Vatandaşlar’ın Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 17'inci Maddesi gereğince “Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı”nın bulunduğunu belirten (HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Kurucu Üyesi Av. Arb. Ümit Erdem; “Hatalı kaydedildiği iddia edilen tanı girişlerine ilişkin Başvurular’da; İl Sağlık Müdürlükleri’ne bu kapsamda gönderilen evraklarda eksiklik bulunması halinde, işlem tesis edilmesi mümkün olamayacağından; doğru yöntem ve süreçlerin işletilmesi ve bahsi geçen süreçte uygulanması gereken işlem adımlarının Bakanlık Metodolojisi’ne uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini” belirtti.

Erdem’in aktardığına göre; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Hatalı Tanı Girişlerinde Uygulanacak İş ve İşlemler (Metodoloji) başlıklı Yazısı’nda; hatalı tanı girişlerinde uygulanacak usul, net olarak belirlenmiştir. Buna göre;

Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmış tanı girişleri söz konusu ise Bakanlık E-Nabız Birimi’nce işlem tesis edilebilmesi için; tanı girişini yapan Hekim’in tanının hatalı kaydedildiğini bildiren yazısı ve/veya tanı girişinin yapıldığı sağlık tesisinin Başhekim onaylı resmi yazısı ve/veya hatalı kaydedildiği belirtilen tanının silinmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü Uygunluk Yazısı’nın, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

Sehven hatalı kaydedildiği belirlenmemiş tanı girişleri için Bakanlık E-Nabız Birimi’nce işlem tesis edilebilmesi için;

İlk olarak hatalı tanıyı koyduğu iddia edilen sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvuruyu kabul eden İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde kuracağı bir Komisyon veya görevlendireceği Hekim vasıtası ile hatalı kaydedildiği iddia edilen tanı girişi ile ilgili araştırma yapacaktır. Araştırma neticesinde hastanın muayenesini gerçekleştirecek olan Hekim, ilgili tanının ilgili kişide bulunup bulunmadığına dair nihai kararı verecektir. Rapor’da “Muayenesi Normaldir.” şeklinde genel ifadeler kullanmak yerine, ilgili tanının kişide bulunup bulunmadığı net bir şekilde ifade edilmelidir.

Diğer yöntem; hatalı kaydedildiğini iddia ettiği tanının kendisinde bulunmadığına dair Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Heyet Raporu alınmasını takiben, sağlık tesisinin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü’ne Başvuru yapılmasıdır.

Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış tanı girişleri için her iki durumda da belirtilen yöntemler çerçevesinde başvuru yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanı silinmesi için uygunluk verilmesi durumunda; İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanmış Resmi Yazı’nın Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ile birlikte işlem tesis edilebilecektir.

(HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Kurucu Üyesi Av. Arb. Ümit Erdem; “İl Sağlık Müdürlükleri’nce Başvuruları’na olumsuz yanıt verilenler açısından; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Başvuru yapılması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında talepte bulunulması durumunda da, yapılabilecek bir işlem bulunmadığına” dair hukuki görüşünü sözlerine ekledi.