GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN

"Bu dava, şahsi gerekçelerden başka biraz da, oldukça alelade bir dilekçeyle bile CMK ücretlerinin geç ödenmesine ve bu kronik özensizliğe çok az bir emek ve mesai ile karşı konulabileceğini göstermek için açıldı." diyen Avukat Ali Samsum, "Özellikle, Bakırköy bölgesinde görev alan ve keza istinabe suretiyle görevlendirilen avukatların CMK ücretlerini iki aydan evvel almaları ekseriyetle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, dilekçelerin yayımlanmasıyla, CMK ücretleri 60 gün içinde ödenmeyen tüm avukatların idareye karşı dava açmaya cesaretlenmelerini sağlamaya ve böylece dava sayısının artmasına, ayrıca ve en nihayet idareyi bu konuda gerekli önlemleri almaya sevk etmeye yardımcı olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR TAVIR ALMALI

Kararı ve dava dilekçesini hukukihaber.net'e ulaştıran Avukat Samsum, "Ülkemiz avukatlarının üzerlerindeki örtüden sıyrılarak öncelikle kendilerine karşı yapılan hukuka aykırı işlemlerden başlayarak idarenin uyguladığı tüm usulsüz ve haksız işlemlere karşı tavır almaları gerektiği düşüncesinin olanca kuvvetle yayılması adına, dilekçeleri paylaşıyorum" dedi.

DAVANIN HUKUKİ TEMELİ

Dava, yalnızca, ödeme talebinin idareye sunulmasının üzerinden 60 günün geçmiş olmasına karşılık ödemenin yapılmaması vakıasına dayanmaktadır. CMK gereği avukatlık hizmeti veren avukatın, görevi karşılığında ilgili tarife uyarınca almayı hak ettiği ücreti talep etmesi meşru bir talep iken idarenin istemin gereğini yerine getirmediği gibi İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 10.maddesinin 2.fıkrasının ilk cümlesi uyarınca 60 gün içinde söz konusu talebi cevapsız bırakması talebin reddi anlamı kazanmıştır. Bu minval üzere, davacı avukatın meşru, güncel ve şahsi bir menfaatinin idarece ihlal edildiğinden hareketle ret işleminin iptali dava edilmiştir. 

DAVANIN ÖZETİ

Davaya konu CMK ücretlerinin ödenmesine dair talep 15.12.2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiş ve 60 günlük sürenin geçmesinin ardından 23.02.2017 tarihinde bahse konu dava açılmıştır. Davanın açılmasından 11 gün sonra idarenin, davaya konu CMK ödemesini yapmasıyla dava konusuz kalmış ve  mahkemece karar verilmesine yer olmadığına; bununla beraber davanın açılmasına sebebiyet vermesi sebebiyle toplam 1.130,40 TL yargılama giderinin idareden alınıp davacıya ödenmesine karar verilmiştir. (hukukihaber.net)

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ VE KARAR

ANKARA (__). İDARE MAHKEMESİ

DAVACI  : 

VEKİLİ   :

DAVALI  : ADALET BAKANLIĞI Kızılay - Ankara 

DAVA     : Dava, zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle davacı avukatın almaya hak kazandığı ücretin tarafına ödenmesi talebinin reddi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İZAHAT :
______________

1.)  Avukat olan Davacı, 30.11.2016 tarihinde yapılan zorunlu müdafi görevlendirmesiyle Silivri Çocuk Büro Amirliği'nce tanıklık bilgisine başvurulan N. A.'ın mağdur vekilliği görevini üstlenmiştir. 

2.) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca zorunlu müdafilik görevini yerine getiren Davacı, İstanbul Barosu CMK birimi vasıtasıyla, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiği 15.12.2016 tarihli dilekçe ile anılan bu görevlendirme karşılığında almaya hak kazandığı ücretin yanı sıra bu görev için yaptığı zorunlu giderlerin tarafına ödenmesini talep etmiştir. [EK:15.12.2016 günlü dilekçe ve eki]

3.) İdareye yapılan iş bu başvurunun üzerinden 60 gün geçmesine rağmen, idarece herhangi bir cevap verilmemiş ve başvurunun icabı ise sebepsiz yere yahut sade ihmal ile halen yerine getirilmemiştir.

4.)  Davacının hak ettiği zorunlu müdafilik ücretinin ödenmesi talebine karşılık; idarenin sükutunda hukuka uyar bir cihet bulunmamaktadır.  Talebin reddi haksızdır, iptali gerekir.

SONUÇ:  
Açıklanan nedenlerle davanın kabulünü ve davacının anılan talebinin reddi işleminin iptalini talep ederiz.    23.02.2017

DAVACI VEKİLİ
AV. 

 

T.C.
ANKARA
11. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/537
KARAR NO : 2017/3555

 

DAVACI   : 
VEKİLİ    : 
DAVALI   : 
ADALET BAKANLIĞI ANKARA
VEKİLİ    : 

DAVANIN ÖZETİ : Avukat olan davacı tarafından, 30.11.2016 tarihinde davalı idarece yapılan zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle üstlendiği mağdur vekilliği görevine karşılık ücretin ve yaptığı zorunlu giderlerin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun zımmen reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacıya görevi nedeniyle ödeme yapıldığı bu nedenle davayı açmakta menfaati kalmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dosyanın incelenmesinden; avukat olan davacının, 30.11.2016 tarihinde davalı idarece yapılan zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle mağdur vekilliği görevini üstlendiği, Silivri Cumhuriyet Savcılığı'na sunduğu 15.12.2016 tarihli dilekçe ile Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında hak kazandığı zorunlu müdafilik ücretinin ödenmesini talep ettiği, idarece 60 gün içerisinde işlem tesis edilmemesi üzerine 23.02.2017 tarihinde talebinin zımmen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtığı, 21.02.2017 tarih ve 170005571800064 numaralı ödeme emri belgesi düzenlenerek 06.03.2017 tarihinde davacıya ödeme yapıldığı anlaşıldığından bakılmakta olan dava konusuz kalmıştır.

Açıklanan nedenlerle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açılmasına yol açtığından dolayı aşağıda dökümü yapılan 140,40 TL  yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 990,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 09/11/2017 tarihinde  karar verildi.

 HAKİM

YARGILAMA GİDERLERİ    :

 

Başvurma Harcı    : 31,40 TL
Karar Harcı        : 31,40 TL
Vekalet Harcı    : 4,60 TL
Posta Gideri    : 73,00 TL
TOPLAM    : 140,40 TL