Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Dönem notu” ibaresi “Dönem geçme notu” şeklinde, “staj” ibaresi “uygulamalı eğitim” şeklinde ve (j) bendinde yer alan “Stajlar” ibaresi “Uygulamalı eğitimler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı ve/veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu uygulamalı eğitim sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm uygulamalı eğitimler için iki ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir. Bu uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken uygulamalı eğitim sayısını, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı uygulamalı eğitim tekrarları sonunda bir uygulamalı eğitimden başarısız olan son sınıf öğrencilerine sınırsız uygulamalı eğitim hakkı verilir.

ç) Uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam uygulamalı eğitim sayısı, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere en çok beş olan son sınıf öğrencilerine üç ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek uygulamalı eğitim hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam uygulamalı eğitim sayısı, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine, dört ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir.”

“(3) Sınırsız uygulamalı eğitim hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği uygulamalı eğitim başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, uygulamalı eğitim tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak uygulamalı eğitimlere, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız uygulamalı eğitim tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “staj” ibareleri “uygulamalı eğitim” şeklinde, “stajı” ibaresi “uygulamalı eğitimi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci değişik alanlarda açılan seçmeli dersler arasından, müfredata göre her dönem için belirlenmiş sayıda dersi seçmek zorundadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o uygulamalı eğitim sınavına ve o uygulamalı eğitimin bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Dönem IV ve V uygulamalı eğitimlerinde uygulamalı eğitim süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o uygulamalı eğitim sınavına ve o uygulamalı eğitimin bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(5) Dönem VI intörnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 notu alır. Dönem VI intörnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci E notu alır.

(6) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimleri ile intörnlük uygulamalı eğitimlerinde devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

Puanlar                      Notlar              Katsayılar

90-100                      A1                   4,00

85-89                        A2                   3,50

80-84                        B1                   3,25

75-79                        B2                   3,00

70-74                        B3                   2,75

65-69                        C1                   2,50

60-64                        C2                   2,25

55-59                        C3                   2,00

50-54                        D                     1,75

0-49                          F3                    0

b) Harf notlarından;

1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,

3) F3: Sınav değerlendirmesi %49-0 arasında,

4) E: Mazeretli geçmez,

olarak tanımlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem sonu notunun en az D ve dönem geçme notunun en az C2 olması gerekir.

(2) Ders kurulları final sınav notu F2 veya dönem sonu notu F3 ya da dönem geçme notu D veya C3 olan öğrenci bütünleme sınavına alınır. Ders kurulları final sınavı notu her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ders kurulları final notunun ağırlığı oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Ders kurulları bütünleme sınav notu ile hesaplanan dönem sonu notunun D veya C3 olması ve hesaplanan dönem sonu notunun %40’ı ile dönem içi notunun %60’ının toplanması ile elde edilen dönem geçme notunun en az C2 olması halinde öğrenci o dönemi başarıyla tamamlamış kabul edilir ve bir sonraki döneme geçmeye hak kazanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “F4” ibaresi “F3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “Stajların” ibaresi “Uygulamalı eğitimlerin” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Stajlarda” ibaresi “Uygulamalı eğitimlerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Uygulamalı eğitim sınavı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem IV ve V’te her uygulamalı eğitimin sonunda o uygulamalı eğitim içeriğini kapsayan uygulamalı eğitim sınavı yapılır. Uygulamalı eğitim sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin uygulamalı eğitim süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Uygulamalı eğitim sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim sınavı notunun en az C2 notu olması zorunludur. Uygulamalı eğitim sınavı ve uygulamalı eğitim bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulamalı eğitim bütünleme sınavı ve uygulamalı eğitimlerin tekrarı

MADDE 22- (1) Dönem IV ve V’teki uygulamalı eğitimlerin bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu uygulamalı eğitimlerin bütünleme sınavlarına o dönemin son uygulamalı eğitiminin bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra alınır. Uygulamalı eğitim bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim bütünleme sınav notunun en az C2 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimleri bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı uygulamalı eğitimin bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra kaldığı uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin bütünleme sınavlarına alınır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “C1” ibaresi “C2” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “staj” ibaresi “uygulamalı eğitim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stajları” ibaresi “uygulamalı eğitimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “F4” ibaresi “F3” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Çoktan seçmeli sınavlarda sınav değerlendirilirken her bir yanlış cevap, bir doğru cevabı ¼ puan eksiltir.

f) Sınav sorularında maddi hata tespit edilmesi halinde iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geriye kalan sorular üzerinden değerlendirme yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şeref ve yüksek şeref öğrencisi

MADDE 28- (1) Tıp eğitimini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan ve genel akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi; 3,50 ve üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.