Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 2.481 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi

1- Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL

1- Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TLArtış Oranı = %122,96

2- Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL

2- Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TLArtış Oranı = %122,95

3- Asliye Ceza Mahkemeleri;

a) Takip edilen davalar için 1.113 TL
b) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL

3- Asliye Ceza Mahkemeleri;

a)Takip edilen davalar için 2.481 TLArtış Oranı = %122,91
b)Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TLArtış Oranı = %122,80

4- Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL

4-     Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TLArtış Oranı = %122,88

5- Çocuk mahkemeleri;

a)Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL
b)Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL

5-     Çocuk mahkemeleri;

a)Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TLArtış Oranı = %122,91
b)Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TLArtış Oranı = %122,88

6- İcra Ceza ve Fikri ve Sinai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL

6- İcra Ceza ve Fikri ve Sinai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TLArtış Oranı = %122,91

7- Kanun yolları mahkemeleri

a)Bölge adliye mahkemelerinde görülen görüşmeleri davalar için 1.997 TL

b)Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2248 TL

7- Kanun yolları mahkemeleri

a) Bölge adliye mahkemelerinde görülen görüşmeleri davalar 4.451 TL Artış Oranı=%122,88

b)Yargıtay da görülen duruşmalı davalar 5.011 TLArtış Oranı = %122,91