T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/10963
K. 2021/15228
T. 1.11.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Bozma Sonrası Alınan ve Hükme Dayanak Bilirkişi Raporunda Fazla Mesai Ücreti Haftada 3 Saat Hesaplanmış Bulunan Tutardan İmzasız Bordrolardaki Fazla Mesai Tahakkukları Mahsup Edilip Ardından Takdiri İndirim Yapılmış Olup Bu Hesap Tarzı Bozma Gerekçesine Aykırı Olduğu Gibi Aynı Zamanda da Hatalı Olduğu - Hesaplanan Fazla Mesai Ücretinden Takdiri İndirim Yapıldıktan Sonra İmzasız Bordrolardaki Fazla Mesai Tahakkuklarının Mahsup Edilmesi Gerektiği )

FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Bozmaya Uygun Olarak Haftada 3 Saat Üzerinden Hesaplanan Fazla Mesai Ücretinden Takdiri İndirim Yapıldıktan Sonra İmzasız Bordrolardaki Fazla Mesai Tahakkukları Mahsup Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )

BRÜT TUTARIN NET OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Brüt Üzerinden Hesaplama Yapılmasına Rağmen Brüt Tutarın Net Olarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )

4857/m.41

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Bozma sonrası alınan ve hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, fazla mesai ücreti haftada 3 saat hesaplanmış ancak bulunan tutardan imzasız bordrolardaki fazla mesai tahakkukları mahsup edilerek ardından takdiri indirim yapılmıştır. Bu hesap tarzı bozma gerekçesine aykırı olduğu gibi aynı zamanda da hatalıdır. Bozmaya uygun olarak haftada 3 saat üzerinden hesaplanan fazla mesai ücretinden takdiri indirim yapıldıktan sonra, imzasız bordrolardaki fazla mesai tahakkukları mahsup edilerek sonuca gidilmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Açıklanan nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Fazla mesai ücretinde, bozma sonrası hükme esas alınan bilirkişi raporunda brüt üzerinden hesaplama yapılmasına rağmen, brüt tutarın net olarak hüküm altına alınması da bir diğer bozma nedenidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalıya ait işyerinde 2006 yılının Haziran ayında çalışmaya başladığını, iş akdini davacının 18.09.2012 tarihinde işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı olarak feshettiğini, müvekkilinin maaşının net 900,00 TL olduğunu iddia ederek; kıdem tazminatı, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili özetle; alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının istifa ederek işten ayrıldığını, kıdem tazminatı hak etmediğini, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunu, davacının fazla mesai yapmadığını, fazla mesai yaptı ise ücretlerin ödendiğini, dini ve milli bayramlarda çalışılmadığını, davacının yıllık izinlerini kullandığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı tarafından temyizi üzerine karar, Dairemizce özetle ve sonuç olarak;

“1-Gerekçeli karar başlığında, ıslah tarihi olarak 03/06/2014 yazılması gerekirken, 10/11/2015 tarihinin yazılması maddi hata olup, yerel mahkemece her zaman düzeltilebileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

2-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3-)Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde fazla mesai yaparak çalıştığını iddia etmiş, iddiasını ispat amacıyla tanık deliline dayanmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık beyanları gözetilerek davacının haftada 4 gün 9 saat, 2 gün 11 saat çalıştığı kabul edilerek haftalık 6 saat fazla mesai yaptığı kanaatiyle hesaplama yapılmış ise de, bu hesap tarzı hatalıdır. Taraf tanıkları, bazı günler işyerinde 11 saat çalışıldığını beyan etmiş isede, hangi günler 11 saat çalışıldığı net bir şekilde ortaya konulmamıştır.

Mahkemece yapılacak iş; davacının haftada 6 gün, günde 9 saat çalıştığı kabul edilerek, günlük çalışma süresinden 1 saat ara dinlenmesi düşüldükten sonra, davacının yasal çalışma süresini aşan haftalık 3 saat fazla mesai yaptığı kabulüyle hesaplama yaptırmak, fazla mesai ücretinden karineye dayalı makul indirim yapıldıktan sonra, imzasız ücret bordrolarındaki fazla mesai tahakkukları toplamının hesaplanan fazla mesai ücreti tutarından mahsubundan sonra sonucuna göre bir karar vermektir. Açıklanan nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

4-) 8.085,78 TL olması gereken kıdem tazminatı alacağının, maddi hata ile 8.805,78 TL olarak hüküm altına alınması da isabetsizdir.” gerekçeleriyle bozulmuştur. “Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-)Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-)Bozma sonrası alınan ve hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, fazla mesai ücreti haftada 3 saat hesaplanmış ancak bulunan tutardan imzasız bordrolardaki fazla mesai tahakkukları mahsup edilerek ardından takdiri indirim yapılmıştır. Bu hesap tarzı bozma gerekçesine aykırı olduğu gibi aynı zamanda da hatalıdır. Bozmaya uygun olarak haftada 3 saat üzerinden hesaplanan fazla mesai ücretinden takdiri indirim yapıldıktan sonra, imzasız bordrolardaki fazla mesai tahakkukları mahsup edilerek sonuca gidilmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Açıklanan nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

3-)Fazla mesai ücretinde, bozma sonrası hükme esas alınan bilirkişi raporunda brüt üzerinden hesaplama yapılmasına rağmen, brüt tutarın net olarak hüküm altına alınması da bir diğer bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr