Başvuru dilekçesinde, tamamı "Yürütmenin Durdurulması" İstemli olan Geçici Görevlendirme ve Disiplin Cezaları'nın İptali talepli ikame edilen Derdest Davalar'ın İncelenmesi ve Değerlendirmesinde(n), Usul Hükümleri'nin doğru ve gecikmeksizin uygulanmasında gerekli hassasiyetin (çoğunlukla) gösterilmediği belirtildi.

Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem, Başvuru Dilekçesi'nde aşağıdaki tespitlerine dikkat çekti;

Dosyalar'ın İlk İncelemeleri'nin gecikmeli olarak yapıldığı,

Ara Kararları'nda İstem Özeti'nin eksiksiz ve doğru tanımlanacak biçimde oluşturulmadığı, somut hususlara yeterince yer verilmeyerek, genel mahiyette ve kalıplaşmış ifadelerle İstem Özeti bölümünün kaleme alındığı, 

Ara Kararları'nın, Yürütmenin Durdurulması ile ilgili Kararlar'ın ve Müzekkereler'in makul sürede yazılmadığı, 

Dilekçeler ile UYAP üzerindeki imza ve onay süreci tamamlanan Karar ve Müzekkereler'in tebliğe çıkarılmasında makul sayılmayacak gecikmelere düşüldüğü,

Ara Kararları'nda süre kısılmak suretiyle, Ara Karar gereğinin yerine getirilmesi bakımından Davalı İdare'ye üç, beş, on gün ve(ya) on beş günlük süreler verilmiş olmakla birlikte, söz konusu Ara Kararları'nı tebliğe çıkarılma süreleri hususunda süre kısılmasını anlamsız hale getirecek gecikmeler yaşandığı,

Yürütmenin Durdurulması talepleri hakkında gecikmeli olarak karar verildiği,  ivedilikle karara bağlanması gerekliliğinin dikkate alınmadığı, 

UYAP İş Listesi'ndeki belgelerin takip edilip onaylanmadığı / onay işlemlerinin gecikmelerle yapıldığı, 

Dava Dosyası'nda yer alan belge ve kararlarla UYAP kayıtları arasında uyumsuzluklar olduğu, Cevap Dilekçeleri'nin sadece ilk sayfalarının UYAP'a yüklendiği, eklerinin hiç yüklenmediği, 

Memur Eliyle Tebligat taleplerinin değerlendirilmediği, Mahkeme Ara Kararları'nda bu husustan hiç bahsedilmediği,

Dosyalar'ın tekemmül etmiş olmasına rağmen makul süre içerisinde karara bağlanmadıkları.

Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem; yukarıda belirtilen hususlarındaki akut ve acil mağduriyetlere dair tespitlerini, Anayasa'mızın 141/4. Maddesi gereği "Davalar'ın Süratle Sonuçlandırılması" talebi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na iletti.

Başvuru dilekçesi şöyle;

HAKİMLER ve SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Müvekkilim; kısa adı "Hekim Birliği" olan Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan ve İzmir Valiliği 35-MS-231 Kütük Numarası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 392 Dosya Numarası ile hizmet veren, Kamu Görevlileri Sendikası'dır.

Müvekkil Sendika'nın Hukuk Koordinatörlüğü ve Hukuk Komisyonu; gerek Sendika Tüzel Kişiliği gerekse de Üyeleri için/adına ikame edilen İptal Davaları'nın 6 aylık bir değerlendirmesini yapmış olup,sonuçlarını Sayın Kurul Başkanlığı'nıza sunma ihtiyacı/zarureti hasıl olmuştur.

Tamamı "Yürütmenin Durdurulması" İstemli olan Derdest Davalar'ın İncelenmesi ve Değerlendirmesinde(n); Usul Hükümleri'nin doğru ve gecikmeksizin uygulanmasında gerekli hassasiyetin (çoğunlukla) gösterilmediği, Özetle;

1. Dosyalar'ın İlk İncelemeleri'nin gecikmeli olarak yapıldığı,

2. Ara Kararları'nda İstem Özeti'nin eksiksiz ve doğru tanımlanacak biçimde oluşturulmadığı, somut hususlara yeterince yer verilmeyerek, genel mahiyette ve kalıplaşmış ifadelerle İstem Özeti bölümünün kaleme alındığı,

3. Ara Kararları'nın, Yürütmenin Durdurulması ile ilgili Kararlar'ın ve Müzekkereler'in makul sürede yazılmadığı,

4. Dilekçeler ile UYAP üzerindeki imza ve onay süreci tamamlanan Karar ve Müzekkereler'in tebliğe çıkarılmasında makul sayılmayacak gecikmelere düşüldüğü,

5. Ara Kararları'nda süre kısılmak suretiyle, Ara Karar gereğinin yerine getirilmesi bakımından Davalı İdare'ye üç, beş, on gün ve(ya) on beş günlük süreler verilmiş olmakla birlikte, söz konusu Ara Kararları'nı tebliğe çıkarılma süreleri hususunda süre kısılmasını anlamsız hale getirecek gecikmeler yaşandığı,

6. Yürütmenin Durdurulması talepleri hakkında gecikmeli olarak karar verildiği, ivedilikle karara bağlanması gerekliliğinin dikkate alınmadığı,

7. UYAP İş Listesi'ndeki belgelerin takip edilip onaylanmadığı / onay işlemlerinin gecikmelerle yapıldığı,

8. Dava Dosyası'nda yer alan belge ve kararlarla UYAP kayıtları arasında uyumsuzluklar olduğu, Cevap Dilekçeleri'nin sadece ilk sayfalarının UYAP'a yüklendiği, eklerinin hiç yüklenmediği,

9. Memur Eliyle Tebligat taleplerinin değerlendirilmediği, Mahkeme Ara Kararları'nda bu husustan hiç bahsedilmediği,

10. Dosyalar'ın tekemmül etmiş olmasına rağmen makul süre içerisinde karara bağlanmadıkları

Hususlarındaki akut ve acil mağduriyetlere dair tespitlerimizi, Anayasa'mızın 141/4. Maddesi gereği "Davalar'ın Süratle Sonuçlandırılması" talebimiz olarak Sayın Başkanlığı'nıza Saygı ile Arz Ederiz.

Av. Ümit Erdem
Hekim Birliği Sendikası
Hukuk Müşaviri