04 Kasım 2022

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki derslerin radyo, televizyon ve benzeri araçlarla yayımlanması veya posta ile öğrencilere ulaştırılması biçiminde yürütülen öğretimi,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimin/bölümün/anabilim/anasanat/bilim dalının/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini,

c) AKTS (ECTS) : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ANKUZEF: Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,

d) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

e) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Ankara Üniversitesinin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri belirten ölçü birimini,

g) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

ğ) Eğitim öğretim etkinlikleri: Bir yarıyıl/yıl içinde yapılan ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile stüdyo ve benzeri çalışmaları,

h) GABNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul kurulunu,

i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

j) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

k) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı yapılan dersi,

l) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı,

m) Merkezi sınav: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak ANKUZEF sınav merkezlerinde yapılan gözetimli veya elektronik sınavları,

n) Mesleki uygulama: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,

o) Öğrenci durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

ö) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,

p) Ön hekimlik eğitimi: Tıp ve veteriner fakültesi son sınıf eğitimini,

r) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda/yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Program koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyonundan, ders içeriklerinin temininden, derslerin yürütülmesinden, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanını,

t) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

u) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

ü) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

v) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,

y) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,

z) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

aa) YABNO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

bb) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen koşulları taşıması kaydı ile Üniversite içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

çç) Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

dd) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversiteye yerleşen öğrenci adaylarından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı görülerek fotokopileri teslim alınır. Yurt dışı öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yerleşen öğrenci adaylarından ise istenilen belgelerin aslı ve onaylı çevirileri teslim alınır.”

“(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi başvurusunda bulanabilirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Akademik danışmanlık ve program koordinatörlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında, her bir program için programla ilgili işlemleri yürütmek üzere bir program koordinatörü görevlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve elektronik hizmet ve materyal ücreti” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, ilgili mevzuatı kapsamında her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.”

“(5) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, programa ilişkin ilgili mevzuatı kapsamında her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

“(7) Uzaktan öğretim programlarının hazırlık sınıfı öğrencilerinden materyal ücreti alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında ilgili mevzuatı ile öngörülen ücreti ödeyerek 34 üncü maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Sınırsız sınav hakkı (tek ders) bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim, açıköğretim ve yaz öğretimi programları açılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir yarıyıl, sınavlar hariç en az 14 haftadır. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrenim süresi bir yıl olan yabancı dil programında zorunlu hazırlık öğrenim süresi azami iki yıl.

e) İsteğe bağlı hazırlık programının öğrenim süresi bir yıldır.”

“(2) Hazırlık programlarında geçirilen süreler program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.”

“(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Uzaktan öğretim programlarında teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerin en az %30’u uygulamalı yüz yüze eğitim şeklinde olmak üzere Üniversite yerleşkelerinde verilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında yandal yapılamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal programı

MADDE 16- (1) Çift anadal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift anadal programı açılması, ilgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin iş birliğiyle yürütülür.

(3) Çift anadal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 3,00 GABNO’yu ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadırlar.

(4) Çift anadal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında çift anadal yapılamaz.”          

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, üçüncü, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce mezun oldukları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumundan başarılı oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulunabilirler. Bunun için öğrenciler kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının akademik takviminde belirtilen süre içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları birime başvururlar. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencilerin başvuru yaptıkları tarihten sonra alacakları dersleri kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.”

“(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan/mezun olduktan sonra merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, sağlık alanında lisans tamamlamayla yerleşen öğrencilerin ve yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 35 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GABNO’ya dâhil edilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında verilen Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel sosyal seçmeli dersleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri için en çok beş yıl önce alınma kuralı uygulanmaz.”

“(7) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında öğrenciler, daha önce bir başka yükseköğretim programında alıp başarılı oldukları 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında verilen sadece Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel sosyal seçmeli dersleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinden muaf olma talebinde bulunabilirler.

(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış olup da herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olanlardan Üniversiteye yeniden yerleşen öğrenciler ile yatay ya da dikey geçişle Üniversiteye yerleşen öğrenciler ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, üniversite yaşamına uyum dersinden muaftır.”

“(10) Açıköğretim ve sınavsız ikinci üniversite programlarına yerleşen ve daha önce 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinden muaf olan öğrenciler adı geçen derslerden M2 statüsü ile muaf tutulurlar. Notlar, ortalamaya katılmayarak öğrenci durum belgelerinde (transkript) ulusal kredi ve AKTS kredisi şeklinde gösterilir.

(11) Muafiyet yapılan ders/dersler not yükseltmek için aynı dönemde alınamaz.

(12) Daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alınmış ve başarılmış olunan derslerin muafiyet işlemleri 35 inci maddede yer alan katsayı karşılığına gelen harf notları verilerek yapılır.

(13) Öğretim dili Türkçe olan programlardan öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile sağlık alanında lisans tamamlamayla yerleşen öğrenciler ve yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce alıp başardıkları derslerinin (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında verilen Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel sosyal seçmeli dersleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri hariç) muafiyet işlemleri yapılmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu ders/dersler, programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen intibak koşullarına göre ders/dersler varsa almalıdırlar.”

“(10) Öğrenciler alıp başarılı/başarısız oldukları zorunlu/seçmeli dersleri transkriptlerinden sildiremezler.

(11) Programda yapılan ders değişikliklerinde öğrencinin almış olduğu dersin AKTS kredisinin değişmesi durumunda oluşacak AKTS kredi açığı seçmeli dersler ile tamamlanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınavlar; ara sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.”

“(7) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında sınavlar yüz yüze ya da elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler ile bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri hariç, tüm derslerin devam koşulunu sağlayarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarının dersleri için (F4) harf notu kullanılamaz.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarındaki derslere devam zorunluluğu yoktur. Ancak programların özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara ve stajlara devam ile ilgili esaslar ilgili birim tarafından belirlenir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uzaktan öğretim ve açıköğretim programlarında maddi hata itirazı için başvurular sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde ANKUZEF’e yazılı veya elektronik olarak yapılır. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl/yıl üstün başarı/çok üstün başarı öğrencileri

MADDE 42- (1) Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,69 olan öğrenciler yarıyıl/yıl üstün başarı öğrencisi; 3,70 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl çok üstün başarı öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından yarıyıl/yıl üstün/çok üstün başarı belgesi verilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diploma üstün başarı/çok üstün başarı öğrencileri

MADDE 43- (1) Ön lisans/lisans öğrenimini 12 nci maddede belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde tamamlayan, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve GABNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,69 olan öğrenciler üstün başarı öğrencisi; 3,70 ve üstü olan öğrenciler ise çok üstün başarı öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından üstün/çok üstün başarı belgesi verilir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince en çok iki yıl/dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilirler. Kayıt dondurma işlemlerinde belirtilen sürenin uzaması durumunda haklı ve geçerli nedenler var ise bu sınır uygulanmaz.”

“(5) Azami öğrenim süresi sonunda olan öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

(6) Eksik belge nedeniyle kayıtları geçici olarak alınan öğrenciler, kesin kayıt işlemi yapılana kadar geçen süre içinde kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler ile öğretim dili Türkçe olan programların TÖMER hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

“(11) Çift anadal/yandal programında öğrenci iken anadal programından ilişiği kesilen/yatay geçiş yapan öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silinir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen final/bütünleme/mezuniyete üç ders sınavı/ek sınav/staj/yaz dönemi sınav haftasının son günü hafta içi ise aynı gün, hafta sonu ise takip eden ilk iş günüdür. Öğrenciler hakkında ders muafiyeti yapılması durumunda ise muafiyet kararını alacak olan birimlerin yönetim kurulu karar tarihidir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için öğrencilerin mezuniyet koşullarını sağlamış olması ve katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Aksi durumda mezuniyet belgesi/diploma verilmez.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan ön lisans ve çift anadal programları için ön lisans diploması,”

“(5) Ön lisans/lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere çift anadal ön lisans/lisans diploması verilir.”

“(6) On iki yarıyıl (altı yıl) eğitim-öğretim yapılan tıp fakültesinde;

a) İlk dört yarıyılın (iki yılın) eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve GABNO’su en az 2,00 olan ile 120 AKTS’yi tamamlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlık bilimleri alanında ön lisans diploması verilir.

b) İlk sekiz yarıyılın (dört yılın) eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve GABNO’su en az 2,00 olan ile 240 AKTS’yi tamamlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlık bilimleri alanında lisans diploması verilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin belge.”

“(4) Uzaktan öğretim, açıköğretim ve sınavsız ikinci üniversite programları için özel öğrencilik başvurusu kabul edilmez.”

“(18) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen koşullara göre YÖK onayı ile uzatılabilir.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.