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak  99

D. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır  100

E. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur  100

F. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek  100

G. Araştırma Yükümlülüğü  100

H. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü  101

İ. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü  101

J. Aydınlatma Yükümlülüğü  103

K. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü  103

L. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü  104

M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  104

N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması  104

O. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir  104

II. DOSYA TUTMAK (Av.K. 52)  104

III. DOSYA SAKLAMAK (Av.K.39)  105

IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.K.53)  105

V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.34)  105

VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 4)  106

VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  106

VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  108

A. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171)  108

1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü  108

2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk  108

3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk  109

4. Yetkilendirme Halinde Ücret  110

B. Müvekkilin Başka Avukatlı Görevlendirmesi (Av.K. 172)  110

1. İlk Vekilin Muvafakati İle İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi  110

2. Zımni Muvafakat  110

IX. TALİMATLARA UYGUN İFA  111

A. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür  111

B. Müvekkilin Talimatına Uymama Halleri  111

1. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlar  111

2. CMK Kapsamında Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafi/Vekil  111

C. Talimat Türleri ve İspat  112

X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  113

XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  114

XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME  116

A. Bilgi Verme  116

B. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme  117

C. Avans İsteme  119

D. Giderleri Üstlenmeme  119

E. Yönlendirme Yükümlülüğü  119

F. İbraname  120

XIII. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2)  120

XIV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  120

A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek  120

1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14)  120

2. Özel Görevlendirme  121

a. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5)  121

b. Stajyeri Kabul (Av.K. 22/2)  121

c. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  122

d. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.K.37/2–3)  122

e. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi İle Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130)  122

f. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur.  123

g. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.K.64)  123

B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü  124

1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 13)  124

2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15)  124

3. Kişisel veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma, Durumundan Derhal Baroya Bilgi Verme (TBB Meslek Kuralı 21)  124

4. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47)  125

C. Başka Baroya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanını Ziyaret (TBB Meslek Kuralı 28)  125

XV. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.K.34)  125

XVI. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5)  126

A. Şekil–Yer–Ölçülülük Şartı  126

B. Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanma, Hukuki Açıklama Esaslarına Ugun Olma, Söylenmesinde Gereklilik, Hakkın Meydana Çıkartılmasına Katkı ve Objektiflik  127

XVII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6)  129

XVIII. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7)  130

XIX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK (TBB Meslek Kuralı 8)  130

XX. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK

(TBB Meslek Kuralı 9)  131

XXI. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10)  131

XXII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11)  131

XXIII. HÂKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17)  131

XXIV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20)  133

XXV. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22)  134

XXVI. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24)  134

XXVII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  134

A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26)  134

B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44)  135

C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek (TBB Meslek Kuralı 27/1)  135

D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek (TBB Meslek Kuralı 27/3)  136

E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1)  137

F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2)  137

G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3)  137

H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4)  138

İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı İle Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31)  138

J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32)  139

K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39)  139

XXVIII. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.37)  140

XXIX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.38)  140

A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi  141

B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu  141

1. Giriş  141

2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması  143

3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması  143

4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken  144

5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme  145

C. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir  147

D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir  148

E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir  148

F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2)  148

XXX. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.13)  149

XXXI. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.43)  149

A. Büro  150

B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.K.45)  152

C. Avukatın Çalışma Şekilleri  152

1. Büro Edinerek Serbest Çalışma  152

2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.K.12/1–c)  152

3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.K. 12/1–c)  152

4. Kamu Kurumlarında Çalışma  153

5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.K.44/A)  153

6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.K.44/B)  154

a. Yerli Avukatlık Ortaklığı  154

b. Yabancı Avukatlık Ortaklığı  156

c. Avukatlık Ortaklığı kurulma İsteminin Kabulü (Av.Ort.Yön. m. 9)  157

d. Avukatlık Ortaklığı kurulma İsteminin Reddi ve İtiraz (Av.Ort.Yön. m. 10)  158

e. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11)  158

f. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7)  160

g. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7)  160

h. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9)  160

i. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23)  161

j. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12)  161

k. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13)  162

l. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14)  162

m. Ortaklığın Sona Ermesi  162

n. Tasfiye  163

o. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19)  164

p. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20)  164

r. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21)  164

s. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30)  164

t. Tutulması Zorunlu Defterler  164

u. Vekâletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39)  166

v. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40)  168

y. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41)  169

XXXII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Av.K. 66)  169

XXXIII. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 67)  170

A. Başka Baroya Nakil: (Av.K. 68 vd, Av.K. Yön. 21 vd)  170

B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.K. 71, Av.K. Yön. 25)  171

1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.K. 72)  172

2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.K. 73)  173

3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.K. 74)  174

4. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma  175

C. Avukatlar Listesi (Av.K. 75)  175

XXXIV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.K.65)  176

Dokuzuncu Bölüm

AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ

I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.K.11–12)  177

II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K. 12/3–4)  177

III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K.14)  179

IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.K.47)  179

V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.K.48)  181

VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.K. 51)  182

VII. REKLAM YASAĞI (Av.K.55)  182

A. Amaç ve Dayanak  182

B. Unvan  184

C. Kapsam  186

D. Büro  186

E. Tabela  186

F. Basılı Evrak  187

G. Telefon Rehberi  189

H. Medya İlişkileri  189

İ. İnternet  192

J. İşbirliği  195

K. Yükümlülükler  196

L. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık  196

Onuncu Bölüm

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I. TANIMI VE NİTELİĞİ  197

A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  197

B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır  198

C. Serbestçe Kararlaştırılır  198

D. Yazılılık Şartı Yoktur  198

II. KAPSAMI  199

A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı  199

B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı  200

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME  200

IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER  202

V. İSPAT  203

VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ  204

VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  205

A. Tanımı, Niteliği ve Süre  205

B. Sözleşmenin Feshi  207

1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih  207

2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih  208

3. Avukat Tarafından Haklı Fesih  209

4. Avukat Tarafından Haksız Fesih  209

5. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir  209

VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  210

A. Müvekkil  210

1. Ehliyet  210

2. Vasinin Yetkisi  210

3. Vekilin Yetkisi  210

4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  211

5. Temsil  211

B. Vekil  212

1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı  212

2. Ehliyet  212

3. Bağlı Çalışan Avukatlar  212

4. Birlikte Vekâlet  213

5. Yetki Belgeli Avukat  213

IX. SÜRE  215

X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR  216

XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI  218

XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  219

XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI  220

XIV. ÜCRET  220

A. Avukatlık Ücretinin Niteliği  220

B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  220

1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır  220

2. Maktu Ücret  221

3. Nispi Ücret  222

a. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı  222

b. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar  222

c. Tavan Ücret  223

4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret  223

C. Belirli Olmayan Ücret  224

D. Belirli Olan Ücret  225

E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir  225

F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi  226

G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma  227

H. Kefalet  227

İ. Cezai Şart  227

J. Ücret Alacağının Temliki  228

K. Ücrete Uygulanacak Faiz  228

L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması  229

1. Av.K. 164/4  229

2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır  230

3. Maktu Harca Tabi Davalar  230

4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez  231

5. Belirsiz Alacak Davaları  231

6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir  231

7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi  231

8. Serbest Meslek Makbuzu ile Ücret Belirlenmez  232

9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  233

M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme  234

XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ  235

A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  235

B. Hapis Hakkı  238

1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir  238

2. Alacak Muaccel Olmalı  238

3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı  238

4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı  240

5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması  240

C. Rüçhan Hakkı  240

D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi  240

E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez  241

XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR  242

XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  242

XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  243

A. Saygı Gösterme  243

B. Ücret Ödeme  243

C. Bilgi ve Belge Sunma  243

D. Vekil ile Sürekli İletişim  243

E. Yazılı Muvafakat Alma  243

F. Harç ve Giderleri Ödemek  243

G. Adres Değişikliğini Bildirme  245

XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  246

A. Kendiliğinden Sona Erme  246

1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle  246

2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle  246

3. Ölümle  246

a. Avukatın Ölümü  246

b. Müvekkilin Ölümü  247

4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1)  248

a. Müvekkil Yönünden  248

b. Avukat Yönünden  249

5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)  250

6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  250

7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki  250

8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.K. 172)  251

B. Taraflarca Sona Erdirme  251

1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma  251

2. Fiilen Sona Erdirme  251

3. İstifa  252

a. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  252

b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  252

c. Örtülü İstifa  252

d. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder  252

e. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler  253

f. Önceden Vazgeçilemez  254

g. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir  254

h. İstifanın Sirayeti  254

ı. Haksız İstifa  255

i. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir  256

j. Haklı İstifa  257

k. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır  257

l. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri  257

4. Fesih  258

5. Azil  258

a. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  258

b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  258

c. Örtülü Azil  259

d. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez  260

e. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır  260

f. Azlin Haklılığının İspatı  260

g. Haklı Azil  262

aa. Niteliği  262

bb. Haklı Azil Halleri  263

cc. İşten Çıkartılan Avukatın Azli  264

dd. Haklı Azil Halinde Ücret  264

h. Azlin Sirayeti  265

ı. Haksız Azil  266

aa. Haksız Azil Halleri  266

bb. Haksız Azil Halinde Ücret  266

cc. Haksız Azil Nedeni ile Ücrette İndirim Yapılamaz  267

dd. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir  267

ee. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil  269

XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ)  269

Onbirinci Bölüm

AVUKATIN DİSİPLİN MUHAKEMESİ

I. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN AMACI  275

II. DİSİPLİN CEZALARI İDARİ YAPTIRIMDIR (Av.K.134, Av.K. Yön.63/2)  276

III. DİSİPLİN YAPTIRIMINA TABİ DAVRANIŞLAR  276

IV. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE ZARAR ŞARTI ARANMAZ  277

V. AVUKATIN KUSURLU OLMASI GEREKİR  277

VI. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN İLKELERİ  279

A. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  279

B. Adil Yargılanma Hakkı  279

C. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir  281

D. Disiplin Hukukunda Lehe Hüküm Uygulanır  282

VII. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE KIYAS  282

VII. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN TARAFLARI  283

A. Şikayetçi  283

1. Şikayet  283

2. Şikayetten Vazgeçme  283

B. İhbarda Bulunan  284

C. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı  285

D. Şikayet Edilen  285

1. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır  285

2. Avukatlık Ortaklıkları  285

3. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.K. Ek–1)  286

4. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/1)  286

5. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/2)  287

6. Stajyer Avukatlar (Av.K.138/1)  287

7. Avukat Yanında Bağlı Çalışan Avukatlar  287

VIII. MASRAF AVANSI (Av.K.161/3, Av.K. Yön. 65/3)  288

IX. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE YETKİ  288

A. Yetki (Av.K.139)  288

B. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.K. Ek–1)  288

X. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  289

A. Disiplin Soruşturması (Av.K.141, Av.K. Yön.64, 65, 66, 67)  289

1. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı  289

2. Ön inceleme Aşaması  289

a. İlk İnceleme Aşaması  289

b. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  290

3. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.K. 141/3, Av.K. Yön.67)  290

4. Disiplin Soruşturmasının Süresi  290

5. Delillerin Toplanması  291

6. Savunma Hakkı (Av.K.137, Av.K. Yön.63)  293

7. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması  293

a. Disiplin Kovuşturması Açılması  293

b. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.K. Yön. 68)  294

c. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.K.142, Av.K. Yön.69)  295

d. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu  296

e. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme  297

B. Disiplin Kovuşturması  297

1. Başlangıcı (Av.K.141, Av.K. Yön.70)  297

2. İncelemeye Hazırlık Evresi  298

3. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.K.146)  299

4. İnceleme Aşaması (Av.K.144)  299

a. Duruşmasız İnceleme  299

b. Duruşmalı İnceleme  299

c. Gıyapta Duruşma  300

d. Duruşma Tutanağı  300

5. Delillerin Toplanması  300

a. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi  301

b. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi  301

c. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması  302

d. Tanık ve Bilirkişi Gideri  302

e. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi  302

6. Delillerin Serbestçe Takdiri  302

7. Delillerin Hukuka Uygun Olması  303

8. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri  303

9. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması  306

10. Kararların Tebliği  307

11. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı  307

XI. DİĞER YARGILAMA ALANLARI İLE İLİŞKİSİ  308

A. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri  308

B. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  311

XII. İŞTEN YASAKLANMA (Av.K.153)  313

A. Giriş  313

B. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller  315

C. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.K.155)  315

D. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.K. 42)  316

E. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması  318

XIII. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI  318

XIV. DİSİPLİN CEZALARI (Av.K.135)  321

A. Uyarma  322

B. Kınama  322

C. Para Cezası  322

D. İşten Çıkarma  322

E. Meslekten Çıkarma  322

XV. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ  323

A. Giriş  323

B. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir?  324

C. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı  327

XVI. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ  327

XVII. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İDARİ YARGI YOLU  331

XVIII. DİSİPLİN KARARLARININ İNFAZI VE SİCİLDEN SİLME  331

XIX. PARA CEZASI VEYA GİDERLERİN TAHSİLİ  333

Onikinci Bölüm

AVUKATIN CEZA MUHAKEMESİ

I. AVUKATLARIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ (Av.K.58, 59)  335

II. SORUŞTURMA/KOVUŞTURMA İZNİ VERME/VERMEME KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  339

III. SON SORUŞTURMA  339

Kavram Dizini  343