Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 16- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK023.0/Ç numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (13) numaralı dipnotta yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.