banner590

04 Haziran 2020

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TEMİNAT HESABININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla her yıl, öğrenci gelirlerinin toplamından %2 oranında kesilecek kaynağın bir kamu mevduat veya katılım bankasında açılacak hesaba aktarılması suretiyle işletilmesi, izlenmesi ve denetimi ile ilgili hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim: Teminat hesabına ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemlerin, yıllık genel denetimler sırasında ya da dışında Yükseköğretim Denetleme Kurulu veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmesini,

b) Öğrenci gelirleri: Bu Yönetmelik kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarının her düzeydeki diploma programlarında kayıtlı öğrencilerden tahsil edeceği öğrenim ücretini,

c) Özel Hesap Dönemi: 01 Eylül – 31 Ağustos dönemini,

ç) Teminat hesabı: Vakıf yükseköğretim kurumu adına bir kamu mevduat veya katılım bankasında Türk Lirası cinsinden açılacak vadeli mevduat ya da katılma hesabını,

d) Teminat hesabı izleme raporu: Her yıl Eylül ayı sonuna kadar Ek-2’de tanımlanan içeriğe uygun olarak hazırlanarak verilmesi gereken raporu,

e) Teminat hesabı muhasebe yetkilisi: Hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere mütevelli heyet tarafından görevlendirilecek muhasebe yetkilisini,

f) Teminat hesabı yetkilisi: Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyetini,

g) Vakıf yükseköğretim kurumu: Vakıf üniversitelerini ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarını,

ğ) Yıllık teminat tutarı: Vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla her yıl, öğrenci gelirleri toplamından kesilecek %2 oranındaki tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teminat Hesabının Açılması, Hesaba Aktarım, Hesabın İdaresi, Kullanımı,

İzlenmesi, Denetimi ve Yaptırımlar

Teminat hesabının açılması ve kaynağı

MADDE 4 – (1) Teminat olarak öğrenci gelirleri toplamından her yıl kesilecek %2 oranındaki tutar, Türkiye'de kurulmuş kamu sermayeli mevduat veya katılım bankasında vakıf yükseköğretim kurumunun kendi adına açacağı vadeli bir mevduat ya da katılma hesabına aktarılır.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu öğrenci gelirlerinden her yıl kesilen tutar ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, teminat hesabının kaynaklarını teşkil eder.

(3) Teminat hesabına aktarılan veya aktarılması gereken tutar nakit olarak sadece vadeli mevduatta değerlendirilir. Öğrenci gelirlerinden yapılacak %2 oranında kesinti tutarının ve teminat hesabında biriken kaynağın teminat mektubu veya kıymetli evrak ile ikamesi yoluna gidilemez.

Teminat hesabına aktarım ve iade

MADDE 5 – (1) Her yıl vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel hesap dönemine göre tahsil edilen öğrenci gelirlerinin %2’si, Eylül – Şubat dönemine ilişkin olarak Mart ayının ilk beş günü içinde, Mart – Ağustos dönemine ilişkin olarak Eylül ayının ilk beş günü içinde teminat hesabına aktarılır.

(2) Teminat hesabında biriken faiz veya kâr payı dahil toplam kaynak, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun Ek-1’deki tablo doldurularak hesaplanan cari yıldaki kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretleri toplamına ulaştığında aktarım durdurulur. Teminat hesabında biriken toplam kaynağın eğitim ücretleri toplamının altında kalması durumunda %2’lik aktarıma devam edilir.

(3) Aktarımın durdurulduğu hesaplarda biriken faiz veya kâr payı dahil toplam kaynağın, Ek-1’deki tablo yardımıyla hesaplanan vakıf yükseköğretim kurumunun cari yıldaki eğitim ücretleri toplamını aşması ve durumun hesaba ilişkin hazırlanan denetim raporlarında tespit edilmesi halinde, aşan tutar ilgili vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına iade edilir.

Teminat hesabının idaresi

MADDE 6 – (1) Teminat hesabı, amacına uygun olarak nemalandırılmak üzere vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti tarafından idare edilir.

(2) Kaynağın teminat hesabına aktarılması, nemalandırılması, her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, vakıf yükseköğretim kurumları kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenmesine imkân sağlanacak şekilde tutulur.

Teminat hesabının kullanılması

MADDE 7 – (1) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya faaliyet izninin kaldırılması önlemi uygulanan vakıf yükseköğretim kurumlarının teminat hesabına kaynak aktarımı otomatik olarak durdurulur, öğrencilerin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat hesabındaki kaynak Yükseköğretim Kurulu kararıyla görevde olan mütevelli heyetin kullanımına açılır.

(2) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önleminin kaldırılması sonrasında Yönetmeliğin teminat hesabına aktarım kuralları tekrar işlemeye başlar.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumları ve alacaklılar, teminat hesabında biriken kaynak üzerinde hiçbir hak talep edemez. Borçlarını ödemede güçlük yaşayan vakıf yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulundan onay almak şartıyla, muaccel borçlarını ödemek için teminat hesabında biriken kaynağın aynı yılda %50’sine kadar olan kısmını kullanabilir. Bu kapsamda kullanılan tutar, ödeme gününden itibaren en geç altı ay içerisinde vadeli hesaptaki kaynağa uygulanan faiz veya kâr payı oranı üzerinden nemalandırılarak teminat hesabına iade edilir. Kullanılan tutarın süresinde ve eksiksiz olarak iadesinden işlemlerin yapıldığı dönemdeki mütevelli heyet sorumludur.

Teminat hesabının izlenmesi

MADDE 8 – (1) Teminat hesabı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrı ayrı izlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu vakıf yükseköğretim kurumunun teminat hesabı hareketlerini ilgili bankadan talep edebilir.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından teminat hesabına ilişkin her türlü kayıt, defter ve belgeler izleme kapsamında incelemeye hazır halde bulundurulur.

(3) Teminat hesabına ilişkin olarak özel hesap dönemine göre muhasebe yetkilisi tarafından hazırlanan ve mütevelli heyet tarafından onaylanan;

a) Teminat hesabına ilişkin açıklayıcı bilgileri,

b) Yıllık olarak aktarılan kaynak miktarının hesaplanma şekli ve aktarılan miktarları,

c) Teminat hesabındaki kaynağın nemalandırılma şekli ve elde edilen nema miktarı,

ç) Teminat hesabında biriken toplam miktar ve aktarıma devam edilmesi, durdurulması ya da iade yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyi,

d) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ya da faaliyet izninin kaldırılması kararı alınmış ise teminat hesabından kullanılan kaynağın miktarı ve nerelere kullanıldığını,

e) Teminat hesabından sonraki döneme devredecek miktarı,

içeren ve Ek-2’ye göre hazırlanan Teminat Hesabı İzleme Raporu, her yılın Eylül ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Teminat hesabının yönetimi

MADDE 9 – (1) Teminat hesabı vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti tarafından yönetilir. Mütevelli heyet tarafından, teminat hesabına ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere bir teminat hesabı muhasebe yetkilisi atanır.

(2) Teminat hesabı muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Vakıf yükseköğretim kurumu adına bir kamu mevduat veya katılım bankasında Türk Lirası cinsinden bir mevduat ya da katılma hesabı ve bu hesaba bağlı olarak ihtiyaca göre vadeli hesaplar açılmasını sağlamak.

b) Teminat hesabına yıllık olarak aktarılacak kaynağın hesaplanması ve aktarılmasını sağlamak.

c) Hesapta biriken parayı yüksek getiri elde edecek şekilde aynı mevduat veya katılım bankasındaki hesaplarda değerlendirmek.

ç) Teminat hesabına ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak.

d) Özel hesap döneminin bitimini izleyen Eylül ayı sonuna kadar teminat hesabına ait Ek-2’deki içeriğe sahip izleme raporunu hazırlamak ve mütevelli heyet onayına sunmak.

e) Teminat hesabına ilişkin her türlü kayıt, defter ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır halde bulundurmak.

Denetim

MADDE 10 – (1) Teminat hesabına ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, yıllık genel denetimler dışında da Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilir.

(2) Denetimlerde, vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci ücretlerinden kesilen tutarın teminat hesabına aktarılması süreci ve teminat hesabında toplanan kaynağın bu Yönetmelik şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığı incelenir. Mütevelli heyet üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından teminat hesabının denetlenmesini isteyebileceği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı da gerektiğinde teminat hesabını denetler ve denetim sonuçlarını değerlendirmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir.

İhlallerin yaptırımı

MADDE 11 – (1) Teminat hesabına ilişkin kayıtların usulüne uygun şekilde tutulmaması, yıllık olarak hazırlanması gereken izleme raporlarının hazırlanmaması ya da verilmemesi durumunda 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili yaptırımları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teminat hesabının geçiş döneminde kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınırlı olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iade yükümlülüğüne ilişkin teminat hesabında biriken kaynağın en fazla % 75’ine kadar olan kısmını Yükseköğretim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Bu kapsamda kullanılan tutar en geç bir yıl içinde iade edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.