Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezî yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları dersler üzerinden muafiyet işlemleri yapılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden muafiyet için en çok beş yıl önce alınmış olma şartı aranmaz. Yatay geçiş yapan öğrencilerin, yatay geçişle geldiği diğer yükseköğretim kurumunun diploma programında almış oldukları dersleri gösteren transkripti esas alınarak muafiyet işlemi yapılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere, mezun olunan bir yükseköğretim diploma programında alınan derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usûl ve esaslarını belirleyebilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj, işyeri eğitimi ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.”

“ğ) Final ve bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihlerde ülkemizi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere görevli olması sebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler için, durumlarını belgelendirmeleri hâlinde sınav tarihleri ilgili birimler tarafından yeniden belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, işyeri eğitimi veya staj

MADDE 23- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, işyeri eğitimi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans programından mezun olup lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibak işlemlerinde sadece kayıt hakkı kazandığı ön lisans programından beş yıl süre içerisinde başarılı olduğu dersler değerlendirmeye alınır. Ön lisans programında başarılı olduğu 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden muafiyet için en çok beş yıl önce alınmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.