Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSLAM MİMARİSİ VE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İMSAM): Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam Mimarisi örneklerini temsil eden yapılardaki süsleme ve zanaatları incelemek.

b) Özgün uygulama örneklerinin ortaya koyulması için mimari eserler üzerinde görülen sanatlar ve teknikler ile ilgili araştırma faaliyetlerini yürütmek ve özgün sanatsal çalışmalar yapılmasını sağlamak.

c) Oymacılık, Osmanlı varağı kündekari-marküteri, kalem işi, hat sanatları üzerine ilgili alanlarda akademisyenler ve zanaatkarlar ile ustaların becerilerini yeni nesillere aktarmalarını sağlamak.

ç) Akademik, kültürel ve sanatsal çıktılara ulaşmak, bilimsel araştırma, yayın ve çalışmalar yapmak.

d) Araştırma alanlarında Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına destek vermek.

e) Bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içinde geleneksel tekniklerin uygulama alanlarını oluşturmak, alanda uzman sanatçılar ve zanaatkarlar ile Üniversite içinden veya dışından uzmanlaşmaya istekli kişileri bir araya getirmek.

b) İslam Mimarisi ve sanatları alanlarında Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla alandaki literatüre katkı sağlamayı teşvik etmek.

c) Alanda yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürüten paydaş enstitü, merkez, sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşları ile uygulama veya akademik araştırma alanlarında iş birliği yapmak.

ç) Uygulama ve araştırma alanlarını destekleyecek eski dillerin öğretilmesini teşvik etmek.

d) Alanla ilişkili konularda ulusal veya uluslararası sergi, kongre, konferans, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

e) Özgün uygulama alanında üretilen eserlerin bulunduğu; dergi, broşür, sosyal medya içerikleri, internet sayfası, kitap gibi basılı veya dijital kataloglar ile basılı veya dijital arşiv oluşturmak.

f) Alanla ilgili lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniversitenin birimleri ile iş birliği yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanlarında elde edilen çıktıların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Referans olabilecek ilgili sanat dallarında yerli ve yabancı kaynaklar, uygulama ve sergileme malzemeleri teminine katkıda bulunmak.

h) Üniversiteye yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak, yeni çıkan yayınları takip ve temine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli, aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür; Merkezin araştırma ve uygulama kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, üretim, öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna, Danışma Kuruluna, diğer birim ve çalışma gruplarına başkanlık etmek.

b) Üniversitenin ve Merkezin yararına olacak her türlü faaliyeti Rektörlük onayı ile gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyet alanları ve amaçlarına uygun araştırmalar yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde akademik destek sağlanması için girişimlerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin araştırma ve çalışma ekipleri kurmak, Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını, ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, idari ilişkilerini yürütmek.

(4) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Müdür tarafından önerilen, Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin değerlendirmesini yaparak Rektörün onayına sunmak, bu konudaki ileriye dönük planlamayı Rektörlüğe sunmak üzere belirlemek.

d) Merkezin yapacağı kısa ve uzun vadeli bilimsel ve kültürel faaliyet ve sergileme programlarını tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler ve çalışma grupları

MADDE 11- (1) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesine yönelik görev yapacak alt birimler ve çalışma grupları oluşturulabilir. Üniversite bünyesindeki tam zamanlı ve yarı zamanlı statüdeki öğretim elemanları, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü öğrencileri ve ilgili proje kapsamında çalışmak için başvuran ulusal ve uluslararası araştırmacı akademisyenler de alt birimler ve çalışma gruplarında görev alabilirler. Alt birimler ve çalışma gruplarının görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.