Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Türkiye sınırları dahilindeki Karadeniz Bölgesi için ulusal ve Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerin Karadeniz kıyısındaki uluslararası rekreasyon ve turizm bölgelerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (TAMER): Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge düzeyinde, rekreasyon, kültür ve turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak ve yürütmek.

b) Bölge düzeyinde, rekreasyon, kültür ve turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölge düzeyinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla Merkezin amacına uygun konularda iş birliği yapmak.

ç) Merkezin amacına uygun konularda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Merkez tarafından yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

e) Bölgeyle ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.

f) Bölgedeki rekreasyon, kültür ve turizm ile ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek; Türkçe ve yabancı dillerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı veya sertifikasız kurslar tertip etmek veya ettirmek; seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya düzenletmek; bu ve bu tip faaliyetleri, ihtiyaç halinde yurt içinden ve yurt dışından diğer merkezler ile birlikte organize etmek ve Üniversite imkanlarının tanıtımı dahil her türlü faaliyette bulunmak.

g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

h) Ortaklık, kümelenme ve ağ oluşturma kültürünün yayılmasını sağlamak amacıyla, kurumsal iş birlikleri yoluyla, yeni girişimlerin ve girişimcilerin ortaya çıkmasına destek olacak yarışmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmalara katkı sağlamak.

ı) Seçilmiş, uygulanabilir projelerin geliştirilebileceği kuluçka merkezleri oluşturmak.

i) Merkezin amacına uygun iyi uygulama örnekleri oluşturmak.

j) Başarı öykülerini, vaka çalışmalarını derlemek ve yayımlamak.

k) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi ve Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.