Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini geliştirmelerine ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak; eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak yerel ve genel ameliyathanelerle hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve bu konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve Rektörlüğün bilgisi dâhilinde bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, kurslar, kongreler gibi benzeri hizmetleri vermek ve bilimsel mütalaada bulunmak.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Rektörün, Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevden alınabilir.

(3) Müdür, Merkezin idari, sağlık ve eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

(4) Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarının tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yapmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkez bünyesindeki gerekli bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

d) Görevini; kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı)

MADDE 10- (1) Müdür (Başhekim) ve Dekanın önerisi üzerine Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), Müdür (Başhekim) tarafından belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.

c) Müdür (Başhekim) ve müdür yardımcıları.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, Dekanın çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.