HAGB Nedir?

HAGB, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231 maddesi/5. fıkrası ila 231 maddesi/14. fıkraları arasında düzenlenmiştir.

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesi İçin;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 23/1. Maddesi Gereğince;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde SSÇ, üç yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231/8. Maddesi Gereğince De;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur.

Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Davanın Düşmesi Kararı Nedir?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231/10 maddesi gereğince, HAGB kararı sonrası, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, Davanın Düşmesi Kararı verilir.

Ancak, ceza mahkemeleri, re’sen (kendiliğinden) Davanın Düşmesi Kararı vermemektedirler.

Avukatların, SSÇ ya da Sanık müvekkilleri için, yargılandıkları ceza mahkemelerine;

Kararın kesinleşmesinden itibaren;

- SSÇ müvekkilleri için, 3 yıl sonra, (5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 23/1. Maddesi)

- Sanık müvekkilleri için 5 yıl sonra, (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231/8. Maddesi)

CMK 231/10 maddesi gereğince, Davanın Düşmesi talepli dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

---

Örnek Dilekçe

20../… e.

20../… k.

X ADLİYESİ

X ÇOCUK / X CEZA MAHKEMESİ'NE

                                 

İlgili dava dosyasında, SSÇ X / Sanık X hakkında, işlediği eylem olan, X suçu nedeniyle, mahkemeniz tarafından HAGB kararı verilmiştir.

CMK 231/10. maddesi gereğince, SSÇ yönünden şartları mevcutsa;

Davanın Düşmesi Kararı verilmesini,

Sayın Mahkemenizden, saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

Avukat X

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.