T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/29711
K. 2016/4407
T. 1.3.2016

* TANIK SAYISININ SINIRLANDIRILAMAMASI
( Davalının Tanık Listesinde 8 Tanık Bildirdiği/Mahkemece Davalının İki Tanıkla Sınırlandırıldığı - Her Tanık Aynı Bilgiye Sahip Olmadığından Tutanak Tanıklarının Tanık Oldukları Olay Hakkında Aydınlatıcı Bilgi Verebileceği/Tanık Sayısının Sınırlandırılmasının Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Sayılacağı )

* İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalının Tanık Listesinde 8 Tanık Bildirdiği/Mahkemece Davalının İki Tanıkla Sınırlandırıldığı - Her Tanık Aynı Bilgiye Sahip Olmadığından Tutanak Tanıklarının Tanık Oldukları Olay Hakkında Aydınlatıcı Bilgi Verebileceği/Tanık Sayısının Sınırlandırılmasının Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Anlamına Geleceği )

* DAVALININ TANIK LİSTESİNDE 8 TANIK İSMİ BİLDİRMESİ ( Mahkemece Davalının İki Tanıkla Sınırlandırıldığı - Her Tanık Aynı Bilgiye Sahip Olmadığından Tutanak Tanıkları İse Tanık Oldukları Olay Hakkında Aydınlatıcı Bilgi Verebileceği/Tanık Sayısının Sınırlandırılmasının Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Sayılacağı )

* HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davalının Tanık Listesinde 8 Tanık Bildirdiği/Mahkemece Davalının İki Tanıkla Sınırlandırıldığı - Her Tanık Aynı Bilgiye Sahip Olmadığından Tutanak Tanıklarının Tanık Oldukları Olay Hakkında Aydınlatıcı Bilgi Verebileceği/Tanık Sayısının Sınırlandırılmasının Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Sayılacağı )

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6

6100/m. 27

ÖZET : Dava, işçilik alacakları davasıdır.

Hukuki Dinlenilme Hakkı gereğince davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir.

Davalı tanık listesinde 8 tanık bildirmiştir. Mahkemece davalı iki tanıkla sınırlandırılmıştır. Her tanık aynı bilgiye sahip değildir. Bir tanık işçinin çalışma şeklini bilirken diğer tanık sadece feshe konu olayı bilebilir. Tutanak tanıkları ise tanık oldukları olay hakkında aydınlatıcı bilgi verebilir. Tanık sayısının sınırlandırılması adil yargılanma, bu çerçevede hukuki dinlenilme hakkının ihlali olup, kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılar avukatlarınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.3.2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı işyerinde diş protez bölümünde teknisyen olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, yıllık ücretli izin ve ödenmeyen ücret alacaklarını istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının 15.9.2011 tarihinde işveren tarafından verilen işi yapmadığını, 21.9.2011 tarihinde ise mesai bitiminden sonra şirket sahibinden habersiz ve izinsiz olarak üçüncü şahısların işini yapmak sureti ile kişisel menfaat sağladığını, olaya dair şahitlerin bulunduğunu, bu sebeple iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, savunarak, davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davalı vekili gerekçesi ile temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK.'un 27. Maddesinde hukuki dinlenilme hakkı kurala bağlanmıştır. Hukukî dinlenilme hakkı, Anayasanın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir.

Somut uyuşmazlıkta davalı tanık listesinde 8 tanık bildirmiştir. Mahkemece davalı iki tanıkla sınırlandırılmıştır.Her tanık aynı bilgiye sahip değildir. Bir tanık işçinin çalışma şeklini bilirken diğer tanık sadece feshe konu olayı bilebilir. Tutanak tanıkları ise tanık oldukları olay hakkında aydınlatıcı bilgi verebilir. Bu noktadan bakıldığında mahkemece tanık sayısının sınırlandırılması adil yargılanma, bu çerçevede hukuki dinlenilme hakkının ihlâli olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, davalılar yararına takdir edilen 1.350.00 TL. duruşma avukatlık parasnın davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 01.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr