banner613
banner590

16 Şubat 2020

Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL KENEVİR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezini (EKUAM),

ç) Merkezi laboratuvar: Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (UBATAM) laboratuvarlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de endüstriyel kenevir tarımının kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Endüstriyel kenevir tarımındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek, araştırma, uygulama, eğitim, yayım, yayın ve üretime yönelik bilimsel çalışmalar planlamak veya Üniversite kapsamında yürütülen çalışmalara destek vermek.

c) Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili iş birliğinde bulunmak, Merkez ile Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

ç) Üniversitede endüstriyel kenevir ile ilgili yürütülecek her türlü çalışmanın listesini tutmak ve çalışmalar hakkında yıllık istatistikler oluşturarak bilimsel faaliyet raporu hazırlamak.

d) Üniversite bünyesinde endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda yürütülecek çalışmaların tek elden koordinasyonunu sağlamak.

e) Üreticiye ve sanayiciye talepleri doğrultusunda etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası kenevir ile ilgili ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında iş birliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Endüstriyel kenevir tarımı ile ilgili başta yöresel olmak üzere yurt çapında problemlerin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmek, bu stratejileri paydaşlarla paylaşmak.

h) Merkezi laboratuvarda yapılmakta olan bilimsel ve teknik analizlerin kapsamında Kenevir ile ilgili analizlerin de merkezi laboratuvarın ilgili mevzuatına göre yapılmasını sağlamak, gerekli alt yapının kurulmasına destek olmak.

ı) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri üretmek.

i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlanmasını sağlamak ve bu amaçla başta Üniversitedeki birimler olmak üzere il genelindeki paydaşlarla ilişkide olmak.

b) Geliştirilen stratejiler çerçevesinde bilimsel çalışmalar yürütmek veya Üniversite bünyesinde yürütülen Merkezin çalışma konusuyla ilgili lisansüstü çalışmalarını desteklemek.

c) Uşak ili ve bölgesinde endüstriyel kenevir ile ilgili konularda projeler üretmek ve gerekli çalışmaları desteklemek.

ç) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve değerlendirilmesine yönelik (ziraat, tekstil, tıp, mühendislik ve benzeri) temel konularda gerektiğinde çalışmalar planlamak; paydaşlarla birlikte toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri düzenlemek.

d) Endüstriyel kenevir araştırma ve üretiminde teknolojiyi takip ederek modern yetiştirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp yeni çeşit geliştirmek, bölgesel problemler için çözüm üretmek ve bunların uygulamaya aktarılması için paydaşlarla birlikte yapılacak tarımsal yayım faaliyetlerine katılmak.

e) Çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik seminer, panel, toplantı ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

f) Kenevir üretiminde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmasını kurmak ve bu iş birliğini sürdürülebilir hale getirmek.

g) Ulusal düzeyde endüstriyel kenevir ile ilgili yapılacak olan toplantı ve çalışmaları takip edip bunlara Üniversiteyi temsilen katılım sağlamak.

ğ) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs, seminer ve benzeri eğitim amaçlı programlar düzenlemek ve bu tür programlara katılım sağlamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma imkânlarını geliştirmek.

i) Üniversite öğrencilerine, teknik personeline ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde tam gün çalışan kadrolu konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve/veya Yüksekokul öğretim üyeleri arasından konu ile ilgili alanlarda çalışan öğretim üyeleri arasından olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin teşkilat şemasını oluşturmak, Merkeze bağlı birimlerin düzenli işleyişini sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun kabulü ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdür yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak, Merkezin faaliyet planları çerçevesinde görev almalarını sağlamak ve görev dağılımlarını resmi yazıyla ilgililere bildirmek.

d) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için Üniversite bünyesinde yürütülecek olan kenevir yetiştiriciliğine ait çalışmaların yürütüleceği yerin belirlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak.

e) Merkezin bünyesinde yürütülecek olan yetiştiriciliğe ait çalışmalarda arazi, sera veya laboratuvar gibi yerlerde gerek görüldüğünde bu konuda ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak ve gerek duyulan tedbirlerin alınmasını sağlamak için Yönetim Kurulu toplantısı gündemini oluşturmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek, Yönetim Kurulu kararlarını resmi olarak tutulmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, ilgili alanlarda yapılacak çalışmalara destek olmak.

ğ) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, yılsonunda hazırlanacak idari ve mali raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından görevlendirilmelerini sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki kenevir araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği protokollerini Yönetim Kuruluna sokmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

j) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

k) Merkezin, paydaşlara ve üçüncü şahıslara yapacağı teknik ve bilimsel desteğin şeklini, miktarını ve tarifelerini belirlemek.

l) Zamanla oluşturulacak olan; Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki (tarla, sera, merkezi laboratuvarı ve AR-GE birimleri gibi) veya Üniversitenin ilgili birimlerinde yer alan ve Merkezin faaliyetleri aşamasında kullanılabileceği yönünde gerekli izinleri alınan arazi, sera, laboratuvar ve araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak, yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

d) Paydaşlar ile uygun iş birliği olanaklarını sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edip, uygun olanlara katılım konusunda Müdüre bilgi vermek.

f) Yenilikleri takip edip, gerekli olan alet, ekipman ve cihazların alımını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çokluğu ile karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu her yıl en az iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) toplanır. Rektör veya Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar ve hükümler çerçevesinde, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yılın çalışma programını Rektörün onayına sunmak veya Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.

c) Merkezin idari ve mali işlerine yönelik hazırlanan raporları değerlendirmek ve onaylamak.

ç) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak, çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak ve bunların görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkeze sunulan projeleri; Merkezin amaçları doğrultusunda değerlendirmek ve ne şekilde desteklenebileceğini karara bağlamak.

e) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların mali destek taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanabilmesi için kararlar almak.

f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Rektör; Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürlüğünün ve/veya Merkez Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı önerilen en fazla üçer öğretim üyesi arasından sekiz kişiyi Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Üç yıl süre ile görevlendirilen Danışma Kurulu üyeleri, görev süreleri bittiğinde; yeniden önerilmeleri durumunda bu görev için belirtilen usulde yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine yenisi görevlendirilir.

(2) Rektör Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Rektör bu görevini bir yardımcısına devredebilir.

(3) Danışma Kurulu her yıl, Rektör veya Müdürün çağrısı üzerine en az bir kez gündemle toplanır. Bu toplantılarda önceki işler hakkında bilgi alınır; gelecek dönemin ve ertesi yılın planı görüşülerek önerilerde bulunulur. Danışma Kurulu başkanı, Merkez Müdürünü gerektiğinde Danışma Kurulunun gündemli toplantısına çağırır.

(4) Danışma Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konusundaki güncel sorunları belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak, bunu bir rapor halinde Merkez Müdürlüğüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, laboratuvardaki uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilebilir.

 (2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez çalışma amacına göre yürütülecek olan tüm araştırma, hizmetler, uygulamalar ve benzeri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.