18.04.2013 tarihli tahkikat duruşmasına ilişkin tutanakta "... bu sırada davalının adliye bahçesinde hazır olduğu; ancak aşırı sarhoş olması sebebiyle adliye güvenliği ve polisler tarafından içeri alınmadığı, mahkememize bildirildi..." şeklinde bilgiye yer verildiği görülmektedir.

Tutanağa geçen bu bilgiden, davalının tahkikat duruşmasına katılmak üzere duruşmanın icra edileceği gün duruşma saatinden önce ADLİYEYE GELDİĞİ; ANCAK ALKOLLÜ OLMASI SEBEBİYLE GÜVENLİK TARAFINDAN İÇERİ ALINMADIĞI anlaşılmaktadır. Hakim, davalı ile ilgili kendi gözlemini değil, kendisine iletilen bilgiyi tutanağa geçmiş ve davalının yokluğunda duruşmayı icra etmiştir.

DAVANIN TARAFLARININ YARGILAMADA BULUNMAK HAKLARIDIR. Bu hak adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Yasal sebep bulunmadıkça, davanın taraflarının duruşmada hazır bulunmalarına mani olunamaz. Davasını kendisi takip eden kimse, yasal şartların varlığı halinde ancak hakim kararıyla duruşmadan çıkarılabilir (HMK md. 79/2). Salondan çıkartılması halinde de tarafın yokluğunda uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. Davalının duruşma salonundan çıkarılmasına ilişkin hakim tarafından alınmış bir karar ve bu yönde yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.

Kaldı ki, UYGUN OLMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞI SEBEBİYLE DAVALI DURUŞMAYA ALINMAMIŞ İSE, kendisini vekille temsil ettirmesi için uygun bir süre tanınıp, buna uyulmaması halinde taraf yokluğu halindeki hükümlere göre işlem yapılmalıdır. Bu husus nazara alınmadan aynı oturumda DAVALININ YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULMASI doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 13.02.2014, E. 2013/20498, K. 2014/2686)

Boşanma davasında taşınmaza tedbir konulabilir mi?

Boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki "TAZMİNAT VE NAFAKA HAKLARININ ELDE EDİLMESİNİ TEMİN İÇİN DE OLSA" karşı taraf adına kayıtlı taşınmazlar üzerine "TEDBİR" konulamaz. (Y2HD,  05.02.2014, E. 2013/11484, K. 2014/1888)

Boşanma dosyasını anlatıyor tetkik hakimi kardeşim;

Kadın evlendikleri günden beri günlük tutmuş,

İlk günden başlamış

"Ahmet'im iyi ki seninle evlendim!"

İkinci gün "Ahmet'im sen hayatımın aşkısın!" ŞİİRİ

Her gün her gün benzer sözler ve ŞİİRLER

364. Gün

"Ahmet'im seninle her şey güzel!" ŞİİRİ

365.  Gün komşu Muhittinle kaçmış.!...

Sonuç:

Şiir, o kişinin size karşı sadece “O AN Ki” hissettikleridir.

Ölene kadar size hissedeceği değil!

İnanmayın şiirlere...